రోమియుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
బారిక్ జలొ పవులు రోమ్ పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
రోమ్ పట్నుమ్‍తెచ దేముడు ప్రేమ కెర్ల జోచి సుద్ది జా జోచయ్ జంక మెన, జో నిసాన బుకార్ల మాన్సుల్‍క, యేసుక్రీస్తుక *గొత్తి సుదొ జలొ పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్. దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ ఆఁవ్ జోచొ బారికి జంక మెన, యేసుక్రీస్తు అంక నిసాన బుకారా అస్సె. ఈంజయి కామ్ అంక సొర్ప దా అస్సె. ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ తెద్రవుక మెన అగ్గెయి తెంతొ జోచ కబుర్లు సంగిలసచి అత్తి, జో రెగ్డయ్‍లి జో దిలి దేముడుచి కొడొతె ప్రమానుమ్ సంగ తిలన్. సుబుమ్ కబుర్ మెలె, జో దేముడుచొ ఎక్కి పుత్తుస్‍చి రిసొచి కబుర్. జో పుత్తుస్‍క ‘మాన్సు’ మెన దెకిలె, అమ్ యూదుల్‍చొ దావీదు పూర్గుమ్‍చొచి సెకుమ్‍తె జెర్మిలన్. అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు, జో మొర గెచ్చ అన్నె జీవ్ జా ఉట్లిస్ రిసొ దేముడుచి పూత్తు మెన దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి ఒగ్గర్ సెక్తి తెన్ రుజు కెరన్లన్. జలె, ఎత్కి దేసిమి జోక నంపజా జోచి కోడు నిదానుమ్ కెర జోచి నావ్ గవురుమ్ కెర్తు మెన మాన్సుల్‍క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍త జోచ బారికుల్ అమ్ జంక మెన, జో ప్రబు జోచి దయ అమ్‍క దా అస్సె. యేసుక్రీస్తుచ సొంత మాన్సుల్ తూమ్ కి జంక మెన, జేఁవ్ తెన్ బెదుక మెన వేర వేర దేసిమ్‍లుతె తుమ్‍క కి దేముడు బుకారా అస్సె.
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
రోమియుల్‍క దెకుక మెన పవులుచి ఆస
తొలితొ కిచ్చొ మెలె, తుమ్ ఎత్కిజిన్‍చి రిసొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ దెర అంచొ దేముడుక అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. ప్రబుచి ఉప్పిరి తుమ్ రోమియుల్ తుమ్‍చి నముకుమ్ తిలిస్‍చి రిసొ ఒండి లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ సూన అస్తి. జోచొ పుత్తుస్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సూనవ ఆఁవ్ సేవ కెర్తొ దేముడు అంచి రిసొ సాచి జతయ్. ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తి పొది, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిట్తె తుమ్‍చి రిసొ జోక ఆఁవ్ సంగితసి. 10 తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తిస్‍తె ఏక్ కిచ్చొ మెలె, జోచి దయ తిలె, కీసి గే తుమ్‍తె ఆఁవ్ అప్పె జెంక వాట్ దెవుస్ మెనయ్ ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తసి. 11 తుమ్‍చి ఆత్మక డిట్టుమ్ కెర్తి రితి తుమ్‍క కిచ్చొ జవుస్ ఆత్మసెక్తి దొర్కు కెర్తి రితి కిచ్చొ జవుస్ కామ్‍క జెతిసి కెరుక మెన, తుమ్‍క దెకుక తుమ్‍తె గెచ్చుక అంక ఒగ్గర్ ఆస. 12 తుమ్‍చి ఆత్మక డిట్టుమ్ కెరుక మెన సంగిలె, తూమ్ కి ఆఁవ్ కి, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ నముకుమ్ దెకిలె అన్నె సర్ద దయిరిమ్ జమ్‍దె.
13 ఓ బావుడ్లు, తుమ్ కిచ్చొ జానుక అంచి ఇస్టుమ్ మెలె, యూదుల్ నెంజిల అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్‍తె ఆఁవ్ కీసి గెచ్చ ప్రబు దిలి పంటొ జోవయింతె లాయ అస్సి గే, తుమ్‍తె గెచ్చ, తుమ్‍తె కి దస్సి పంటొ లాయిక మెన ఆఁవ్ ఒగ్గర్ సుట్లు ఉచర అస్సి, గని అప్పెక అంక వాటు అడ్డు తా అస్సె. 14 గ్రీసు దేసిమ్‍చక కి, గ్రీసు దేసిమ్‍చ నెంజిలసక కి, ఒగ్గర్ సదు కెర్లసక కి, సదు నేన్ల మాన్సుల్‍క కి ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన, ప్రబు అంక పూచి తియార అస్సె. 15 జాకయ్, తుమ్ రోమ్ పట్నుమ్‍చక కి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుక మెన అంక ఒగ్గర్ ఇస్టుమ్ అస్సె.
నముకుమ్ వాట్‍కయ్ రచ్చన దొర్కు జతయ్
16 సుబుమ్ కబుర్‌చి రిసొ అంక కిచ్చొ లాజ్ నాయ్. సుబుమ్ కబుర్‌చి ఉప్పిరి అంక పూర్తి దయిరిమ్. §నంపజతొ ఎత్కి మాన్సు పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప కెర్తి రిసొ దేముడుచి సెక్తి సుబుమ్ కబుర్ తెయి అస్సె. జా రచ్చన క్రీస్తుక నంపజతస ఎత్కిజిన్‍క, *తొలితొ యూదుల్‍క, పడ్తొ యూదుల్ నెంజిలసక. 17 దేముడుచి పున్నిమ్ సుబుమ్ కబుర్ తెయి డీస్తయ్, దొర్కు జతయ్. జో దెతి జా పున్నిమ్, జా రచ్చన, అమ్‍క కీసి దొర్కు జతయ్ మెలె, పూర్తి నముకుమ్ వాటు. దేముడుచి కొడొతె జో సొంత రెగ్డయ్‍లి రితి, “ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్‍క కో పున్నిమ్§ జవుల గే జెఁవ్వి జివుల”.
దేముడుచి పున్నిమ్ నెసిలసచి రిసొచి తీర్పు
18 దేముడుక విరోదుమ్ జా మాన్సుల్‍క పాపుమ్ కెర కెర జోవయించి పెట్టిచి పాపుమ్‍తె సత్తిమ్‍క లుంకడ్తొ, దస్సి ఎత్కి మాన్సుచి ఉప్పిర్ జోచి కోపుమ్ జో దేముడు పరలోకుమ్ తెంతొ సుఁవ దా దెకయెదె, లయడెదె మెన రుజ్జు *డీస అస్సె. 19 దేముడుక జేఁవ్ విరోదుమ్ జలిసిచి అన్నె మాన్సుల్‍క జేఁవ్ కెర్ల పాపల్‍క ‘జోవయించి పాపుమ్’ మెన కీసి సంగుక జయెదె మెలె, జో దేముడుచి రిసొ జేఁవ్ జానుక జతిసి ఎత్కి జోవయించి పెట్టి జాన్‍తి. కీసి మెలె, జొయ్యి సొంత జోవయింక దెకవ అస్సె. 20 కీసి మెలె, జో నే డీస్తొసొ కీసొ అస్సె గే, మెలె జోవయింక ‘కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి సెక్తి అదికారుమ్ జోకయ్ అస్సె. జొయ్యి దేముడు’ మెలి రుజ్జు లోకుమ్ జెర్మయ్‍లి తెంతొ, జో తెయార్ కెర్లిస్ ఎత్కితె సొస్టుమ్ డీస్తయ్, చి తెదొడి తెంతొ మాన్సుల్ పూర్తి చిన అస్తి. జాకయ్, ప్రబుచి మొక్మె “నేనుమ్” మెనుక నెతిరి. 21 దస్సి, జోవయింక ‘జొయ్యి దేముడు’ మెన జేఁవ్ జాన్లె కి ఒప్పన్‍తి నాయ్, జోక గవురుమ్ దెకితి నాయ్, జో దిలిస్‍క ‘తుయి దిలది’ మెన ఒప్పన్‍తి నాయ్, జోక సర్ద సంగితి నాయ్, గని వెర్రి బుద్ది జల, చి బుద్ది నెంజిల జోవయించ పెట్టి అందర్ జా గెల. 22 ‘జాన్‍ల మాన్సుల్ ఆమ్’ మెననయి జేఁవ్ బుద్ది నెంజిలస జా గెల. 23 అన్నె, నే మొర్తొ కెఁయఁక తెఁయఁక జీవ్ తతొ దేముడుక ముల దా, మాములుమ్ మొర్త మాన్సుల్‍చి రూపుమ్‍చ, పిట్టల్ రూపుమ్‍చ, జంతువుల్ రూపుమ్‍చ, అయివొ రూపుమ్‍చ బొమ్మల్‍క ఇస్టుమ్ జా, దసచకయ్ జొకరుక దెర్ల.
24 జాకయ్ దేముడు జోవయింక కిచ్చొ సిచ్చ దిలన్ మెలె, “జోవయించి పెట్టిచ ఆసల్ రితి ఇండ లంజె కమొతె పూర్తి గెచ్చ, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ జోవయించ ఆఁగ్‍క నిస్కారుమ్ కెరన, జోవయింక జెఁవ్వి మరియాద కడన్‍తి సిచ్చ సేడ్తు, కతు” మెనయ్, దస్సితెయ్ జో జోవయింక సొర్ప కెర దిలన్. 25 దేముడుచి రిసొచి సత్తిమ్ గ్యానుమ్ జేఁవ్ నెస కెర అబద్దుమ్‍క ఇస్టుమ్ జల, చి జో ఎత్కి జెర్మయ్‍లొసిచి సేవ కెరుక ముల కెర, జో తెయార్ కెర్లిస్‍కయ్ జొకరుక దెర, దసచచి సేవ కెర్తతి. గని జెర్మయ్‍లొసొకయ్ కెఁయఁక కి జెయ్యి! ఆమేన్.
26 జలె, ‘జెర్మయ్‍లొసొక ముల కెర తయార్ జలిస్‍కయ్ జేఁవ్ కోర్‍ప జలి రిసొయి, జోవయించి ఆఁగ్‍చి పాపుమ్‍చ ఆసల్‍క దెర్ను సేడయ్ తత్తు’ మెన, దసితె జో దేముడు సొర్ప కెర దిలన్. దస్సి, మాములుమ్ తెర్నిమున్సు జతిస్ ముల దా, జోవయించ తేర్‍బోదల్ తెన్ లంజె జంక దెర్ల. 27 జోవయించ మున్సుబోదల్ కి దస్సి, తెర్ని తెన్ చెంగిల్ జితిసి ముల దా, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ పూర్తి వెర్రి ఆస జా, ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ లంజె వెట్కారుమ్ జా, జోవయించ ఆఁగ్‍తె ఆత్మల్‍తె జోవయించి జా పాపుమ్ కెలచి, పాడ్ జల.
28 అన్నె, దేముడుక ‘అస్సె. జొయ్యి దేముడు’ మెన జేఁవ్ ఒప్పనుక నెస కెర జోక పఁవ్సిల్ రిసొ, కామ్‍క నెంజిలి బుద్దితె, పొరపాట్ ఇండితిస్‍తె జోవయింక జో సొర్ప కెర దిలన్. 29 జోవయించి పెట్టి కిచ్చొ బెర్లి మెలె, ఎత్కి రగల్ పాపుమ్‍బుద్ది, పాపుమ్ కమొ, అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిక ఆస జతిసి. కుస్సిదుమ్ కి బెర్లి. జోవయించి పెట్టి బెర్తు గోసల్, అత్యల్ కెర్తి బుద్ది, కొడొ జుజవ జట్టి జతిసి, మోసిమ్ కెర్తిసి, కుస్సిదుమ్ ఉచర్తిసి, దస బుద్దుల్ జల. జేఁవ్ అన్నె కీసచక జల మెలె, సొండెల్ జలస, 30 మాన్సుల్‍క ఆరిచ నిందల్ సంగ, జోవయించి నావ్ పాడ్ కెర్తస, పరలోకుమ్‍చొ దేముడుక విరోదుమ్ కెర్తస, అన్నె మాన్సుల్‍క నిస్కారుమ్ కెర్తస, గవురుమ్ ఉచరంతస, ‘అన్నె కిచ్చొ కిచ్చొ గర్చ కమొ కెరుమ’ మెన ఉచర్త కుట్రల్ కెర్తస, అయ్యస్‍అబ్బొస్‍చి కోడు నే సూన్‍తస జల. 31 జేఁవ్ బుద్ది నెంజిలస, జేఁవ్ ఒప్పన్లి కామ్ నే కెర్తస, ప్రేమ నేన్లస, కన్కారుమ్ నేన్లస. 32 “దస కమొ కెర్తస, మొర్తి సిచ్చక విలువ జతతి” మెన దేముడు తీర్పు కెర అస్సె మెన జేఁవ్ జాన్లె కి, దస కమొ ఇండితతి. చి దస కమొ అన్నె మాన్సుల్ ఇండిలె, మెన్సితతి, ‘చెంగిల్’ మెంతతి.
* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతి జలొ రితొ’, నెంజిలె ‘సేవ కెర్తొసొ’. 1:8 1:8 మెలె, యేసుక్రీస్తు జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ వయ గెచ్చయ్‍లి రిసొ ‘జొయ్యి మదెనె జతికయ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబ్బొసి అమ్‍చ ప్రార్దనల్ సూనెదె’ మెనయ్, జయి దయిరిమ్‍క యేసుక్రీస్తుచి నావ్ దెర పవులు దేముడుక ప్రార్దన కెర్తయ్, ఆమ్ కి జోవయింక ప్రార్దన కెరుక జతయ్. 1:14 1:14 గ్రీసు దేసిమ్‍చ మాన్సుల్‍క మెనుక జతయ్, గని పవులు ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల పొదులె, యూదుల్ నెంజిల ఎత్కిజిన్‍క కి ‘గ్రీసు దేసిమ్‍చక’ మెనుక ఏక్ అలవాట్ తిలి. § 1:16 1:16 మెలె, క్రీస్తుకయ్ నంపజతొ ఎత్కి మాన్సు. యోహాను 1:12, 3:16, 18, 36. * 1:16 1:16 తొలితొ యూదుల్‍క అవ్‍కాసుమ్ తంక చి పడ్తొకయ్ యూదుల్ నెంజిలసక అవ్‍కాసుమ్ తంక మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్. లూకా 24:47, బారికుల్ 1:8, 13:46. 1:17 1:17 జోచి సత్తిమ్ పున్నిమ్ జోవయింక నంపజలసక దొర్కు కెరన్‍తికయ్ అమ్‍క అన్నె బెదవంతయ్. 1:17 1:17 నెంజిలె ‘చి జా సత్తిమ్ పున్నిమ్ అమ్‍క దొర్కు జలె, అన్నె నముకుమ్ పలొయ్‍తయ్’. § 1:17 1:17 నెంజిలె “ప్రబు దెతి పున్నిమ్ జలస జోవయించి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్‍కయ్ ఇండుక” హబక్కూకు 2:4 దెక. * 1:18 1:18 సిలువతె యేసు మాన్సుచి పాపుమ్ వయ గెచ్చయ్‍లిస్‍తె సయ్‍తానుక మొర్నుక జీన పాడ్ కెర అస్సె; ఎబ్రీయుల్ 2:14. సయ్‍తానుక జీన పాడ్ కెర్లిస్ తెన్ సయ్‍తాను చి సేవ కెర్తిసి ఎత్కిచి ఉప్పిరి కి యేసు జీన పాడ్ కెర అస్సె.