5
యేసుక్రీస్తుచి అత్తి అమ్‍క సేంతుమ్ జలిసి
జలె, నముకుమ్ వాట్ అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచి జా అస్సె. అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసు అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచిలి బలి జలి రిసొ దేముడు తెన్ అమ్‍క సేంతుమ్ జలి. దేముడుచి దయచి రిసొ నముకుమ్ తెన్, జో అమ్‍క రచ్చన దొర్కు కెర అస్సె. ఈంజ రచ్చన అమ్‍క కేన్ వాట్ దొర్కు జా అస్సె మెలె, జో యేసుప్రబు అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచితి బలి జలి వాటు, అన్నె జా రచ్చన అమ్‍క దొర్కు జలి తెంతొ, దేముడుచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె అమ్ బెదుమ్‍దె మెలి ఆస అమ్‍క దొర్కు జా అస్సె, చి అమ్‍క ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జతసుమ్.
అన్నె కిచ్చొ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి ప్రబు అమ్‍క దిలి కామ్‍చి రిసొ, అమ్ బాదల్ సేడ్తిస్‍చి రిసొ కి అమ్‍క సర్దసంతోసుమ్. బాదల్ సేడ్లె ఓర్సుప జా, నిదానుమ్ సికుక జయెదె. జేఁవ్ బాదల్ సేడ్తిసి అమ్‍క ఏక్ పరిచ్చ కెర్లి రితి జయెదె, చి అమ్ ఓర్సుప జా నిదానుమ్ సికిలె అమ్‍క “పరిచ్చతె జీన్ల” మెన దేముడు జోచి సర్ద దెకవ అమ్‍చి పెట్టి అమ్‍క అన్నె ఆస దెయెదె, అమ్‍క అన్నె దిట్టుమ్ కెరెదె, చి జా ఆసచి రిసొ అమ్ నంపజలిసి జెయిమ్ జయెదె, లాజు జము నాయ్. దేముడు అమ్‍క దిలి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ జోచి ప్రేమ అమ్‍చి పెట్టి సువ బెరవయ్ దా అస్సె. జయి అమ్‍క రుజ్జు.
అమ్‍క కిచ్చొ సెక్తి నెంజిలి పొది, ‘చెంగిల్ సమయుమ్’ మెన అమ్ పాపుమ్ సుదల్‍క సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ రచ్చించుప కెర్తి రిసొయి క్రీస్తు మొర అమ్‍చి రిసొచి అర్పితుమ్ జలన్. జలె, పున్నిమ్ డీస్తొ కేన్ జవుస్ మాన్సుక కిచ్చొ జవుస్ బాద తెంతొ రచ్చించుప కెరుక మెన కో మాన్సుల్ సొంత జీవు దెవుల గే? దెతి నాయ్. కేన్ గే ఏక్ సుట్టు కో జవుస్ చెంగిలొ మాన్సుక రచ్చించుప కెరుక మెన కో జలెకు మాన్సు దయిరిమ్ జా మొరెదె. గని, దేముడుచి ప్రేమ అమ్‍క కీసి రుజ్జు జతయ్ మెలె, అమ్ పాపుమ్ కెర్లస జా తతికయ్, అమ్‍క రచ్చించుప కెర్తి రిసొ క్రీస్తు జోచి జీవు దిలన్.
జలె, దొర్కు జలి అర్పితుమ్ జో దిలిస్‍చి లొఁయిచి రిసొ అమ్‍చి పాపుమ్ అప్పె పుంచి జా అస్సెచి రిసొ, అన్నె, దేముడు అమ్‍క దెంక తిలి సిచ్చ అమ్‍క నే లయితి రితి, జో యేసుయి పిట్టవ అస్సె. జా సిచ్చ అమ్ సేడుక నాయ్. 10 మెలె, దేముడుక అమ్ విరోదుమ్ సుదల్ జా తిలి పొది, అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తి రిసొ జోచొ పుత్తుసి మొర్లిసి, అమ్‍క జోతె అన్నె బెదవ దిలన్. కెఁయ మెలె, జోక అమ్ విరోదుమ్ జా తిలి పొది. జలె, అన్నె, అమ్ అప్పె జో తెన్ అన్నె బెదయ్ అస్సుమ్ జలె, జో అన్నె జీవ్ జా, జీవ్ తతిస్‍చి రిసొ నాసెనుమ్‍తె నే గెతె, పరలోకుమ్‍తె జోతె గెతి రచ్చన కచితుమ్ జమ్‍దె. 11 జో, పడ్తొ అన్నె కిచ్చొ మెలె, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు జర్గు కెర్లిస్‍చి రిసొ దేముడు అమ్‍క అన్నె బెదవన్లి రిసొ, జో దేముడుచి తెడి అమ్ అప్పె అస్సుమ్‍చి రిసొ, జోచి ఉప్పిరి అమ్‍క సర్దసంతోసుమ్ జతసుమ్.
ఆదామ్ తెంతొ మొర్ను యేసు తెంతొ జీవుమ్
12 ఎక్కిలొ మాన్సు, తొలితొచొ మాన్సు జలొ ఆదాము, పాపుమ్‍తె సేడ్లిస్ తెన్ ఒండి లోకుమ్‍తె పాపుమ్ అయ్‍లి, అన్నె పాపుమ్‍చి రిసొ మొర్ను అయ్‍లి. జాకయ్ ఒత్త తెంతొ ఎత్కి మాన్సు పాపుమ్ కెర అస్తి, కెర్తతి, చి ఎత్కిజిన్‍క మొర్ను అయ్‍లి. 13 దస్సి, కచితుమ్, దేముడు ఆగ్నల్ రితి నే దిలి అగ్గెయి తెంతొ ఈంజ లోకుమ్‍తె పాపుమ్ అస్సె. ‘గని ఆగ్నల్ రితి నెంజిలిస్‍తె జా పాపుమ్‍చి రుజ్జు సరిగా డీసె నాయ్, చి తీర్పు కెర సిచ్చ కెరుక నెంజె’. 14 జలెకి, ఆగ్నల్ దిలిస్‍క *మదెనె జలొ మోసే నే జెతె అగ్గె కి, తొలితొచొ ఆదాము తెంతొ కి మాన్సుల్‍క మొర్ను ఏలుప కెర్తె తిలన్. వేర పాపల్ జేఁవ్ కెర్లె కి, దేముడుచి కోడు పిట్టవన్లొ ఆదాము కెర్లి రగుమ్ పాపుమ్ నే కెర్లసచి ఉప్పిరి కి మొర్నుయి ఏలుప కెర్తె తిలన్. జలెకి, పడ్తొ జెంక తిలొ యేసుక తొలితొచొ ఆదాము అమ్‍క టాలి జతయ్. ఆదాము ఏక్ కాలుమ్‍క మొదొల్‍చొ, §పాపుమ్‍చి మొర్ను ఏలుప కెర్తి కాలుమ్. పడ్తొ యేసు అన్నెక్ కాలుమ్‍క మొదొల్‍చొ, పాపుమ్ గెచ్చవ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్ ఏలుప కెర్తి కాలుమ్. 15 పాపుమ్‍తె సేడ్లస్‍క చి రచ్చన దిలిస్‍క తేడ. మెలె, ఎక్కిలొ మాన్సు పాపుమ్ కెర్లిస్‍చి రిసొ ఒగ్గర్‍జిన్ మొర్లమ్. గని దేముడుచి దయచి రిసొ జో అన్నెక్లొ మాన్సు జలొ యేసుక్రీస్తు జోచి ప్రేమక ఆరి దిలి రచ్చనచి ఒగ్గర్‍జిన్‍క జో దేముడు నెతొవ కెరయ్ అస్సె. 16 అన్నె, జోచి దయక దేముడు దిలి వరుమ్‍క జర్గు జతిస్‍క చి జో ఎక్కిలొ కెర్లి పాపుమ్‍క జర్గు జలిస్‍క ఒగ్గర్ తేడ. జా ఎక్కి పాపుమ్‍చి రిసొచి తీర్పు కిచ్చొ ఆన్‍లి మెలె, దేముడు దెతి సిచ్చ. గని, పడ్తొ, అమ్ ఎత్కిజిన్ మాన్సుల్ ఒగ్గర్ పాపుమ్ కెర కెర అమ్ కెర్ల పాపల్ ఒగ్గర్ నిల్వ జా గెలి పొది, జో దేముడు జోచి దయక దిలి రచ్చన కిచ్చొ ఆన్‍లి మెలె, అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ దిలిసి. 17 దేముడు సంగిలి *కోడు జో ఎక్కిలొ పిట్టవ పాపుమ్‍తె సేడ్లిసి తెంతొ జా పాపుమ్‍చి సిచ్చ, మెలె మొర్నుయి, ఏలుప కెర్తయ్. జలెకి, అన్నె కిచ్చొ ముక్కిమ్‍క జర్గు జయెదె మెలె, జో అన్నెక్లొ జలొ యేసుక్రీస్తుచి అత్తి దేముడుచి దయచి రిసొచి, జో ఆరి దిలి పున్నిమ్ కక్క కక్క దొర్కు జయెదె గే, జితిస్‍తె, మెలె పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె, జేఁవ్ ఏలుప కెరుల. 18 దస్సి జలె, ఎక్కిలొ పాపుమ్ కెర్లిసి కీసి ఎత్కిజిన్‍క సిచ్చతె సేడయ్‍లి గే, దస్సి, జో అన్నెక్లొ పున్నిమ్ కెర్లిసి జోక నంపజల ఎత్కిజిన్‍చి పాపుమ్ పుంచ జోవయింక జియడ్తయ్. 19 మెలె, ఎక్కిలొ మాన్సు దేముడు సంగిలి కోడు నే కెర్లిస్‍చి రిసొ §ఎత్కిజిన్ పాపుమ్ సుదల్ జా గెలమ్. దస్సి, జో అన్నెక్లొ, దేముడు అబ్బొస్‍చి కోడు సూన కెర్లిస్‍చి రిసొ *ఒగ్గర్‍జిన్‍క ‘జేఁవ్ పున్నిమ్ జల రిత జా అస్తి’ మెన జో దేముడు కచితుమ్ దెకెదె.
20 ఆగ్నల్ రితి మదెనె అయ్‍లి, గని కిచ్చొక మెలె, మాన్సుల్ పాపుమ్ ఇండితిస్‍చి రుజ్జు సొస్టుమ్ డీసుస్ మెనయ్ దేముడు జా ఆగ్నల్ రితి మదెనె దిలన్. గని మాన్సుచి పాపుమ్ దస్సి సొస్టుమ్ రుజ్జు జలెకి, అమ్‍క కిచ్చొ రుజ్జు అయ్‍లి మెలె, దేముడుచి దయ జా పాపుమ్‍చి జా ఆగ్నల్ రితి జీన అన్నెయ్ కామ్ కెర్లి. 21 మెలె, పాపుమ్ మొర్ను ఆన, జా పాపుమ్ మొర్ను వాట్ కీసి ఏలుప కెర్తె తిలి గే, దస్సి, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు మొర అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ, జోచి పున్నిమ్ అమ్‍క ఆరి దిలిస్‍కయ్ జోచి దయ ఏలుప కెర్సు మెనయ్, దేముడుచి దయయ్ జీన అస్సె. అమ్‍క ‘పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెద పరలోకుమ్‍చి జీవుక కెఁయఁక తెఁయఁక జిఁయ ఆకర్‍కయ్ ఒత్తయ్ గెతు’ మెనయ్ జా వరుమ్ దిలన్.
* 5:14 5:14 నిర్గమకాండుమ్ 19, 20 అద్యయల్. 5:14 5:14 ఆదాము తెన్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత లట్టబ ఏక్ కోడు తిన్నగ సంగ తిలన్. తిన్నగ సంగిలి జా ఆడ్ర ఆదాము పిట్టయ్‍లన్. ఆదికాండుమ్ 2:15-17 చి 3 అద్యయిమ్. 5:14 5:14 1 కొరిందిల్ 15:22, 45 § 5:14 5:14 ఆదికాండుమ్ 3 అద్యయిమ్. * 5:17 5:17 14 నంబర్ కోడుచి ఎట్టొచి. 17 నంబర్? కోడు దెక. 5:17 5:17 తిమోతిక రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:12. డీసయ్‍లిసి 5:10, 20:4, 6 చి 22:5. 5:18 5:18 నెంజిలె ‘పాపుమ్ పుంచి జతి అవ్‍కాసుమ్, జోవయించి రాజిమ్‍తె జితి అవ్‍కాసుమ్, ఎత్కిజిన్‍క దొర్కు కెర్తయ్’. గని దొర్కు కెర్లె కి, జా నఙిలెకయ్. కీసి నఙుక మెలె, యేసుక్రీస్తుకయ్ నంప కెరుకయ్. యోహాను 3:18, 1:12. § 5:19 5:19 3:10-12, 23 దెక. * 5:19 5:19 18 నంబర్ కోడు దెక.