16
తిమోతి పవులు బోదన కెర్లిసి
ఒత్త తెంతొ, గలతీయ ప్రదేసిమ్‍చ లుస్త్ర చి దెర్బే మెల పట్నుమ్‍లుతె పవులు చి సీలయు గెల. తిమోతి మెలొ సిస్సుడు తిలన్. జో యూదుడుయి జలి అయ్యస్ తెన్, జోచి పట్నుమ్‍తె పవులు అగ్గె జా తిలిసి తెంతొ ప్రబుక నంపజా అస్తి. తిమోతిచొ అబ్బొసి, మాత్రుమ్, యూదుడు నెంజె, గ్రీకు దేసిమ్‍చొ, జో. జో తిమోతి చి రిసొ, “నిదానుమ్ తిలొసొ” మెన లుస్త్ర చి ఈకొనియ పట్నల్‍తెచ బావుడ్లు ఎత్కిజిన్ సంగితె తిల. జాకయ్, “జో కి అమ్‍చి తెన్ చి కామ్‍తె బెదుస్” మెన పవులు సంగిలొ. జో నాడుచొ అబ్బొస్ ‘యూదుడు నెంజె! గ్రీకు దేసిమ్‍చొ మాన్సు జయెదె’ మెన, జో ‘పుత్తుస్‍క యూదుల్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెర తయె నాయ్’ మెన, ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి రిసొ ‘జా సున్నతి తిమోతి నే కెరన తిలె, ఆమ్ గెతిస్‍తెచ యూదుల్ నిస్కారుమ్ దెకుల’ మెన, జోక పవులు జా సున్నతి కెర దిలన్. జలె, ఒత్తచ పట్నల్ ఎత్కితె గెచ్చ గెచ్చ, యెరూసలేమ్‍తెచ బారికుల్‍చి ఒత్తచి సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ఎత్కి సంగిలి తీర్పు నెరవెర్సుప కెర, మెన జేఁవ్ తీగ్ల సూనయ్‍ల. జా ఒండి ప్రాంతుమ్‍తెచ సంగుమ్‍లుచ సుదల్ జలె, ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్‍క అన్నె డిట్టుమ్ జల, చి రోజుక అన్నె మాన్సుల్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జా జోవయింతెన్ బెదిల.
పవులు మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్‍తె తెద్రయ్‍లిసి
ఒత్త తెంతొ పవులు సీలయు చి తిమోతి, గలతీయ ప్రదేసిమ్ వాట్ చి ప్రుగియ ప్రాంతుమ్ వాట్ గెల. “ఆసియా ప్రదేసిమ్‍తె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక పోన” మెన దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ సంగ తిలన్, చి ఉత్తర పక్కచి వాటు గెచ్చ, ముసియ ప్రాంతుమ్‍తె పాఁవిలె, బితునియ ప్రదేసిమి గెచ్చుక ఉచర్ల, గని జేఁవ్ ఒత్త గెచ్చుక కి యేసుచి ఆత్మ ఒప్పె నాయ్. జాకయ్, ముసియ ప్రాంతుమ్ జీన, సముద్రుమ్ సొడిచి త్రోయ పట్నుమ్‍తె అయ్‍ల. జేఁవ్ త్రోయతె నిద్ర తిలె, అందరె, ప్రబు దెకయ్‍లి సివ్న పవులు దెకిలన్. మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్‍చొ మాన్సు ఎక్కిలొ టీఁవొజ, “అమ్‍చి మాసిదోనియ దేసిమి ఉట్ట జే, చి అమ్‍క రచ్చించుప కెరు” మెన బతిమాల్ప జా బుకార్లన్. 10 పవులు జా సివ్న దెకిల్ బేగి, జేఁవ్‍తె జర్గు జలిసి *అమ్‍క సంగితికయ్, ఒత్తచ మాన్సుల్‍క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ ప్రబు అమ్‍క మాసిదోనియతె తెద్రయ్‍తయ్ మెన అమ్ చిన కెర, బేగి పెందలె మాసిదోనియతె గెచ్చుక బార్ జలమ్.
11 జా పెందలె, త్రోయతె ఓడతె వెగ సముద్రుమ్ జీన, సమొత్రాకె మెలి డిబ్బ దేసిమి పాఁవ నిద్ర తా, అన్నెక్ దీసి సముద్రుమ్ అన్నె జీన, మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్‍చి నెయపొలి రేవుతె పాఁవ ఉత్తిర్లమ్. 12 ఒత్త తెంతొ మాసిదోనియక వెల్లి పట్నుమ్ జలి పిలిప్పితె ఇండ గెచ్చ, ఒత్త సగుమ్ దీసల్ తా గెలమ్. ముక్కిమ్‍క రోమ దేసిమ్‍చి ఒగ్గర్‍జిన్ తతె తిల. 13 జలె, యూదుల్‍చి సెలవ్ కడన్లి దీసి, ‘ఒత్త ప్రార్దన కెర్తతి’ మెన, పట్నుమ్‍చి గుమ్ముమ్ ఒత్తల్‍తొ బార్ జా, గాడు సొడి తిలిస్‍తె గెలమ్. గెలె, ప్రార్దన కెరుక మెన, తేర్‍బోదల్ సగుమ్‍జిన్ జా అస్తి. జేఁవ్ తిలిస్‍తె వెస, బోదన కెరుక దెర్లమ్.
లూదియ మెలి తేర్‍బోద ప్రబుక నంపజా మార్సుప జలిసి
14 ప్రార్దన కెరుక గెల జేఁవ్ తెర్‍బోదల్‍తె లూదియ మెలి ఎక్లి తిలి. జా సుది బట్టల్ గట్రచి రిసొచి ఊద రంగుచి బియ్యారి కెరెదె. ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చి తుయత్తెర పట్నుమ్‍చి తేర్‍బోద, జా. జా అగ్గె తెంతొ దేముడుక నిదానుమ్ జా జోక బక్తి కెర్తిసి. సూన్‍తి బుద్ది తిలిస్‍చి పెట్టి ప్రబు దెతికయ్, పవులు సంగిలి బోదన సూన, జా నంపజలి. 15 నంపజా, జేఁవ్‍చి గెర్‍చ ఎత్కిజిన్ తెన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్ల. “అంక ‘ప్రబుక నిజుమి నిదానుమ్ జా అస్సె’ తుమ్‍క రుజ్జు అయ్‍లి జలె, ఇన్నె బోదన కెర్తె తిలె ఎదిలి సేంపుక అమ్‍తె తా” మెన అమ్‍క బలవంతుమ్ కెర్లి.
గుర్మయ్‍ని జలి రితి తేర్‍బోద ఎక్లిచి రిసొ జర్గు జలిసి
16 జలె, ఏక్ దీసి, ప్రార్దన కెర్తిసితె అమ్ గెతె తతికయ్, గొతిమాన్సు జతి ఉబెడి ఎక్లి దస్సుల్ జలి. జా గుర్మయ్‍ని జా సివ్వల్ జంక అలవాట్ జలిస్. జాచి జా బుద్దిచి రిసొ, జాచ ఎజొమాన్లుక ఒగ్గర్ డబ్బుల్ లాబుమ్ దొర్కు జతె తయెదె. 17 జా పవులీంసిచి పట్టి జెంక దెర, కిచ్చొ మెన కేకుల్ గల, జా తేర్‍బోద కిచ్చొ మెన సంగిలి మెలె, “ఈంజేఁవ్, ఎత్కిచి కంట వెల్లొ దేముడుచ సేవ కెర్తస. పరలోకుమ్‍తె గెతి రచ్చన దొర్కు జతి వాట్‍చి రిసొ తుమ్‍క సూనవుక జా అస్తి” మెన కేకుల్ గల్తె తిలి. 18 ఒగ్గర్ దీసల్ దస్సి పట్టి జా కేకుల్ గల్తె తతికయ్, పవులు, జోచి పెట్టి ఒగ్గర్ దుకుమ్ జా, జాచి పక్క పసుల, జాక దెర్లి బూతుమ్ తెన్, “ఇన్నెచి పెట్టి తెంతొ బార్ జా, ఇన్నెక ములు, యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ తుక సంగితసి” మెన పవులు జా బూతుమ్‍క ఉదడ గెలన్. చి జయ్యి తెదొడి బూతుమ్ బార్ జా ముల దా గెలన్.
పవులుక చి సీలయుక జేల్‍తె గలిలిసి
19 ‘జా తేర్‍బోద గుర్మయ్‍ని జతి తిలి పొది అమ్ దొర్కు కెరంతి డబ్బుల్ లాబుమ్ అప్పె తెంతొ నాయ్’ మెన జాచి ఎజొమాన్లు దెక కెర, పవులుక చి సీలక దెర, సంతవీది వెసిత పట్నుమ్‍చ అదికారుల్‍తె ఒర్గొడ నిల. 20 “ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్, యూదుల్, అమ్‍చి పట్నుమ్‍తె జా కెర ఒగ్గర్ అల్లర్ కెర్తతి. 21 అమ్ రోమియుల్ జా అలవాట్ కెరుక కమొ నాయిమ్ నాయ్ మెలె కి, జోవయించ రితిచ అలవాట్ సికడ్తతి” మెన ఆరిచి నింద గలిల. 22 జనాబ్ ఎత్కి పవులీంసిచి ఉప్పిరి కోపుమ్ జల, చి అదికారుల్ జేఁవ్ దొగులచ పాలల్ దెర కడ, జమాన్లు సుదల్ జోవయింక డండల్ తెన్ పెటుక మెన ఆడ్ర దిల. 23 జోవయింక దస్సి ఒగ్గర్ దెబ్బల్ పెట్తికయ్, అదికారుల్ జేల్‍తె గల, “జేఁవ్‍క జాగర్త దెక” మెన, రకితసక ఆడ్ర దిల. 24 రకితస జోవయింక తెడిచి గదితె గల కెర, జేఁవ్ నే విడ్దల్ జతి రితి, జోవయించ చట్టొక జాడు తిల బల్లల్‍క బెదితె డిట్టుమ్ బందిల.
25 జలె నెడుమ్ అందరె, పవులు చి సీలయు ప్రార్దన కెర కెర, దేముడుక గనుమ్ గాయితె తతికయ్, అన్నె జేలి జలస ఎత్కిజిన్ సూన్‍తె తిల. 26 తెదొడి బుఁయి కదుల్ జలి, చి పునాది తెంతొ ఒండి జేల్ కదుల్ జలి. బేగి కెవ్డివొ ఎత్కి ఉగ్డి జల, చి జేలి తిలస ఎత్కిజిన్‍క బందిల గొల్సుల్ యిపి జల.
27 రకితొసొ, జలె, చెద్దొయ్ జా, కెవ్డివొ ఉగ్డి జలిసి దెక కెర, ‘జేలి జలస ఎత్కిజిన్ ఉట్ట నిగ గెచ్చ తవుల’ మెన బియఁ కెర, జోచి కత్తి కడన, జోక జొయ్యి అత్య కెరన్‍క తయార్ జలొ. 28 గని “తుయి తుక కిచ్చొ అల్లర్ కెరను నాయ్. ఆమ్ ఎత్కిజిన్ ఇన్నె అస్సుమ్” మెన, పవులు కేక్ గల్తికయ్, 29 జో రకితొసొ, దివ్వొ లంబడ ఆన కెర, బమ్మ తెన్ జేఁవ్ తిలి గదితె పెస, బియఁ అద్దుర్ జా, పవులుచి సీలచి చట్టె సెర్ను సేడ, జొకర, 30 తిల జేలి తిలసక అన్నె డిట్టుమ్ బంద, పవులుక చి సీలక బార్ కెర, “బాబు ఇసి, ఆఁవ్ రచ్చించుప జా జతి రిసొ ఆఁవ్ కిచ్చొ కెరుక?” మెన బతిమాల్ప జా పుసిలన్. 31 తెదొడి పావులీంసి, “ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిరి తూయి నముకుమ్ తియ, తుయి తుచి గెర్‍చ ఎత్కిజిని, రచ్చించుప జస్తె” మెన, 32 ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ జోవయింక బోదన కెర్ల. జోవయింక, పడ్తొ ఒండి జోవయించి గేర్‍చక సంగిలన్. 33 జేఁవ్ దొగులక జయి తెదొడి కడన, దెబ్బల్ పెట్లిస్‍చ గావ్వో ఎత్కి దోవ సుబ్రుమ్ కెర్లి బేగి, జో, జోచి గేర్‍చ ఎత్కిజిన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్ల. 34 జోచి గెరి కడన, జోవయింక అన్నిమ్ దా కెర, జేఁవ్ ఎత్కిజిని, దేముడుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిల చి ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జల.
పవులు చి సీలయు విడ్దల్ జాఁ పట్నుమ్ ములిలిసి
35 అన్నెక్ దీసి పెందలె, “జేఁవ్ మాన్సుల్‍క విడ్దల్ కెర” మెన, దెబ్బల్ పెట్ల జమాన్లుక సంగ, అదికారుల్ జేల్‍తె తెద్రయ్‍ల. 36 అదికారుల్ సంగిలిసి సూన, “తుమ్‍క ‘విడ్దల్ జా గెతు’ మెన అదికారుల్ సంగ తెద్రవ అస్తి. జాకయ్, బార్ జా, అల్లర్ నెంతె సేంతుమ్ తెన్ గెచ్చ”, రకితొసొ పవులుక సంగిలన్. 37 గని పవులు జమాన్లుక, “ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె, రుజ్జుల్ నే సూన్‍తె, తీర్పు నే సంగితె, అమ్‍క పెట, జేల్‍తె గల అస్తి. ఆమ్ కి రోమియుల్ జా అస్సుమ్‍చి రిసొ అమ్‍క దస్సి, తీర్పు నే కెర్తె, సిచ్చ కెరుక నాయిమ్ నాయ్. అప్పె, కోయి సాచి నే జతె అమ్‍క విడ్దల్ కెరుక ఉచర్తసు, నెంజె. జేఁవ్ అదికారుల్ పూచి తెన్ సొంత జా కెర విడ్దల్ కెర బార్ కెర్తు” మెన, పవులు జబాబ్ దిలన్. 38 జమాన్లు, జలె, అదికారుల్‍తె అన్నె గెచ్చ, ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎత్కి సంగ దిల, చి జేఁవ్ దొగులక, ‘జేఁవ్ కి రోమియుల్ జవుల’ మెన సూన కెర, “తప్పు కెర్లమ్” మెన బియఁ గెచ్చ, 39 అదికారుల్ జేల్‍తె జాఁ కెర, తప్పు ఒప్పన, జోవయింక బార్ కెర, “అమ్‍చి పట్నుమ్ ముల ఉట్ట గెచ్చ” మెన బతిమాల్ప జా సంగిల. 40 జేఁవ్ పవులుచి సీలయు, జలె, జేల్ తెంతొ బార్ జా, లూదియచి గెరి గెచ్చ, బెర తిల బావుడ్లుక దస్సుల్ జాఁ, బుద్దిచి దయిరిమ్ సంగ కెర, ఉట్ట గెల.
* 16:10 16:10 ఇన్నె తెంతొ లూకా మెలొ ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుస్తుకుమ్ రెగిడ్లొసొ పావులీంసి తెన్ సగుమ్ సుట్లు బులితె తిలొ. 16:13 16:13 ఈంజ పుస్తకుమ్ రెగిడ్లొ లూకా యూదుడు నెంజె.