20
పవులు గ్రీకు దేసిమ్‍తె కెర్లి ప్రబుచి కమొ
జా పట్నుమ్‍చి గగ్గొల్ కేడ్తికయ్, ఒత్తచ సిస్సుల్‍క బుకారా, జోవయింక “దయిరిమ్ తా నిదానుమ్ తెన్ తా” మెన సంగ కెర, పవులు జోవయింతె సెలవ్ నఙన, మాసిదోనియ ప్రదేసిమి గెచ్చుక, ఓడతె వెగిలన్. సముద్రుమ్ జీన, మాసిదోనియతె పాఁవ, జా ప్రదేసిమి బుల బుల, ఎత్కిజిన్‍క బోదన కెర, దయిరిమ్ సంగ, జా ప్రదేసిమ్ ఒత్తల్‍తొ జీన గ్రీకు మెన అన్నెక్ నావ్ తిలి అకయ ప్రదేసిమి పాఁవిలన్. ఒత్త తిన్ జొన్నొ తా కెర, “ఓడతె వెగ సిరియ ప్రదేసిమి అన్నె ఉట్ట గెచ్చిందె” మెన సంగిలె, యూదుల్ జోక అల్లర్ కెరుక కుట్ర కెర అస్తి మెన జో సూన తా, జా వాటు గెచ్చుక ముల, అన్నె మాసిదోనియ వాట్ బుల గెలన్. జోచి తెన్ అన్నె, బెరయ పట్నుమ్‍చొ పుర్రుచొ పుత్తుసి సోపత్రు, పడ్తొ దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍చ, అరిస్తార్కుక, చి సెకుందు. పడ్తొ గలతీయ ప్రదేసిమ్‍చి దెర్బే పట్నుమ్‍చ, గాయియు చి తిమోతి, పడ్తొ ఆసియా ప్రాంతుమ్‍చ తుకికు, చి త్రోపిము ఈంజేఁవ్ కి గెల. జేఁవ్, అమ్‍క అగ్గె గెచ్చ సముద్రుమ్ జీన, ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చి త్రోయ రేవుతె గెచ్చ, *అమ్‍చి రిసొ రకితె తిల. గని మాసిదోనియచి పిలిప్పి పట్నుమ్‍తె అమ్ పాఁవ, నే పులయ్‍ల పోడియొ కతి పండుగు కేడ్తికయ్, ఓడతె వెగ, పాఁచ్ పొదుల్ ప్రయానుమ్ కెర, త్రోయ రేవుతె ఉత్ర, సత్తు పొదుల్ ఒత్త జా పట్నుమ్‍తె తా గెలమ్.
జా అయ్‍తర్ దీసి, సంజె సంగుమ్ సుదల్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ ప్రేమ తతి గుర్తుచి అన్నిమ్ బెద కా యేసుచి ఆఁగ్ బలి జలి గుర్తుచి పోడియొ కా, జా రస్సుమ్ పింక మెన, తిన్ని మెట్లుచి ఏక్ గేరుచి ఉప్పిర్‍చి మెట్లుచి గదితె బెద తిలమ్, చి ‘కలిక ఉట్ట గెచ్చిందె’ మెన తా, ఒత్త బెర తిలసక పవులు బోదన కెర కెర, సొక్కు ఎద సికడ్తె తిలన్. అమ్ బెర తిలి జా గదితె, ఒగ్గర్ దివ్వొ లగితె తిల. ఐతుకు మెలొ ఉబెడొ ఎక్కిలొ కిట్కి ఉప్పీర్ వెస తిలన్. ఒత్త వెసిలె, పవులు అన్నె ఒగ్గర్ సేపు బోదన కెర్తె తతికయ్, జో ఉబెడొ జుమ కెర, పూర్తి నిజ గెలన్. వెసుక నెత్ర కెర, జా ఉప్పిర్ తిలి మెట్లుచి కిట్కివాట్ ఎట్టొ సేడ్లన్, చి జోక ఉక్కుల్‍క గెలె, మొర గెచ్చ అస్సె.
10 పవులు, ఉత్ర గెచ్చ, వంపొ జా అత్తొ తెన్ అమ్‍డ కెర ఉబెడొక గుండెతె పెలన, తిల మాన్సుల్‍క దెక, “తుమ్ బియఁ నాయ్. జోచి జీవు జోచి పెట్టి అస్సె” మెన దయిరిమ్ సంగిలన్. 11 తెదొడి పవులు, తిల మాన్సుల్ తెన్ జా గదితె అన్నె వెగ, జా పోడియొ కా జా రస్సుమ్ పియ, జా ప్రేమ అన్నిమ్ కెర తా, కుకుడొ వాఁసెనె ఎద బోదన కెర్లన్, చి పెందలె ఉట్ట గెలన్. 12 జో ఉబెడొ, మాత్రుమ్, చెంగిల్ జలన్, ‘మొర గెలొసొ జీవ్ జలన్’ మెన, ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ తెన్ జోక గెరి నిల.
ఎపెసుతెచ సుదల్‍తె సెలవ్ కడన్లిసి
13 అస్సు రేవు ఎద గెచ్చుక మెన, బార్ జలమ్. పవులు, మాత్రుమ్, “ఇండ గెచ్చిందె” మెంతికయ్, ‘ఒత్త అస్సుతె ఓడతె వెగడుమ్‍దె’ మెన, ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్. 14 పవులు ఇండ జా అమ్‍చి తెన్ అస్సుతె దస్సుల్ జతికయ్, జోవయింక ఓడతె వెగడ, మితులేనే మెలి వెల్లి డిబ్బతె అయ్‍లమ్. 15 ఒత్త తెంతొ ఓడతె అన్నె బార్ జా, అన్నెక్ దీసి, కీయొసు మెలి డిబ్బ ఒత్తల్‍తొ పాఁవ, అన్నెక్ దీసి ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చి మిలేతు రేవుతె ఉత్తిర్లమ్.
16 ఎపెసుతె గెచ్చుమ్ నాయ్, పవులు నెసిలన్. ఒత్త గెలె, జా ఆసియా ప్రదేసిమి సగుమ్ దీసల్ తంక జలె, యెరూసలేమ్‍తె పాఁవుక వాయిద జయెదె. తెర్లె, పెంతెకొస్తు పండుగు దీసి యెరూసలేమ్‍తె పాఁవ తయిందె మెన, పవులు ఆస జా అస్సె.
17 జాకయ్, మిలేతుతె తా, ‘ఎపెసు పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ఇత్తల్ జెతు’ మెన, కబుర్ తెద్రయ్‍లన్. 18 జేఁవ్ జోచి పురె జెతికయ్ పవులు జోవయింక ఇసి మెలన్. “ఆఁవ్ తొలితొ ఆసియాతె ఉట్ట అయ్‍లిసి తుమ్ ఏద కెర్తె. జా కెర, తుమ్‍చి తెన్ జితె తాఁ గెలయ్. 19 ఒత్త తా, కిచ్చొ బడాయ్ నే ఉచరంతె, ‘ప్రబుక నంపజతు’ మెలి ఆసక ఏడ ఏడ, యూదుల్‍చ కుట్రల్‍చి రిసొ స్రెమల్ సేడ సేడ ప్రబుచి సేవ కెర్తె తిలిసి తుమ్ జాన్సు. 20 గని దస బాదల్ సేడ్లె కి, కామ్‍క జెతికయ్ కిచ్చొ జలెకి, నే ముల్తె నిదానుమ్ తెన్ తుమ్‍క సికడ్తె తిలయ్, చి సబగేరి ఎదార్దుమ్ కి, గెరల్ గెరల్ బుల కి, బోదన కెర్తె తిలయ్. 21 దస్సి, యూదుల్‍క కి గ్రీసు దేసిమ్‍చ సుదల్‍క కి, ‘తుమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ పెట్టి దుకుమ్ జా, దేముడుక నిదానుమ్ జంక, చి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక నంపజంక ముక్కిమ్’ సాచి సంగితె తిలయ్.
22 “అప్పె, ఒత్త కీసి జయిందె గే నేని, గని ప్రబుచి ఆత్మ అంక పెట్టి కచితుమ్ సంగిల్ రిసొ, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్‍తె ఉట్ట గెతసి. 23 గని కిచ్చొ జాని మెలె, ఒత్త గెలె, జేలి జతిసి, స్రెమల్, అంక పిట్టె నాయ్ మెన, ఆఁవ్ కేన్ పట్నుమ్‍తె గెలె కి, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అంక సికయ్‍తయ్. 24 గని, ఆఁవ్ జిలె కి మొర్లె కి బాద నాయ్. అంచి జీవుక విలువ దెకి నాయ్. ముక్కిమ్‍క అంక కిచ్చొ ఆస మెలె, దేముడు కెర్లి దయచి రిసొచి చి సాచి సంగితె తా మెన” యేసుప్రబు అంక కామ్ దా అస్సె. జలె, కెల్‍క కెల్తిస్‍తె జీనుక మాన్సుక కీసి పూర్తి ఆస తయెదె గే, దస్సి జో ప్రబు దిలి కామ్ పూర్తి నిదానుమ్ కెర కేడవుక అంచి ఆస.
25 “పడ్తొ, ఈందె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లస అప్పె తెంతొ అంక అన్నె దెకుస్ నాయ్ మెన ఆఁవ్ జాని. 26 జాకయ్, తుమ్ ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ సాచి జతి రితి, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెన సాచి సంగితసి మెలె, తుమ్‍చి రచ్చనచి రిసొ అంక అన్నె కిచ్చొ పూచి నాయ్. అంచి జా పూచి కుట్టవన అస్సి. 27 దేముడు అంక సికడ్తిసి ఎత్కి తుమ్‍క బోదన కెర అస్సి, కేన్ కి ఆఁవ్ లుకడన్‍క నాయ్.
28 “తుమ్‍చి పూచి కిచ్చొ మెలె, ప్రబుచి ఇస్టుమ్ తెన్ జాగర్త ఇండ, తుమ్ చెంగిల గొవుడ్లు జా, జోచి మంద జల, యేసుక నంపజలస ఎత్కిజిన్‍క చెంగిల్ దెకితె తా, సికడ్తె తంక. జోచొ సొంత పుత్తుస్‍చి లొఁయి సువడ, జోవయింక కి ప్రబు గెనన అస్సె. తూమ్ జోక దెకితి రిసొ, జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి జో దా అస్సె. 29 ఆఁవ్ ఉట్ట గెలె, క్రూరుమ్‍చ డుర్కొ జత రిత మాయమాన్సుల్ తుమ్‍చి నెడ్‍మె జా కెర, ప్రబుచి మంద జల, జోక నిదానుమ్ తిలసక అల్లర్ కెరుక పిట్టితి నాయ్. 30 ‘యేసుచ సిస్సుల్ అమ్‍చి పట్టి జా జోవయింక పఁవ్సుత్’ మెన, తుమ్‍చితె తెంతొచ సగుమ్‍జిన్ కి సత్తిమ్ మార్సుప కెర్త కొడొ సంగ సంగ సికడుల. 31 జాకయ్, జేఁవ్‍చి రిసొ తుమ్ జాగర్త తెన్ తా. అఁవ్వి కీసి జలయ్? కస్టుమ్ సేడ సేడ తిన్ని వెర్సుల్ పూర్తి, రాతి మెద్దెనె, రోజుక నే పిట్తె, తుమ్‍క జోవయింక సికడ్తె తిలయ్. జా తుమ్ పఁవ్స నాయ్. 32 అప్పె దేముడుచి అత్తి తుమ్‍క ఆఁవ్ సొర్ప కెర దెతసి. జో దయ కెర్లిసి ఎత్కిచ కొడొ ఉచరుక ముల నాయ్. జయ్యి నిదానుమ్ పెట్టి తియన్లదు మెలె, తుమ్‍క అన్నె డిట్టుమ్ కెరెదె, చి జోచ సొంత మాన్సుల్ జంక జో నిసాన్లసక దిలి వాటచ తుమ్‍క పిట్టె నాయ్.
33 “ఆఁవ్ ఇన్నె బుల్తె తిలి పొది, కచి వెండి కచి బఙరి, కచి పాలల్‍క ఆస జయి నాయ్. 34 ఆఁవ్ అంచ సొంత అత్తొ తెన్ కామ్ కెర కెర, అంచి రిసొ, అంచి తెన్ కామ్ కెర్తసచి రిసొ కి సరిపుచుప జతిసి దొర్కు కెరన జితె తిలయ్, మెన తుమ్ జాన్సు. 35 ‘నఙితి కంట, దెంక చెంగిలి’ మెన, యేసుప్రబు సంగిలి కోడు నే పఁవ్సితె, దస్సి, సొంత అత్తొ తెన్ కామ్ కెరయి, నెతిర్లసక తోడు కెర్తె తా, ‘దస్సి కెర్లె చెంగిల్’ తుమ్‍క వాట్ దెకయ్‍లయ్”, పవులు బోదన కెర్లన్.
36 ఇసి సంగ కేడవ, పవులు మొగ్రల్ టెక సెర్ను సేడ, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ తెన్ ప్రార్దన కెర్లన్. 37 జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ దుకుమ్ జల. అంకివొతె ఆఁసునొ సూఁయి జలి, చి జోవయించి గుండెతె ఎక్కెక్ల పెలన గివెడె దెర అమ్‍డ చుంబ, 38 కిచ్చొక ఒగ్గర్ దుకుమ్ జల మెలె, “తుమ్ అంక అన్నె దెకుస్ నాయ్” మెన జో తెదొడి సంగిలి కోడుచి రిసొ, తెదొడి బార్ జా ఓడతె పాఁవితి ఎద, జోక వట్టె బొడొవ దిల.
* 20:5 20:5 ‘అంక’ మెలె, ఈంజ ‘బారికుల్’ పుస్తకుమ్ రెగిడ్లొ లూకా. ఇన్నె తెంతొ పవులు తెన్ జో అన్నె బులుక దెరెదె. 20:7 20:7 సత్తు పొదుల్‍తె అగేచి దీసి