14
పవులు బర్నబా ఈకొనియతె బోదన కెర్లిసి
ఈకొనియతె పవులు బర్నబా తా కెర, జా అన్నెక్ పట్నుమ్‍తె కెర్లి రితి, యూదుల్‍చి సబగేరి పెస, బోదన కెర్ల. ప్రబుచి ఆత్మసెక్తి తెన్ బోదన కెర్తికయ్, ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్, యూదుల్ కి, గ్రీసు దేసిమ్‍చ కి, నంపజల. గని నంప నే కెర్ల యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్, నంపజల బావుడ్లుచి రిసొ యూదుల్ నెంజిలసక గోస సికడ అల్లర్ కెరయ్‍ల. దస్స అల్లర్ తిలె కి, దయిరిమ్ తెన్ ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, పావులీంసి ఒగ్గర్ దీసల్ ఒత్త తా గెల, ప్రబు జేఁవ్‍చి అత్తి వెల్లెల అద్బుతుమ్ కమొ కెర, జోచి దయచి రచ్చనచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్‍క ‘సత్తిమ్’ మెలి గుర్తుక రుజ్జుల్ దెకయ్‍లన్.
గని జా ఈకొనియ పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్ దొన్ని జట్లు జల. జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ యూదుల్‍చ వెల్లొ మాన్సుల్‍చి పచ్చెన జల, సగుమ్‍జిన్ పవులుచి బర్నబాచి పచ్చెన జల. యూదుల్ నెంజిలస సగుమ్‍జిన్, యూదుల్ జలస సగుమ్‍జిన్, జోవయించ వెల్లెల మాన్సుల్ కి, ‘జోవయింక దెర, పత్రల్ గల మారుమ’ మెన కుట్ర ఉచర్ల. గని దస్సి కుట్ర ఉచర అస్తి మెన జేఁవ్ దొగుల జాన్లి పొదిక, బే బేగి ఉట్ట గెచ్చ లుకయొనియ ప్రాంతుమ్‍చి లుస్త్ర, పడ్తొ దెర్బే మెంత పట్నలె, చి సుట్టునంతచ గఁవ్విలె గెచ్చ, ఒత్తయ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తె తిల.
లుస్త్రతె ఎక్కిలొక చెంగిల్ కెర్లిసి
జలె, పవులు లుస్త్రతె ఏక్ సుట్టు బోదన కెర్తె తతికయ్, చట్టొ కదుల్ కెరుక నెతిర్లొ మాన్సు ఎక్కిలొ వెస తిలొ. జెర్మిల్ తెంతొ సొట్టొ జా అస్సె. చట్టొ లంబ అస్తి. పవులు బోదన కెర్లిసి జో సూన్‍తె తతికయ్, పవులు జోక చెంగిల్ దెక, ‘చెంగిల్ జతి నముకుమ్ జోక అస్సె’ మెన చిన కెర, 10 అవాడ్ కెరన, “తుయి ఉట్ట సోగ జా టీఁవొజ” మెన సంగితికయ్, చట్కున ఉట్ట ఇండుక దెర్లొ.
11 పవులుచి అత్తి కెర్లిసి జనాబ్ దెక కెర, జా లుకయొనియ ప్రాంతుమ్‍చి బాస తెన్, “దేముడ్లు మాన్సుల్‍చి రితి జా అమ్‍తె ఉత్ర జా అస్తి” మెన కేకుల్ గల. 12 బర్నబాక “ద్యుపతి జయెదె” మెన సంగిల, అన్నె జేఁవ్ దొగులతె పవులు ఒగ్గర్ సంగితయ్‍చి రిసొ, జోక “హెర్మే జయెదె” మెన సంగిల. 13 ద్యుపతి, జలె, పట్నుమ్‍చి పుర్రెతొ గుడి తయెదె. జో పూజరి, జలె, పోతుల్‍క ఉదడ ఆన, పుల్లొ బంతివొ దెరన, పట్నుమ్‍చి గుమ్ముమె జా కెర, ప్రెజల్ తెన్ జేఁవ్ దొగులక బలి దెంక ఉచర్ల.
14 దస్సి ఉచర అస్తి మెన ప్రబుచ బారికుల్ జల బర్నబా చి పవులు సూన కెర, దుకుమ్‍క సొక్కల్ చిరన, జనాబ్ తిలిస్‍తె నిగ జా, 15 “తుమ్ మాన్సుల్ కిచ్చొక ఇసి జతసు? ఆమ్ కి తుమ్‍చ రితయ్ మాన్సులి. తుమ్‍క ‘ఇస వెర్రి కమొ ముల పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ సముద్రుమ్, జాతె తిలిసి ఎత్కి జెర్మయిలొ, జీవ్ తిలొ దేముడుకయ్ నంపజా చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అయ్‍లమ్” మెన పవులుచి బర్నబా కేక్ గల. 16 “అగ్గెచ ఉగుమ్‍తె తిల మాన్సుల్ ఇస్టుమ్ అయ్‍ల రితి కెర జింక జో పరలోకుమ్‍చొ ప్రబు సెలవ్ దా తిలె కి, 17 జోచి అదికారుమ్‍చ, జోచి ప్రేమచ గుర్తులు దెకవుక జో ములె నాయ్. మెలె, చెంగిల కమొ కెర్తె తిలన్, కెర్తె తత్తయ్. కీసచ మెలె, తుమ్‍క ‘సరిపుచుప జతి అన్నిమ్ దొర్కు జవుస్, తుమ్‍క పెట్టితె సర్ద తెన్ జితు కతు’ మెన, ఆగాసుమ్ తెంతొ పాని పెటవ, బుఁయిచి పలితుమ్ దెరయ్‍తయ్” మెన సికడ్ల. 18 గని ఇసి బోదన కెర్లె కి, జేఁవ్ మాన్సుల్ బలి దెంక ఉచర్తిసి కస్టనె పిట్టయ్‍ల.
ప్రెజల్ పవులుక పత్రల్ గల మార్‍క దెకిల
19 తెదొడి పిసిదియ ప్రాంతుమ్‍చ అంతియొకయ చి ఈకొనియ పట్నల్ తెంతొ యూదుల్ సగుమ్‍జిన్ జా కెర, ప్రెజల్‍క సికడ్తికయ్, పవులుక పత్రల్ గల మార్ల మొర గెలన్ మెన కెర, జోక ‘మొరయి అస్సె’ మెన ఉచర, పట్నుమ్ తెంతొ ఒర్గొడ నా ములిల. 20 గని ప్రబుచ సిస్సుల్ జలస *అయ్‍ల అన్నె, జోచి సుట్టునంత బెర్తికయ్, జో చెంగిల్ జా ఉట్ట పట్నుమ్ తెడి అన్నె పెసిలన్. అన్నెక్ దీసి బర్నబా తెన్ బార్ జా, దెర్బే పట్నుమ్‍తె ఉట్ట గెల. 21 జా పట్నుమ్‍తె గెచ్చ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తికయ్, ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ నంపజా ప్రబుచ సిస్సుల్ జల, చి ఈంజేఁవ్ దొగుల బుల జా లుస్త్రతె, ఈకొనియతె, చి అంతియొకయతె 22 అన్నె బోదన కెర, “తుమ్ నిదానుమ్ తా. దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదితి వరుమ్ ప్రబు తుమ్‍క అమ్‍క దిలెకి, కస్టల్ నెంతె పాఁవుమ్ నాయ్. కస్టల్ సేడ్తె తమ్‍దె, గని దయిరిమ్ తెన్ తా” మెన, ప్రబుక నంపజల సిస్సుల్ జలసచి ఆత్మ డిట్టుమ్ కెర్ల. 23 పడ్తొ చువ్వె తా ప్రార్దన కెర, సికడ్తె తత్తు మెన, ఎత్కి సంగుమ్‍క దెకిత వెల్లెల మాన్సుల్ జతు మెన మాన్సుల్‍క నిసాన, జేఁవ్ నంపజలొ యేసుప్రబుచి కామ్ జేఁవ్ కెర్తి రితి జేఁవ్‍చి అత్తి సొర్ప కెర్ల.
24 అన్నె ఒత్త తెంతొ పావులీంసి పిసిదియ ప్రదేసిమ్ వాట్ గెచ్చ, పంపూలియా ప్రదేసిమ్‍తె జాఁ కెర, 25 పెర్గే పట్నుమ్‍తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవ, అత్తాలియ పట్నుమ్‍తె పాఁవ కెర, 26 ఒత్త తెంతొ ఓడతె వెగ, సముద్రుమ్ జీన, సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయతె అయ్‍ల. ఒత్త అగ్గె, చువ్వె తా ప్రార్దన కెర, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఈంజేఁవ్ దొగుల కెర్తి రిసొ ఇన్నెక దేముడుచి అత్తి సొర్ప కెర దా బార్ కెర తిల. జా కామ్ అప్పె జెయిమ్ జా అస్సె మెన రుజ్జు దెకయ్‍తి రిసొ, 27 అప్పె ఉట్ట జా ఒత్త పాఁవ కెర, ఎత్కిజిన్‍క ఎక్కితె బుకారా కెర, దేముడు జోవయించి అత్తి జర్గు కెర్లిసి ఎత్కిచి రిసొ, పడ్తొ యూదుల్ నెంజిలస కి నంపజా రచ్చించుప జతి కోడు ప్రబు దిలిస్‍చి రిసొ సాచి సంగిల. 28 ఒత్త తెంతొ, ప్రబుచ ఒత్తచ సిస్సుల్ తెన్ ఒగ్గర్ దీసల్ తా గెల.
* 14:20 14:20 ఏక్ వేల అంతియొకయ తెంతొ జా తిల.