28
పవులుక అయి చడ్లెకి చెంగిల్ తిలిసి
ఆమ్ ఎత్కిజిన్ ప్రమాదుమ్ నెంతె బుఁయ్యె పాఁవిలె, జా డిబ్బక మెలితే డిబ్బ మెన చినిలమ్. మెలితే డిబ్బచ మాన్సుల్, జలె, అమ్‍క ఎత్కిజిన్‍క చెంగిల్ మరియాద కెర, ‘పాని జా చల్లి కెర్తికయ్’, అమ్‍క ఆగి లావ దిల.
జా ఆగిచి రిసొ పవులు దొన్ని దారు కుడవ ఆగితె గల్తె తతికయ్, ఒగ్గర్ విస్సుమ్ దెతి అయి వేడిక బార్ జా, పవులుచి అత్తి చడ టక్కున జలి.
జోచి ఆతు తెంతొ అయి ఒడొయ్ జా అస్సె మెన జేఁవ్ మెలితే డిబ్బచ మాన్సుల్ దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొ మాన్సు అత్య కెర్తొసొ జా తయెదె. సముద్రుమ్‍తె నే మొర్లె కి, ఇన్నెచి పాపుమ్‍క మొరుక అస్సె, కిచ్చొగె” మెన సంగిల. పవులు, మాత్రుమ్, ఆతు వీర దెతికయ్, అయి ఆగితె సేడ్లి, చి పవులు కిచ్చొ ప్రమాదుమ్ జయె నాయ్. “ఈంజొ పుల గెచ్చ టక్కున జా సేడ మొర గెచ్చెదె” మెన ఉచర్ల, గని ఒగ్గర్ సేంపు రకిలెకి, కిచ్చొ జయె నాయ్ మెన దెక కెర, “ఒహొ, ఈంజొ దేముడు జా తయెదె” మెన ఉచర్ల.
ఒత్త అమ్ తిలిస్‍క పాసి, జా డిబ్బ దేసిమ్‍క వెల్లొ జలొ పొప్లి మెలొసొక బుఁయి తిలి. జో పొప్లి తెన్ దస్సుల్ జతికయ్, అమ్‍క తిర్రతి ఒగ్గర్ మరియాద కెర్లన్. జోచొ అబ్బొస్‍క జొర్జొ, చి పెట్టి దెర తిలిచి రిసొ పవులు జోతె గెచ్చ ప్రార్దన కెర జోక బోడి చడితికయ్, జో చెంగిల్ జలన్. దస్సి జర్గు జతికయ్, జా డిబ్బ దేసిమ్‍చ జొర్జొ తిల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ పవులుతె జా కెర, చెంగిల్ జల. 10 జాకయ్ అమ్‍క ఒగ్గర్ గవురుమ్ కెర్ల, చి తిన్ని జొన్నొ గెలె, ఆమ్ అన్నె ఓడతె బార్ జంక దెర్లి పొది, అమ్‍క దొర్కు జలిసి ఎత్కి ఓడతె బెరయ్‍ల.
రోమ్ పట్నుమ్‍తె పావులీంసి పాఁవిలిసి
11 జా తిన్ని జొన్నొ గెతికయ్, ఒండి చల్లి పొది జా డిబ్బతె తిలి ఏక్ ఓడతె వెగ, బార్ జలమ్. జా ఓడ అలెక్సంద్రియ పట్నుమ్ చి. జా ఓడచి బోడితె ‘కల్వల్ దేవతల్’ మెన బొమ్మల్ తిల. 12 జలె, జా ఓడతె సురకూసు రేవు ఎద ఉత్ర, తిర్రతి తిలమ్. 13 ఒత్త తెంతొ ఇదిల్ వంకిడి వాటు బుల, రేగియు మెలి రేవుతె పాఁవిలమ్. ఏక్ దీస్ గెతికయ్, దచ్చెన పక్క తెంతొ చి వాదు కెర్లి, చి అన్నెక్ దీసి పొతియొలీ రేవుతె పాఁవిలమ్. 14 ఒత్త ఉత్తిర్లె, నంపజల బావుడ్లు తిల, చి “సత్తు పొదుల్ అమ్‍చి తెన్ తా” మెన బుకార్ల. జా సత్తు పొదుల్ గెతికయ్, బార్ జా, రోమ పట్నుమ్‍తె గెలమ్.
15 ఒత్త రోమక పాసి అయ్‍లె, నంపజల బావుడ్లు అమ్‍క “జా అస్తి” మెన సూన తా, దస్సుల్ జంక మెన, రోమక రమారమి దొన్ని విసొ తిన్ని మయిలు దూరి తిలి అప్పీయా మెలి ఏక్ సంతవీది ఎదక, సగుమ్‍జిన్ అయ్‍ల. అన్నె సగుమ్‍జిన్ తిన్ని నిజితి గేర్లు మెలి రోమక ముప్పయ్ పాఁచ్ మయిలు దూరి తిలి గఁవ్వి ఎదక అయ్‍ల. జోవయింక దెక కెర, పవులు అమ్‍చొ దేముడుక జోచి సర్ద సంగిలన్, చి దయిరిమ్ జలన్. 16 తెదొడి, ఆమ్ రోమతె పాఁవిలి పొది, పవులుక జేల్‍తె గల్తి నాయ్, గని ఇస్టుమ్ అయ్‍లిస్‍తె జో జింక సెలవ్ దా, జమాన్ ఎక్కిలొక రకయ్‍ల.
17 తిర్రతి గెతికయ్, పవులు ఒత్తచ యూదుల్‍చ వెల్లొ సుదల్‍క, అదికారుల్‍క జోతె బుకార్లొ. జేఁవ్ ఒత్త ఎక్కితె బెదితికయ్, పవులు జోవయింక, “ఓ బావుడ్లు, అమ్‍చ యూదుల్‍క కిచ్చొ అల్లర్ కెరి నాయ్, అమ్‍చ పూర్గుల్‌చ విదల్ పిట్టవుక మెన ఆఁవ్ కిచ్చొ కెరి నాయ్, గని యెరూసలేమ్‍తె అంక జేలి కెర, రోమియుల్‍చి అత్తి అంక సొర్ప కెర దిల. 18 రోమియులు అంక పరిచ్చ కెర, అంచి తగు సూన, ‘కిచ్చొ మొర్తి సిచ్చ ఆనన్‍తి తప్పు కెరె నాయ్’ మెన, జోవయింక రుజ్జు అయ్‍లిచి రిసొ, అంక విడ్దల్ కెరుక ఇస్టుమ్ జల. 19 గని ఒత్తచ యూదుల్ ఒగ్గర్ జతికయ్, అంక అన్నె కిచ్చొ వాటు నాయ్, చి కైసరు వెల్లొ రానొ సొంత అంచి తగు సూన తీర్పు కెర్సు మెన, ఆఁవ్ కోర్‍ప జలయ్. గని అమ్‍చ యూదుల్‍చి రిసొ అంచి పెట్టి కిచ్చొ విస్సుమ్ నాయ్.
20 “తుమ్‍క ఆజి కిచ్చొక ఇన్నె బుకార్లయ్ మెలె, తుమ్‍చి తెన్ దస్సుల్ జంక, చి ఈంజేఁవ్ గొల్సుల్ తెన్ కిచ్చొక అంక బంద అస్తి మెలె, తెద్రయిందె మెన దేముడు ఆమ్ ఇస్రాయేలుల్‍క సంగిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక, ఆఁవ్ నంపజా జోవయించి రిసొ సాచి సంగిల్, రిసొయి.” మెన సంగిలన్. 21 జలె, జేఁవ్, “యూదయ తెంతొ తుచి రిసొ కేన్ ఉత్రల్ జెతి నాయ్, చి ఇత్తల్ అయ్‍ల అమ్‍చ యూదుల్ కోయి కి, తుచి రిసొ కిచ్చొయ్ అల్లర్ సంగితి నాయ్, 22 గని, తుయి ఉచర్తిసి ఆమ్ సూనుక ఇస్టుమ్ జతసుమ్. తుయి బెదితి జట్టుచి రిసొ ఎత్కిజిన్ ‘తప్పు’ మెన సంగితతి” మెన, పవులుక ఒత్తచ యూదుల్‍చ వెల్లొ సుదల్ సంగిల.
23 జాకయ్, జేఁవ్ సంగిలి దీసి, జో తిలి గెరి ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ యూదుల్ అయ్‍ల, చి పెందలె తెంతొ సాంజ్ ఎద, దేముడుచి రాజిమ్‍తె మాన్సుల్ బెదుక అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలి చి సాచి సంగ, *మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్‍చ కొడొ, పడ్తొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్, అన్నె పూర్గుల్‍చి అత్తి సంగిల దేముడుచ కబుర్లుచ కొడొ బెదవ, యేసుక ‘జొయ్యి దేముడు సంగ తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన, బోదన కెర్తె తిలన్. 24 జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ జో సంగిలిసి నంప కెర్ల, సగుమ్‍జిన్ నంప కెర్తి నాయ్. 25 జేఁవ్ దొన్ని జట్లు జా, ఎక్కి మెన్సు నే జతె ఉట్ట గెల. గని నే గెతె అగ్గెయి, పవులు ఇసి సంగిలన్. “యెసయా పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చ పూర్గుల్‍క సంగిలి కోడు సరిగా అస్సె.
26 ‘అమ్‍చ యూదుల్‍తె గెచ్చ ఇసి మెన సంగ. తుమ్ సూన్‍తె, గని కచితుమ్ అర్దుమ్ కెరన్సు నాయ్. తూమ్ దెకితె, గని కచితుమ్ నంప కెర్సు నాయ్! మెన సంగు. 27 ఈంజేఁవ్ అమ్‍చ మాన్సుల్‍చి పెట్టి బేడు బంద అస్సె, జోవయించ కంగ్డొ బొయ్‍ర జా అస్తి, జోవయించ అంకివొ జేఁవ్ డంకన అస్తి. నెంజిలె, అంకివొ దెకిత, కంగ్డొ సూన్‍త, పెట్టి అర్దుమ్ కెరంత, చి ఆఁవ్ జోవయింక చెంగిల్ కెర్తి రితి అంచితె జెత.’ మెన సంగిలి కోడు.
28 “జాకయ్, తుమ్‍క, అమ్‍చొ దేముడు దిలి రచ్చన యూదుల్ నెంజిలసక జో దా అస్సె. జెఁవ్వి సూనుల” మెన, పవులు సంగిలన్. 29 పవులు ఇసి సంగితికయ్, యూదుల్, ఎక్కి మెన్సు నే జతె, దొన్ని జట్లు జా, ఉట్ట గెల.
30 పవులు, సొంత గేరు నఙన అద్దె దా దొన్ని వెర్సుల్ ఒత్త జితె తా, కో అయ్‍లె కి మరియాద కెర, 31 దేముడుచి రాజిమ్‍చి రిసొ, ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి రిసొ, కో అడ్డు నే కెర్తె, ఎదార్దుమ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్తె తిలన్.
* 28:23 28:23 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. 28:29 28:29 గ్రీకు బాస తెన్ ‘బారికుల్’ చి మత్తెలి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 29 నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్.