2
దేముడుచి పున్నిమ్‍చి తీర్పు
జాకయ్, ఓ మాన్సు కొన్సొ జలెకి, తుమ్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ ‘గర్చ’ మెన తీర్పు సంగిలె, తుమ్‍చ సొంత పాపల్‍చి రిసొ తుమ్‍క కి జా తీర్పు లయితయ్. మెలె, అన్నెక్లొక ‘గర్చొ’ మెన తీర్పు సంగిలె, తుమ్‍క తుమి పాపుమ్ వయడ్తసు. తూమ్ తీర్పు సంగిలొ మాన్సు కొన్సొ జలెకి, జో కెర్త తప్పుల్‍తె తూమ్ కి ఇండితసు. ఆఁవ్ అగ్గె రెగిడ్లి జాబిత తప్పు కమొ కో కెరుల గే, దేముడు జోవయింక తీర్పు కెర, సిచ్చ కెరుక ఒప్పన అస్సె మెన జానుమ్. అన్నె, జో సత్తిమ్‍చొ జతయ్‍చి రిసొ జో కెర్తి తీర్పు సరిగచి మెన జానుమ్. ఓ మాన్సు కో జలెకి, దస కమొ కెర్తసక జోవయించి పాపుమ్‍చి తీర్పు తుమ్ సంగిలె, తూమ్ కి దస కమొ కెర్లె, దేముడు దెతి సిచ్చ తుమ్‍కయ్ పిట్టెదె మెన ఏక్ వేల ఉచరంతసు గే? నెంజిలె, ‘ఆమ్ కిచ్చొ కెర్లె కి జోచి ఎదివాట్ దయ అమ్‍చి ఉప్పిరి అస్సె, చి ఓర్సుప జా అమ్‍క చెమించుప కెరెదె’ మెన తుమ్‍క తూమ్ ఉచరంతసు గే? తుమ్‍క ‘జోవయించ పాపల్ ఒప్పన ముల్తు’ మెనయ్ జో దేముడు జోచి దయ దెకయ్‍తయ్ మెన నేన్సు గే?
తుమ్‍చి రాడ్ జీవుక తుమ్‍చ పాపల్ ములుక నెస కెర, జో దేముడు దెతి సిచ్చ తుమ్‍క తుమి ఆనన్‍తసు. జా సిచ్చ కెఁయఁక లయెదె మెలె, ఎత్కిజిన్‍క తీర్పు కెర సిచ్చ గే, బవుమానుమ్ గే దెతి జోచి సత్తిమ్‍క రుజ్జు దెకయ్‍తి వెల్లి దీసికయ్. జోవయించి జీవితుమ్‍క కేన్ మాన్సు కీస కమొ కెర్తె తవుల గే, జయ్యి దీసిక దసచక సరిజతిసి తీర్పుల్ జో జర్గు కెరెదె. జా దీసి నే జతె అగ్గెచి మదెనె సగుమ్‍జిన్ పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె బెదితి, ప్రబు గవురుమ్ జతిస్‍తె బెదితి ఆస జా, జో దెతి సత్తిమ్‍క నిదానుమ్ ఇండుల. “జేఁవ్ పరలోకుమ్‍తె అంచి తెన్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి జీవ్, జో దెయెదె. గని సగుమ్‍జిన్ జోవయించి ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండుక ఆస జా, సత్తిమ్ ఇండితిసి ముల కెర, పాపుమ్ ఇండితతి. జోవయించి ఉప్పిరి, జో దేముడుచి కోపుమ్ తయెదె, చి జో దెతి సిచ్చ కచితుమ్ జోవయింక లయెదె. దేముడు జా సిచ్చ జర్గు కెర్లె, ముక్కిమ్‍క తొలితొ యూదుల్‍తె, పడ్తొ *గ్రీసు దేసిమ్‍చతె కి, పాపుమ్ ఇండితొ ఎత్కి మాన్సుక బాదల్ దుకుమ్ పిట్టె నాయ్, 10 తొలితొ యూదుల్‍తె, పడ్తొ గ్రీసు దేసిమ్‍చ మాన్సుల్‍తె కి, సత్తిమ్ ఇండితొ ఎత్కి మాన్సుక ‘బవుమానుమ్’ మెన దేముడు జోవయింక జోచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె బెదవ గవురుమ్ దా, సేంతుమ్ దెయెదె.”
11 దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్. 12 అమ్ యూదుల్‍క జో దిల ఆగ్నల్ నేన్‍తె యూదుల్ నెంజిలసతె కో పాపుమ్ కెర తవుల గే, జేఁవ్ ఆగ్నల్ నెంతె తీర్పు జా నాసెనుమ్‍తె గెచ్చుల, అన్నె, అమ్ యూదుల్ జేఁవ్ ఆగ్నల్ జానుమ్. జేఁవ్ ఆగ్నల్ జాన్‍ల అమ్ యూదుల్‍తె కో పాపుమ్ కెర తవుల గే, ఆగ్నల్‍చి తెడి అస్తిచి జేఁవ్ ఆగ్నలీ జోవయించి ఉప్పిరి సాచి జవుల, చి జోవయించి పాపుమ్‍చి సిచ్చ జేఁవ్ వయుల. 13 మోసేచి అత్తి దేముడు దిల ఆగ్నల్ ఎక్కి సూన్‍తసయ్ నాయ్, గని జేఁవ్ ఆగ్నల్‍తె బెదితి బుద్ది ఇండితసయి కో జలె, జోవయింకయ్ దేముడు జోవయించి పాపుమ్ నే వయడ్తె జోవయించి దయకయ్ ‘జోవయింక దొర్కు జలి పున్నిమ్ అస్సె’ మెన దెకెదె. దెక జోవయించి సిచ్చ పిట్టయెదె.
14 పడ్తొ, యూదుల్ నెంజిలస, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ నెంతె తిలె కి, ఒత్తచ ఆగ్నల్ జేఁవ్ నేన తిలె కి, నేన జాన్‍ల రిత జా జేఁవ్ ఆగ్నల్ తెన్ బెదితి బుద్ది జేఁవ్ ఇండిలె, జేఁవ్ ఆగ్నల్ జేఁవ్ కెఁయ నే సూన్లె కి సదు నే కెర్లె కి, జేఁవ్ ఆగ్నల్ జోవయించి పెట్టి కామ్ కెర్తి రితి జతయ్. 15 దొర్కు జలి ఇండడి దెకయ్‍త ఆగ్నల్ దేముడు కీసి మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍తె రెగ్డవ అస్సె గే, ‘దస్సి ఇండుతు’ మెన జేఁవ్ మాన్సుల్‍చి పెట్టి జో రెగ్డ అస్సె మెన రుజ్జు జతయ్, అన్నె, ‘సత్తిమ్’ మెన జేఁవ్ సత్తిమ్ చినితిస్‍తె, ‘పాపుమ్’ మెన జేఁవ్ పాపుమ్ చినితిస్‍తె కి రుజ్జు జతయ్. అన్నె, జోవయింక జెఁవ్వి పరిచ్చ కెరన నిందల్ వయడన్లి రితి, నెంజిలె చెమించుప కెరన్లి రితి, జోవయించ సొంత కమొ ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే జెఁవ్వి చినన ఒప్పనుల. 16 అమ్ సూనయ్‍లి సుబుమ్ కబుర్‌తె కిచ్చొ ఏక్ బెదితయ్ మెలె, జేఁవ్ ఇసి తీర్పు కెరంతిసి కెఁయఁక పూర్తి జర్గు జయెదె మెలె, క్రీస్తు జలొ యేసుచి అత్తి దేముడు మాన్సుల్‍చి పెట్టిచ గుట్టుల్ తిలిసి ఎత్కి తీర్పు కెర్తి జా వెల్లి దీసికయ్, తెదొడ్‍కయ్ పూర్తి రుజ్జు జయెదె.
యూదుల్‍క మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్
17 గని ఒత్తచ తుమ్ యూదుల్, ‘యూదుల్ ఆము’ మెనన, ‘ఆగ్నల్ రితి దేముడు అమ్‍కయ్ దా అస్సెచి రచ్చన జమ్‍దె’ మెన ఆగ్నల్‍కయ్ నంప కెర్తసు జలె, ‘అమ్ యూదులి దేముడు తెన్ బెద అస్సుమ్’ మెన గవురుమ్ ఉచరంతసు జలె, 18 మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్‍తె తిలిసి ఎత్కి వెల్లెల మాన్సుల్ తుమ్‍క సికడ అస్తిచి రిసొ, దేముడుచి ఇస్టుమ్ కిచ్చొ కిచ్చొ జతయ్ గే తుమ్ జాన్సు. జలె, చెంగిల్ తిలిస్‍తె గార్ తిలిసి నిస చెంగిల్‌చి మెన్సితసు జలె, 19 పడ్తొ ‘గుడ్డి జలసక వాట్ దెకయ్‍తస ఆము’ మెన, ‘అందర్‍బుద్దితె తిలసక ఉజిడి దెకయ్‍తస ఆము’ మెన, 20 ‘బుద్ది నెంజిలసక సికడ్తస ఆము’ మెన, ‘బాలబోదల్‍క సికడ్తొసొ జలమ్ ఆము’ మెన, ‘గ్యానుమ్ ఎత్కి సత్తిమ్ ఎత్కి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్‍తె అమ్‍తెయి, అమ్‍చ ఆగ్నల్‍తెయి అస్సెచి దేముడు జా పూచి ఎత్కి అమ్‍కయ్ తియార అస్సె’ మెన తుమ్ నిజుమి ఉచర్లె, 21 వేర మాన్సుల్‍క తుమ్ సికడ్తస తుమ్‍కయ్ తూమ్ కిచ్చొక సికడన్సు నాయ్! ‘చోరుక నాయ్’ మెన తుమ్ బోదన కెర్లె కి, చోర్సు నాయ్ గే? 22 ‘లంజెకమొ కెర నాయ్’ మెన సంగిలే కి లంజెకమొ కెర్తసు గే? ‘బొమ్మల్‍క జొకరుక నాయ్, వెట్కారుమ్!’ మెన ఒప్పన్లె కి, గుడివొతెచ బొమ్మల్ తుమ్ చోర దెర గెతసు గే? తుమ్ ఉచర. 23 ‘దేముడు మోసేచి అత్తి అమ్ యూదుల్‍కయ్ జోచ ఆగ్నల్ దా అస్సె’ మెన తుమ్ గవురుమ్ ఉచరన్లెకి, ఆగ్నల్‍క నిదానుమ్ నే కెర్తె దేముడుచి మరియాద కడ ఇండితసు గే? 24 తుమ్ అమ్‍చ యూదుల్ కి దస పాపల్ కెర్తసు. దేముడుచి కొడొతె పూర్గుమ్ తెంతొ రెగిడ్లి రితి, “తుమ్ యూదుల్‍చ కమొచి రిసొ, యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్ దేముడుచి నావ్ దూసుప కెర్తతి”.
25 దేముడు దిల ఆగ్నల్ రితి పూర్తి తప్పు నెంతె ఇండిలెకయ్ తుమ్ యూదుల్ జోచయ్ మాన్సుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతిక విలువ తయెదె. గని జో దిల ఆగ్నల్ ఇండితిసి తుమ్ పిట్టవన్లె, జోచయ్ మాన్సుల్ జతి గుర్తు దెకయ్‍తి జా సున్నతి తుమ్ కెరన తిలె కి, నే కెరన్లి రితి జయెదె. 26 జలె, జోచి అఁగి జా సున్నతి నే కెరన్లొ మాన్సు కో జలెకు దేముడుచ ఆగ్నల్ తెన్ బెదితి బుద్ది ఇండ ఆగ్నల్‍తె సంగిలి దొర్కు జలి సత్తిమ్ నెరవెర్సుప కెర్లి రితి జలె, జో జా సున్నతి నే కెరన్లెకి, ఆత్మకయ్ జో జా సున్నతి కెరన్లి రితి జా అస్సె మెన జో దేముడు దెకె నాయ్ గే? దెకెదె. 27 దస్సి జలె, యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్ జోవయించి అఁగి జా సున్నతి నే కెరన్లెకి, జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ దేముడుచ ఆగ్నల్ తెన్ బెదితి బుద్ది ఇండితతి. అన్నె, తుమ్ యూదుల్‍క మోసే తెన్ జోచ ఆగ్నల్ దా తిలె కి, తుమ్‍చితె సగుమ్‍జిన్ ఆగ్నల్‍చి కోడు నే కెర్తె పిట్టయ్‍తసు. జలె, లోకుమ్‍చ ఎత్కిజిన్‍క ప్రబు పరిచ్చ కెర్తి వెల్లి దీసి అయ్‍లె, ఈంజ మదెనె ప్రబుచి బుద్ది ఇండిల జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస తుమ్‍క నేరిమ్ వయడ్త సాచుల్ జవుల. మెలె, జోవయింక తుమ్‍క ప్రబు తీర్పు కెర్లె, తుమి తీర్పు సేడ పాపుమ్ వయితె. 28 మెలె, యూదుడు జెర్మ ఎక్కి ఆఁగి కెరన్లి గుర్తు తిలొసొక ‘నిజుమ్‍చొ యూదుడు’ మెనుక నెంజె. పడ్తొ ముక్కిమ్‍క కలుసుప జలి సున్నతి అఁగి కెరంతిసి నెంజె. 29 దస్సి జలె “కో నిజుమ్‍చ యూదుల్ జవుల?” మెన పుసిలె, ఆత్మకయ్ సుద్ది జలొ ఎత్కి మాన్సు. సత్తిమ్ దెతి సున్నతి కిచ్చొ మెలె, రెగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్‍చి రిసొ ఆఁగి కెరంతిసి నెంజె, గని మాన్సుచి పెట్టి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జర్గు కెర్తిసి. జోవయించి ఆత్మతె కో సుద్ది జా జోచయ్ మాన్సుల్ జా తవుల గే, జెఁవ్వి నిజుమ్‍చ యూదుల్ జవుల. జోచయ్ జల మాన్సుల్‍క కిచ్చొ ముక్కిమ్ మెలె, మాన్సుల్ దెతి గవురుమ్ నాయ్, గని దేముడు దెతి గవురుమ్.
* 2:9 2:9 ‘గ్రీసు దేసిమ్‍చ’ మెన ఇన్నె సంగిలె, యూదుల్ నెంజిలసక సంగితయ్. 2:24 2:24 యెసయా పుస్తకుమ్ 52:5, యెహెజ్కేలు 36:22.