6
నంపజా పాపుమ్ ముల సత్తిమ్ ఇండుక
జలె, కిచ్చొ మెనుమ? ‘అమ్‍చి పాపుమ్ దేముడు చెమించుప కెర్తిస్‍తె జోచి దయ ఒగ్గర్ డీసుక, ఒగ్గర్ అవ్‍కాసుమ్ దెమ’ మెన అమ్ పాపుమ్ ఇండితె తంక గే? దస్సి ఉచరుక నాయ్. పాపుమ్ ముల అమ్‍చి సొంత ఆత్మక మొర్ల రిత జలమ్ మెలె, పాపుమ్‍తె కీసి అన్నె ఇండుమ్‍దె? యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ బాప్తిసుమ్ జల అమ్ ఎత్కిజిని, జలె, జో మొర పాపుమ్ గెచ్చయ్‍లిస్‍చి గుర్తు జతి బాప్తిసుమ్ కడన్లిస్‍తె జో మొర్లిస్ తెన్ బెదిల్ రితి, జా మొర్ల రిత జలమ్ మెన నేన్సు గే? జో యేసుచి ఆఁగ్ మొర్లిస్‍తె అమ్ బెద, అమ్‍చి ఆత్మక మొర జో తెన్ రోయి జలి గుర్తుకయ్ అమ్ బాప్తిసుమ్ నఙన్లమ్. దస్సి, అబ్బొస్ జలొ దేముడుచి సెక్తిక క్రీస్తు కీసి మొర్ను తెంతొ అన్నె జీవ్ జా ఉట్లన్ గే, దస్సి, అమ్ ఈంజ బత్కుకయ్ నొవర్ జెర్మున్ జోచి ఆత్మతె జెర్మున్ జా సత్తిమ్ ఇండుకయ్ మెన, జో దేముడు అమ్‍క జియడ అస్సె.
జలె, జో మొర్లిస్‍తె ఆత్మక బెద జో తెన్ అంటుప జలి రితి జలమ్ మెలె, జో అన్నె జీవ్ జా ఉట్లి జీవుక కచితుమ్ ఆమ్ కి జిమ్‍దె, చి మదెనె ఆఁగ్‍క అమ్ మొర్లె, ఆకర్‍క జోచి రితి ఆమ్ కి జీవ్ జా ఉట్టుమ్‍దె. అమ్‍చి ఆఁగుతె ఏలుప కెర్తె తిలి అగ్గెచి పాపుమ్‍బుద్ది పూర్తి గెస్సు మెనయ్, పాపుమ్‍చి సేవ అమ్ అప్పె తెంతొ కెరుక నాయ్ మెనయ్, పాపుమ్ అమ్‍చి అగ్గెచి ఆత్మ జో తెన్ సిలువతె గలి జా మొర్లి మెన జానుమ్. అమ్‍చి పాపుమ్‍చి ఆత్మ మొర తిలె, పాపుమ్ అమ్‍క ఏలుప కెర్తిస్ తెంతొ విడ్దల్ జా అస్సుమ్. గని అన్నె, క్రీస్తు తెన్ మొర్లమ్ మెలె, ‘జో తెన్ జిమ్‍దె’ మెన కి అమ్‍క దయిరిమ్ అస్సె. కిచ్చొక మెలె, క్రీస్తు మొర తా అబ్బొస్ అన్నె జియడ్లొసొ జా కెఁయఁక అన్నె మొరె నాయ్ మెన జానుమ్. అప్పె జోచి ఉప్పిరి మొర్నుక కిచ్చొయ్ అదికారుమ్ నాయ్. 10 జో మొర్లిస్, జలె, మాన్సుల్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తి బలి జలిసి. జా కామ్, జలె, ఎక్కి సుట్టుక పూర్తి జెయిమ్ జలిసి, కేడ్లిసి. గని జో అప్పె జితిసి, జలె, దేముడుచి గవురుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక దెకయ్‍తి రితి జో జితయ్. జో మొర్లిస్ ఎక్కి సుట్టుచి కామ్, జోచొ అబ్బొస్‍చి గవురుమ్ దెకయ్‍తిసి కెఁయఁక తెఁయఁక చి కామ్, కేడ్తిసి నెంజె. 11 జాకయ్ తూమ్ కి కీసి దెకనుక మెలె, ‘అమ్‍చి పాపుమ్ గెలి. అమ్‍చి పాపుమ్‍చి ఆత్మ మొర్లి’ మెనయ్, క్రీస్తు జలొ యేసుచి జీవుకయ్ నొవర్ జిఁయ అస్సుమ్, చి దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రితి అమ్ ఇండితె తంకయ్ మెన అర్దుమ్ కెరన దస్సి ఇండుక.
12 జాకయ్, మొర్త తుమ్‍చ ఆఁగ్‍తె పాపుమ్ ఏలుప కెర్సు నాయ్, నెంజిలె తుమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ జర్గు కెర్తె, పోన. 13 పాపుమ్ కమొ కెర్త అయ్‍దల్ జేఁవ్ జతి రితి, పాపుమ్‍తె తుమ్‍చ ఆఁగ్‍చ వాటల్ తుమ్ బెదవ నాయ్. గని, ‘మొర్ను తెంతొ జో అమ్‍క నెతొవ కెర జో తెన్ బెదవన దేముడు అమ్‍క జియడయ్ అస్సె, అమ్‍క జివ్వి కెర అస్సె’ మెనయ్, జోచి అత్తి తుమ్‍చి ఆత్మ సొర్ప కెర దా, జోచి సత్తిమ్ దెకయ్‍త కమొచి రిసొచ అయ్‍దల్ జేఁవ్ జతి రితి, తుమ్‍చ ఆఁగ్‍చ వాటల్ జోచి అత్తి సొర్ప కెర దాస. 14 జోచి అత్తి సొర్ప కెర దిలదు మెలె తుమ్‍చి ఉప్పిరి పాపుమ్ ఏలుప కెరె నాయ్. కిచ్చొక మెలె, తుమ్ ఆగ్నల్‍చి రితి తెడి నాయ్, గని జో దేముడుచి దయచి తెడి అస్సుస్.
15 జలె, ‘అప్పె ఆగ్నల్ రితి తెడి ఆమ్ నాయ్. జోవయించి దయక దేముడు అమ్‍క చెంగిల్ దెకితయ్, చి అమ్ పాపుమ్ కెర్లె బాద నాయ్’ మెంతసు గె? దస్సి ఉచరుక నాయ్. 16 జోచి సేవ కెరుక మెన కచి అత్తి తుమ్‍క తుమ్ ఒప్పన కెరన తస్తె గే, జోచయ్ గొతిమాన్సుల్ జా అస్సుస్ మెన నేన్సు గే? పాపుమ్‍తె సొర్ప కెరన్లె, పాపుమ్‍చ గొతిమాన్సుల్ జస్తె, చి మొర్నుతె గెతె. దేముడుచి కోడు కెర్తిస్‍తె ఒప్పన కెరంతె జలె, జో దెతి పున్నిమ్ జస్తె.
17 దేముడుక జెయ్యి! పాపుమ్‍చి సేవ కెర పాపుమ్‍చ గొతిమాన్సుల్ తుమ్ అగ్గె జా తిలదు, గని తుమ్‍క అప్పె సికడ్లి తుమ్‍క అప్పె దిలి కోడ్ రితి ఇండుక తుమ్‍చి పెట్టి కోర్‍ప జా అస్సుస్. 18 అన్నె, పాపుమ్ ఏలుప కెర్తిసి తెంతొ దేముడు తుమ్‍క విడ్దల్ కెర, సత్తిమ్ ఇండితిస్‍క తుమ్ గొతిమాన్సుల్ జతి రితి కెర అస్సె. 19 మాన్సుల్ రోజుక అర్దల్ సంగితి రితి, టాలికయ్ ‘గొతిమాన్సుల్’ మెంతసి. కిచ్చొక మెలె, ఆత్మకమొచి రిసొచ కొడొ అర్దుమ్ కెరనుక తుమ్‍క ఇదిల్ బాద, చి ‘అర్దుమ్ కెరంతు’ మెనయ్ ఇసి టాలి తెన్ సంగితసి. జా అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, లంజె వెట్కారుమ్‍చ కమొతె, పాపుమ్‍చి ఉప్పిరి పాపుమ్‍చ కమొతె తుమ్‍చ ఆఁగ్‍చ వాటల్ అగ్గె బెదవంతె తిలదు, గని అప్పె తెంతొ తుమ్ కిచ్చొ కెరుక మెలె, దేముడు తుమ్‍క దిలి సుద్ది పూర్తి నెరవెర్సుపయ్ జతి రితి, సత్తిమ్ కమొక ఇండితిస్‍తెయ్, తుమ్‍చ ఆఁగ్‍చ వాటల్ తుమ్ సొర్ప కెర దాస.
20 పాపుమ్‍చి సేవ కెర్త పాపుమ్‍చ గొతిమాన్సుల్ తుమ్ తిలి పొది సత్తిమ్ ఇండితి ముద్దొతెను నాయ్, ‘ఆమ్ సత్తిమ్ ఇండుక నాయ్’ మెన ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండితె తిలదు. 21 గని జా పొదిచ తుమ్‍చ కమొచి రిసొ అప్పె ఉచర్లె తుమ్‍క లాజు. జేఁవ్ కమొ తుమ్‍క కిచ్చొ లాబుమ్ ఆన్ల? కిచ్చొ పలితుమ్ దెర్ల? లాబుమ్ నాయ్, కిచ్చొ చెంగిల్ పలితుమ్ నాయ్. దస్స కమొ మాన్సుక కేనె నెతతి మెలె, నాసెనుమ్‍తె, మొర్నుతెయి. 22 గని, పాపుమ్ ఏలుప కెర్తిస్ తెంతొ విడ్దల్ జా దేముడుచ గొతిమాన్సుల్ తుమ్ జలి తెంతొ, అప్పె కిచ్చొ పలితుమ్ దెర్తయ్ మెలె, జో దెతి సుద్ది జా, తుమ్ సుద్ది రితి ఇండితసు, చి జో దెతి సుద్ది తుమ్‍క పరలోకుమ్‍తె బెదయ్‍తయ్, తుమ్‍క కెఁయఁక తెఁయఁక జియడ్తయ్.
23 జలె, పాపుమ్ జేఁవ్‍చి సేవ కెర్తసక బట్వాడి మొర్నుయి. గని, దేముడు జోవయించి సర్దక అమ్‍క ఆరి దిలి వరుమ్, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి తెడి పరలోకుమ్‍తె గెచ్చ కెఁయఁక తెఁయఁక జితిసి.