3
దేముడుచి సత్తిమ్ గెచ్చె నాయ్
జలె, వేర మాన్సుల్‍క చి కంట అమ్ యూదుల్‍క కిచ్చొ జీన్లి వరుమ్ అస్సె గే? నెంజిలె, అమ్ యూదుల్ జలి చినన్‍తి సున్నతి కెరంతిస్‍తె కిచ్చొ లాబుమ్, కిచ్చొ విలువ అస్సె గే? అమ్ యూదుల్‍క లాబుమి, దేముడు తొలి సంగిల ప్రమానల్ దేముడుచ కొడొ అమ్ యూదుల్‍చి అత్తి జో సొర్ప కెర దా అస్సె, జాక అమ్ చెంగిల్ దెకుక మెన, ఒత్త తిలిస్‍క అమ్ సాచి సూనవుక మెన.
దస్సి జలె, అమ్ యూదుల్‍తె సగుమ్‍జిన్ నముకుమ్ నెంజిలె కిచ్చొ జయెదె? జేఁవ్ నముకుమ్ నెంజిలిస్‍చి రిసొ జోవయించొ అమ్‍చొ దేముడుక ‘నిదానుమ్‍చొ నెంజె’ మెనుక జయెదె గే? ఎత్కి మాన్సు అబద్దుమ్ జలెకి, దేముడు సత్తిమ్ తయెదె. దేముడుచి కొడొతె పూర్గుమ్ జోవయించి రిసొ జొయ్యి రెగ్డయ్‍లి రితి;
*“తుచ కొడొ నెరవెర్సుప జతిస్‍తె తుచి సత్తిమ్ రుజ్జు జయెదె,
చి మాన్సుల్ తుక పరిచ్చ కెర్లె తుయి జీన్‍తె”.
గని అమ్ యూదుల్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొ అమ్ వెట్కారుమ్ నిస్కారుమ్ జా అస్సుమ్. జో దేముడుచి సత్తిమ్, మాత్రుమ్, జోక గవురుమ్ ఆన్‍తయ్. జలె, అమ్‍చి పాపుమ్‍క దెకిలె, జోచి సత్తిమ్‍క దెకిలె, జా తేడ డీస్తిస్‍తె జోకయ్ గవురుమ్ జెతయ్ జలె, అమ్ కిచ్చొ ఉచరుక? ‘అమ్ పాపుమ్ కెర్తిస్ చి జో సత్తిమ్ కెర్తిస్‍చి తేడ దెకిలె జోచి గవురుమ్ డీస్తయ్‍చి రిసొ అమ్‍చి పాపుమ్‍తె జోకయ్ లాబుమ్’ మెన, జవుస్, ‘అమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొ జో అమ్‍క సిచ్చ కెరుక బెదె నాయ్’ మెన అమ్ ఉచరుక గే? మాన్సుల్‍చి పాపుమ్ బుద్దికయ్ మాన్సు ఇసి ఉచరుక జయెదె. దస్సి ఉచరుక నాయ్. ‘ఒండి లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍క ఆకర్‍క పరిచ్చ కెర తీర్పు కెర సిచ్చల్ దెయిందె, బవుమానల్ దెయిందె’ మెన జో ఒప్పన అస్సె. జలె, అమ్ యూదుల్‍చి పాపుమ్‍క ‘కిచ్చొ నెంజె’ మెలి రితి జో దెకితొ జలె, ఒండి లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍క కో కీసి సత్తిమ్‍చి తీర్పు కెరుక జయెదె! బెదె నాయ్.
‘దస్సి మెను నాయ్’ మెంతె. ‘అంచి అబద్దుమ్‍చి రిసొ దేముడుచి సత్తిమ్ సొస్టుమ్ డీస జోచి గవురుమ్ దెకయ్‍తయ్ జలె, అంచి పాపుమ్‍చి సిచ్చ ఆఁవ్ కిచ్చొక వయుక?’ మెంతె, ఓ మాన్సు. ‘చెంగిల్‌చి జర్గు జవుస్ మెనయ్ పాపుమ్ కెరుమ’ మెంతె సగుమ్‍జిన్. అమ్‍క “జేఁవ్ కి దస్సి సంగితతి” మెన, అమ్‍చి మరియాద కడన్‍తి రితి సగుమ్ జిని అమ్‍క నింద సంగితతి మెన తుమ్ జాన్సు. జలె, జేఁవ్ దస్సి సంగితస జోవయించి జా పాపుమ్‍చి సిచ్చ కి కతి రితి దేముడు లయడెదె. జోచి తీర్పు సరిగా అస్సె.
లోకుమ్ ఎత్కిచ మాన్సుల్ పాపుమ్ కెర్లస
జలె, కిచ్చొ ఉచరుక జయెదె? వేర మాన్సుల్‍చి కంట అమ్ యూదుల్‍క దేముడుచి సిచ్చ పిట్టయ్‍తిసి కిచ్చొ జలెకు తయెదె గే? నాయ్, గెద! ఆఁవ్ జేఁవ్‍చి కంట గొప్ప సుదల్ గే, నెంజుమ్ గెద, ఆఁవ్ ఉప్పిరి రుజ్జు రెగ్డ దెకయ్‍లి రితి, ఎత్కి మాన్సు. యూదుల్ జలెకి, గ్రీసు దేసిమ్‍చ జలెకి, కో జలెకి, పాపుమ్‍క దెర్ను సేడ పాపుమ్ సుదల్ జా అస్సుమ్ 10 దేముడుచి కొడొతె పూర్గుమ్ రెగ్డవ తిలి రితి,
“సత్తిమ్‍చొ మాన్సు కేనె కి నాయ్. ఎక్కిలొ కి నాయ్.
11 కోయి బుద్ది తతొసొ నాయ్,
జీవ్ తిలొ దేముడుక చజితొసొ కోయి నాయ్.
12 ఎత్కి మాన్సు సత్తిమ్ ముల, కామ్‍క నెంజితిస్‍తె సేడ గెచ్చ అస్తి.
కోయి సత్తిమ్ కెర్తి నాయ్, ఎక్కిలొ కి నాయ్.”
13 “జోవయించి డొంగొ ఉగిడ్ల మెస్సున్, జోవయించ కొడొ గని.
మోసిమ్ కెర్తి రిసొయి జీబు చోండి బులయ్ తతి.
అయివొచి విస్సుమ్ జోవయించ ఒట్టొతెయి అస్సె.”
14 §“జోవయించి చోండి బెర్తు సాపెనల్ మూర్కుమ్ విస్సుమ్ అస్సె.
15 *జోవయించ చట్టొ లొఁయి దెకుక మెన బే బేగి నిగుల.
16 నాసెనుమ్ కస్టుమ్ జోవయించి ఇండితి వట్టె అస్సె.
17 సేంతుమ్ వాట్ ఇండుక ఎద్గరె నేన్‍తి.
18 దేముడుక ఎదిలి కి బితి నాయ్.”
19 మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్‍తె కిచ్చొ కోడు తిలె కి, కక్క సంగితయ్ మెలె, జా ఆగ్నల్‍చి రితి తెడిచ మాన్సుల్‍కయ్. కిచ్చొక మెలె, జోవయింతె కోయి దేముడుక జబాబ్ దెంక నెతిర్తి రితి ఎత్కి చోండి ముద్దొ జంక, చి యూదుల్ కి నే పిట్తె, ఒండి లోకుమ్‍చ ఎత్కి మాన్సు దేముడుచి సిచ్చక జలిలెక జవుల, దేముడుచి పరిచ్చ జోవయించి తీర్పు జంక. 20 మెలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి రితి ఇండితి వాటు దేముడుచి మొక్మె ఈంజ లోకుమ్‍చొ కేన్ మాన్సుచి పాపుమ్ పుంచె నాయ్, చి ఆగ్నల్ రితి మాన్సుల్‍క తీర్పు కెర్లె, జో కక్కయ్ ‘పున్నిమ్‍చొ’ మెనుక బెదె నాయ్. ఆగ్నల్ అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచితి నాయ్. అమ్‍చి పాపుమ్ దెకయ్‍తతి. జేఁవ్ ఆగ్నల్‍తె తిలిస్‍చి రిసొ అమ్‍చి పాపుమ్ చినితసుమ్.
యేసుక్రీస్తుక నంపజలె పున్నిమ్
21 ఆగ్నల్‍తె నాయ్. గని వేరతెయ్ దేముడు జోవయించి పున్నిమ్ మాన్సుల్‍క దొర్కు కెర అస్సె. జాకయ్ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్, అన్నె పూర్గుల్‍చి అత్తి సంగిల దేముడుచ కబుర్లు కి అగ్గె తెంతొ జా రుజ్జు డీస్తయ్. జలె, జా పున్నిమ్ ఆగ్నల్ రితి నాయ్, గని వేరతెయ్ దొర్కు జలిసి అప్పెయి మాన్సుల్‍క జానయ్ జా అస్సె. 22 జా పున్నిమ్ యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిరి కో జోచి నముకుమ్ తివుల గే, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍కయ్ ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె, జేఁవ్ కొన్స జలెకి జోచి పున్నిమ్‍తె జోవయింక వాట దెయెదె.
మాన్సుల్‍తె జో తేడల్ దెకె నాయ్. 23 మెలె, కో కి పాపుమ్ కెర దేముడు దెకయ్‍లి సత్తిమ్ ఇండుక నెత్ర కెర, జోచి మొక్మె ఓడుప జా అస్తి. 24 జాకయ్, జో కిచ్చొ వాటు మాన్సుల్‍చి పాపుమ్ పుంచ అస్సె మెలె, జోచి దయకయ్ ఆరి అమ్‍క నీతిసుదల్ కెర అస్సె. కీసి మెలె, క్రీస్తు జలొ యేసు అమ్‍చి పాపుమ్ వయిలిస్‍క జో దేముడు అమ్‍క సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ నెతొవ గెల అస్సె. 25 అమ్ కెర్ల పాపల్‍క ఆమ్ జెతికయ్ సిచ్చ పిట్టయ్‍తి బలి జో జంక జోచి లొఁయి సూఁవుక మెన దేముడు అబ్బొసి జోవయింక టీఁవడ్లన్. జా రచ్చన వరుమ్ అమ్ మాన్సుల్‍క కి, క్రీస్తుచి ఉప్పిరి అమ్ అమ్‍చి నముకుమ్ తింక. జో అబ్బొసి జా బలి దిలిసి ఏక్ రుజ్జు దెకయ్‍తయ్. పాపుమ్‍క ‘పాపుమీ. జా పాపుమ్ గెలెకయ్ మాన్సుల్‍క అంచి తెన్ అన్నె బెదవనుక జయెదె’ మెన జో సత్తిమ్‍చి తీర్పు కెర్లిస్‍చి రుజ్జు దెకయ్‍తయ్. కిచ్చొక మెలె, జోచి పరలోకుమ్‍చి కన్కారుమ్ బుద్దిక అమ్‍చ అగ్గెచ పాపల్ సిచ్చ కెరుక వాయిద కెర తిలన్. 26 జో సత్తిమ్‍చ తీర్పుల్ కెర్తొసొ జలిస్‍చి జా రుజ్జు ఈంజయి కాలుమ్‍క దెకవుక మెనయ్ వాయిద కెర్లన్. అన్నె కిచ్చొక మెలె, ‘కో యేసుకయ్ నంపజవుల గే, జోవయించి పాపుమ్ పుంచి జయెదె, జోవయింకయి పున్నిమ్ దెకిన్‍దె’ మెనయ్ రుజ్జు దెకయ్‍తి రిసొయి వాయిద కెర్లన్.
27 జాకయ్, ‘అమ్ యూదుల్‍కయ్ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍తె పున్నిమ్’ మెన అమ్ కీసి గవురుమ్ ఆననుక జయెదె! నెంజె. కిచ్చొచి రిసొ, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి రితి అమ్ మాన్సుల్ కెర్ల కమొ కామ్‍క నెంజిలిస్‍చి రిసొ నాయ్, కామ్‍క అయ్‍లి రిసొ నాయ్, గని నముకుమ్ వాటు అమ్‍క రచ్చన దొర్కు జతయ్. 28 నిజుమి, కిచ్చొ ఒప్పన్‍తసుమ్ మెలె, కేన్ ఆగ్నల్ రితి ఇండితిస్‍తె పున్నిమ్ నాయ్, జా నేన్లిస్‍చి రిసొయి కో నాసెనుమ్‍తె గెతి నాయ్, గని, ప్రబుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలెకయ్ మాన్సుచి పాపుమ్ పుంచి జయెదె, చి దేముడు జో మాన్సుక పున్నిమ్ మెలి రితి దెకెదె మెన ఒప్పన్‍తసుమ్. జా రచ్చన రితి నముకుమ్ వాటు దొర్కు జతిసి.
29 నెంజిలె, దేముడు ఎక్కి యూదుల్‍కయ్ దేముడు జయెదె మెంతె గే? యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దేముడు జయె నాయ్ గే? నిజుమి, యూదుల్ నెంజిలసక కి జొయ్యి దేముడు. 30 కిచ్చొక మెలె, ఎత్కిక జో దేముడు, జో ఎక్కిలొ. ఎక్కిలొతె ఏక్ రగుమ్ అన్నెక్లొతె అన్నెక్ రగుమ్ జతొసొ నెంజెచి రిసొ వేర వేర రచ్చన కెరె నాయ్, గని యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసక క్రీస్తుక నంపజా గెలె, జేఁవ్ నంపజలి రిసొయి జోవయించి పాపుమ్ జో పుంచెదె చి జోవయింక ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి దెకెదె. అన్నె, జా సున్నతి నే కెరన్లస జోవయింక నంపజా గెలె, జోవయించి నముకుమ్‍చి రిసొయి జోవయించి పాపుమ్ కి, జో పుంచ జోక కి ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి దెకెదె.
31 దస్సి జలె, ఎక్కి జోచి ఉప్పిర్‍చి అమ్‍చి నముకుమ్‍చి రిసొయి అమ్‍క ‘పున్నిమ్ జల’ మెలి రితి జో దెకెదె మెలె, జో దిల ఆగ్నల్ అమ్ వెంట గెలుక గే? నెంజె. అమ్‍చి నముకుమ్‍చి రిసొయి జో దిల ఆగ్నల్ తెన్ బెదితి సత్తిమ్ అమ్ ఇండుకయ్. దస్సి, జేఁవ్ ఆగ్నల్‍తె తిలిసి నెరవెర్సుప కెరుమ్‍దే.
* 3:4 3:4 కీర్తనలు 51:4 3:10 3:10 10-12 కీర్తనలు 14:2, 3 చి 53:3. 3:13 3:13 కీర్తనలు 5:10, చి 139:4. § 3:14 3:14 కీర్తనలు 10:7. * 3:15 3:15 15-17: యెసయా 59:7-8. 3:18 3:18 కీర్తనలు 36:2. 3:21 3:21 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె.