15
పవులు బర్నబా దస్సి సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయతె తిలి పొది, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ తిలి యూదయ ప్రదేసిమ్ తెంతొ సగుమ్‍జిన్ నంపజల యూదుల్ జా కెర, యూదుల్ నెంజిలసొ, “అమ్‍చొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అలవాట్ కెర యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లెకయ్ పరలోకుమ్‍తె గెతి రచ్చన తుమ్‍క దొర్కు జయెదె” మెన సికడ్ల. “జేఁవ్ నంపజలి పొది కీసి జా సున్నతి నెంతె తిల, దస్సే తత్తు జా సున్నతి నెంతె కి రచ్చించుప జవుల” మెన, పవులుచి బర్నబా జేఁవ్ మాన్సుల్‍క జబాబ్ దిల. జేఁవ్ మాన్సుల్ సికడ్లిసిచి రిసొ సగుమ్ దీసల్ బాద సేడ లట్టబ్తె తిలె కి, జా తగు కుట్టె నాయ్. ప్రబుక నంపజలస “బారికుల్‍తె చి ఒత్తచి అమ్‍చి సంగుమ్‍చ అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్‍తె గెచ్చ, ఈంజ తగుచి రిసొ పుస సూన్‍తు” మెన, పవులుక చి బర్నబాక చి జేఁవ్ నిసాన అన్నె సగుమ్‍జిన్‍క యెరూసలేమ్‍తె తెద్రయ్‍ల.
జా కామ్‍చి రిసొ జా అంతియొకయ పట్నుమ్‍చి సంగుమ్‍తెచ మాన్సుల్ పావులీంసిక ప్రబుచి అత్తి సొర్ప కెర దా తెద్రయ్‍తికయ్, పేనేకే ప్రదేసిమ్ వాట్ చి సమరయ ప్రదేసిమ్ వాట్ గెచ్చ గెచ్చ, యూదుల్ నెంజిలస యేసుక నంపజా మార్సుప జలిస్‍చి రిసొ సూనయ్‍తె తిల చి, ఒత్తచ నంపజలస ఎత్కిజిన్ ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జల.
యెరూసలేమ్‍తె అగ్గె సబ కెర్లిసి
జేఁవ్ యెరూసలేమ్‍తె ఉట్ట జా పాఁవిలి పొది, ఎత్కిజిన్ జోవయించ వెల్లెల మాన్సుల్ తెన్ చి, బారికుల్ తెన్, దస్సుల్ జా జోవయింక మరియాద కెల చి, దేముడు జోవయించి అత్తి జర్గు కెర్లిసి, జోవయింక తోడు దిలిసి ఎత్కి సంగిలిసి. గని యేసుప్రబుక నంపజల ఒత్తచ మాన్సుల్ సగుమ్‍జిన్, అగ్గె తెంతొ పరిసయ్యుల్ మెంత పండితుల్‍చి జట్టుతె అస్తి, “యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్ మాన్సుల్‍క అమ్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెరుక అస్సె చి, అమ్‍చొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు దిల ఆగ్నల్ రితి జేఁవ్ కెరుక అస్సె” మెన, బలవంతుమ్ కెర్ల.
ఈంజ తగుచి రిసొ సరిగా లట్టబ తీర్పు కెరుక మెన, బారికుల్, వెల్లెల మాన్సుల్ తెన్ వెసిల. జా తగు సరిగా సూన ఉచర కేడయ్‍లి పొది, పేతురు టీఁవొజ, ఇసి మెన జోవయింక సంగిలన్. “ఓ బావుడ్లు, అమ్‍క ప్రబు జోచి ఆత్మసెక్తి దిలి తొలితొ చి దొరతి, ‘యూదుల్ నెంజిలస కి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజతు’ మెన, అంచి అత్తి సూనయ్‍తి రిసొ తుమ్ అమ్‍చొ దేముడు అంకయి నిసాన్లన్, మెన తుమ్ జాన్సు. జలె, మాన్సుచి పెట్టి తిలిసి జాన్లొ దేముడు మెన. నిజుమి, జేఁవ్ కి నంపజా రచ్చించుప జా అస్తి మెన సాచి జా రుజ్జు దెకవ అస్సె. అమ్‍చి పెట్టి దిలి రితి, జోవయించి పెట్టి కి జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మ దిలన్. అమ్‍క జోవయింక తేడ నే దెకితె, జోవయించి నముకుమ్‍చి రిసొ, జోవయించి పెట్టి జోవయింక కి సుద్ది కెర్లన్. 10 జలె, దేముడుక సికడుక ఉచర్తసు గే, జోచ సిస్సుల్ రిత జల జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్‍క దస్సి జాడు వయడుక మెన కిచ్చొక ఉచర్తసు? జేఁవ్ ఆగ్నల్ వయితి పూచి అమ్‍చ పూర్గుల్ కి, ఆమ్ కి, ఓర్సుప జంక, నెరవెర్సుప కెరుక, నెతిర్లమ్. 11 ‘ఎక్కి అమ్‍చొ ప్రబు యేసుచి దయచి రిసొ జేఁవ్ కి ఆమ్ కి రచ్చించుప జా పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుమ్‍దే’ మెన అమ్ నంపజా దయిరిమ్ జా అస్సుమ్” మెన, పేతురు సంగిలన్.
12 పేతురు దస్సి సంగితికయ్, బెర తిల ప్రెజల్ తుక్లె తా, యూదుల్ నెంజిలసతె పావులీంసి గెతికయ్ జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొ ప్రబు జోవయించి అత్తి కెర్ల వెల్లెల అద్బుతుమ్ కమొ గుర్తులు ఎత్కిచి రిసొ బర్నబా చి పవులు సాచి సంగిలిసి సూన్ల. 13 జేఁవ్ సాచి సంగ కేడయ్‍లి పడ్తొ, యాకోబు, జేఁవ్ సబ వెస ఉచర్లిసి బెదవ తీర్పు సంగిలన్. “ఓ బావుడ్లు, సూన, 14 దేముడు యూదుల్ నెంజిలసక ప్రేమ దెక ‘అంచి నావ్‌చి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రితి, అమ్‍చ ప్రెజల్ జేఁవ్ కి జతు’ మెన జేఁవ్‍చి తెంతొ సగుమ్‍జిన్‍క నిసానుక దెర్లిస్‍చి రిసొ, సీమోను పేతురు సాచి సంగ అస్సె. 15 దేముడు ప్రబుచ కబుర్లు పూర్గుమ్ రెగిడ్లసచ కొడొ కి జా సాచి తెన్ బెదితయ్.
16 ‘పడ్తొక ఆఁవ్ అన్నె జెయిందె, చి దావీదు పూర్గుమ్‍చొచి సేడ తిలి టంబుగేరు అన్నె బందిందె. జా పాడ్ జలిసి అన్నె నొవర్ కెర బందిందె. 17 లోకుమ్‍చ అన్నె మాన్సుల్, అన్నె, యూదుల్ నెంజిలసతె కో అంచి నావ్ తెడి తవుల గే, ప్రబుక చజ నంపజతు’ మెన, 18 పూర్గుమ్ తెంతొ ఈంజ కబుర్ సూనయ్‍లొ దేముడు సంగ అస్సె”
19 జాకయ్ ఆఁవ్ కిచ్చొ తీర్పు సంగితసి మెలె, దేముడుక నంపజా మార్సుప జల, అమ్‍చ యూదుల్ నెంజిలసక అమ్ బాద సేడవుక బెదె నాయ్. 20 గని అమ్ కిచ్చొ కెర్లె చెంగిల్ మెన ఆఁవ్ ఉచర్తసి మెలె, ‘దేముడ్లు’ మెన బొమ్మల్ గట్రక దిలిసి కతు నాయ్, లంజెకమొ కెర్తు నాయ్, టొట్రొ మోడ మార్లి సిద్ర కతు నాయ్, లొఁయిఁ కతు నాయ్ మెన ఉత్రుమ్ రెగ్డవ తెద్రవుమ. 21 కేన్ పట్నుమ్‍తె కి, అగ్గెయి తెంతొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ సూనయ్‍తతి, ఎత్కి సెలవ్ కడన్లి దీసి అమ్‍చ సబ గెరలె సదు కెర్తతి, చి ఈంజేఁవ్ ఆగ్నల్‍చి రిసొ సూన తవుల.
ఉత్రుమ్ రెగ్డ అంతియొకయతె తెద్రయ్‍లిసి
22 తెదొడి, బారికుల్‍క చి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చ అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్‍క, జా సంగుమ్‍చ మొత్తుమ్‍క కిచ్చొ అజ్జ అయ్‍లి మెలె, ‘పవులు చి బర్నబా తెన్ అమ్‍తె సగుమ్‍జిన్ అంతియొకయతె గెలె చెంగిలి’ మెన, బర్సబా మెలొ యూదాక చి సీలయుక నిసాన. ఒత్తచ నంపజల సుదల్‍తె ఈంజెఁవు ముక్కిమ్ మాన్సుల్ జవుల. 23 ఇన్నెచి అత్తి తెద్రయ్‍తి ఉత్రుమ్‍తె ఇసి రెగిడ్ల.
“అంతియొకయతె, జా ఒండి సిరియ ప్రదేసిమి, చి కిలికియ ప్రదేసిమ్‍తె తిల యూదుల్ నెంజిల నంపజలస్‍క, బారికుల్, యెరూసలేమ్‍చి సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ జల తుమ్‍చ బావుడ్లు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్. తుమ్‍క ‘చెంగిల్ తంక’ మెన ప్రబుక రోజుక ఉచర్తసుమ్. 24 కిచ్చొచి రిసొ ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్తసుమ్ మెలె, అమ్‍చితె తెంతొ సగుమ్‍జిన్ బార్ జా తుమ్‍తె గెచ్చ కొడొ సంగ తుమ్‍క మెన్సుతె బాద సేడవ, సిక్కు కెర అస్తి మెన సూన అస్సుమ్, అమ్‍చి సెలవ్ నెంతె దస్సి కెర అస్తి. 25 జాకయ్ ఆమ్ సబ కెర్లమ్, అన్నె ఎక్కి కట్టు తెన్ ఉచర్లె, ‘చెంగిల్’ మెన అమ్‍క కిచ్చొ అజ్జ అయ్‍లి మెలె, ‘అమ్‍చ ప్రేమ తిల బర్నబాచి పవులు తెన్ కబుర్ గెతు’ మెన సగుమ్‍జిన్‍క నిసాన తుమ్‍తె తెద్రయ్‍లె చెంగిలి మెన అజ్జ అయ్‍లి. 26 యేసుక్రీస్తు ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ ఈంజేఁవ్ దొగుల ఎదివాట్ స్రెమల్ సేడ అస్తి. 27 యూదాక చి సీలయుక ఇనయింతెన్ తెద్రవ అస్సుమ్. ఇన్నె రెగిడ్లి రితి జేఁవ్ సొంత సంగుల.
28 “దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్‍క కిచ్చొ బుద్ది సంగితయ్ మెలె, అమ్‍క కి కిచ్చొ చెంగిల్ డీస్తయ్ మెలె, తుమ్‍క, ‘కిచ్చొ కిచ్చొ అమ్‍చ ఆగ్నల్ అలవాట్ కెర్తు’ మెన అమ్ జాడు వయడ్లి రితి కెరుక బెదె నాయ్. ‘ఎక్కి ముక్కిమ్‍క కెర్తు’ మెన తుమ్‍క ఉచర్తసుమ్. 29 బొమ్మల్‍క గట్ర దిలిసి కా నాయ్, లొఁయి కా నాయ్, టొట్రొ మోడ లొఁయి నే గెచ్చయ్‍లి సిద్ర కా నాయ్, చి లంజెకమొ కెర నాయ్. ఈంజేఁవ్ అలవాట్ కెర్లదు మెలె, తుమ్‍క చెంగిలి. చెంగిల్ తెన్ తా”, మెన రెగ్డ తెద్రయ్‍ల.
30 జేఁవ్ తెద్రయ్‍తికయ్, జేఁవ్ అంతియొకయతె ఉట్ట గెల, ఒత్త పాఁవ కెర, నంపజలస్‍క ఎక్కితె బుకారా కెర, జా ఉత్రుమ్ దిల. 31 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస సదు కెర, బుద్ది సంగితి దయిరిమ్ కెర్తి జా కబుర్‌చి రిసొ సర్దసంతోసుమ్ జల.
32 యూదా చి సీలయు, జలె, ప్రబుచి ఆత్మ సికయ్‍త కబుర్లు సంగితస జవుల, చి ఒత్తచ నంపజలస్‍క ఒగ్గర్ బోదన కెర, బుద్ది సంగ, దయిరిమ్ కెర్ల. 33 సగుమ్ దీసల్ ఒత్త తా, ప్రబుచ కొడొ సంగ సంగ, దయిరిమ్ కెర కెర, జోవయించి ఒత్తచి కామ్ కేడయ్‍తికయ్, ‘జోవయింక తెద్రయ్‍లసతె అన్నె ఉట్ట గెతు’ మెన, జా పట్నుమ్‍చ జోవయింక “సేంతుమ్ తెన్ గెచ్చ” మెన, సర్ద తెన్ యెరూసలేమ్‍తె అన్నె తెద్రయ్‍ల. 34 *సీలయు మాత్రుమ్, ఒత్త తంక చెంగిల్ మెన ఉచర్లొ. 35 మదెనె, పవులు చి బర్నబా అంతియొకయతె తా, అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ తెన్ కి, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తె తిల.
బర్నబా, పవులు వేర వేరతె ఉట్ట గెలిసి
36 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడ్తొ, “జొమ్మ, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ ఆమ్ అగ్గె బోదన కెర్ల ఎత్కి పట్నలె అన్నె గెచ్చ, నంపజలస్‍తె గెచ్చ, జోవయింక ‘కీసి అస్తి గే’ దెకుమ” మెన, పవులు బర్నబాక సంగిలన్. 37 బర్నబా, మాత్రుమ్, “మార్కు మెలొ యోహానుక జేఁవ్‍చి తెన్ కడ నెమ” మెన ఇస్టుమ్ జలన్. 38 గని, జా అగ్గెచి సుట్టు మార్కు జేఁవ్‍చి తెన్ బార్ జా తిలె కి, జా కామ్‍తె సరిగా నే బెదితె, జోక ముల దా అన్నె ఉట్ట గెచ్చ తిలన్, చి ‘అప్పె కడ నిలె, దస్సి అన్నె ములె దిలె కీసి’ మెన, పవులు సంగిలొ.
39 జాచి రిసొ దొగుల దొన్ని మెన్సుల్ జా జట్టి జల చి, దొగుల దొన్ని పక్కలె ఉట్ట గెల. బర్నబా మార్కుక కడన, ఓడతె వెగ, సముద్రుమ్ జీన, కుప్ర, డిబ్బ దేసిమి ఉట్ట గెల. 40 గని ‘అంచి తెన్ ఈంజొ జెవుస్’ మెన, పవులు సీలక నిసాన్లన్. అన్నె, ఒత్తచ నంపజలస ప్రార్దన కెర, చి కామ్‍చి రిసొ జోవయింక ప్రబుచి అత్తి సొర్ప కెర దెతికయ్, జేఁవ్ ఉట్ట గెల. 41 ఒండి సిరియ ప్రదేసిమి, చి ఒండి కిలికియ ప్రదేసిమ్‍త గెచ్చ కేనె నంపజలసచ సంగుమ్‍లుతె గెచ్చ బోదన కెర డిట్టుమ్ కెర్తె తిల.
* 15:34 15:34 గ్రీకు బాస తెన్ ఈంజ మత్తెలి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 34 నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్. 15:38 15:38 బారికుల్ 13:13.