24
పాఁచ్ పొదుల్ గెతికయ్, ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి అననీయ, సబతెచ వెల్లెల సుదల్ తెన్, పవులు కెర్తి నింద వయడ్తికయ్ తెర్తుల్లు మెలొ ఎక్కిలొ తెన్, ఉట్ట అయ్‍ల. అదికారిచి గెరితె జా కెర, పవులుచి రిసొ జేఁవ్ సంగిలి నింద వయడ్ల. తెదొడి, అదికారి పవులుక కడ ఆనయ్‍తికయ్, జో కెర్తి నిందచి తగు సంగుక మెన, తెర్తుల్లు సంగిలన్. “తూయి ఏలుప కెర్తికయ్, వెల్లొ పేలిక్స్ అమ్‍చి ఒండి ప్రదేసిమ్‍క సేంతుమ్, చి తుచి దయచి రిసొ, అమ్‍చి దేసిమ్‍చ కస్టల్ నస్టల్ మార్సుప జా అస్తి. జాకయ్, తుచి ఎదివాట్ తోడుచి రిసొ, అమ్‍చి సర్దసంతోసుమ్ తుక సూనయ్‍తసుమ్. తుక ఒగ్గర్ కామ్ తయెదె, చి తుక ఒగ్గర్ కొడొ సూనవ అల్లర్ కెరుక నెసుమ్, గని దయ కెర దొన్ని కొడొ జవుస్ సూను. ఈంజొ మాన్సు బలే అల్లర్ కెర్తయ్. ఒండి లోకుమ్‍చ అమ్‍చ యూదుల్‍తె గెచ్చ, ప్రబుతుమ్‍చి ఉప్పిరి విరోదుమ్ కెర్తి రితి సికడ్తయ్. పడ్తొ నజరేతు గఁవ్విచొ యేసుచి అలవాట్ కెర మార్సుప జలసచి జట్టుతె జో ముక్కిమ్. ఈంజ నెంతె అన్నె అమ్‍చి దేముడుచి గుడిక గార్ కెరుక ఉచర్లొ, గని జోక దెర పిట్టయ్‍లమ్. *అమ్‍చ ఆగ్నల్ రితిచి అలవాట్‍తె కెర్తి రితి జోక తీర్పు కెర్తమ్, గని జమాన్లుచొ అదికారి జలొ లూసియ జా కెర, అమ్‍చి అత్తి తెంతొ జోక ఉర్ల కడన కెర, నేరిమ్ వయడ్తస పేలిక్స్ అదికారిచి తీర్పు కెర్తి టాన్‍తె గెతు., మెన ఆడ్ర దిలన్. తూయి సొంత జో మాన్సుక పరిచ్చ కెర్లె, అమ్ వయడ్తి నేరిమ్ ఎత్కిచి రిసొ తూయి సూన, రుజ్జుల్ దెకితె”. యూదుల్ ఎత్కిజిన్ “సరిగా” మెన, జోచి సాచి బెదవ జేఁవ్ నేరిమ్‍లు వయడ్ల.
పవులు జబాబ్ దిలిసి
10 తెదొడి, ‘తుయి జబాబ్ దేసు’ మెన, పవులుక అదికారి సయ్‍న కెర్లన్, పవులు సంగిలన్. “తుయి ఒగ్గర్ వెర్సులు ఈంజ దేసిమి ఏలుప కెర్తె అస్సిస్‍చి రిసొ దయిరిమ్ తెన్ ఆఁవ్ జబాబ్ దెతసి. 11 అప్పెక బార పొదుల్ జంక నేతయ్, దేముడుచి గుడితె బక్తి కెరుక మెన, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్‍తె గెలయ్. తుక రుజ్జు కావలె మెలె, సాచుల్ అస్తి.
12 “ఆఁవ్ ఒత్త తా, దేముడుచి గుడితె జవుస్, సబ గెరలె జవుస్, పట్నుమ్‍తె జవుస్, ఆఁవ్ కిచ్చొ వేర కోడు సికడ్లిసి దెక అస్తి గె? ఆఁవ్ ప్రెజల్‍క అల్లర్ కమొ సికడ్లిసి దెక అస్తి గే? నాయ్! 13 పడ్తొ, అంచి రిసొ జేఁవ్ అప్పె నింద కెర్తిస్‍క కిచ్చొ రుజ్జు దెకవుక నెతిర్తి. 14 గని తుచి మొక్మె ఆఁవ్ కిచ్చొ ఒప్పన్‍తసి మెలె, ‘తప్పు’ మెన జేఁవ్ సంగితి ‘యేసుక్రీస్తు దొర్కు జలి రచ్చన వాట్’ మెన ఒప్పన్‍తి నాయ్. సుబుమ్ కబుర్‍క నంపజా ఆఁవ్ ఇండ, అమ్‍చ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్ జలెకు, పూర్గుల్‍చి అత్తి సంగిల దేముడుచ కబుర్లుతె తిలిసి ఎత్కి, జో దేముడుచ కబుర్లు రెగిడ్లిసి ఎత్కి, ఆఁవ్ నంప కెర్తసి. 15 ఈంజేఁవ్ ఒప్పన్‍తిసి ఆఁవ్ కి దయిరిమ్ తెన్ పూర్తి నంప కెర్తసి, సత్తిమ్ ఇండిలస అబద్దుమ్ ఇండిలసకి మొర్లె కి, జీవ్ జా ఉట్ట గెచ్చుల. 16 జాకయ్, దేముడుక కి, మాన్సుల్‍క కి కిచ్చొ పాపుమ్ నే కెర్తి రిసొ, ఆఁవ్ జాగర్త దెకన్‍తసి.
17 “ఒగ్గర్ వెర్సుల్ గెతికయ్, యూదుల్‍చ బీద సుదల్‍క తోడు దెంక మెన, ఒత్తచ మాన్సుల్ దిలి డబ్బుల్ దెరన అయ్‍లయ్, చి అమ్‍చొ దేముడుక కానుక దెంక మెన, దేముడుచి గుడితె గెలయ్. 18 సుద్ది జతి కారిమ్ కెరన ఆఁవ్ దేముడుచి గుడితె దస్సి బక్తి కెర్తె తతికయ్, ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ అమ్‍చ యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ అంక దెకిల. గని కేన్ జనాబ్ గగ్గొల్ గుగ్గిల్ జలిసి కిచ్చొయ్ నాయ్. 19 అంచి రిసొ ఆసియాచ యూదుల్ కిచ్చొ నేరిమ్ వయడుక ఇస్టుమ్ జతతి, జెఁవ్వి అప్పె ఇన్నె తుచి మొక్మె సాచి జంక జలె చెంగిల్ తత్తి. 20 గని జేఁవ్ నాయ్, చి ఈంజేఁవ్ యెరూసలేమ్‍చ మాన్సుల్ సబ కెర్లిస్‍తె ఆఁవ్ నింద జలి పొది, ఆఁవ్ కిచ్చొ తప్పు కెర్లిస్‍చి రుజ్జు దెకిల గే, సూన్ల గే, సంగుతు. 21 ఎక్కి కోడుచి రిసొ జేఁవ్ సంగుక జయెదె. జోవయించి నెడిమి ఆఁవ్ టీఁవొజ తా, ‘మొర్లె కి జీవ్ జా ఉట్టుమ్‍దె’ మెన ఆఁవ్ సంగితసిచి రిసొ అంక ఆజి నింద కెర్తతి.” దస్సి పవులు అదికారిక సంగిలన్.
పవులుక తీర్పు నే జతె జేల్‍తె రకితె తిలిసి
22 అదికారి జలొ పేలిక్స్, యేసుక నంపజతి చి రిసొ ఇదిల్ ఒగ్గర్ జానె, చి తీర్పు వాయిద కెర్తి రితి, “జమాన్లుచొ అదికారి జలొ లూసియ ఇత్తల్ ఉట్ట అయ్‍లె, తుక వయడ్తి నేరిమ్‍చి తగు సూనిందె” మెన, పవులుక సంగిలన్.
23 పడ్తొ, ఒత్త తిలొ పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొక, “ఈంజొ మాన్సుక జేలి కెర, గని బంద గట్ర నాయ్, గదితె డంక నాయ్, చి జోచ గోతుసుదల్‍తె కో గోత్ అయ్‍లె కి, జోక దొర్కు జలిసి కిచ్చొ ఆన్లెకి, అడ్డు కెర నాయ్” మెన పేలిక్స్ ఆడ్ర దిలన్.
24 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడ్తొ, పేలిక్స్ అదికారి యూదుడుయి జలి ద్రుసిల్ల మెలి తేర్సిక కడ ఆన, పవులు జేలి తిలిస్‍తె అయ్‍ల. పవులుక “జెవుస్” మెన పేలిక్స్ సంగ తెద్రయ్‍తికయ్, అయ్‍లొ. యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలిస్‍చి బోదన సూన్ల. 25 పవులు బోదన కెర కెర, కిచ్చొచి రిసొ సంగుక దెర్లన్ మెలె, పున్నిమ్‍చి రిసొ, ఆస కెరంతి రిసొ, చి ఆకర్ దీసిక లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍క యేసుప్రబు పరిచ్చ కెర తీర్పు కెరుక తిలిస్‍చి రిసొ సంగిలన్, చి పేలిక్స్, సొంత కెర్త తప్పుల్‍క ఉచర లాజ్ జా బియఁ కెర, “అప్పెచి మట్టుక ఉట్ట గెచ్చ తా. అంక అవ్‍కాసుమ్ తిలె, తుక కెఁయఁక గే అన్నె బుకారిందె” మెన జోక తెద్రయ్‍లన్. 26 పడ్తొ, పేలిక్స్ అన్నె కిచ్చొచి రిసొ ఉచర్తె తిలొ మెలె, ‘విడ్దల్ జతి రిసొ ఏక్ వేల పవులు లంచుమ్ దెయెదె’ మెన ఆస జా తిలొ. జాకయ్ ఒగ్గర్ సుట్లు జోక బుకారా బుకారా, జో తెన్ లట్టబ్లొ. 27 గని పవులుక ఒత్త జేలి కెర దొన్ని వెర్సుల్ గెతికయ్, పేలిక్స్ అదికారి వేరతె మార్సుప జలొ, చి పొర్కియస్ పెస్తుస్ అదికారి జలొ. మార్సుప జలి పొది, యూదుల్‍క పులవుక మెన పవులు జేల్‍తె దస్సే తతి రితి పేలిక్స్ ముల దిలొ.
* 24:6 24:6 గ్రీకు బాస తెన్ ఈంజ మత్తెలి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 6 నంబర్‍చి ఆకర్ కోడుచి 7 నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్; మెలె, ‘అమ్‍చ’ తెంతొ ‘దిలన్’ ఎద. 24:14 24:14 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. 24:25 24:25 కిచ్చొ తీర్పు మెలె, జోవయింక నంపజా సత్తిమ్ జలసక పరలోకుమ్‍తె కడ నెతిసి, గని నంప నెంజ అబద్దుమ్‍తె తాఁ గెలసక సిచ్చతె గల్తిసి.