21
జేఁవ్ మాన్సుల్‍తె సెలవ్ నఙన, ఓడతె వెగ, ఓడ సోగ జీనవ, కోసు మెలి డిబ్బతె పాఁవ నిద్ర తా, అన్నెక్ దీసి రోడెస్ డిబ్బతె పాఁవ, ఒత్త తెంతొ సముద్రుమ్ జీన, పతర రేవుతె పాఁవిలమ్. ఒత్త పతరతె ఉత్ర, పేనీకే ప్రదేసిమ్‍తె గెతి ఓడ దొర్కు జతికయ్, వెగ బార్ జలమ్.
జా ఓడతె పాఁచ్ పొదుల్ గెచ్చ గెచ్చ, కుప్ర డిబ్బ అమ్‍చి డెబ్రి పక్కయ్ తతి రితి జీన, సిరియ ప్రదేసిమ్ పక్క పాఁవ, తూరు రేవుతె ఉత్తిర్లమ్. ఓడతె సావుకర్లు దువార్లి సామన్ ఒత్త ఉత్రవుక తిలి. ఒత్తచ నంపజల సిస్సుల్‍క చజ, సత్తరెక్ జోవయింతె తా గెలమ్. జేఁవ్, జర్గు జంక తిలిసి ప్రబుచి ఆత్మసెక్తిక చిన కెర, పవులుక, “యెరూసలేమ్‍తె గెలె తుక ప్రమాదుమ్, పోని” మెన సంగిల. జలె, సత్తు పొదుల్ గెతికయ్, అన్నె బార్ జంక దెర్లమ్. జా తూరు పట్నుమ్‍చ నంపజలస్ ఎత్కిజిని, తేర్సివొతెన్ బోదల్ తెన్, పట్నుమ్‍చ గుమ్మల్ ఇత్తల్‍తొ అమ్‍క బొడొవ దా, సముద్రుమ్‍చి ఒడ్డుతె పాఁవడ్ల, చి అమ్ ఎత్కిజిన్ ఒత్త మొగ్రల్ టెక సెర్ను సేడ ప్రార్దన కెర, ఉట్ట, అమ్‍తె జోవయింతెన్ సెలవ్ నఙన, ఆమ్ ఓడతె వెగిలమ్, జేఁవ్ గెరి ఉట్ట గెల.
కైసరియ పట్నుమ్‍తె పాఁవిలిసి
తూరు పట్నుమ్‍క ముల అన్నె ప్రయానుమ్ కెర, తొలెమాయి రేవుతె ఉత్ర, ఒత్తచ బావుడ్లు తెన్ దస్సుల్ జా జోవయింతె ఎక్కి దీసి తా, అన్నెక్ దీసి ఓడతె గెచ్చ, యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి కైసరియ పట్నుమ్‍చి రేవుతె ఉత్ర, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తొ పిలిప్‍చి గెరి గెలమ్. ‘బీద సుదల్‍క దెకుత్’ మెన అగ్గెయి యెరూసలేమ్‍తెచ యేసుచ బారికుల్ సత్తుజిన్‍క నిసాన తిల. పిలిప్, జేఁవ్ సత్తుజిన్‍తె ఎక్కిలొ. జోచి గెరి, సగుమ్ దీసల్ తా గెలమ్.
పిలిప్పుక చెత్తర్‍జిన్ పెండ్లి నే జల దువిసివొ తిల. ప్రబుచి ఆత్మ జోవయించి పెట్టి కిచ్చొ సికడెదె గే, జా కోడు ఈంజేఁవ్ ఉబెడివొ సంగుల. 10 పడ్తొ, ఆమ్ ఒత్త తిల పొదుల్, ప్రబుచి ఆత్మ సికడ్త కబుర్లు సంగితొ అగబు మెలొ యూదయచి అన్నెక్ పక్క తెంతొ కైసరియ పట్నుమ్‍తె ఉట్ట అయ్‍లొ.
11 జో అమ్‍తె జా కెర, పవులుచి కెరాంటె బందంతి వాలి నఙ, గుర్తుక జోచ సొంత అత్తొ చట్టొ బందన, “దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ కిచ్చొ కోడు సంగితయ్ మెలె, ఆఁవ్ కీసి అప్పె బందన అస్సి గే, దస్సి, ఈంజ వాలిచొ మాన్సుక యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ యూదుల్ బంద, యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్‍తె సొర్ప కెర దెవుల” మెన ప్రబుచి కబుర్ సంగిలన్.
12 జా కోడు సూన, జా పట్నుమ్‍చ నంపజలస, ఆమ్ కి, “యెరూసలేమ్‍తెచయి, తుయి గో నాయ్!” మెన బతిమాల్ప జా సంగిలమ్. 13 జలె పవులు జోవయింక, “కిచ్చొక దస్సి ఏడ అంక పెట్టితె దుకుమ్ కెరయ్‍తసు? అంక బందిలె బందుత్, జేలి కెర్తు, అన్నె, ఆఁవ్ మొర్లె యేసుప్రబుక గవురుమ్ జెయెదె మెలె, మొరిందె కి” మెన సంగిలన్. 14 “ఆమ్ కెద్ది సంగిలే కి, జోక జయి మెన్సు” మెన, ఆమ్ చిన, “దస్సి జలె, ప్రబుచి ఇస్టుమ్ జర్గు జవుస్!” మెన, తుక్లె జలమ్.
యెరూసలేమ్‍తె ఉట్ట గెలిసి
15 జా పడ్తొ, జేఁవ్ పొదుల్ గెతికయ్, అమ్‍చి సామన్ సర్దు కెర, దెర, యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చుక బార్ జలమ్. 16 అమ్‍చి తెన్, కైసరియ పట్నుమ్‍చ సిస్సుల్ జల నంపజలస సగుమ్‍జిన్. అగ్గెయి తెంతొ సిస్సుడు జలొ కుప్ర డిబ్బ దేసిమ్‍చొ మ్నాసొనుచి గెరి నిద్ర తతి రిసొ ఒత్త అమ్‍క కడ నిల.
17 ఆమ్ యెరూసలేమ్‍తె పాఁవితికయ్, బావుడ్లు సర్ద తెన్ అమ్‍క బెదవన్ల. 18 అన్నెక్ దీసి, పవులు అమ్‍చి తెన్ యాకోబుతె గెలమ్. ఒత్త సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ ఒత్త బెర తిల. 19 జోవయింతెన్ దస్సుల్ జా, యూదుల్ నెంజిలసతె జో బుల్తె తిలి పొది జోవయింతెన్ దేముడు జోచి అత్తి జర్గు కెర్లిసి ఎత్కి, వర్స తెన్, పవులు సాచి సంగిలన్.
20 జేఁవ్, సూన కెర సర్ద జా, “దేముడు జా ఎత్కి జర్గు కెర అస్సె” మెన, జో దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల, గని పవులుక కిచ్చొ మెల మెలె, “ఓ, బావొ, ఇన్నె, అమ్‍చ యూదుల్‍తెయి, లచ్చల్‍జీన్ ప్రబుక నంపజా అస్తి మెన తుయి దెకితసి. మోసేచి అత్తి పూర్గుమ్ దిల ఆగ్నల్ రితి నిదానుమ్ కెర్తతి. 21 తుచి రిసొ కిచ్చొ మెన సూన అస్తి మెలె, తుయి యూదుల్ నెంజిలసచ దేసిమ్‍లుతె గెచ్చ, ‘మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు దిలిసి ఆగ్నల్ తుమ్ పఁవ్స, తుమ్‍చ పుత్తద్లుక అమ్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెరుక ముల, జా అలవాట్ విడ్దల్ ముల’, తుయి అమ్‍చ యూదుల్‍క సికడ్తసి. 22 జాకయ్, అమ్‍క కిచ్చొ బాద మెలె, తుక ‘ఉట్ట జా అస్సె’ మెన కచితుమ్ సూనుల. 23 జాకయ్, తుయి కిచ్చొ కెర్లె చెంగిల్ మెన తుక అమ్ కిచ్చొ సంగితసుమ్ మెలె, అమ్‍తె చెత్తర్‍జిన్ ‘సెండి ఉత్రవుమ్‍దె’ మెన, దేముడుక ఆతు ఉక్కుల అస్తి. 24 జలె, జేఁవ్ చెత్తర్‍జిన్ తెన్ తుయి సుద్ది కెరన, దేముడుచి గుడితె గెచ్చ, జేఁవ్ సెండి ఉత్రయ్‍తి కర్చు ఎత్కి తూయి దేసు. తుయి దస్సి కెర్లది మెలె, తుచి రిసొ జేఁవ్ సూన్లిస్‍క తప్పు మెన చిన, జో కి అమ్‍చ ఆగ్నల్ రితి సత్తిమ్ ఇండితయ్ మెన నంపజలస అమ్‍చ యూదుల్ ఎత్కిజిన్ దెకుల. 25 గని, యేసుక నంపజల యూదుల్ నెంజిలసక బాద నాయ్. జోవయించి రిసొ జోవయింక కిచ్చొ తీర్పు రెగ్డ తెద్రయ్‍లమ్ మెలె, బొమ్మల్‍క దిలిసి తుమ్ కా నాయ్, లొఁయి కా నాయ్, టొట్రొ మోడ లొఁయి నే గెచ్చయ్‍లి సిద్ర కా నాయ్, చి లంజెకమొ కెర నాయ్, మెన, జా ఎక్కి ఆడ్ర దిలమ్” మెన పవులుక యెరూసలేమ్‍చ సంగుమ్ వెల్లెల మాన్సుల్ సంగిల.
26 జాకయ్, అన్నెక్ దీసి, పవులు జేఁవ్ సంగిల చెత్తర్‍జిన్ తెన్ సుద్ది మెన యూదుల్ సంగితి జా కామ్ కెరన, జోవయింక దేముడుచి గుడితె కడన, “సత్తు పొదుల్ గెలె, అమ్‍చి సుద్ది జతి కామ్ కేడ్లె, దొర్కు జలి అర్పితుమ్ దెమ్‍దె” మెన, ఒప్పన్ల.
27 జా కామ్‍చి జేఁవ్ ఒప్పన్ల సత్తు పొదుల్ కుట్తిసి పాసి జా, పూర్తి నే జతె అగ్గె, ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ యూదుల్‍చ వెల్లెల సుదల్ జా కెర, పవులుక దేవులుమ్‍తె తిలిసి దెక కెర, ప్రెజల్ ఎత్కిక సికడ్ల, చి జోక దెర్ల. 28 “ఓ అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్ ఎత్కిజిని, తోడు జా, ఈంజొ మాన్సు కేనె గెలె కి, ఆమ్ యూదుల్‍చి రిసొ, అమ్‍చ ఆగ్నల్‍చి రితి, ఈంజ దేముడుచి గుడిచి రిసొ, విరోదుమ్ సికడ్తయి. అన్నెక్ కిచ్చొ తప్పు కెర అస్సె మెలె, ఈంజ దేముడుచి గుడి తెడి గ్రీసు దేసిమ్‍చ సుదల్‍క కడ ఆన, ఈంజ సుద్ది తిలి టాన్ గార్ కెర అస్సె” మెన ప్రెజల్‍క సికడ్ల. 29 కిచ్చొక ఈంజ ఆకర్‍చి కోడు సంగిల మెలె, అగ్గె ఏక్ సుట్టు, ఎపెసు పట్నుమ్‍చొ యూదుడు నెంజిలొ త్రోపిము మెలొసొ తెన్ పవులు పట్నుమ్‍తె బుల్తె తిలిసి దెక తిల, చి పవులుక, ‘జోవయింక దేముడుచి గుడి తెడి కడ నిలొ, కిచ్చొగె’ మెన ఉచర తిల.
30 ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ యూదుల్‍చ జేఁవ్ వెల్లెల సుదల్, ప్రెజల్‍క దస్సి సికడ్తికయ్, పట్నుమ్‍చ యూదుల్ ఎత్కిజిన్ కోపుమ్ జా, నిగ జా, పవులుక దెర, దేముడుచి గుడి తెంతొ ఒర్గొడ నిల. చి బేగి అదికారుల్ దేముడుచి గుడిచ కెవ్డివొ డంకిల. 31 పవులుక బార్ కెర, మార గెల్త, గని ఏలుప కెర్తి రోమ్ దేసిమ్‍చి జమాన్ సుదల్‍చి గెరి దేముడుచి గుడిక పాసి తిలి, చి ‘ఒండి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ జనాబ్ గగ్గొల్ జతతి’ మెన జమాన్‍చొ అదికారి దెక కెర, 32 సగుమ్‍జిన్ జమాన్లుక చి జోవయించ పుంజెక్ జిన్‍క వెల్లొక కడ ఆన, జేఁవ్ జనాబ్ బెర తిలిస్‍తె నిగ గెల. జేఁవ్ జనాబ్, జలె, జమాన్లుక చి జోవయించొ అదికారిక దెక కెర, పవులుక పెటుక ముల దిల.
33 తెదొడి జమాన్లుచొ అదికారి పాసి జా, పవులుక దెర, దొన్ని గొల్సుల్ తెన్ జోక బందయ్‍లన్. “ఈంజొ కొన్సొ? కిచ్చొ కెర అస్సె?” మెన పుసిలన్. 34 జనాబ్‍చ సగుమ్‍జిన్ ఏక్ కోడు అన్నె, సగుమ్‍జిన్ వేర కోడు సంగ, కేకుల్ గల్తె తిల, చి జా గగ్గొల్‍క జో అదికారి కిచ్చొ రుజ్జు సూనుక నెత్ర కెర, “అమ్‍చి గెరితె ఇన్నెక కడన” మెన జమాన్లుక ఆడ్ర దిలన్.
35 పవులుక దెరన జా గెరిచి మేడచి గుమ్ముమె పాఁవిత పీనెల్‍తె జమాన్లు వెగుక దెర్లె, జనాబ్ ఒగ్గర్ కోపుమ్ జా, జోచి ఉప్పిరి పెలపెలి జతె తిల చి రిసొ, జమాన్లు పవులుక ఉక్కుల వయిల. 36 జనాబ్ ఒగ్గర్ కోపుమ్ తెన్ పట్టి జా, “జోక మొరవ, మొరవ” మెన కేకుల్ గల్తె తిల.
పవులు ప్రెజల్ తెన్ కొడొ జలిసి
37 పవులుక జమాన్లు జోవయించి మేడతె కడ నెతె తా, పీనెల్ వెగ గుమ్ముమ్ పాసి పాఁవిలి పొది, “తుక ఆఁవ్ ఏక్ కోడు సంగుక సెలవ్ దెస్తె గే?” మెన గ్రీకు బాస తెన్ జోవయించొ అదికారిక పవులు పుసిలన్. “గ్రీకు బాస జాన్సి గే? 38 జా పొదులె, ఐగుప్తు దేసిమ్‍చొ ఎక్కిలొ ఈంజ దేసిమి జా కెర, ఈంజ దేసిమ్‍చక ఆక్రమించుప కెరుక ఉచర, చెత్తర్ వెయిల్‍జిన్ కత్తివొ దెరన్‍త మాన్సుల్‍క ప్రబుతుమ్‍చి ఉప్పిరి విరోదుమ్ సికడ, బయిలు దేసిమి పట్టి కడన తిలొ, తూయి జో, కిచ్చొగె” మెన అదికారి సంగిలన్. 39 పవులు జోవయింక జబాబ్ దిలన్, “ఆఁవ్ యూదుడుయి, కిలికియ ప్రదేసిమ్‍చి తార్సు పట్నుమ్‍తె జెర్మిలయ్, చి నాయిమ్‍క *వెల్లి పట్నుమ్‍చొ జయిందె, ఆఁవ్ ప్రెజల్‍క ఏక్ కోడు సంగుక దయ కెర అంక సెలవ్ దె” మెన అదికారిక సంగిలన్. 40 జో అదికారి సెలవ్ దిలన్, చి పవులు, పీనెల్‍చి ఉప్పిరి టీఁవొ జా కెర, ప్రెజల్‍క సయ్‍న కెర్లన్. జేఁవ్ పూర్తి తుక్లె జతికయ్, జోవయించి ఎబ్రీ బాస తెన్ సంగుక దెర్లన్.
* 21:39 21:39 ‘వెల్లి పట్నుమ్’ మెలె, రోమ్ పట్నుమ్‍క సంగ తయెదె.