19
పవులు ఎపెసుతె ఉట్ట అయ్‍లిసి
అపొల్లో ఒత్త అకయ ప్రదేసిమ్‍చి కొరింది పట్నుమ్‍తె తతికయ్ పవులు, డొంగుర్ దేసిమ్ వాట్ ఉట్ట జా, ఎపెసు పట్నుమ్‍తె అయ్‍లన్. సగుమ్‍జిన్ సిస్సుల్ తెన్ పవులు దస్సుల్ జలన్, అన్నె, జోవయింక, “తుమ్ నంపజలి పొది, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి జెతికయ్ నఙన్లదు గె?” మెన పుసిలన్. జేఁవ్, “నాయ్. జో ఆత్మ ‘అస్సె, మాన్సుక దొర్కు జయెదె’ మెన ఆమ్ కెఁయ్య సూనుమ్ నాయ్” మెన సంగిల. జలె పవులు, “దస్సి జలె, కేన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్లదు?” మెన పుసిలన్. “యోహాను బోదన కెర్లి బాప్తిసుమ్” మెన, జబాబ్ దిల. జాకయ్, పవులు జోవయింక, “యోహాను బాప్తిసుమ్ కెర్లిసి కిచ్చొచి రిసొ మెలె, తుమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ పెట్టి దుకుమ్ జా, అంచి పడ్తొ జెతొసొక నంపజా బోదన కెర్తె తిలన్. జా బుద్ది మార్సుప జతి గుర్తుకయ్ బాప్తిసుమ్ దెతె తిలన్. కచి రిసొ ‘అంచి పడ్తొ జెతొసొ’ సంగితె తిలొ మెలె, యేసుచి రిసొయి” మెన పవులు సంగిలన్. జేఁవ్ సిస్సుల్ సూన, యేసుప్రబుచి నావ్ తెన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్ల. పడ్తొ పవులు జోవయింక ఎక్కెక్లక బోడి చడ ప్రార్దన కెర్లన్, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోవయించి పెట్టి అయ్‍లిచి రిసొ, జేఁవ్ అగ్గె నేన్ల వేర వేర బాసల్ తెన్ లట్టబ్ల, చి చోండి పుట్టవ, ప్రబుచి ఆత్మ సికడ్ల కబుర్లు సంగుక దెర్ల. జేఁవ్ రమారమి బారజిన్ తిల.
పడ్తొ పవులు యూదుల్‍చి సబగేరి గెచ్చుక దెర, తిన్ జొన్నొ ఎద దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదితిస్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సబతె బోదన కెర కెర, దేముడుచి కొడొతెచ కొడొ రుజ్జుల్‍క బెదవ, దయిరిమ్ తెన్ బోదన కెర్తె తిలన్. యూదుల్‍తె సగుమ్‍జిన్ రాడ్ జీవ్‌చ తిల, చి సత్తిమ్ సూనుక నెస కెర, పట్నుమ్‍చ ప్రెజల్‍చి మొక్మె ‘యేసుక్రీస్తు దొర్కు జలి రచ్చన వాట్ జలొ’ మెన ఒప్పన్‍తి చి రిసొ ‘అబద్దుమ్’ మెన, సికడ్తె తిల. జాకయ్ యూదుల్‍క సికడుక ముల దా, యేసుక నంపజత సిస్సుల్‍క అఙయి కడన, తూరన్ను మెలొ ఎక్కిలొచి వెల్లి గేరుతె రోజుక గెచ్చ, దేముడుచి కోడు బెదవ బెదవ, పవులు బోదన కెర్తె తిలన్. 10 దొన్ని వెర్సుల్ ఎద, పవులు ఒత్త ఎపెసుతె సికడ్తె తిలొ, చి జా ఒండి ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ మాన్సుల్, ఇస్టుమ్ తిల యూదుల్ కి, గ్రీసు దేసిమ్‍చక కి, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూన్ల. 11 పడ్తొ, పవులుచి అత్తి దేముడు అద్బుతుమ్‍చ వెల్లెల కమొ జర్గు కెర్తె తిలన్. 12 మాన్సుక జొర్జొల్ తిలె, కో గే పవులు దెర తిల రుమాలు జలెకు, కచ్చెలివొ జలెకు, జేఁవ్ జొర్జొ తిల మాన్సుల్‍క నా దిలె, జొర్జొ తిలె గెచ్చెదె, బూతుమ్ దెర తిలె, ములెదె.
13 జా పొదొలె బుల బుల, బూతల్ ఉదడ్త యూదుల్ సగుమ్‍జిన్ అఁవ్వి కెర యేసుప్రబుచి నావ్ దెరుక దెర, “పవులు బోదన కెర్తొ యేసుచి నావ్ తెన్ బార్ జా గో!” మెన బూతల్‍క ఉదడుక దెర్ల. 14 జోవయింతె సగుమ్‍జిన్, స్కెవ మెలొ యూదుడు ఎక్కిలొచొ సత్తుజిన్ పుత్తర్సులు. స్కెవ, ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జయెదె.
15 జేఁవ్ సత్తుజిన్ జోవయించ పుత్తర్సులు, దస్సి యేసుచి నావ్ దెర ఏక్ బూతుమ్ ఉదడుక దెర్లె, బూతుమ్ జబాబ్ దా జోవయింక, “యేసుక జాని, పవులుక జాని గని తూమ్ కొన్స?” మెలన్. 16 చి బూతుమ్ దెర్లొ జో మాన్సు జేఁవ్ ఉదడుక ఉచర్లసచి ఉప్పిరి నిగ జా, సేడవ, జీన్లన్, చి జేఁవ్ సత్తుజిన్ దెబ్బల్‍క, జో గేర్ తెంతొ డుమ్‍డయ్ నిగ గెల.
17 జా ఎపెసు పట్నుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ యూదుల్‍క, గ్రీసు దేసిమ్‍చక, జా జర్గు జలిసి జాన్లిసి, చి ‘యేసుచి నావ్ వెల్లి, ఆరి దెరుక నెంజె’ మెన చిన, బియఁ గెల. 18 పడ్తొ, జోవయింతె నొవర్ నంపజలస ఒగ్గర్‍జిన్ జా కెర, జేఁవ్ కెర్ల పాపల్ ఎదార్దుమ్ ఒప్పన్ల. 19 జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ అగ్గె తెంతొ సయ్‍తాన్‍చ మాయకమొ కెర్తస జా తిల. జేఁవ్ అప్పె జోవయించ పుస్తకమ్‍లు గట్ర ఆన కుడవన, ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె డయ గెల. జేఁవ్ డయ గెల పుస్తకల్ మొత్తుమ్‍చి విలువ లెక్క కెర్ల, కెద్దిచ జల మెలె, యాబయ్ వెయిలు వెండి బిల్లల్ చి విలువ జల. 20 దస్సి, ఒండి జా ప్రాంతుమ్‍తె సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలి, చి ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జల.
21 ఈంజ ఎత్కి జర్గు జలి పడ్తొ, ప్రబుచి ఆత్మ జోవయించి పెట్టి సికడ్తికయ్, “మాసిదోనియచి వాటు, పడ్తొ అకయ వాటు గెచ్చ యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చిందె, చి ఒత్త గెలె, రోమ్‍తె కి ఆఁవ్ గెచ్చుక అస్సె” మెన పవులు ఒప్పన్లొ.
22 జా పొదులె, పవులుచి కామ్‍తె బెదితె తిల తిమోతి చి ఎరస్తు జత మాన్సుల్‍క జోక అగ్గె మాసిదోనియతె తెద్రవ, పవులు ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చి జా ఎపెసు పట్నుమ్‍తె అన్నె గడియ తా గెలొ.
క్రీస్తుక నంపజతి రిసొ అర్తెమి దేవిక జొకర్తస అల్లర్ జలిసి
23 జా పొదులె, యేసుక్రీస్తుక నంపజా రచ్చన జతి *వాటుచి రిసొ తగు జలి. 24 కిచ్చొక మెలె, సరాబు జలొ దేమేత్రి మెలొసొ అర్తెమి దేవిక జొకర్త బొమ్మల్ వెండి సామన్‍క తెయార్ కెర్తయ్, చి జోవయింక, జోవయించి కామ్‍తె బెదితి సరాబుల్‍క లాబుమ్ ఒగ్గర్ దొర్కు జతె తయెదె. 25 జో ఏక్ దీసి జోతె కామ్ కెర్తసక ఎక్కితె బుకారా కెర, అన్నె సరాబుల్‍క బుకారా, జోవయింక, “ఈంజ అమ్‍చి కామ్‍చి రిసొ అమ్‍క లాబుమ్ చెంగిల్ దొర్కు జతయ్, చి చెంగిల్ జితసుమ్. 26 గని అమ్‍చి ఎపెసుతె కి అమ్‍చి ఒండి ఆసియా దేసిమి కి, మాన్సుల్ తెయార్ కెర్ల దేముడ్లు బొమ్మల్ దేముడ్లు నెంజితి, మెన, ఈంజొ పవులు సికడ అస్సె, చి అమ్‍చి అలవాట్ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ ముల్తి రితి జో మార్సుప కెర అస్సె మెన తుమ్ దెకితసు, సూన్‍తసు. 27 జలె, ఈంజ అల్లర్ నే పిట్టయ్‍లె, అమ్‍చి కామ్ నిస్టోరుమ్ జయెదె. జా, దస్సి అన్నె, అమ్‍చి వెల్లి అర్తెమి దేవిక ఒండి ఈంజ ఆసియా దేసిమ్‍చ, ఒండి లోకుమ్‍చ జొకర్తతి. ఇన్నెచి గుడి ఆరి పాడ్ జలె, ఇన్నెచి విలువ గెచ్చెదె” మెన సికడ్లన్. 28 జేఁవ్ సరాబుల్ సూన, ఒగ్గర్ కోపుమ్ జా, “అమ్‍చి ఎపెసుచి వెల్లి అర్తెమి దేవిక జెయ్యి, జెయ్యి!” మెన, కేకుల్ గలిల. 29 దస్సి, ఒండి పట్నుమ్ గగ్గొల్ జా గెలి. జా పట్నుమ్‍క నచ్చగాఁవితె టాన్ మెన, వెల్లి సబ తిలి. గాయియు చి అరిస్తార్కుక మాసిదోనియచ మాన్సుల్, జలె, పవులు తెన్ ఉట్ట జా తిల. జలె, సరాబుల్‍చి పచ్చెన గెల జా పట్నుమ్‍చి జనాబ్ జేఁవ్‍క దెర, జా నచ్చగాఁవితె టాన్ తెడిక ఒర్గొడ నిల. 30 “జేఁవ్‍క తోడ్ గెచ్చిందె” మెన, పవులు నచ్చగాఁవితె టాన్ జనాబ్ తిలిసితె పెసుక ఉచర్లన్, గని ఒత్తచ సిస్సుల్ ఒప్పితి నాయ్. 31 పడ్తొ, పవులుచ గోతుల్ జల జా ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ అదికారుల్ సగుమ్‍జిన్, “పోని, జా నచ్చగాఁవితె టాన్‍తె పెసు నాయ్, ప్రమాదుమ్” మెన, బతిమాల్ప జా కబుర్ తెద్రయ్‍ల.
32 జా ఒండి బెర తిల జనాబ్‍తెచ, జలె, సగుమ్‍జిన్ ఏక్ కోడు, సగుమ్‍జిన్ వేర కోడు, కేకుల్ గల్తె తిల. జోవయింక ఎక్కి ఉద్దెసుమ్ నాయ్, సిక్కు జా అస్తి. జేఁవ్ బెర అయ్‍లిసి కిచ్చొక గే, జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ నేన్‍తి. 33 యూదుల్ జలె, అలెక్సంద్రు మెలొ జోవయించొ మాన్సు ఎక్కిలొక పుర్రె తెద్రయ్‍ల, చి జనాబ్‍తె అన్నె సగుమ్‍జిన్ కి జోవయింక సికడ్తికయ్, జో పుర్రె జా, ‘సూన’ మెన సయ్‍న కెర, దెర్ను సేడ్ల జేఁవ్ దొగులచి పచ్చెనచి తీర్పు సంగితొ. 34 గని ‘యూదుడుయి జో’ మెన అర్తెమిక జొకర్తస చిన కెర, ఎక్కి అవాడ్ కెరన, దొన్ని గంటల్ పూర్తి, “అమ్‍చి వెల్లొ దేవిక జెయ్యి, జెయ్యి!” మెన, కేక్ గలుక ములితి నాయ్.
35 పట్నుమ్‍క అదికారి, కస్టనె జనాబ్‍క ముద్దొ కెర, “అమ్‍చి ఎపెసు పట్నుమ్‍చ ప్రెజల్, తూమ్ సూన. వెల్లి అర్తెమి దేవిచి గుడి అమ్‍చి ఎపెసుతె అస్సె మెన ఒండి లోకుమ్‍చ జాన్‍తి. పడ్తొ, ఆగాసుమ్ తెంతొ సేడ్లి బొమ్మపత్తుర్ ఇన్నెయి అస్సె మెన ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి. జేఁవ్ దొన్ని అమ్మి రకితసుమ్. 36 జలె, ఈంజ సత్తిమ్‍క కో ‘అబద్దుమ్’ మెనుక నెతిర్తిచి రిసొ తుమ్ కిచ్చొక గగ్గొల్ జతసు? బుద్ది నెంజిలితె కిచ్చొ బమ్మ కామ్ తుమ్ కెర నాయ్. సేంతుమ్ కెరన. 37 ఈందె తుమ్ కడ ఆన్ల ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్ అమ్‍చి గుడిచి కిచ్చొ చడితి నాయ్, పాడ్ కెర్తి నాయ్, చి అమ్‍చి దేవిక దూసుప కెర్తి నాయ్.
38 “జలె, కచి రిసొ గే ఈంజొ దేమేత్రి, జోవయింతెన్ తిల సరాబుల్ ‘దావ దెమ్‍దె’ మెన ఉచర్తతి, అదికారిచి సబతె సూనవుక జయెదె, అమ్‍క తీర్పు కెర్తస అస్తి. ఎక్కిలొచి ఉప్పిరి ఎక్కిలొ నాయిమ్ తెన్ని తగు కెర్తు, జలె, 39 గని, అన్నె వేర బాదల్ అస్తి మెలె, మాములుమ్ తీర్పు కెర్తసతెన్, అమ్‍చి పట్నుమ్‍చి సబతె తగు సూనవయ్ తీర్పు కెరుక అస్సె.
40 “జాగర్త! ఆజి జర్గు జలిస్‍చి రిసొ, ఎపెసు పట్నుమ్‍చ ప్రెజల్ ఇసి గగ్గొల్ జా ప్రబుతుమ్‍చి మరియాద కడ్ల, మెన, తుమ్‍చి రిసొ నేరిమ్ వయడుక జయెదె. అమ్‍క ఏలుప కెర్తస అమ్‍క పుసిలె, ఆజిచి తగు కిచ్చొ బెదితిసి సంగుక నెత్రుమ్” మెన, పట్నుమ్‍చొ అదికారి జనాబ్‍క సంగిలన్. 41 సంగ, బెర తిల జనాబ్ ఎత్కిక గెరి తెద్రయ్‍లన్.
* 19:23 19:23 మెలె యేసుక నంపజలెకయ్ పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుక జయెదె మెలి బోదన.