22
గగ్గొల్ జల యూదుల్‍క పవులు సంగిలిసి
కిచ్చొ మెన యూదుల్‍చి ఎబ్రీ బాస తెన్ పవులు యూదుల్‍క సంగిలన్ మెలె, “బావుడ్లు, వెల్లొ సుదల్, తుమ్ కెర్లి నిందక జబాబ్ సంగిందె. సూన” మెన, ఎబ్రీ బాస తెన్ సంగిలన్. ‘ఆమ్ యూదుల్‍చి బాస’ మెన సూన, అన్నె తుక్లె జల. జాకయ్ జోచి జబాబ్ జో సంగుక దెర్లన్. ఆఁవ్ యూదుడుయి, కిలికియ ప్రదేసిమ్‍చి తార్సు పట్నుమ్‍తె జెర్మిలయ్, గని, ఈంజయి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె వడ్డ, వెల్లొ జలొ అమ్‍చొ గమలీయేల్‍తె సదు కెర్లయ్. జో సికయ్‍తికయ్, అమ్‍చ పూర్గుల్‌చ ఆగ్నల్ రితి నిదానుమ్ సిక కెర్తె తిలయ్, చి తూమ్ అప్పెక కీసి అస్సుస్ గే, ఆఁవ్ కి దేముడుచి సేవ నిదానుమ్ తెన్ కెర్తె తిలయ్. జాకయ్, యేసుతె రచ్చన జతి ఈంజ వాట్‍క నంపజలసక పూర్తి విరోదుమ్ జా, దెర బంద, మున్సుబోదల్‍క, తేర్‍బోదల్‍క జేల్‍తె గలయ్‍లయ్. సగుమ్‍జిన్‍క *మార్లిస్‍తె బెదిలయ్. జా కోడుక ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి కి, సబతె వెసిత వెల్లెల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ కి సాచి జా అస్తి. ‘యేసుక నంపజల ఒత్తచ మాన్సుల్‍క దెర, బంద, సిచ్చ కెరవుక’ మెన సెలవ్ నఙన, దమస్కు పట్నుమ్‍తెచ వెల్లెల మాన్సుల్‍క దెకయ్‍తి రిసొ, ఇన్నెచ ఎత్కిక వెల్లొ పూజరితె ఉత్రల్ నఙిలయ్.
“ప్రయానుమ్ గెతె తా, దమస్కుక పాసి అయ్‍లి పొది, రమారమి మెద్దెనె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి వెల్లి ఉజిడి అంచి సుట్టునంత డీసిలి. ఆఁవ్ బుఁయ్యె సెర్ను సేడ. ఏక్ అవాడ్ అంక సంగిలిసి ఆఁవ్ సూన్లయ్, ‘సావులు, సావులు, అంక కిచ్చొక అల్లర్ కెర్తసి?’ మెన సంగిలన్. ‘తుయి కొన్సొ, ప్రబు?’ మెన జబాబ్ దిలయ్, చి జో అంక, ‘తుయి అల్లర్ కెర్తొ నజరేతు గఁవ్విచొ యేసు ఆఁవ్’, మెన అంక సంగిలన్.
“అంచి తెన్ తిలస, జలె, జా ఉజిడి దెకిల, గని అంచి తెన్ లట్టబ్లొసొచి అవాడ్ సూన్‍తి నాయ్. 10 తెదొడి, ‘ఆఁవ్ కిచ్చొ కెరుక, ప్రబు?’ మెన, ప్రబుక పుసిలయ్, జో అంక, ‘తుయి ఉట్ట, దమస్కు పట్నుమ్‍తె గో, చి తుయి కిచ్చొ కెరుక అస్సె గే తుక ఒత్త సూనయిందె’, మెన, అంక సంగిలన్. 11 జలె అంకి అందర్ ఉజిడిచి రిసొ, ఆఁవ్ గుడ్డి జతికయ్, అంచి తెన్ అయ్‍లస అంక ఆతు దెర, అంక వాట్ దెకయ్‍ల, చి దమస్కు పట్నుమ్‍తె పాఁవిలయ్.
12 “ఒత్త, అననీయ మెలొ ఎక్కిలొ తిలొ. కీసొ మాన్సు మెలె, అమ్‍చొ దేముడుచ ఆగ్నల్ రితి నిదానుమ్ కెరెదె, ఒత్తచ యూదుల్ ఎత్కిజిన్ జోక ‘చెంగిల్ మాన్సు’ మెనుల. 13 జో, అంచితె జా కెర, అంచి పాసి టీఁవొజ, ‘సావులు, బావొ, తుచ అంకివొ డీసుల’ మెన సంగిలన్, తెదొడి అంకివొ చెంగిల్ జా జోక దెకిలయ్. 14 తెదొడి, జో, ‘అంచి ఇస్టుమ్ జో సికుస్, పరలోకుమ్‍చి పున్నిమ్ తిలొ క్రీస్తుక దెకుస్, జోచి అవాడ్ సూన్‍సు.’ మెన, అమ్‍చ పూర్గుల్‌చొ దేముడు తుకయ్ నిసాన అస్సె. 15 చి తుయి దెకిలిస్, తుయి సూన్లిస్‍చి రిసొ, జోచి రిసొ, ఎత్కిజిన్ మాన్సుల్‍క సాచి సంగెదె. 16 అల్లె, కిచ్చొక రకితసి? ఉట్ట జోచి నావ్ దెర బాప్తిసుమ్ నఙన, తుయి కెర్ల పాపల్ దోయి జా గెతి రిసొ, జోచి రచ్చన నఙను., మెన అననీయ అంక సంగిలన్.
17 “ఆఁవ్ యెరూసలేమ్‍తె అన్నె బుల అయ్‍లి పొది, ఏక్ దీసి, దేవులుమ్‍తె గెచ్చ ప్రార్దన కెర్తె తిలె, ప్రబుతె అంచి మెన్సు పూర్తి తా, 18 ‘బే బేగి యెరూసలేమ్ ముల ఉట్ట గో. ఇన్నె అంచి రిసొచి తుయి సంగితి సాచి నంప కెర్తి నాయ్.’, మెన ప్రబు అంక సంగిలన్. 19 ఆఁవ్ జోక, ప్రబువ, అఁవ్ అగ్గె అమ్‍చ యూదుల్‍చి కేన్ సబగేరి గెలె కి, తుక నంపజలసక చజ, జేల్‍తె గలిలయ్, పెటయ్‍లయ్. 20 పడ్తొ, తుచి సాచి జలొ స్తెపనుక మార్లిస్‍తె అఁవ్ కి పాసి టీఁవొజ, ‘చెంగిల్’ మెంతె తిలయ్, జోక మార్లసచ సొక్కల్ గట్ర దెర తిలయ్. ఈంజ ఎత్కి జేఁవ్ అదికారుల్ కి జాన్‍తి. ఆఁవ్ ఇన్నె తాఁ గెలె చెంగిల్ కిచ్చొగె మెన, ప్రబుక ఆఁవ్ సంగిలయ్. 21 జలె, అంక జో కిచ్చొ మెలన్, మెలె, ఉట్ట, గో. కిచ్చొక మెలె, తుయి దూరి గెచ్చ యూదుల్ నెంజిలసక సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన, ఆఁవ్ తెద్రయ్‍తసి మెన, ప్రబు అంక సంగిలన్.”, మెన పవులు జేఁవ్ యూదుల్‍క సంగిలన్.
పవులు సంగితికయ్ జనాబ్ కోపుమ్ జలిసి
22 జా కోడు సంగితె ఎద తుక్లె తా, జోవయింక జేఁవ్ యూదుల్ సూన్‍తె తిల. గని, యూదుల్ నెంజిలసచి రిసొచి కోడు సూన, కోపుమ్‌క గట్టిఙ ఒర్స, కిచ్చొ మెన కేకుల్ గల మెలె, “కీసొ మాన్సు, ఈంజొ! ఈంజ లోకుమ్‍తె ఈంజొ కిచ్చొక జింక! ఇన్నెక మార గెల!” మెన జేఁవ్ కేకుల్ గల. 23 జోవయించి ఒగ్గర్ కోపుమ్‌క, జోవయించ సొక్కల్ గట్ర కడన దెర పెట్తి రితి సయ్‍న కెర, మత్తి కి వెంట కెర గల్తె తతికయ్, 24 జమాన్లుచొ అదికారి కిచ్చొ కెరుక నేన కెర, “జోక కమొ కెర్తి గేర్‍తె కడన కొర్డల్ తెన్ పెట పరిచ్చ కెర, కిచ్చొ నేరిమ్ జోక వయడ్తతి గే చి జోచి రిసొ కిచ్చొక దస్సి మెన ఒర్స దిల గే జానుక” మెన, జమాన్లుక ఆడ్ర దిలన్.
పవులు రోమియుడు మెన జాన్సుప జలిసి
25 గని జేఁవ్ జోవయింక కొర్డల్ తెన్ పెటుక మెన బందితికయ్, పాసి టీఁవొజ తిలొ పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొక పవులు ఏక్ కోడు సంగిలన్. “సాచి నే సూన్‍తె, నే తీర్పు జలొ రోమియుడుక పెట్తి సిచ్చ దెంక నాయిమ్ గే?” మెన పుసిలన్. 26 జా కోడు పుసితికయ్, జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ సూన, వెయి జమాన్లుక వెల్లొతె గెచ్చ, “అమ్ కిచ్చొ కెరుక గే? ఈంజొ మాన్సు రోమియుడు” మెన సంగితికయ్, 27 జో అదికారి పవులుతె జా కెర, “తుయి రోమియుడు గే?” మెంతికయ్, “ఆఁవ్ రోమియుడుయి” మెన పవులు సంగిలన్. 28 జాకయ్, జో అదికారి, “రోమియుడు జతి రిసొ ఆఁవ్ ఒగ్గర్ డబ్బుల్ దిలయ్” మెన పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ సంగిలన్. “గని ఆఁవ్ రోమియుడు జా జెర్మిలయ్” మెన, పవులు జబాబ్ సంగిలన్. 29 బేగి, జోవయింక పెట పరిచ్చ కెరుక ఉచర్లస బియఁ కెర బార్ జల, చి పవులుక, జో రోమియుడు మెన, చి రుజ్జు నే సూన్‍తె రోమియుల్‍క సిచ్చ కెరుక, బందుక, నాయిమ్ నాయ్ మెన, ‘తప్పు కెర్లయ్’ మెన పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ బియఁ గెలన్.
యూదుల్‍చ అదికారుల్‍క సబ వెసయ్‍లిసి
30 అన్నెక్ దీసి, పెందలె, “యూదుల్ కిచ్చొక జోక నింద కెర అస్తి గే సత్తిమ్ సూనిందె” మెన, జోక బందిల గొల్సుల్ యిప కెర, “వెల్లెల పూజర్లు, యూదుల్‍చి సబతె వెసితస ఎత్కిజిన్ జెతు, చి సబ వెసయిందె” మెన పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ ఆడ్ర దిలన్. జేఁవ్ యూదుల్ జెతికయ్, పవులుక ఎట్టొతొ జోవయింతె కడ ఆన, జోవయించి మొక్మె టీఁవొ కెలన్.
* 22:4 22:4 బారికుల్ 8:1, 9 అద్యయిమ్ తెంతొ. 22:28 22:28 పవులు యూదుల్‍చి సెకుమ్‍చొ జలెకి, అబ్బదింసిచి కాలుమ్ తెంతొ ‘రోమియులు ఈంజేఁవ్’ మెన నాయిమ్ తెన్ రుజ్జుల్ దెకయ్‍త కాగ్తల్ జోవయించి కుటుంబుమ్‍చక తిల.