26
అగ్రిప్ప రానొచి మొక్మె పవులు సాచి సంగిలిసి
తెదొడి, అగ్రిప్ప రానొ పవులుక, “తుయి సొంత జబాబ్ దెంక తుక సెలవ్ దెతసి” మెలన్, చి పవులు ఆతు తెన్ సయ్‍న కెర, ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్.
“ఓ అగ్రిప్ప రానొ, యూదుల్ కెర్ల నిందల్ ఎత్కిచి రిసొ తుచి మొక్మె ఆఁవ్ జబాబ్ దెంక సెలవ్ దొర్కు జలిచి రిసొ అంక సర్ద. యూదుల్ కెర్త రకల్ ఎత్కి, యూదుల్‍చ తగుల్ ఎత్కి, తుయి జాన్సి. జాకయ్, తుయి ‘బమ్మ నెంతె అంచి సాచి సరిగా సూసుక’ మెన, ఆఁవ్ తుక జొకర్తసి. ఆఁవ్ బాల తతె తెంతొ, అమ్‍చ సొంత మాన్సుల్‍తె కి ఈంజ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె కి, ఆఁవ్ కీసి జిలయ్ గే యూదుల్ ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి. అమ్‍చి మొత్తుమ్‍చ ఆగ్నల్ ఎత్కిజిన్‍చి కంట నిదానుమ్ కెర్త ఆమ్ పరిసయ్యుల్ బక్తి కెర్తి రితి ఆఁవ్ ఇండిలిసి మెన జేఁవ్ అగ్గెయ్ తెంతొ జాన్‍తి. జేఁవ్ సత్తిమ్ సాచి సంగుక ఇస్టుమ్ ఒత్త జలె, ఇసి సంగిత. అప్పె, జలె, కిచ్చొక అంక తగు కెర అస్తి మెలె, అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చక అమ్‍చొ దేముడు సంగిలి కోడు ఆఁవ్ నంపజా దయిరిమ్ తెన్ తిలి రిసొయి. జా కోడు సంగిలిస్‍క ‘అమ్‍క జెయిమ్ జవుస్!’ మెన, అమ్‍చ బార సెకుమ్‍లుచ యూదుల్ రోజుక అందరె మెద్దెనె నిదానుమ్ తెన్ బక్తి కెర్తతి. జేఁవ్ కోర్‍ప జతిస్‍చి ఆసచి రిసొ మెన ఆఁవ్ నంపజతసిచి రిసొ, ఓ రానొ, అంక నింద కెర్తతి. ‘మొర్లసక దేముడు జియడ్తయ్’ మెన సంగిలె, కిచ్చొక తుమ్ ఎత్కిజిన్ నంప కెరుక నెతిర్తసు?
“అగ్గెయి, జలె, నజరేతు గఁవ్విచొ యేసుక ‘జొయ్యి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన మాన్సుల్ సంగిలె, ‘అబద్దుమ్’ మెన, మెన్సు నిదానుమ్ ఉచర, ఆఁవ్ అగ్గె నంపజలస్‍క జలె అల్లర్ కెర్తె తిలయ్. 10 యెరూసలేమ్‍తె జోవయింక *అల్లర్ కెర్లయ్. కీసి మెలె, వెల్లెల పూజర్లుచి సెలవ్ నఙన, ప్రబుచయ్ జల మాన్సుల్‍క జేల్‍తె గలిలయ్, చి ‘మొర్తి సిచ్చ జతు’ మెన, ఆఁవ్ ఒప్పన్లయ్. 11 ఎత్కి సబగేరి గెచ్చ జోవయింక సిచ్చల్ కెర్తె తిలయ్, చి ‘యేసుక రచ్చించుప కెర్తొసొ జతొ క్రీస్తు నెంజె మెన సంగ జోవయింక దూసుప కెర్తు’ మెన, జోవయింక అల్లర్ కెర్లయ్. జోవయించి రిసొ అంక వెర్రి కోపుమ్‍చి రిసొ, వేర దేసిమ్‍లుచ పట్నల్‍తె గెచ్చ కి, జోవయింక అల్లర్ కెర్తె తిలయ్.
12 “దస్సి, ఏక్ సుట్టు, ‘నంపజలస్‍క అల్లర్ కెరిందె’ మెన, వెల్లెల పూజర్లుచి సెలవ్ తెన్ జోవయించి అదికారుమ్ తెన్ ఏక్ దీసి దమస్కు పట్నుమ్‍తె గెతి వట్టె గెతె తతికయ్, 13 ఓ రానొ, మెద్దెనె, పరలోకుమ్ తెంతొ చి ఏక్ వెల్లి ఉజిడి దెకిలయ్. పొద్దుచి ఉజిడ్‍చి కంట వెల్లి ఉజిడి. అంచి సుట్టునంత, అంచి తెన్ ప్రయానుమ్ కెర్తె తిలసచి సుట్టునంత డీస లగిలి. 14 జా దెక, ఆమ్ ఎత్కిజిన్ ఎట్టొ సేడ్తికయ్, అమ్‍చి ఎబ్రీ బాస తెన్ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూన్లయ్, ‘సావులు, సావులు, అంక కిచ్చొక అల్లర్ కెర్తసి? ఆఁవ్ సికడ్తిసి తుయి నెస కెర, తుకయి తూయి నొప్పి కెరంతసి?’, మెన సంగిలన్. 15 ‘తుయి కొన్సొ, ప్రబు?’ మెన పుసిలయ్, ‘తుయి అల్లర్ కెర్తొ యేసు అఁవ్వి. 16 తుయి ఉట్ట, టీఁవొజ. కిచ్చొక తుక అప్పె డీస అస్సి మెలె, అంచ కమొ కిచ్చొ దెక అస్సిస్ గే అన్నె కిచ్చొ అంచ కమొ తుయి దెకితె గే, జా ఎత్కిచి రిసొ తుయి సాచి సంగుక మెన, తుక ఆఁవ్ నిసాన తెద్రయ్‍తసి. 17 యూదుల్‍చి అత్తి కి, యూదుల్ నెంజిలసచి అత్తి కి, తుయి అల్లర్ సేడ్లె కి, ఆఁవ్ తుక రచ్చించుప కెరిందె. యూదుల్ నెంజిలసతె తుక తెద్రయ్‍తసి. 18 జేఁవ్ గుడ్డి జల రిత జా తిలె కి, దెక, అందర్‍బుద్ది ముల, ఉజిడ్ బుద్ది జా, సయ్‍తాన్‍చి సేవ కెరుక ముల, దేముడుచి సేవ కెర్తు’ మెన, ‘జేఁవ్ కెర్ల పాపల్ పుంచి జతు చి అంక నంపజా సుద్ది జల అన్నె మాన్సుల్ తెన్, జోవయింక కి టాన్ దొర్కు జవుస్’ మెన తుక ‘జొయ్యి అంచి సాచి సంగుస్’ మెన, తుకయ్ ఆఁవ్ తెద్రయ్‍తసి.”, మెన అంక ప్రబు తెదొడి సంగిలన్.
19 “జాక, ఓ అగ్రిప్ప రానొ, పరలోకుమ్‍చొ ప్రబు జా దీసి దెకయ్‍లిస్‍క సూనయ్‍లిస్‍క నే పిట్టయ్‍తె నిదానుమ్ కెర, 20 తొలితొ దమస్కుతె, పడ్తొ యెరూసలేమ్‍తె, పడ్తొ ఒండి యూదయ ప్రదేసిమి, పడ్తొ యూదుల్ నెంజిలసచ దేసిమ్‍లుతె గెచ్చ, ఒత్త కి, తుమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ పెట్టి దుకుమ్ జా ముల, దేముడుక తుమ్ నంపజా మార్సుప జలిస్‍క రుజ్జు జతి రితి సత్తిమ్ ఇండ మెన, బోదన కెర్తె తిలయ్. 21 జాకయ్, యూదుల్ దేముడుచి గుడితె అంక దెర, అంక మారుక కుట్ర కెర్ల.
22 “ఆజి ఎదక కి, దేముడు అంక తోడు తత్తయ్‍చి రిసొ, బాల వెల్లొ ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె ఈంజ సాచి ఆఁవ్ సంగితసి. ‘జర్గు జయెదె’ మెన దేముడుచ కబుర్లు సంగిలస సంగిలిసి తెన్ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు సంగిలిస్‍తెన్ బెదితి సాచి ఆఁవ్ సంగితసి. కిచ్చొ వేరచి నెంజె. 23 జేఁవ్ కిచ్చొ సంగిలిస్‍చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, స్రెమల్ సేడ క్రీస్తు మొరుక అస్సె, చి అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితసక జో మొదొల్ సుదొ జయెదె, చి అమ్‍చ యూదుల్‍క కి, యూదుల్ నెంజిలసక కి జోచి ఉజిడి జో దెకయెదె, మెన, పూర్గుల్ సంగిలి కోడు” మెన పవులు సాచి సంగిలన్.
పెస్తుస్, పవులు, అగ్రిప్ప లట్టబ్లిసి
24 పవులు దస్సి సాచి సంగితె తతికయ్, పెస్తుస్ గట్టిఙ అవాడ్ కెరన, “పవులు, తుయి వెర్రి జా అస్సిస్. తుయి ఒగ్గర్ సదు కెర్లిసి తుక వెర్రి కెర మార్సుప కెర్తయ్” మెన సంగిలన్. 25 “తుక జొఒర, వెల్లొ పేస్తస్. ఆఁవ్ వెర్రి నెంజి! ఆఁవ్ సంగితిసి సత్తిమ్. 26 రానొక పుసు. ఈంజ ఎత్కి జోక ఎర్కె, చి దయిరిమ్ తెన్ జోవయించి మొక్మె ఆఁవ్ సంగితసి. ఈంజ ఎత్కి కిచ్చొ గుట్టుచి నెంజె. జో కి ఈంజ ఎత్కి కచితుమ్ సూన తయెదె” మెన, పవులు సంగ, 27 రానొచి పక్క పస్ల, “రానొ జలొ ఓ అగ్రిప్ప, ‘జర్గు జయెదె’ మెన అమ్‍చొ దేముడుచి కబుర్లు సంగితస పూర్గుమ్ రెగ్డయ్‍ల కొడొ తుయి నంపజతసి గే? తుయి ‘నంపజతయ్’ మెన జాని” మెన, పవులు సంగిలన్. 28 అగ్రిప్ప పవులుక, “అంక బే బేగి మార్సుప జా నంప జవుస్, మెన తుయి ఉచర్తసి గే?” మెన పుసిలన్, 29 పవులు, “బే బేగి జవుస్, ఆల్సిమ్ జవుస్, గని ఎక్కి తుకయి మెని నాయ్. ఆజి అంచి కోడు సూన్‍తస ఎత్కిజిన్ కి ‘ఈంజేఁవ్ గొల్సుల్‍క పిట్టవ, అంచి రితి జా మార్సుప జతు!’ మెన ఆస తెన్ దేముడుక ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తసి” మెన, పవులు రానొక సంగిలన్.
30 తెదొడి రానొ, పేలిక్స్, బెర్నీకే, చి జోవయింతెన్ వెస తిలస ఎత్కిజిన్ ఉట్ట, కెర, 31 బార్ జా, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ కిచ్చొ మెల మెలె, “ఈంజొ మాన్సు కిచ్చొ మొర్తి సిచ్చచి ఎదిలి తప్పు జవుస్, జేలి జతిస్‍చి ఎదిలి తప్పు జవుస్, కిచ్చొయ్ కెరె నాయ్” మెన సంగిల. 32 చి పెస్తుస్‍క అగ్రిప్ప రానొ, “కైసరు వెల్లొ రానొ సొంత అంచి తగు సూన్‍సు మెన ఈంజొ మాన్సు సంగితొ నాయ్ జలె, ఇన్నెక విడ్దల్ కెరుక జతి!” మెన సంగిలన్.
* 26:10 26:10 బారికుల్ 9 అద్యయిమ్.