4
నముకుమ్ వాట్, దేముడుచి దయ వాటు రచ్చన
జలె, అమ్ యూదుల్‍చొ పూర్గుమ్‍చొ అబ్రాహామ్‌చి రిసొ కిచ్చొ మెనుమ? ఆఁగ్ రగుమ్‍చి అమ్‍చి జెర్మున్‍చి రిసొ ఉచర్లె, అమ్ యూదుల్‍చి సెకుమ్‍క జో అబ్బొ జయెదె. జలె, ఏక్ వేల జోచ కమొచి రిసొయి అబ్రాహామ్‍క పున్నిమ్ కలుగు జతి జలె, జో అబ్రాహామ్ గవురుమ్ ఉచరనుక జతి, గని జోవయించ కమొచి రిసొయి జోవయింక పున్నిమ్ మెన మాన్సుల్ ఉచర్లె కి, దేముడు దస్సి దెకె నాయ్.
*“అబ్రాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెర్లి రిసొయి ‘జోక పున్నిమ్’ మెలి రితి జో ప్రబు దెకిలొ”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగ్డ అస్సె. జలె, కో జలెకు కామ్ కెర్లె ‘కామ్ కెర్లొ’ మెన దెతి కూలి దానుమ్ నెంజె, జా, చి అబ్రాహామ్ “నంప కెర్లి రిసొయి ‘జోక పున్నిమ్’ మెలి రితి ప్రబు దెకిలొ” మెన దేముడుచి కోడు తెన్ రెగ్డవ అస్సె. దస్సి, అబ్రాహామ్ తెన్ కీసి జర్గు జలి గే, అన్నె మాన్సుల్ తెన్ కి దస్సి జయెదె. మెలె, కిచ్చొ కామ్‍క జెతికయ్ కామ్ జేఁవ్ నే కెర్లె కి, కిచ్చొ కామ్ కి కామ్‍క నెంజిలె కి, పాపుమ్ కెర్లసక జోచి దయకయ్, జోవయించి పాపుమ్ పుంచితొ దేముడుకయ్ కో నంప కెర్లె, జోవయించి నముకుమ్‍చి రిసొయి ‘అంచి పున్నిమ్ జోవయింక దా అస్సి’ మెలి రితి జో పాపుమ్ పుంచితొ దేముడు దెకెదె.
దస్సి, “జోవయించ కమొచి రిసొ నాయ్, గని జోచి దయచి రిసొ దేముడు కక్క కక్క ‘జోవయింక పున్నిమ్’ మెలి రితి దెకెదె గే, జోవయింకయ్ చెంగిలి” మెన దావీదు పూర్గుమ్‍చొ ఏక్ కోడు రెగ్డ అస్సె.
“కిచ్చొ తప్పుల్ చెమించుప జా అస్తి గే,
కచ పాపల్ పుంచి జా అస్తి గే,
జోవయింకయ్ చెంగిలి.
కేన్ మాన్సుచి పాపుమ్ ప్రబు జోవయింక వయడె నాయ్ గే,
జోకయ్ చెంగిలి”
మెన రెగ్డ అస్సె.
జలె, ఈంజ చెంగిల్ వరుమ్ కక్క దొర్కు జతయ్? ఎక్కి యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసకయ్ దొర్కు జతయ్ గే జా సున్నతి నే కెరన్లసక కి దొర్కు జతయ్ గే? అబ్రాహామ్ నంపజలిస్‍కయ్ ‘జోక పున్నిమ్’ మెలి రితి ప్రబు జోచి దయక దెకిలన్ మెంతసుమ్. 10 జలె, ప్రబు జోక ‘జోవయింక పున్నిమ్’ మెలి రితి దెకిలిసి కెఁయ తెంతొ? జా సున్నతి జో నే కెరంతె అగ్గె తెంతొ గేర్ కెరన్లి పడ్తొ గే? పడ్తొ తెంతొ నాయ్. అగ్గెయ్ తెంతొ. 11 జా సున్నతి నే కెరంతె అగ్గె తెంతొ జో నంపజలిస్‍చి రుజ్జు దెకయ్‍తి గుర్తుకయ్ పడ్తొ జో జా సున్నతి కెరన్లొ. దస్సి, జా సున్నతి నే కెరంతె కో నంపజా ప్రబు ఆరి దెతి పున్నిమ్ జా తవుల గే, జోవయింకయ్ అబ్రాహామ్ అబ్బొసి జయెదె. దస్సికయ్, జా సున్నతి నే కెరంతె అగ్గె కి ప్రబు ‘జోవయింక పున్నిమ్’ మెలి రితి అబ్రాహామ్‍క దెకిలొ. 12 అన్నె, దస్సి కి, కో జా సున్నతి కెరన తిలె కి, జా సున్నతి నే కెరంతె అగ్గె తెంతొ దేముడుచి కోడు నంప కెర్లొ అబ్రాహామ్‌చి రితి జవుల గే, మెలె, జోచి రితి నంపజవుల గే, జోవయింకయ్ కి అబ్రాహామ్ అబ్బొసి జయెదె.
13 దస్సి, “ఈంజ లోకుమ్ ఏలుప కెర్తి వాట తుమ్‍క దొర్కు కెరిందె” మెన అబ్రాహామ్‍క చి ‘జోచి సెకుమ్‍తె పడ్తొ జెర్ముక తిలసక’ మెలి కోడు, దేముడు సంగిలి ప్రమానుమ్ కేన్ వాట్ అయ్‍లి మెలె, ఆగ్నల్ రితి వాట్ నాయ్, గని జో దేముడుచి కోడు జో నంపయ్ కెర్లన్‍చి రిసొ ‘జోవయింక పున్నిమ్’ మెలి రితి జో దెకిలన్. 14 ఏక్ వేల దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ రితి కెర్తస, జేఁవ్ జా ఆగ్నల్ రితి కెర్లి రిసొయి అబ్రాహామ్‍చ పుత్తర్లు జా ఏలుప కెరుక తత్తి జలె, దేముడు సంగిలి ప్రమానుమ్ కామ్‍క నెంజిలి, జా ప్రమానుమ్‍చి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ కామ్‍క నెంజిలి.
15 అమ్ ఆగ్నల్ తిలసచి ఉప్పిర్‍చి తీర్పు కిచ్చొ మెలె, ‘పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెన కచి రిసొ ఆగ్నల్ సాచి జతి నాయ్. ఆగ్నల్ తిలె, అమ్‍చ కమొక ‘పాపుమ్‍చయ్’ మెన రుజ్జు దెకవయ్ అమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొచి సిచ్చ ఆన్‍తతి. అన్నెక్ కిచ్చొ మెలె, ఆగ్నల్ నెంజిలిస్‍తె, ఆగ్నల్ నేన్లసతె కో పాపుమ్ కెర అస్తి గే, నెంజిలె ఏక్ వేల పున్నిమ్ కెరుక జతి జలె ‘పున్నిమ్ కెర అస్తి’ గే ఆగ్నల్ వాట్ రుజ్జు కెరుక నెంజె. 16 జేఁవ్ దొన్ని అల్లర్‍చి రిసొ మాన్సుచి రచ్చనక దేముడు కిచ్చొ దిలొ మెలె, జొయ్యి ఆదారుమ్ కెర్లిసి కిచ్చొ మెలె, కమొ నెంజె, గని రితి నముకుమ్ తెన్. కిచ్చొక మెలె, కమొ నాయ్, గని నముకుమ్ ఆదారుమ్ జలె, జా ప్రమానుమ్ జెయిమ్ జతిస్‍క దేముడుచి దయయ్ సాలు, అన్నె, జా ప్రమానుమ్ జోచి దయచి రిసొ జెయిమ్ జయెదె జలె, అబ్రాహామ్‍చ పుత్తర్లు జలస ఎత్కిజిన్‍కయ్ జా ప్రమానుమ్ జెయిమ్ జయెదె. అబ్రాహామ్‍చ పుత్తర్లు యూదులి, అమ్‍చి దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ అమ్‍చ తిలసయ్ గని అన్నె కోయి నాయ్ మెన నాయ్, పడ్తొ ‘అమ్ యూదుల్ ఎత్కిజిని’ మెన నాయ్. గని అబ్రాహామ్‌చి రితి దేముడుచి కోడు నంప కెర్తస ఎత్కిజిని, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి నెంజిలె కి జోచ పుత్తర్లు జవుల. జోచి రితి నముకుమ్ తిల ఎత్కిజిన్‍క జో అబ్రాహామ్ అబ్బొ జయెదె. 17 దేముడుచ కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి,
§“ఒగ్గర్ దేసిమ్‍లుచ సెకుమ్‍లుచ మాన్సుల్‍క తూయి అబ్బొసి జతి రితి ఆఁవ్ సంగ అస్సి.”
మెన అబ్రాహామ్‍క జో సంగిలన్. దస్సి, మొర్లసక జియడ్తొ, అగ్గె నెంజిలిసిక తిలిసి రిత బుకార్తొ దేముడుక అబ్రాహామ్ నంప కెర్లొ, దేముడుచి మొక్మె అమ్ జో దేముడుచి కోడు నంప కెర్తస ఎత్కిజిన్‍క అబ్రాహామ్ అబ్బొ జా అస్సె. 18 ఒగ్గర్ దేసిమ్‍లుచ సెకుమ్‍లుచక జో అబ్బొ జతిసి జెయిమ్ జతిసి జో అబ్రాహామ్‍క రుజ్జు నే డీసిలెకి, జో జా ఆస తెన్ తిలన్, అన్నె,
*“ఆగాసుమ్‍చ సుక్కల్ కీసి ఎత్తివాట్ అస్తి గే,
దస్సి తుమ్‍చి సెకుమ్‍తె పడ్తొ జెర్మితస ఎతివాట్‍జిన్ జవుల”
మెన జో దేముడు ప్రమానుమ్ సంగిలిసి జో నంప కెర్లన్. 19 ఆఁగుక జో మంత్రొ జా పుంజెక్ వెర్సుల్ జా తా మొర్తి వయసు జా తిలె కి, తేర్సి జలి సారా గొడ్డు జా తిలె కి, జో అన్మానుమ్ జయె నాయ్. 20 కేన్ సుట్టు జా ప్రమానుమ్‍చి ఉప్పిరి అన్మానుమ్ జయె నాయ్, గని దేముడుక ‘జా జెయిమ్ కెరెదె’ మెన నముకుమ్ తా జోక గవురుమ్ దెతె తిలన్, చి జోచి నముకుమ్ అన్నె డిట్టుమ్ జలి. 21 ‘జో సంగిలి రితి దేముడు కెరుక తెరె’ మెన పూర్తి నముకుమ్ తెన్ తిలొ. 22 జాకయ్, ‘జోచి నముకుమ్, జోక పున్నిమ్ జలి రితి జతయ్’ మెన దేముడు తీర్పు కెర్లొ. 23 గని ‘జోచి నముకుమ్, జోక పున్నిమ్ జలి రితి జతయ్’ మెలి కోడు ఎక్కి జోచి రిసొ నాయ్, 24 గని అమ్‍చి రిసొ కి. అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక అన్నె జియడ్లొ దేముడు అబ్బొస్‍చి ప్రమానుమ్ అమ్ నంప కెర్లె, అన్నె మాన్సుల్‍క కి ‘జోచి నముకుమ్ జోక పున్నిమ్ మెలి రితి జతయ్’ మెంతి తీర్పు జోచి దయక కెరెదె. 25 అమ్‍చయ్ పాపల్ వయితి రిసొ ప్రబు జలొ యేసు అమ్‍క జెతి సిచ్చ సేడ్లన్. జా సిచ్చ అమ్‍క లయితిసి పిట్టవుక మెన. అన్నె, అమ్‍చి పాపుమ్ దస్సి పుంచి జలిసి రుజ్జు జవుస్ మెనయ్ దేముడు అబ్బొసి జోక అన్నె జియడ్లన్.
* 4:3 4:3 ఆదికాండుమ్ 15:6. 4:7 4:7 కీర్తనలు 32:1-2. 4:16 4:16 ‘అబ్రాహామ్‍క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలి కోడు’ మెలె, జోవయించి సెకుమ్‍తె పడ్తొ జెర్మితస పడ్తొక ఏలుప కెర్తిస్‍చి రిసొచి కోడు. జేఁవ్ పడ్తొ ఏలుప కెర్తిస్‍క యేసుక్రీస్తు ముక్కిమ్‍చొ జయెదె, చి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుల. పడ్తొ జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కొడొ ఎత్కి నంప కెరుక ముక్కిమ్, గని ముక్కిమ్‍క ‘జోవయించి కోడు’ మెలె, యేసుయి; యోహాను 1:1-2, 14; చి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్, జోవయించి రిసొ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ సంగిలిసి ఎత్కి. § 4:17 4:17 ఆదికాండుమ్ 17:5. * 4:18 4:18 ఆదికాండుమ్ 15:5. 4:25 4:25 చి ఒత్త తెంతొ అమ్‍క జో ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి దెకిలిసి.