25
పవులుచి రిసొ యూదుల్ అన్నె అల్లర్ ఉచర్లిసి
ఏలుప కెరుక మెన, పెస్తుస్ యూదయ ప్రదేసిమి ఉట్ట జా తిర్రతి గెలి పడ్తొ, జోవయించి మేడ తిలి కైసరియ తెంతొ బార్ జా, యెరూసలేమ్‍తె గెలొ. వెల్లెల పూజర్లుచి యూదుల్‍చ అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్ జోతె జా కెర, పవులుచి రిసొ సంగిల. అన్నె, “దయ కెర పవులుక యెరూసలేమ్‍తె తెద్రవు” మెన, బతిమాల్ప జా సంగిల. జో అయ్‍లె, వట్టె లుంక దెర మారుక మెన ఉచర్తతి. పెస్తుస్, “పవులు ఒత్త కైసరియతె జేల్‍తె అస్సె, చి ఒగ్గర్ దీసల్ నే గెతె ఆఁవ్ ఒత్త అన్నె గెచ్చిందె” మెన సంగ. “ఆఁవ్ ఒత్త గెచ్చుక బార్ జలె, తుమ్‍చ అదికారుల్ అంచి తెన్ బెద జెతు, చి జో మాన్సు కిచ్చొ నేరిమ్ కెర తిలె, రుజ్జు దెకవుతు!” మెన సంగిలన్.
పెస్తుస్ పవులుచి తగు అన్నె సూన్లిసి
పెస్తుస్ ఎక్కి అట్టు గే దెస్సు గే పొదుల్ ఒత్త యెరూసలేమ్‍తె తా కెర, కైసరియతె అన్నె ఉట్ట అయ్‍లన్, చి అన్నెక్ దీసి పవులుచి తగుచ రుజ్జుల్ సూనుక వెస, పవులుక “జెవుస్” మెన ఆడ్ర దిలొ. పవులు యెరూసలేమ్ తెంతొ అయ్‍ల. యూదుల్ జోవయించి సుట్టునంత టీఁవొజ కెర, కిచ్చొ కిచ్చొ వెల్లెల నేరిమ్‍లు ఒగ్గర్ సంగిల, గని రుజ్జుల్ దెకవుక నెతిర్ల. తెదొడి పవులు “యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ రితి కెర్తిస్‍చి అలవాట్ ఉచర్లె కి, కిచ్చొ నేరిమ్ కెరి నాయ్, దేముడుచి గుడిచి రిసొ కి కిచ్చొ నేరిమ్ కెరి నాయ్, చి అమ్‍క ఏలుప కెర్తొ *కైసర్‍చి రాజిమ్‍క కి కిచ్చొయ్ ఇదిలిసి నేరిమ్ కి కెరి నాయ్” మెన, జబాబ్ దిలన్.
పెస్తుస్, మాత్రుమ్, యూదుల్‍క పులవుక మెన, పవులుక, “యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చ ఈంజేఁవ్ అంక సూనయ్‍ల నేరిమ్‍లుచి రిసొ తీర్పు కెరవనుక ఇస్టుమ్ జతసి గే?” మెన పుసిలన్. 10 గని పవులు జబాబ్ దిలన్, “కైసరు వెల్లొ రానొ ఏలుప కెర్తి రితిచి గెరితె తీర్పు జంక మెన ఇన్నె ఆఁవ్ టీఁవొజ అస్సి. ఇన్నెయి అంచి తగు తీర్పు సరిగా జంక. యూదుల్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ తప్పు కెరి నాయ్. తుయి కి జా కోడు జాన్సి. 11 ఆఁవ్ తప్పు కెర్తయ్ జలె, మొర్తి సిచ్చచి ఎదిలి నేరిమ్ కెర్తయ్ జలె, ఆఁవ్ మొర్లె కి బాద నాయ్. గని ఈంజేఁవ్ వయడ్త నేరిమ్‍లు ఆరిచ జలె, అంక యూదుల్‍చి రితి తీర్పు కెర సిచ్చ కెరుక మెన ఇన్నెచి అత్తి అంక కో సొర్ప కెర దెంక నాయిమ్ నాయ్. కైసర్ వెల్లొ రానొ సొంత అంచి తగు సూన తీర్పు కెర్సు” మెన, సంగిలన్. 12 తెదొడి, పెస్తుస్, జోవయించి సబచ అదికారుల్ తెన్ వెస లట్టబ్ల, చి పవులు, “ ‘కైసరు సొంత అంచి తగు సూన తీర్పు కెర్సు’ మెన ఇస్టుమ్ జలది. ఈంజ తగు జా సెలవ్ దెతయ్. కైసరుచి గెరి గో” మెన తీర్పు సంగిలన్.
పెస్తుస్ పవులుచి రిసొ పెస్తుస్ అగ్రిప్ప రానొక సంగిలిసి
13 సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, ‘పెస్తుస్ నొవర్ ఏలుప కెర్తయ్’ మెన, ఇదిల్ ఉత్తర పక్కచొ రానొ జలొ అగ్రిప్ప, బేన్సి జలి బెర్నీకే తెన్, కైసరియతె గోత్ అయ్‍ల. 14 ఒగ్గర్ దీసల్ ఒత్త తతికయ్, పవులుచి తగుచి రిసొ పెస్తుస్ జో రానొక సంగిలన్. పేలిక్స్ ఏలుప కెర్లి తెంతొ జేలి జలొ ఎక్కిలొ ఇన్నె అస్సె. 15 జలె, ఆఁవ్ యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చ తిలి పొది, ఇస దస నేరిమ్‍లు కెర అస్సె, మెన వెల్లెల పూజర్లు చి యూదుల్‍చ అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్ సంగ, తీర్పు కెర సిచ్చ కెరు మెన, అంక సంగిల.
16 “జేఁవ్ యూదుల్ దస్సి సంగితికయ్. నేరిమ్ వయడ్లస నేరిమ్ వయిలొసొ ఎక్కితె తీర్పు కెర్తి టాన్‍తె జా తగు సూనవుక నే టీఁవొజతె అగ్గె, నేరిమ్ వయితొసొ జేఁవ్ నింద కెర్తిస్‍క జబాబ్ సంగుక అవ్‍కాసుమ్ నే దెతె అగ్గె, అమ్‍చ రోమియుల్‍చి అలవాట్ తెన్ జోక కచి అత్తి సొర్ప దెంక జయె నాయ్, మెన, జబాబ్ దిలయ్. 17 జాకయ్, జేఁవ్ ఇత్తల్ ఉట్ట అయ్‍లి బేగి, వాయిద నే కెర్తె, అన్నెక్ దీసి తగు సూనవుక మెన తీర్పు కెర్తిస్‍తె వెస, జోక జెవుస్ మెన, కడ ఆనయ్‍లయ్. 18 నేరిమ్ వయడ్తస టీఁవొ జలి పొది, కిచ్చొ విలువచ నేరిమ్‍లు వయడ్తి నాయ్. 19 జేఁవ్ కిచ్చొచ నిందల్ జోక సంగితె తిల మెలె, జోవయించొ దేముడుచి అలవాట్‍చి కమొచి రిసొ, పడ్తొ యేసు మెలొ ఎక్కిలొక ‘మొర అన్నె జిలొ’ మెన పవులు సంగిలిస్‍క గగ్గొల్ జతె తిల. 20 జాకయ్, దస్స తగులు తీర్పు కెరుక నేన కెర, ఈంజేఁవ్ సంగిత నిందల్‍చి రిసొ యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చ తగు సూనవ తీర్పు కెరవనుక ఇస్టుమ్ జతసి గె? మెన పుసిలయ్. 21 గని, వెల్లొ రానొ జలొ కైసరు సొంత తీర్పు కెర్సు, మెన మదెనె ఇన్నె జేలి తయిందె మెన పవులు ఇస్టుమ్ జతికయ్, కైసర్‍తె ఆఁవ్ తెద్రయ్‍తి ఎదక జోక రకితె తత్తు మెన, జేలితె అన్నె గలిలయ్,” మెన పెస్తుస్ సంగిలన్.
22 జాకయ్ అగ్రిప్ప రానొ, ఆఁవ్ సొంత జోచి తగు సూనుక అంక ఇస్టుమ్, మెన సంగిలన్, చి “దస్సి జలె, కలిక జోక సూన్‍తె” మెన, పెస్తుస్ సంగిలన్.
అగ్రిప్ప రానొ పవులుచి తగు సూన్లిసి
23 జలె, అన్నెక్ దీసి, అగ్రిప్ప రానొ, బెర్నీకే మెలి బేన్సి తెన్ బార్ జా, జమాన్లుచ అదికారుల్ తెన్, చి పట్నుమ్‍చ వెల్లొ సుదల్ తెన్, గెరితె ఒగ్గర్ గవురుమ్ తెన్ జా కెర, వెసిల. పవులుక కడ ఆన మెన పెస్తుస్ ఆడ్ర దెతికయ్, కడ ఆన్ల.
24 తెదొడి, బెర తిలసక పెస్తుస్ “ఓ రానొ జలొ అగ్రిప్ప, ఇన్నె అయ్‍లస ఎత్కిజిన, ఈంజొ మాన్సుక తుమ్ దెకితసు. ఇన్నెచి రిసొ జా సుట్టు యూదుల్ ఎత్కిజిని, యెరూసలేమ్‍తె కి ఇన్నె కి, అంక బలవంతుమ్ కెర, జో అన్నె జింక కిచ్చొక? మొర్సు! మెన, కేకుల్ గల్తె తిల. 25 గని, ‘మొర్తి సిచ్చ జతి కేన్ నేరిమ్ కెరె నాయ్’ మెన అంక డీసిలి, చి ఈంజొ, కైసరు వెల్లొ రానొ సొంత అంచి తగు, సూన తీర్పు కెర్సు, మెన కోర్‍ప జతికయ్, దస్సి జలె, జో తెయి రోమ్‍తె తుక తెద్రయిందె మెన, ఇన్నెక ఒప్పన్లయ్. 26 గని, ఇన్నెచి రిసొ అంచొ కైసరు ప్రబుక దెతి రిసొ కిచ్చొ నేరిమ్ రెగుడుక నేన అస్సి; కిచ్చొ నేరిమ్ వయడ్తిసి నాయ్ చి రిసొ ఎత్కిచి మొక్మె, ముక్కిమ్‍క తుచి మొక్మె, ఓ అగ్రిప్ప రానొ, జోక టీఁవొ కెర అస్సి. కిచ్చొ మెన మెలె, ‘జేఁవ్ జోచి కొడొ సూన్లె, ఆమ్ ఇన్నెక పరిచ్చ కెర్లె, ఇన్నెచి రిసొ కిచ్చొ జవుస్ రుజ్జు అమ్‍చొ వెల్లొ రానొ కైసరుక రెగుడుక జయెదె’. 27 జలె, జేలి జలొ కేన్ మాన్సుక ఆరి, కిచ్చొ నేరిమ్ వయడుక నేన్‍తె తెద్రవుక బెదితయ్ నాయ్, మెన ఆఁవ్ ఉచర్తసి” మెన ఇసి సంగిలన్.
* 25:8 25:8 వెల్లొ రానొచి, రానొచి. 25:10 25:10 సీజరు వెల్లొ రానొ, మెలె వెల్లొ రానొ, రోమ్ పట్నుమ్‍తె తా ఈంజ ‘బారికుల్’ చి పుస్తకుమ్‍తె సంగిల ప్రదేసిమ్‍లు ఎత్కిచి ఉప్పిరి ఏలుప కెర్తయ్. రోమ్ దేసిమ్‍చి ప్రబుతుమ్‍క వెల్లొ, జో.