23
పవులు, జలె, నే బితె సబ వెసిలసక దెక, “ఓ బావుడ్లు, ఆజి ఎద అమ్‍చొ దేముడుక సత్తిమ్ ఆఁవ్ ఇండితసి.”, మెన, మొదొల్ సంగిలన్. అననీయ మెలొ ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి, “జోక చోండి పెట” మెన పవులుక పాసి తిలసక ఆడ్ర దిలన్. తెదొడి, పవులు జోవయింక, “చున్నుమ్ దెరవ ముర్కి లుంకడ్లి కూడు జలొ రితొ తుయి మాయమాన్సుక దేముడు తుకయ్ పెటెదె! దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి నాయిమ్ తెన్ అంచి రిసొచ రుజ్జుల్ సూన్‍తి రిసొ సబతె వెస అస్సుస్, గని నాయిమ్ నెంతె అంక పెటయ్‍తసి. తుక కిచ్చొ సత్తిమ్?!” మెన, సంగిలన్. పాసి తిలస, “దేముడుచొ ఎత్కిక వెల్లొ పూజరిక దస్సి దూసుప కెరుక జయె నాయ్.” మెన సంగిల, చి, “బావుడ్లు, జోక ‘ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జయెదె’ మెన ఆఁవ్ నేని. జాన్‍తయ్, జలె, దస్సి లట్టబ్‍తయ్ నాయ్. ‘తుమ్‍చ అదికారుల్‍క దూసుప కెరుక జయె నాయ్’ మెన, దేముడుచి కొడొతె రెగ్డ అస్సె” మెన పవులు జబాబ్ దిలన్.
పడ్తొ, ‘సబ వెసితసతె సద్దూకయ్యులు చి పరిసయ్యుల్ మెల పండితుల్ ఇన్నె అస్తి’ మెన పవులు దెక కెర, సబతె కిచ్చొ మెన కేక్ గలొ మెలె, “ఓ బావుడ్లు, ఆఁవ్ పరిసయ్యుడుయి. అంచ పూర్గుల్ కి పరిసయ్యుల్, ‘మొర్లె అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుమ్‍దె’ మెన ఆఁవ్ పరిసయ్యుడు దయిరిమ్ తెన్ అస్సిచి రిసొ, అంక నింద కెర పరిచ్చ కెరయ్‍తతి.”, మెన సంగిలన్. జో దస్సి సంగిల్ రిసొ, పరిసయ్యుల్ చి *సద్దూకయ్యులు గగ్గొల్ జల. మాన్సుల్ మొర్లె అన్నె జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆత్మల్ బూతల్ డుంబల్ గట్ర తతి నాయ్ మెన సద్దూకయ్యులు సికడ్తతి. పరిసయ్యుల్, ‘మొర్లె జిమ్‍దె, దూతల్, ఆత్మల్ బూతల్, డుంబల్ గట్ర అస్తి’ మెన ఒప్పన్‍తతి, చి రిసొ, దొన్ని జట్లు జా ఒగ్గర్ గగ్గొల్ జల. తెదొడి, పరిసయ్యుల్ చి జట్టుతెచ సగుమ్‍జిన్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస టీఁవ కెర, “ఈంజొ మాన్సుతె కిచ్చొ తప్పు డీసె నాయ్. ఏక్ వేల కేన్ జవుస్ ఆత్మ జవుస్, దూత జవుస్ ఇన్నెతెన్ లట్టబ్లొ” మెన సంగిల. 10 జా కోడు సూన కెర సద్దూకయ్యులు ఒగ్గర్ కోపుమ్ జల, చి జేఁవొజ జట్లు జలస అన్నె ఒగ్గర్ గగ్గొల్ జతికయ్, జమాన్లుచొ అదికారి, ‘యూదుల్ పవులుక ఎక్కె దడి దొన్ని పక్కలె దెర చిర మారుల’ మెన బియఁ కెర “తుమ్ జోవయింతె ఉత్ర గెచ్చ, జోక జోవయించి నెడిమి తెంతొ ఉర్ల కడ దెర జా అమ్‍చి జమాన్లు గెరిచి మేడతె ఆన జోక రక” మెన, జమాన్లుక ఆడ్ర దిలన్.
పవులుక ప్రబు దయిరిమ్ సంగిలిసి
11 జా రాతి, యేసుప్రబు పవులుచి పాసి టీఁవొజ కెర, “తుయి బి నాయ్. ఈంజ యెరూసలేమ్‍తె తుయి కీసి అంచి రిసొ సాచి సంగ అస్సిస్ గే, దస్సి, తుమ్‍క ఏలుప కెర్తి రోమ పట్నుమ్‍తె కి అంచి రిసొ సాచి సంగితె” మెన ప్రబు జోక సంగిలన్.
పవులుక మారుక మెన యూదుల్ కుట్ర కెర్లిసి
12 అన్నెక్ దీసి పెందలె, యూదుల్ కుట్ర కెర, “పవులుక మార్తె ఎదక చువ్వె తన్నె తమ్‍దె” మెన ఆతు ఉక్కిల. 13 కెత్తిజిన్ జా కుట్ర కెర్ల మెలె, దొన్ని విసొజిన్‍చి కంట అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్. 14 జేఁవ్ వెల్లెల పూజర్లు చి సబచ వెల్లెల మాన్సుల్‍తె గెచ్చ, ఇసి మెల, “ ‘పవులుక అమ్ మార్తె ఎదక చువ్వె తన్నె తమ్‍దె’ మెన ఆతు ఉక్కుల అస్సుమ్. 15 జాకయ్, తూమ్, సబ వెసితస ఎత్కిజిన్ తెన్, రోమచ జమాన్లుచొ అదికారితె అప్పె గెచ్చ, ‘పవులుక అన్నె సరిగా పరిచ్చ కెర తీర్పు సంగుమ్‍దె. జోక కడ ఆను’ మెన జో అదికారిక సంగ. జో కడ ఆన్లె, జో పవులు తీర్పు కెర్తి గెరి పాసి నే జెతె అగ్గె, మారుమ్‍దె” మెన, కుట్ర కెర్ల.
16 జలె, పవులుక వట్టె దెర మార్తి కుట్రచి రిసొ పవులుచి బేన్సిచొ పుత్తుసి సూన తా, జమాన్లు తతిస్‍తె గెచ్చ, తెడి పెస, పవులుక సంగిలన్. 17 పవులు పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ ఎక్కిలొక బుకారా కెర, “జమాన్లుచొ అదికారితె ఈంజొ నాడుక కడ నే. ఏక్ కబుర్ ఈంజొ ఆన అస్సె” మెన సంగితికయ్, 18 అదికారితె కడన కెర, “జేలి జలొ పవులు అంక బుకారా కెర, అదికారితె ఈంజొ నాడుక కడ నే. జోక కబుర్ ఆన అస్సె, మెన తెద్రయ్‍లన్”, మెన, పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ సంగితికయ్, 19 అదికారి జో నాడుచి ఆతు దెర, జో తెన్ గెర్‍చి తెడి పెస గెచ్చ, కో నే సూన్‍తె, “అంక తుయి సంగితి కబుర్ కిచ్చొ?” మెన పుసిలన్. 20 “యూదుల్ కుట్ర కెర అస్తి. ఆరిక, పవులుక అన్నె సరిగా పరిచ్చ కెర తీర్పు కెర్తి రితి జా, తుక, ‘కలిక సబతె కడ ఆన్సు’ మెన తుక కబుర్ తెద్రవుక ఉచర అస్తి. 21 గని పోని. పవులుక వట్టె దెర మారుమ మెన, దొన్ని విసొజిన్‍చి కంట అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ రకితతి. జోక మార్తె ఎదక చువ్వె తన్నె తమ్‍దె మెన జేఁవ్ ఆతు ఉక్కుల అస్తి. తుక ‘ఆమ్ ఉచర్లి ఆడ్ర దెవుస్’ మెన, రకితె అస్తి”, పవులుచొ బేన్సిచొ పుత్తుసి జమాన్లుచొ అదికారిక సంగిలన్.
22 జాక జో అదికారి, “అంక తుయి ఈంజ కబుర్ సంగిలిసి కక్క సంగు నాయ్” మెన నాడుక ఆడ్ర దిలన్. 23 తెదొడి జమాన్లుచొ అదికారి, దొగుల పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొక బుకారా కెర, “దొన్ పుంజొజిన్ మాములుమ్ జమాన్లుక, గోడల్‍తె వెగిత డబ్బయ్‍జిన్ జమాన్లుక, దొన్ పుంజొజిన్ ఈంటెల్ దెర్త జమాన్లుక ఆడ్ర దేసు. నొవ్వు గంటల్ రాతిక తెయార్ జా తత్తు. కైసరియ పట్నుమ్ ఎదక జేఁవ్‍క తెద్రయిందె. 24 పడ్తొ, పవులు వెగ గెతి రిసొ, గోడలు దొర్కు కెరు. జో కిచ్చొ ప్రమాదుమ్ నే జతె పేలిక్స్‍తె తుమ్ జోక బొడొవ దాస” మెన, జేఁవ్ దొగుల పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొక ఆడ్ర దిలన్. 25 పేలిక్స్‍క దెతి ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొ.
26 “వెల్లొ అదికారి జలొ పేలిక్స్‍క ఆఁవ్ క్లౌదియ లూసియ తెద్రయ్‍తి ఉత్రుమ్. 27 తుచితె ఆఁవ్ తెద్రయ్‍తొ ఈంజొ మాన్సుక యూదుల్ దెర, మారిత, గని ఆఁవ్, అంచ జమాన్లు తెన్ జా కెర, దెక, జోక ‘రోమియుడు’ మెన సూన, రచ్చించుప కెర్లయ్. 28 జోక ‘కిచ్చొ నేరిమ్ వయడ్తతి గే సూనిందె’ మెన, జోవయించి సబతె టీఁవొ కెలయ్, 29 ‘మొర్తి సిచ్చ జవుస్, జేల్‍తె గల్తి సిచ్చ జవుస్ ఆనన్‍తి కిచ్చొ నేరిమ్ కెరె నాయ్, గని ఎక్కి జోవయించి దేముడుచి నముకుమ్‍క బెదెతిసి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్‍చి అలవాట్ పిట్టయ్‍తయ్ జోక నింద కెర్తతి’ మెన, అంక రుజ్జు అయ్‍లి. 30 తెదొడి, ‘జోక మారుక కుట్ర కెర అస్తి’ మెన, సూన్లయ్, బేగి తుచితె తెద్రయ్‍తసి, జోక నింద కెర్లసక, ‘జేఁవ్ కి తుచి తీర్పు కెర్తి టాన్‍తె గెచ్చ, జేఁవ్ వయడ్తి నేరిమ్‍చి రిసొ తుచి మొక్మె జెఁవ్వి సాచి సంగుత్’ మెన ఆడ్ర దా అస్సి” పేలిక్స్ అదికారిక జమాన్లుచొ అదికారి ఉత్రుమ్ రెగిడ్లన్. 31 జాకయ్, జమాన్లుచొ అదికారి సంగిల్ రితి, జమాన్లు జా రాతి అంతిపత్రి మెలి పట్నుమ్ ఎద పవులుక బొడొవ దా కెర, 32 అన్నెక్ దీసి పెందలె ‘జోక కైసరియ పట్నుమ్ ఎద బొడొవ దెతు’ ఎక్కి గోడల్‍తె వెగిల జమానుక ముల, తిల జమాన్లు యెరూసలేమ్‍తె అన్నె బుల గెల.
33 పవులుక బొడొవ దిలస, జోవయింతెన్ కైసరియతె పాఁవ కెర, అదికారిక ఉత్రుమ్ దా కెర, పవులుక జోచి పుర్రె టీఁవొ కెలన్. 34 తెదొడి అదికారి, జా ఉత్రుమ్ సదు కెర, “తుయి కేన్ ప్రదేసిమ్‍చొ మాన్సు?” మెన పవులుక పుసిలన్. “కిలికియ ప్రదేసిమ్‍చొ ఆఁవ్” మెన పవులు జబాబ్ దిలొ. 35 “దస్సి జలె, తుక నింద కెర్తస ఇన్నె పాఁవ అయ్‍లె, తుచి తగు సూనిందె” మెన సంగ కెర, “హేరోదు రానొచి మేడతె ఇన్నెక కడన రకుత్” మెన పేలిక్స్ అదికారి ఆడ్ర దిలన్.
* 23:7 23:7 మాన్సుల్ మొర్లె అన్నె జితి నాయ్, దూతల్ తతి నాయ్, ఆత్మల్ బూతల్ డుంబల్ గట్ర తతి నాయ్ మెన సద్దూకయ్యులు సికడ్తతి