27
రోమ పట్నుమ్‍తె పావులీంసి ప్రయానుమ్ గెచ్చుక దెర్లిసి
అమ్ ఇటలీ దేసిమి ప్రయానుమ్ గెచ్చుక మెన అదికారుల్ సంగితికయ్, పవులుక చి అన్నె జేలి తిలసక, ఔగుస్తు వెల్లొ రానొచి మెలి జమాన్లుతె, పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ యూలి మెలొ ఎక్కిలొచి అత్తి సొర్ప కెర్ల. తెదొడి, వేర దేసిమ్‍చి అద్రముత్తియ పట్నుమ్‍చి ఓడ ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ రేవుల్ వాట్ గెచ్చెదె మెన, జా ఓడతె వెగ బార్ జలమ్. అన్నె మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్‍చి దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍చొ అరిస్తార్కు అమ్‍చి తెన్ తిలొ.
ఉత్తర పక్క గెచ్చ గెచ్చ, అన్నెక్ దీసి సీదోను రేవుతె ఉత్తిర్లమ్, చి యూలి, పవులుక చెంగిల్ దెక, జోచ ఒత్తచ గోతుసుదల్‍తె జో గోత్ గెచ్చ ఇదిల్ పుండ సుక్కుమ్ జంక మెన, సెలవ్ దిలన్. పుండ, ఓడతె అన్నె వెగ, ఒత్త తెంతొ అన్నె ఉత్తర పక్క గెచ్చ, తెదొడి పడమర పక్క గెచ్చ, కుప్ర డిబ్బక జీన్లమ్. కుప్రక వేర పక్క గెతమ్, జలె, వాదు అల్లర్ కెర్తి. ఒత్త తెంతొ, కిలికియచి పంపూలియా ప్రదేసిమ్‍లు సొడి ఓడ తెన్ గెచ్చ గెచ్చ, లుకియ ప్రదేసిమ్‍చి మూర రేవుతె ఉత్తిర్లమ్. ఇటలీతె గెతి అలెక్సంద్రియ పట్నుమ్ తెంతొ చి ఓడ ఒత్త తతికయ్, జా ఓడతె వెగ గెచ్చుక జయెదె మెన పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ జాన కెర, అమ్‍క వెగయ్‍లన్. సగుమ్ దీసల్ తిరీమ్ తిరీమ్ ఓడ తెన్ గెలమ్, గని తెదొడి వాదు అల్లర్ కెర్లి, చి క్నీదు రేవు పాసి అయ్‍లి పొది, అన్నె పడమర పక్క గెచ్చుక ఉచర్లె వాదు పూర్తి అడ్డు కెర్తికయ్, దచ్చెన పక్క గెచ్చ, క్రేతు డిబ్బచి సల్మోనే మెలి కొస్సక కస్టనె జీన, క్రేతుచి లాసేయ పట్నుమ్‍చి పాసి తిలి ‘సూటి రేవుల్’ మెలి టాన్‍తె పాఁవిలమ్.
వెల్లి వాదు అల్లర్ కెర్లిసి
ఒత్త సగుమ్ దీసల్ తిలమ్, చి చువ్వె తతి అమ్‍చి పండుగు కేడ్తికయ్, చల్లి పొది పాసి జెతయ్, చి జా పొదిచి వాదుక ఒత్త ఓడతె గెచ్చుక ప్రమాదుమ్‍చి రిసొ, 10 “గోతుసుదల్, అమ్ అప్పె బార్ జలె, ఓడక, సామన్‍క, చి అమ్‍క ప్రమాదుమ్, ఒగ్గర్ నస్టుమ్ జమ్‍దె మెన దెకితసి” మెన, పవులు జాగర్త సంగిలన్. 11 గని పవులు సంగిలిస్‍క పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ విలువ నే దెకితె, ఓడ ఇండయ్‍తసచొ ఎజొమాని, అన్నె ఓడచొ ఎజొమాని దొగులచి కోడు సూన్లన్, చి 12 “ఈంజ రేవుతె వాదు సరిగా అడ్డు జయె నాయ్ చి రిసొ ప్రమాదుమ్” మెన ఓడతె తిల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ సంగ, “ఏక్ వేల క్రేతు డిబ్బచి పీనిక్స్ మెలి అన్నెక్ రేవుతె పాఁవిలె, ఇదిల్ వేర దిక్కుక మొక్మె జతయ్ మెలె, నైరుతి దిక్కుకచి వాయవ దిక్కుకచి చల్లి పొది ఒత్త రకిలె చెంగిల్ కిచ్చొగె” మెన సంగిల.
13 తెదొడి, దచ్చెన పక్క తెంతొ ఉల్లువుల్లుల్న వాదు కెర్తికయ్, ‘అప్పె బార్ జలె చెంగిల్ కిచ్చొగె’ మెన, ఓడక టీఁవొ కెర్తి లంగరు మెలి ఇనుము సామన్ సముద్రుమ్ తెంతొ కడ కెర, ఇండవుక దెర, క్రేతు డిబ్బచి గట్టుక పాసి గెచ్చ తా, ఇండయ్‍తె తిల. 14 గని ఈసాన్యమూల పక్క తెంతొ జెతికయ్ వెల్లి వాదు బుఁయి పక్క తెంతొ వీరుక దెర్లి, 15 చి జా వాదుక నెత్ర కెర, ఓడ పసుల, వాదు గెతి దిక్కుతె పెల్లి జలి. 16 తెదొడి, కీసి గే, కౌద మెలి ఇదిలిసి డిబ్బచి గట్టుతె జా కెర, ఓడ పడ్తొ కడ దోనిక కస్టనె ఓడతె వెగడ్లమ్. 17 డిట్టుమ్ జవుస్ మెన, డిట్టుమ్ వాలివొ తెన్ ఒండి ఓడక బందిల. తెదొడి, సూర్తి మెలి ఇస్క డిబ్బతె ఓడ పెల్లి జలె టక్కున దెరన గెలెదె మెన బియఁ కెర, ఓడ తిరీమ్ ఉట్ట గెస్సు మెన, జేఁవ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ తెరల్ గట్ర ఉత్రయ్‍ల.
18 గని, వాదు కెర్టల్ ఒగ్గర్ కెర, ఓడక ఒగ్గర్ అల్లర్ కెర్తికయ్, అన్నెక్ దీసి, ఓడతె దువార్తె తిలి సామన్ సముద్రుమ్‍తె గలుక దెర్ల, ఓడ సుల్కన జవుస్ మెన. 19 గని వాదు తగుప జయె నాయ్, చి తిర్రత్‍క ఎత్కిజిని, బాల వెల్లొ, సొంతయ్ బెద, ఓడ ఇండయ్‍తి సామన్ కి ఉక్కుల సముద్రుమ్‍తె గలిలమ్. 20 ఒత్త తెంతొ, వాదు పాని గట్టిఙ జతికయ్, ఒగ్గర్ దీసల్ జలి పొద్దు డీసె నాయ్, సుక్కల్ డీస్తి నాయ్, చి రచ్చించుప జతి దయిరిమ్ ఎత్కిజిన్‍క పూర్తి గెలి.
21 జేఁవ్ మాన్సుల్ ఒగ్గర్ దీసల్ చువ్వె తతికయ్, పవులు జోవయించి నెడిమి పుర్రె జా, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలిసి సూన్‍తద్ జలె, క్రేతు తెంతొ బార్ జతద్ నాయ్, ఈంజ నస్టుమ్ కస్టుమ్ సేడ్తద్ నాయ్. 22 ఈంజ ఓడ పాడ్ జా గెచ్చెదె, గని కేన్ మాన్సు మొర్సు నాయ్, అప్పె తుమ్ దయిరిమ్ తెన్ తా మెన ఆఁవ్ తుమ్‍క సంగితసి. 23 కీసి జాని మెలె, ఆజి రాతి, ఆఁవ్ నంపజలొ దేముడుచి దూత ఎక్కిలొ జా కెర, అంచి పాసి టీఁవ, 24 అంక, ‘పవులు, తుయి బి నాయ్. తుయి కచితుమ్ *కైసర్‍చి పాసి టీఁవ జా జోక తుచి తగు సూనయ్‍తె. పడ్తొ, ఈందె తుచి తెన్ ఓడతె గెతస కి తుచి తెన్ రచ్చించుప జతు దేముడు తుక వరుమ్ దా అస్సె మెన,’ దూత అంక సంగిలన్. 25 జాకయ్, గోతుసుదల్, తుమ్ దయిరిమ్ తా. అంక కబుర్ సంగిల్ రితి కచితుమ్ జర్గు జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. 26 గని మదెనె, కేన్ జవుస్ డిబ్బతె ఓడ పెల్లి జంక అస్సె” ఇసి పవులు సంగిలన్.
ఓడ డిబ్బచి గట్టుతె పెల్లి జలిసి
27 చొవ్ద పొదుల్ గెతికయ్, అందరె, అద్రియ సముద్రుమ్‍తె అమ్‍చి ఓడ ఇండ నే ఇండిలి రితి జా తిరీమి గెతె తతికయ్, ‘అమ్ బుఁయిక పాసి జెతసుమ్ కిచ్చొగె’ మెన, ఇండయ్‍తసక అజ్జ అయ్‍లి. 28 చి ‘సముద్రుమ్ కెద్ది దీగ్ అస్సె గే దెకుమ’ మెన కొల్త దెకిలె, పుంజెక్ విస్సెక్ అడుగుల్ దీగ్ అస్సె. అన్నె ఇదిల్ దూరి గెచ్చ కొల్త దెకిలె, తొంబయ్ అడుగుల్ దీగ్ జా అస్సె. 29 తెదొడి, “పత్రల్‍తె పెల్లి జలె అల్లర్ జమ్‍దె” మెన బియఁ కెర, ‘ఓడ టీఁవొ కెర’ మెన, ఓడచి పడ్తొ పక్క తెంతొ చెత్తర్ లంగర్లు సముద్రుమ్‍తె బుడ్డవ తా, “కెదొడ్‍క రాతి పాయదె.” మెన ప్రార్దన కెర్తె తిల. 30 మదెనె, ‘ఓడక ముల దోనితె వెగ బయిలె బార్ జమ’ మెన ఓడ ఇండయ్‍తస, ఆరిక “ఓడచి పుర్రెతొచ లంగర్లు బుడ్డయ్‍తసుమ్” మెన సంగ, లుంకచోరు ఓడచి దోని ఉత్రవ దిల. 31 జా పవులు దెక కెర, పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొక చి జమాన్లుక, “ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్ ఓడతె తిలెకయ్ రచ్చించుప జస్తె” మెన సంగిలన్. 32 చి దోనిచ వాలివొ జమాన్లు సుదల్ సింద, దోని ములయ్‍ల.
33 కుకుడొ వాఁసెనె, “అప్పె చొవ్ద పొదుల్ జయెదె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ బియఁ తా చువ్వె అస్సుస్. 34 జాకయ్, అన్నిమ్ కా సత్తు జా. తుమ్ కిచ్చొయ్ నస్టుమ్ నే జస్తె రచ్చించుప జస్తె, చి తుమ్‍క సెక్తి తయెదె. జేఁవ్‍క కి పవులు బలవంతుమ్ కెర, 35 పోడియొ దెర, ఈంజ అన్నిమ్ దా దయ కెర్లచి” మెన, దేముడుక జొకర కెర, ఏక్ గండ మోడ కంక దెర్లన్. 36 జేఁవ్ దెక, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ కి కంక దెర్ల. 37 జా ఓడతె మొత్తుమ్ దొన్ పుంజొ డబ్బయ్ సొవ్వు జీన తిల. 38 జలె, ఎత్కిజిన్ సరిపుచుప జలిసి కయ్‍లి పడ్తొ, ఓడక ‘అన్నె సుల్కన జవుస్’ మెన, సేంసిలి గోదుమ్ ఎత్కి సముద్రుమ్‍తె గలిల.
39 పొద్దు బార్ జతికయ్, ‘ఈంజ కేన్ దేసిమ్‍చి బుఁయి గె?’ మెన చినితి నాయ్, గని ఏక్ రేవు తిలిసిచి ఇస్క తిలి సదూనుమ్‍చి ఒడ్డు దెకిల, అన్నె, “ఒత్త పాఁవిలె, ఓడ ఒడ్డుతె ఒర్గొడ నెంక జయెదె” మెన, ఉచర్ల. 40 జాకయ్, జేఁవ్ బుడ్డవ తిల లంగర్లుచ వాలివొ యిప సముద్రుమ్‍తె ముల, దిక్కు దెకయ్‍త చట్లుచ వాలివొ బొడుగ కెర, ఓడక పుర్రె తతి ఇదిలిసి తెర వెగడ, ఒడ్డు పక్క గెచ్చుక దెర్లమ్. 41 సముద్రుమ్ తెడిచి ఏక్ డిబ్బతె ఓడ పెల్లి జా, దెరన గెలి. పుర్రెతొ పక్క టక్కున డిబ్బతె వెస గెలి, పడ్తొ పక్క కెర్టల్ పెట్తికయ్, ఓడ బద్దల్ జా గెలి.
42 “ఏక్ వేల ఒడ్డుతె పుంగ్ర ఉట్ట నిగుల” మెన, జేలి తిలసచి రిసొ జమాన్లు సుదల్ ఉచర, మారుక ఉచర్ల, గని, 43 ‘పవులుక మొరుక జయె నాయ్’ మెన, పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ అడ్డు కెర్లొ. “పుంగ్రితస, సముద్రుమ్‍తె డేఁవ ఒడ్డుతె పుంగ్ర, చి 44 పుంగ్రుక నేన్లస ఓడచ డండల్ బల్లలు దెర, ఒడ్డుతె పాఁవ” మెన ఆడ్ర దిలన్, చి కో నే పిట్తె, ఎత్కిజిన్ ప్రమాదుమ్ తెంతొ ఒడ్డుతె జీన్లమ్.
* 27:24 27:24 వెల్లొ రానొచి. 27:39 27:39 రాతి పాయితికయ్