17
పవులు చి సీలయు దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍తె గెలిసి
పవులు, సీలయు, అంపిపొలి పట్నుమ్ వాట్ గెచ్చ, అపొల్లోసియ పట్నుమ్‍తె గెచ్చ, అన్నె బార్ జా, ఒండి మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్‍క వెల్లి జలి దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍తె ఉట్ట అయ్‍ల. ఒత్త, యూదుల్‍చి సబగేరు ఏక్ అస్సె. పవులు, కేన్ పట్నుమ్‍తె అయ్‍లె, యూదుల్‍చి సబగేరి గెచ్చుక అలవాట్ కెరన అస్సె. చి ఒత్త కి, తిన్ని సెలవ్ కడన్లి దీసల్ వర్స తెన్ సబతె గెచ్చ, దేముడుచి కొడొతె తిలిసి రుజువు దెకవ దెకవ బోదన కెర్లన్. కిచ్చొ ముక్కిమ్‍క బెదయ్‍లన్ మెలె,
“దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జతొ క్రీస్తుక దేముడు తెద్రయెదె. తెద్రయ్‍లె, జో మొర అన్నె జిఁక అస్సె”
దేముడుచి కొడొ తెన్ పూర్గుమ్ రెగ్డిలిసి సంగ, “ ‘యేసుయి, దేముడు సంగిలొ క్రీస్తు మెన’ తుమ్‍క ఆఁవ్ సంగితసి” మెన పవులు సంగిలన్. సగుమ్‍జిన్ నంపజా, పవులు చి సీలయు తెన్ బెదిల. దేముడుక నంపజా నిదానుమ్ తిల గ్రీసు దేసుమ్‍చ ఒగ్గర్‍జిన్, పడ్తొ ఒత్తచ వెల్లొ సుదల్ తేర్‍బోదల్ కి ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజల.
యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్, మాత్రుమ్, గోస జా, పట్నుమ్‍చ మూర్కుడ్లు సగుమ్‍జిన్‍క దెర, జనాబ్ ఒగ్గర్‍జిన్‍క సికడ, జా ఒండి పట్నుమ్‍తె గగ్గొల్ కెరయ్‍ల. పావులీంసి కచితె జితె తిల మెలె, యాసోను మెలొ ఎక్కిలొతె. తెదొడి, “పావులీంసిక దెర బార్ కెర ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె తీర్పు కెరుమ” మెన, జేఁవ్ వెల్లొ సుదల్, జనాబ్, జోచి గెరి గెచ్చ, అల్లర్ కెర్ల, గని పవులీంసి డీస్తి నాయ్, చి యాసోనుక చి అన్నె బావుడ్లు సగుమ్‍జిన్‍క దెర, పట్నుమ్‍చ అదికారుల్‍తె ఒర్గొడ నిల. “ఒండి బూలోకుమ్‍క మార్సుప కెర్ల జేఁవ్ దొగుల ఇన్నె కి జా కెర, అమ్‍కయ్ కి మార్సుప కెరుక ఉచర్తతి. ఈంజొ యాసోను జోవయింతె బెద, జోవయింక టాన్ దా అస్సె. ‘అన్నెక్లొ రానొ జా అస్సె’, ‘యేసు జో’ మెన ప్రెజల్‍క సికడ, అమ్‍చొ *కైసర్ రానొచి విలువ కడ, కైసర్ సంగిల ఆగ్నల్‍క నే బెదిత రకుమ్‍లు సికడ్తతి” మెన, కేకుల్ గల. ప్రెజల్ ఎత్కి, పట్నుమ్‍చ అదికారుల్ కి, జా కొడొ సూన, బమ్మ జా, “జేఁవ్ దొగుల అన్నె అల్లర్ నే కెర్తి రితి తుయి పూచి జా,” మెన, యాసోనుక బలవంతుమ్ కెర, విడ్దల్ కెర్ల.
బెరయ పట్నుమ్‍తె పవులు సీలయు బోదన కెర్లిసి
10 తెదొడి, అందర్ జెతికయ్ బావుడ్లు బేగి పవులుక చి సీలయుక ఒత్త తెంతొ ఇదిల్ దచ్చెన పక్కచి బెరయ పట్నుమ్‍తె వట్టె తెద్రయ్‍ల. జేఁవ్ ఒత్త పాఁవ, యూదుల్‍చి సబగేరి గెల. 11 ఒత్తచ యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్, జలె, దెస్సలొనీకతెచ యూదుల్‍చి కంట అమ్మయికుమ్ మాన్సుల్ జవుల. చి సర్ద తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన, రోజుక, సత్తిమ్‍బుద్ది తెన్, ‘పావులీంసి సంగితిసి దేముడుచి కొడొతె తిలిస్ తెన్ దస్సె అస్సె గే నాయ్ గె?’ మెన, రుజ్జు కెరంతి రిసొ, దేముడుచి కోడు నిదానుమ్ పరిచ్చ కెర్తె తిల. 12 దస్సి కెర, ‘నిజుమ్’ మెన, జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ యూదులు యేసుక నంపజల. నంపజలస గ్రీకుదేసిమ్‍చ వెల్లెల సుదల్ చి తేర్‍బోదల్ సగుమ్‍జిన్, చి మున్సుబోదల్ కి ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజల.
13 గని, దెస్సలొనీక మెలి పవులీంసి అగ్గె గెచ్చ తిలి పట్నుమ్‍చ కోపుమ్ జల యూదుల్, పవులుక, ‘ఒత్త బెరయ పట్నుమ్‍తె కి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తయ్’ మెన సూన తా, బెరయతె ఉట్ట జా, జోవయించి సొంత పట్నుమ్‍తె కెర్లి రితి, ప్రెజల్‍చి జనాబ్‍క సికడ అల్లర్ కెరవుక ములితి నాయ్. 14 ‘అల్లర్ సేడ్సు నాయ్’ మెన, “సముద్రుమ్ పక్క ఉట్ట గో” మెన పవులుక బావుడ్లు తెద్రయ్‍ల. సీలయు, తిమోతి తెన్ జా పట్నుమ్‍తె తాఁ గెలొ.
15 మదెనె, పవులుక బొడొవ దెతస జోవయింక సముద్రుమ్ సొడిచి ఏదెన్సు మెలి పట్నుమ్ ఎద కడ నిల, చి ఒత్త పాఁవ, “బే బేగి అంచితె ఉట్ట జా” మెన, పవులు సీలయుక చి తిమోతిక కబుర్ రెగిడ్తికయ్, “న దెమ్‍దె” మెన జోవయింక బొడొవ దా తిలస జా ఉత్రుమ్ నఙ, జోవయించి దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍తె బుల గెల.
ఏదెన్సు పట్నుమ్‍తె పవులు కెర్లి బోదన
16 పవులు ఏదెన్సు తా, సీలయుక చి తిమోతిక రకితె తా, ‘దేముడ్లుచ బొమ్మల్ ఇన్నె ఒగ్గర్ అస్తి’ మెన దెక తా, ‘తప్పు కెర్తతి’ మెన, పెట్టి ఒగ్గర్ దుకుమ్ జా, 17 యూదుల్‍చి ఎత్కి సబగేరి గెచ్చ యూదుల్ తెన్ చి దేముడుక నిదానుమ్ తిల వేర మాన్సుల్ తెన్ లట్టబ లట్టబ బోదన కెర్తె తా. అయ్‍తర్ తెంతొ సుక్రర్ ఎద, రోజుక పట్నుమ్‍చి సంతవీదె గెచ్చ, ఒత్త దస్సుల్ జల సుదల్ తెన్ లట్టబ లట్టబ బోదన కెర్తె తిలన్.
18 ఒత్త సంతవీదె ఏక్ దీసి, ఎపికూరీయు చి స్తొయిక్ మెల అలవాట్‍చ పండితుల్ సగుమ్‍జిన్ జో తెన్ దస్సుల్ జల. జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ కిచ్చొ మెల మెలె “ఈంజొ బుల్తొసొ కిచ్చొ తెల్విచి సంగెదె గే నాయ్ గే దెకుమ” మెన ఉచర్ల. అన్నె సగుమ్‍జిన్, “వేర దేసిమ్‍చ దేముడ్లు చి రిసొ సికడ్తయ్” మెల. జేఁవ్ కిచ్చొక ఇసి మెల మెలె, పవులు యేసుచి రిసొ, జో మొర అన్నె జీవ్ జలిస్‍చి రిసొ సికడ్తె తిలొ. 19 తెదొడి పవులుక దెర, ‘అరేయొపాగు’ మెలి జోవయించి సబ కెర్తి టాన్‍తె జోవయింక కడన కెర, “తుయి కెర్తి బోదనచి రిసొ అమ్‍క పూర్తి అర్దుమ్ సంగు. 20 ఆమ్ నేన్ల కొడొ అమ్‍క సూనయ్‍తసి, చి జా అర్దుమ్ సూనుక ఇస్టుమ్ జతసుమ్” మెన సంగిల. 21 జా ఏదెన్సు పట్నుమ్‍చ, చి ఒత్త గోతు జెతసచి అలవాట్ కిచ్చొ మెలె, నొవ కొడొ, నొవ కబుర్లు సంగుక జవుస్, సూన్‍తె తంక జవుస్, జోవయింక ఆస. ఎత్కి ములుల, గని జయ్యి అలవాట్ జోవయింక ముక్కిమి.
‘అరేయొపాగు’ సబతె పవులు కెర్లి బోదన
22 పవులు ‘అరేయొపాగు’ మెలి కెర్తి టాన్‍తె నెడిమి టీఁవొజ, “ఓ ఏదెన్సు పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్, దేముడ్లు మెలసచి రిసొ తుమ్ ఒగ్గర్ ఉచర్తసు మెన, ఆఁవ్ దెకితసి. 23 ఆఁవ్ జెతికయ్ వట్టె తుమ్ జొకర్త గుడివొ గట్ర దెకిలయ్. ఎత్తివాట్ అస్తి. జేఁవ్ గుడివొ మొత్తుమ్‍తె కేన్ దేముడుక పూజ కెర్తి టాన్ తిలిసి ఏక్ దెకిలయ్ మెలె, ‘అమ్ నేన్లొ దేముడుచి పూజ కెర్తి టాన్ ఈంజ’ మెన ఏక్‍తె రెగ్డ అస్సుస్. తుమ్ అర్దుమ్ నేన్‍తె జొకర్తొ జో దేముడుచి రిసొ తుమ్‍క సూనయిందె.
24 “జో దేముడు కేన్ దేముడు మెలె, ఈంజ లోకుమ్ జెర్మవ కెర, లోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి కి జెర్మయిలొసొ. జో పరలోకుమ్‍క బూలోకుమ్‍క వెల్లొ, ప్రబు, చి మాన్సుల్ తెయార్ కెర్ల గుడివొతె జో తయె నాయ్. 25 అమ్ మాన్సుల్ జోక కిచ్చొ తెయార్ కెర్లె జోక లాబుమ్ నాయ్. జోక కిచ్చొ కొత్కు నాయ్. ఎత్కిక జీఁవ్ దెతొసొ, ఎత్కిక జియడ్తొసొ జో, దొర్కు జతిసి ఎత్కి దొర్కు కెర్తొసొ జొయ్యి. 26 ఎత్కి దేసిమ్‍లుచ మాన్సుల్‍క ఎక్కి రితి, ఎక్కి మొదొల్ తెంతొ జో జెర్మవ అస్సె. జో ఉచర, వేర వేర కాలుమ్‍లు దా, ‘ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్ ఇన్నె జితు, జేఁవ్ మాన్సుల్ ఒత్త జితు’ మెన, ఈంజ బూలోకుమ్‍తె ఎత్కిజిన్‍క జితి టాన్, జొయ్యి దా అస్సె. 27 ఎత్కిజిన్‍క ‘అంక ఆస జా చజుతు, అంచి తెన్ బెదుతు’ మెన జో పరలోకుమ్‍చొ ఎత్కి జెర్మవ కెర్లొ దేముడు అవ్‍కాసుమ్ దా అస్సె. గని ఎత్కి మాన్సుక జో పాసి అస్సె, జేఁవ్ నేన్లె కి, జాన్లె కి. 28 ఆమ్ జితి సెక్తి, ఆమ్ ఇండితి సెక్తి, ఆమ్ జెర్మితి సెక్తి, కచితె మెలె, జో తెయి.
‘ఆమ్ నిజుమి జోవయించ బోదల్’ మెన తుమ్‍చ సొంత పండితుల్ సగుమ్‍జిన్ కి రెగ్డ అస్తి.
29 “పరలోకుమ్‍చొ ఎత్కి జెర్మయిలొ దేముడుచ బోదల్ జమ్‍దె జలె, జో కీసి బఙార్ పోలిక గే, వెండి పోలిక గే, పత్తురు పోలిక గే, మాన్సు కెర్లి కేన్ పోలిక గే, మాన్సు తెయార్ కెర్లి కేన్ పోలిక గే, జయెదె? జయె నాయ్.
30 “అగ్గె మాన్సు నేన్లి పొది దస తప్పుల్ కెర్లిస్‍చి పాపుమ్ జో దేముడు వయడె నాయ్. గని ‘ఒండి లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ అప్పె జోవయించి పాపుమ్ ఒప్పన, జేఁవ్ కెర్ల పాపల్‍క పెట్టి దుకుమ్ జా మార్సుప జతు’ మెన జో ఆడ్ర దా అస్సె. 31 కిచ్చొక మెలె దేముడు టీఁవొ కెర్లొ మాన్సుచి అత్తి ఒండి లోకుమ్‍చ ఎత్కిక ‘సత్తిమ్ జా అస్తి గే పాపుమ్ తెన్ని అస్తి గే’ మెన జో సత్తిమ్ తెన్ తీర్పు కెరుక ఏక్ దీస్‍క నిసాన అస్సె. మొర్ల మాన్సు తెంతొ జోక ఉట్టయ్‍లి రిసొ జా నంపజంక మెన అమ్‍క రుజువు దా అస్సె.” 32 ఎక్కిలొక ‘మొర్లె కి అన్నె జిఁయ అస్సె’ మెన సూన, సగుమ్‍జిన్ ఆఁసిల. గని అన్నె సగుమ్‍జిన్, “అన్నెక్ సుట్టు ఇన్నెచి రిసొ అమ్‍క బోదన కెర్తొ జలె, సూనుమ్‍దె” మెల.
33 తెదొడి పవులు జేఁవ్‍చి నెడ్‍మె తెంతొ ఉట్ట గెలన్. 34 గని సగుమ్‍జిన్ జోచి పట్టి గెచ్చ ప్రబుక నంపజల. జోవయింతె అరేయొపాగీగు మెలి ఒత్తచి సబతె వెసితొ దియొనూసియు, పడ్తొ, నంపజలి ఎక్లి కొన్సి మెలె, దామరి మెలిసి. జోవయింతెన్ అన్నె సగుమ్‍జిన్ కి నంపజల.
* 17:7 17:7 ‘కైసర్ రానొక’ ‘సీజరు రానొ’ కి ‘వెల్లొ రానొ’ కి మెనుల; ‘కైసర్’ మెలె గ్రీకు బాస తెన్ బెదితయ్, ‘సీజరు’ మెలె ఇంగ్లిస్ తెన్ బెదితయ్, ‘వెల్లొ రానొ’ మెలె తెలుగు తెన్ బెదితయ్. 17:13 17:13 నెంజిలె ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’.