18
కొరింద్ పట్నుమ్‍తె పవులు కెర్తి బోదన
ఒత్త తెంతొ ఏదెన్సు పట్నుమ్ తెంతొ బార్ జా, పవులు కొరింద్ పట్నుమ్‍తె అన్నె ఉట్ట గెలన్. ఒత్త పాఁవ, అకుల మెలొ యూదుడు ఎక్కిలొ తెన్ దస్సుల్ జలొ. జో పొంతు ప్రదేసిమి జెర్మిలొసొ. జో, ప్రిస్కిల్ల మెలి తేర్సి తెన్, దొగుతెర జా దొరతి ఇటలీ దేసిమ్‍చి రోమ పట్నుమ్ తెంతొ ఉట్ట జా అస్తి. యూదుల్ ఎత్కిజిన్ అమ్‍చి రోమ పట్నుమ్ ముల ఉట్ట గెతు, ఒత్త ఏలుప కెర్తొ క్లౌదియ రానొ ఆడ్ర దా అస్సె. పవులు జేఁవ్ దొగుతెరచి గెరి గెలన్, చి జోవయింతెన్ లట్టబ్లన్. పవులు, అకుల ఎక్కి కామ్ కెర్తస జవుల, చి రిసొ, పవులు జోవయింతెన్ బస జలొ, చి జేఁవ్ బెద కామ్ కెర్తె తిల. జేఁవ్ టంబుగుడ్డల్ తున తెయార్ కెర్తిసి. జా పొదుల్, ఎత్కి సెలవ్ కడన్లి దీసి, పవులు యూదుల్‍చి సబగేరి గెచ్చ, దేముడుచి కొడొతె తిలిసి రుజు దెకవ యేసుక్రీస్తుచి రిసొ యూదుల్‍క కి గ్రీసు దేసుమ్‍చ సుదల్‍క కి బోదన కెర్తె తిలొ.
సీలయు చి తిమోతి మాసిదోనియ తెంతొ ఉట్ట అయ్‍లి పొది, పవులు కిచ్చొ కెర్తె తిలొ మెలె, “దేముడు ‘తెద్రయిందె’ మెన సంగిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జతొ క్రీస్తు, యేసుయి.” మెన సాచి జా రుజ్జుల్ బెదవ దస్సి యూదుల్‍క బోదన కెర్తె తిలొ. యూదుల్, మాత్రుమ్, జా బోదన సూనుక నెస కెర, ఒప్పితి నాయ్, చి జోక దూసుప కెర్ల. జేఁవ్ దస్సి జతికయ్, “తుమ్ నాసెనుమ్‍తె గెలె తుమ్‍చి పూచి. తుమ్‍క సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అంచి పూచి, కుట్టవన అస్సి అంచి పూచి నాయ్. అప్పె తెంతొ యూదుల్ నెంజిలసతె గెచ్చ సుబుమ్ కబుర్ సూనయిందె” మెన, ‘ఇన్నెచి దూడి కి లంబుస్ నాయ్’ మెలి గుర్తుక, జోచ పాలల్ పంప్డ కెర, సబగేర్ ముల బార్ జా “ఇన్నెయి బోదన కెర్తె తయిందె” మెన, సబగేర్ సొడిచి గెరి గెలన్. జా గేర్, తీతియు యూస్తు మెలొ యూదుడు నెంజిలొ రోమియుడుచొ గేరు. గని దేముడుక జో నంపజా జోకయ్ బక్తి కెర్తయ్. జా పొదులె, యూదుల్‍చి సబగేర్‍చొ ఎజొమాని జలొ క్రిస్పు యేసుప్రబుక నంపజలొ. జో, జోవయించి గెర్‍చ ఎత్కిజిని, ప్రబుక నంపజల జా కొరింద్ పట్నుమ్‍చ యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్ ఒగ్గర్‍జిన్ కి, నంపజా, బాప్తిసుమ్ నఙన్ల.
ఏక్ రాతి, ప్రబు సివ్న తెన్ పవులుక, “తుయి బి నాయ్. అంచి సుబుమ్ కబుర్ తుయి సూనయ్‍తె తా. తుక్లె తంక నాయ్. 10 ఆఁవ్ తుక తోడ్ అస్సి, చి కో తుక కిచ్చొ ప్రమాదుమ్ కెర్తి నాయ్. ఈంజ పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్ ఒగ్గర్‍జిన్ అంచి రిసొ సూన నంపజంక అస్సె” పవులుక ప్రబు సంగిలన్. 11 ఒత్త తెంతొ వెర్సెక్ ఆదు ఎద పవులు జా కొరింద్ పట్నుమ్‍తె తా, దేముడు దిలి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తిలిసి ఎత్కి ప్రెజల్‍క సికయ్‍తె తిలన్.
12 జా ఒండి అకయ ప్రదేసిమ్‍క గల్లియోను మెలొసొ అదికారి జా తతికయ్. యూదుల్ ఎక్కి గోసతెన్ పవులుక దెర, అదికారిచి గెరి ఆన, 13 “అమ్‍చొ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍తె తిలి రితి దేముడుక బక్తి కెర్తిస్‍తె నాయిమి నెంజిలి అలవాట్ బెదయ్‍తి ప్రెజల్‍క ఈంజొ సికయ్‍తయ్” మెన, నింద కెర్ల.
14 పవులు జబాబ్ దెంక ఉచర్లొ, గని బేగి గల్లియోను యూదుల్‍క, “ఈంజొ మాన్సు కిచ్చొ జవుస్ నేరిమ్ కెర్తొ జలె, తుమ్ యూదుల్ సంగితి తీర్పు సూనుక బెదితి, 15 గని, ఈంజ కిచ్చొ నేరిమ్‍చి నెంజె. తుమ్ యూదుల్‍చొ దేముడుక జొకర్తి అలవాట్‍చి రిసొచి తగు ఈంజ, రిత కొడొచ అర్దల్‍చి తగు. ఇస తగుల్ అఁవ్ సూనుక నెసి” మెన, 16 తీర్పు కెర్తి టాన్ తెంతొ జోవయింక ఉదడ్లన్. 17 ఒత్త బెర తిల జనాబ్ యూదుల్‍చి సబక అదికారి జలొ సొస్తెనేసుక దెర, తీర్పు కెర్తి టాన్‍చి పుర్రెతొ జోక దెబ్బల్ పెట్ల. గని గల్లియోను అదికారి తుక్లె తిలొ.
ప్రిస్కిల్ల చి అకుల తెన్ పవులు ఎపెసు పట్నుమ్ ఎద గెలిసి
18 పవులు అన్నె ఒగ్గర్ దీసల్ ఒత్త తా, బావుడ్లుతె సెలవ్ నఙన, సిరియ ప్రదేసిమి గెచ్చుక మెన బార్ జలొ. జో తెన్ ప్రిస్కిల్ల చి అకుల, దొగుతెర, గెల. వట్టె గెచ్చ, కెంక్రేయ పట్నుమ్‍తె పవులు సెండి ఉత్రవన్లొ, దేముడుక ఆతు ఉక్కుల గడియ సెండి ముల తిలన్‍చి రిసొ. 19 జలె, కెంక్రేయతె ఓడతె వెగ, సముద్రుమ్ జీన, ఎపెసుచి రేవుతె పాఁవ, ప్రిస్కిల్లక చి అకులక ముల దిలన్. జో యూదుల్‍చి సబ గెరి గెచ్చ, యూదుల్ తెన్ లట్టబ యేసుచి రిసొ ‘జొయ్యి దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన రుజ్జుల్ దెకవ సికడ్లొ. 20 “అన్నె సగుమ్ దీసల్ అమ్‍చి తెన్ తా”, మెన, జోక బలవంతుమ్ కెర్ల గని “దస్సె నే జయె.” మెలన్. 21 గని, బార్ జలి పొది, “దేముడుచి సెలవ్ తిలె, కెఁయ్యఁక జవుస్ తుమ్‍తె అన్నె జెయిందె” మెన సంగ, ఓడతె అన్నె వెగ, ఎపెసు పట్నుమ్ ముల ఉట్ట గెలొ. 22 వెల్లి సముద్రుమ్ జీన, యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి కైసరియ రేవుతె బుల జా, ఓడ తెంతొ ఉత్ర జా యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ఇండ గెచ్చ, ఒత్తచ బావుడ్లు తెన్ దస్సుల్ జా, బుల జా, ఓడతె అన్నె వెగ, సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయ పట్నుమ్‍తె ఉట్ట గెలొ.
23 ఒత్త సగుమ్ దీసల్ తా, అన్నె బార్ జా, దూరి దూరి బుల వేర వేర పట్నుమ్‍లుతె గెచ్చ, జో అగ్గె గెచ్చ తిలి గలతీయ ప్రదేసిమి చి ప్రుగియ ప్రాంతుమ్‍లుతె గెచ్చ, సిస్సుల్‍క అన్నె సికడ సికడ బోదన కెర్తికయ్, జేఁవ్ అన్నె నిదానుమ్ దయిరిమ్ జల.
అపొల్లో ఎపెసుతె బోదన కెర్లిసి
24 మదెనె, ఐగుప్తు దేసిమ్‍చి అలెక్సంద్రియ పట్నుమ్‍చొ అపొల్లో మెలొ యూదుడు ఎక్కిలొ, ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చి ఎపెసు పట్నుమ్‍తె ఉట్ట జా అస్సె. బోదన కెరుక, జలె, కొడొ చెంగిల్ బెదఎదె, చి దేముడుచి కొడొతె తిలిసి చెంగిల్ జానె. 25 అగ్గె తెంతొ, యేసు ప్రబుతె రచ్చన జతిస్‍చి బోదన సూన నంపజా అస్సె, చి ‘వేర మాన్సుల్‍క సూనయిందె’ మెన, ఒగ్గర్ ఆస జా అస్సె. యేసుచి రిసొ దేముడుచి కొడొతె సంగిలిసి చెంగిలి సరిగా బోదన కెరెదె. గని బాప్తిసుమ్‍చి కోడు, జలె, ఎక్కి యోహాను పానితె బాప్తిసుమ్ దెతె తిలి అలవాట్ జో జానె, గని యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ చి జోచి ఆత్మ తెన్ చి బాప్తిసుమ్‍చి రిసొ, కో జోవయింక సంగుక నేతయ్.
26 జో, యూదుల్‍చి సబగేరి దయిరిమ్ తెన్, యేసుచి రిసొ ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ క్రీస్తు జయెదె’ మెన బోదన కెరుక దెర్లన్. గని ప్రిస్కిల్ల చి అకుల సూన కెర, జోవయింక గెరి కడన కెర దేముడు దొర్కు కెర్లి రచ్చన వాటుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్‌తె జో నేన్లిసి ఎత్కి సొస్టుమ్‍గ సికడ్ల. 27 జో అకయ ప్రదేసిమ్‍తె గెచ్చుక ఇస్టుమ్ జలన్, చి ‘చెంగిలి’ మెన, ఎపెసుచ బావుడ్లు ఒప్పన, “గో” మెన సంగ, “ఇన్నెక బెదవన” మెన అకయతెచ సిస్సుల్‍క ఉత్రుమ్ రెగ్డ, జోచి అత్తి తెద్రయ్‍ల. పడ్తొ, జో సముద్రుమ్ జీన ఒత్త పాఁవ, దేముడుచి దయచి రిసొ యేసుక నంపజలసక జో ఒగ్గర్ తోడు కెర్లన్. 28 యూదుల్ వేర సంగిలే కి, ఎత్కిజిన్ సూన్‍తి రితి, దేముడుచి కొడొతెచ తిలిసి కొడొ వెంట కెర, “యేసుయి దేముడు తెద్రయ్‍లొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ” మెన రుజ్జుల్ దెకయ్‍లొ.