3
జెర్మిల్ తెంతొ సొట్టొ జలొసొ చెంగిల్ జలిసి
ఏక్ దీసి, ప్రార్దన కెరుక బెదుక మెన, పేతురు చి యోహాను దేముడుచి గుడితె గెతె తిల. తెదొడి తిన్ని గంటల్ జా తిలి. దేముడుచి గుడిక పాసి అయ్‍లె పొది, జెర్మిల్ తెంతొ సొట్టొ జలొ ఎక్కిలొక మాన్సుల్ వయ నెతె తిల. రోజుక జోక వయన దేముడుచి గుడిచి కోటచి ‘సూటి’ మెన నావ్ తిలి గుమ్ముమ్ సొడి వెసడ్లె, గుమ్ముమె పెసిత తతె జో మాన్సు దర్ముమ్ నఙితె తిలొ. పేతురు చి యోహాను దేముడుచి గుడి తెడి పెసుక దెర్లిసి, జో దెక, “డబ్బుల్ దా” మెన, దెక నే దెకిల్ రితి జా సంగిలన్. సంగిలె, పేతురు యోహాను జోక చెంగిల్ దెకిల. అన్నె పేతురు జోక, “అమ్‍క సరిగా దెకు” మెలన్.
దస్సి మెంతికయ్, ‘కిచ్చొ జవుస్ దెవుల’ మెన ఉచర, జో మాన్సు జోవయింక సరిగా దెకిలన్. గని పేతురు జోక, “అంక వెండి కాసుల్ నాయ్, బఙార్ కాసుల్ నాయ్, గని అంక తిలిసి తుక దెయిందె. నజరేతుచొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ ఉట్ట ఇండు” మెన సంగిలన్. సంగ, జోచి ఉజిల్ ఆతు పేతురు దెర, జోక ఉట్టవ టీఁవొ కెలన్. బేగి, జోచ చట్టొ, ఆఁగ్ అడ్డొ డిట్టుమ్ జల. డిట్టుమ్ జతికయ్, జో చట్కున ఉట్ట అద్దుర్ నెంతె టీఁవొ ఇండుక దెర, సర్దక నచ్చ నచ్చ, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ సంగ, దేముడుచి గుడితె పెసిలొ.
పేతురు యూదుల్‍క బోదన కెర్లిసి
జో మాన్సు ఇండితె తిలిసి, దేముడుచి గవురుమ్ సర్ద తెన్ సంగితె తిలిసి ఒత్త బెర్ల ప్రెజల్ ఎత్కి దెక కెర, 10 “ఒరె, ఈంజొయి రోజుక దేముడుచి గుడిచి గుమ్ముమె దర్ముమ్ నఙ వెస తతొసొ, గని చెంగిల్ జా ఇండితయ్” మెన, బమ్మ జా ఆచారిమ్ తెన్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ సంగితె తిల.
11 జో మాన్సు, జలె, పేతురుక చి యోహానుక ములుక నెతిర్లిసి జా జనాబ్ దెక, ఆచారిమ్ జా, జేఁవ్ తీగ్ల దేముడుచి గుడిచి వెల్లి పేడె గెచ్చ తతికయ్, ఈంజెఁవు జనాబ్ బెద నిగ గెచ్చ, సొలొమోను రానొచి నావ్ తిలి పేడెక జోచి సుట్టునంత బెర గెల. 12 జేఁవ్ జనాబ్ దస్సి బెర అయ్‍లిసి దెక, పేతురు జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరుక దెర్లన్. “ఓ ఇస్రాయేలులు మెల అమ్‍చ యూదుల్, ఈంజొ మాన్సుచి రిసొ తుమ్ కిచ్చొక ఆచారిమ్ జతసు? అమ్‍క కిచ్చొక దస్సి ఆచారిమ్ తెన్ దెకితసు? అమ్‍చి సొంత సెక్తి తెన్, సొంత పున్నిమ్‍చి రిసొ జోక చెంగిల్ కెర ఇండయ్‍ల మెన తుమ్ ఉచర్తసు గె?
13 “అమ్‍చ పూర్గుల్ జల అబ్రాహామ్‍క, ఇస్సాకుక చి యాకోబుక దేముడు, జోచొ సేవ కెర్తొసొ యేసుకయ్ అన్నె జియడ గవురుమ్ కెర దా అస్సె. తుమి యేసుక దెర పిలాతు అదికారిచి అత్తి సొర్ప దిలదు, చి జో పిలాతు ‘జోక విడ్దల్ కెరిందె, జో కేన్ తప్పు కెరె నాయ్’ మెన తీర్పు సంగిలే కి, తూమ్ నే ఒప్పన్‌తె యేసుచి విలువ కడ్లదు. 14 తుమ్ దస్సి కెర, సుద్ది చి పున్నిమ్ తిలొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొచి మరియాద కడ్లదు. అత్య కెర్లొ బరబ్బక విడ్దల్ కెరు, జోకయ్ కావలె మెన, తుమ్ కోర్‍ప జా పిలాతుక సంగ. 15 ఎత్కి జీవుల్‍క జీవు దెతొసొ, ఎత్కిక ఆదారుమ్ జలొ యేసుక తుమ్ మార గెలదు. గని దేముడు జలొ అబ్బొసి జోక అన్నె జియడ్లొ మెన ఆమ్ దెక, సాచి జా అస్సుమ్. 16 జోచి అదికారుమ్‍చి రిసొ జొయ్యి ఈంజొ సొట్టొ మెన తుమ్ అగ్గె తెంతొ జాన్లొ మాన్సుక చెంగిల్ కెర అస్సె. యేసుకయ్ నంపజా జోచి నావ్ తెన్, ఉట్ట ఇండు మెన ఇన్నెక అమ్ సంగితికయ్, యేసుయి ఇన్నెక చెంగిల్ కెర్లన్. తుమ్‍చి మొక్మె ఈంజొ మాన్సు పూర్తి చెంగిల్ జలిసి కీసి జర్గు జలి మెలె, యేసుయి దయిరిమ్ కెర, నంప కెరవ, చెంగిల్ కెర్లన్.
17 “జలె, అమ్‍చ బావుడ్లు, ఉచర, తూమ్, తుమ్‍చ అదికారుల్, నేన కెర దస్సి కెర్లదు మెన జాని. 18 గని, దేముడు పూర్గుమ్ జో కబుర్ తెద్రయ్‍లస చి అత్తి సంగ తెద్రయ్‍లిసి, జో ఏలుప కెరయ్‍తొ క్రీస్తు సేడుక తిల స్రెమల్ ఎత్కిచి రిసొ పూర్గుమ్ కబుర్ సంగ తెద్రయ్‍లిసి. యేసుక తుమ్ మార్లిసి తెన్ జో దేముడు నెరవెర్సుప కెర అస్సె. 19 జలె, అమ్ కెర్ల పాపల్ పుంచి జతు మెన తుమ్ కోర్‍ప జలె, తుమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ పెట్టి పూర్తి దుకుమ్ జా, ఆజి తెంతొ ప్రబుచి ఇస్టుమ్ రితి కెరుక పూర్తి కోర్‍ప జా మార్సుప జా, చి దేముడు తుమ్‍క పాసి కెరన, తుమ్‍క సెలవ్ కడన్లి పొది దిలి రితి, తుమ్‍చి ఆత్మల్‍క చెంగిల్ కెరెదె, 20 చి తుమ్‍క పూర్గుమ్ తెంతొ సంగ తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జతొ క్రీస్తుక తుమ్‍తె తెద్రయెదె. క్రీస్తు కొన్సొ మెలె, యేసు. 21 జో క్రీస్తుయి పరలోకుమ్‍తె తంక. కెఁయ్య ఎద జో ఒత్త తంక అస్సె మెలె, పూర్గుమ్ దేముడుచి కబుర్ సంగిలసచి అత్తి సంగిలిసి ఎత్కి నెరవెర్సుప జతె ఎద.
22 “మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍లి కోడు ఏక్ కిచ్చొ మెలె;
అంచ కబుర్లు సంగు మెన పరలోకుమ్‍చొ ప్రబు జలొ దేముడు అంకయ్ కీసి తెద్రయ్‍లొ గే, దస్సి, తుమ్ యూదుల్‍తె జెర్మితొ ఎక్కిలొక కబుర్ తెద్రయెదె. తుమ్‍క జో కిచ్చొ ఆడ్ర దెయెదె గే, జయ్యి తుమ్ కెర్తె. 23 జో కబుర్ జెతొసొక కో సూన్‍తి నాయ్ గె. ‘ఆఁవ్ నిసాన్ల ప్రెజల్‍తె తుమ్ బెదుక విలువ నాయ్’ మెన జోవయింక దేముడు నాసెనుమ్ కెరెదె.
24 పడ్తొ, సమూయేలు పూర్గుమ్‍చొ తెంతొ అప్పెచి కాలుమ్ ఎద దేముడు కబుర్ తెద్రయ్‍లసతె కక్క నే పిట్తె, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ ఈంజ కాలుమ్ జర్గు జతిసి, ఆజి జర్గు జతిస్‍చి రిసొ అగ్గె తెంతొ సంగ అస్తి. 25 జలె, దేముడుచి కబుర్ సంగ తిల జేఁవ్ పూర్గుల్‌చ పుత్తర్సులు తూమ్. పడ్తొ తుమ్‍చి సెకుమ్‍తె పడ్తొక ఎక్కిలొ జెర్మెదె. జోచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్‍చ కుటుంబల్ ఎత్కిక దీవెన దొర్కు జయెదె. జోచి అత్తి అంచి వరుమ్ దెయిందె మెన దేముడు తుమ్‍చొ అబ్రాహామ్ పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి తుమ్‍చ పూర్గుల్‍క నే పిట్తి ప్రమానుమ్ కెర సంగిలన్. జా కోడుచి రిసొచి పుత్తర్లు కి తూమ్ జస్తె. 26 జలె, ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన ప్రబు జోచొ సేవ కెర్తొసొ జలొ యేసుక టీఁవడ. జో మొర్తికయ్ అన్నె జియడ, కత్తె తొలితొ తెద్రవ అస్సె మెలె, తూమ్ యూదుల్‍తెయి. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍క ‘తుమ్‍చి పాపుమ్‍బుద్ది ముల చెంగిల్ జతు’ మెన తుమ్‍కయ్ తొలితొ చి తెద్రవ అస్సె” మెన పేతురు ప్రెజల్‍క బోదన కెర్లన్.