7
ఆగ్నల్ తెంతొ విడ్దల్ జా క్రీస్తుచి తెడి తిలిస్
జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ జాన్‍ల బావుడ్లు, మాన్సు మొర తిలె నాయ్, గని జివ్వి తిలె పొదికయ్ జోచి ఉప్పిరి ఆగ్నల్‍క అదికారుమ్ తయెదె మెన నేన్సు గే? గని, కేన్ జవుస్ తేర్‍బోదచొ మున్సుసి జివ్వి తిలి ఎదిలి, ఆగ్నల్‍చి రిసొ జోచి తెడి జా తయెదె, జా ఆగ్న పిట్టవుక నెంజె. గని మున్సుస్ మొర గెలె, తెర్నిమున్సు చెంగిల్ తతి జా ఆగ్న జేఁవ్‍చి ఉప్పిరి తయె నాయ్. జాకయ్, మున్సుసి జీవ్ తిలె పొది జా తేర్‍బోద అన్నెక్లొక గెలె, జాక ‘లంజె’ మెనుల, గని మున్సుసి మొర గెలె, జా ఆగ్న ముద్దొ కెర్లిస్ తెంతొ జా పిట్టవ జా అస్సె, చి అన్నెక్లొక పెండ్లి జలె లంజె నెంజె.
దస్సి, బావుడ్లు, క్రీస్తుక నంప కెర జో తెన్ తుమ్ బెదిలి రిసొ, జో యేసుక్రీస్తుచి ఆఁగ్ మొర్లిస్ తెన్ తూమ్ కి మొర అస్సుస్, చి రిసొ తుమ్‍చి ఉప్పిరి ఆగ్నల్‍క అదికారుమ్ నాయ్. దస్సి, తుమ్ అప్పె ఆగ్నల్‍చి తెడి నాయ్ చి రిసొ తుమ్ అన్నెక్లొచి అదికారుమ్‍చి తెడి తంక వాట్ తవుస్ మెనయ్ దేముడు ఇసి జర్గు కెర్లన్. జో దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రితి అమ్ ఆత్మపలితుమ్ దెరుక మెనయ్, మొర జీవ్ జా ఉట్లొ జో క్రీస్తుచి తెడి అమ్ తంకయ్ మెనయ్ ఇసి జర్గు కెర్లన్. ఈంజ ఆఁగ్‍చ అమ్‍చి పాపుమ్‍చ ఆసల్‍క అమ్ జితె తిలి పొది ఆగ్నల్ అమ్‍చి పెట్టిచ ఆసల్‍క ‘పాపుమ్‍చయ్’ మెన దెకయ్‍తె తిల, చి జేఁవ్ ఆగ్నల్ ‘దస కమొ పోన’ మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ పాపల్ కెర్తి ఆస ఒగ్గర్ జా గెలి. పాపుమ్ కెర్తి జా ఆస ఒగ్గర్ జా అమ్‍చి ఆఁగ్‍చ వాటల్‍తె బార్ జా జేఁవ్‍చి కామ్ కెర్తె తా మొర్ను ఆన్‍తి పలితుమ్ దెర్తె తిలి. గని అప్పె, క్రీస్తు తెన్ బెద అమ్ ‘మొర్లి’ తెంతొ, ఆగ్నల్ తెంతొ పిట్టవ జా అస్సుమ్. అమ్‍క దెర బంద తిలి జా ఆగ్నల్‍క అమ్‍చి ఉప్పిరి అదికారుమ్ నాయ్ చి రిసొ రెగిడ్ల ఆగ్నల్‍చి తెడి నాయ్ గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మకయ్ నొవర్ జెర్మున్ జా, జయ్యి సెక్తికయ్ జోచి సేవ కెర్తసుమ్.
ఆగ్నల్‍తె పాపుమ్ వాట్ చజ ఒగ్గర్ జా గెతిస్
జలె, కిచ్చొ మెనుమ? ‘ఆగ్నలీ పాపుమ్’ మెనుక జయెదె గే? నెంజె. దస్సి మెనుక జయె నాయ్. గని ఆగ్నల్ తత్త నాయ్ జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, ‘ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర్లొసొ’ మెన ఆఁవ్ సరిగా చినంతయ్ నాయ్. “అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిక ఆస జా నాయ్” మెన ఆగ్నల్‍తె తత్తి నాయ్ జలె, అన్నెక్లొచి ఆస్తిక ఆస జతిస్‍క ‘పాపుమ్’ మెన నేన్‍తయ్, ఆఁవ్ కి దస్సి పాపుమ్ కెర్తిసి చినంతయ్ నాయ్. గని, పాపుమ్‍బుద్ది అంచి పెట్టి అగ్గె తెంతొ తిలన్, చి “అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిక ఆస జా నాయ్” మెన ఆగ్నల్‍తె తతికయ్, అంచి పెట్టిచి పాపుమ్ బుద్దికయ్ “దస్సి జలె, అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిక ఆస జయిందె” మెనయ్ ఆస జలయ్, చి అన్నె ఒగ్గర్ ఆసల్, కిచ్చొ కిచ్చొచ ఆసల్ ఎత్కి జలయ్. ఆగ్నల్ నేన్లె, అమ్‍చి పాపుమ్ నిజిల్ రితి, జీవ్ నెంజిల్ రితి తా కామ్ కెరె నాయ్. ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, అగ్గెయి ఆగ్నల్‍చి తెడి నే తస్తె, అంచి పాపుమ్‍క ‘అస్సె’ మెన నేన కెర, అంచి ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి సర్ద తెన్ జితె తిలయ్, గని జా ఆగ్న సూన్లి తెంతొ పాపుమ్ అంచి పెట్టి అన్నె జీవ్ జలన్, చి ఆఁవ్ మొర్లయ్. 10 దస్సి, ‘జీవ్ దెతి వాట్ దెకయెదె’ మెన ఆఁవ్ నంప కెర్లి ఆగ్న అంక మొర్తి సిచ్చ ఆన్లన్. 11 కీసి మెలె, పాపుమ్‍బుద్ది అంక మోసిమ్ కెర, ‘చెంగిల్’ మెన ఆఁవ్ నంప కెర్లి ఆగ్న వాటీ బార్ జలన్. 12 మెలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ సుద్ది అస్తి, ఒత్తచి ఎత్కి ఆగ్న సుద్ది అస్సె, సత్తిమ్‍చ తీర్పుల్ దెకయ్‍తయ్, చెంగిల్ అస్సె.
13 దస్సి జలె, ‘ఆఁవ్’ మెనుమ, చెంగిల్‌చి అంక మార్లన్ గే? నాయ్. ఆగ్నల్ చెంగిల, గని జా చెంగిల్ తిలిస్‍చి ఆగ్న పిట్టవ పిట్టవ, పాపుమీ అంచి పెట్టి జేఁవ్‍చి కామ్ కెర కెరయి మార్లి. దేముడుచి సెలవ్ కిచ్చొ మెలె, ఆగ్నల్ వాట్ పాపుమ్ జేఁవ్‍చి కామ్ కెర్తె తతిస్‍తెయి పాపుమ్‍క, పాపుమీ మెన మాన్సుల్ చినుత్ మెనయ్, పాపుమ్ ఆగ్నల్ వాట్ పుల పుల కెద్ది మూర్కుమ్ జా గెతయ్ గే చినుక నెంజిలిస్‍చి జేఁవ్‍చి కామ్ పూర్తి డీసుకయ్ మెన, దేముడు సెలవ్ దిలన్.
14 జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍క దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మకయ్ దిలస, జోచి ఆత్మతెయ్ బెదితస, మెన ఆమ్ జానుమ్, గని ఆఁవ్ మాన్సుక మాములుమ్ మాన్సుచి ఆఁగి, మాములుమ్ మాన్సుచి బుద్ది అస్సె, చి ఈంజ ఆఁగ్‍తె ఆఁవ్ తతి ఎదిలి సేంపు పాపుమ్ అంక నేన్లి రితి అస్సె. పాపుమ్‍చి గొతిమాన్సు ఆఁవ్. 15 ఆఁవ్ సొంత ఇండితిసి ఆఁవ్ అర్దుమ్ కెరనుక నెతిర్‍తసి. ‘సత్తిమ్ కెరిందె’ మెలె కి నెత్ర తా, ‘గర్చి’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ జర్గు కెర గెల సిక్కు జా గెతసి.
16 జలె, ‘పాపుమ్’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ కెర్తసి జలె, జా పాపుమ్ నెసిలిసి తెన్ ‘దేముడు దిల ఆగ్నల్ చెంగిలి’ మెన ఒప్పన్లి రితి జతయ్. 17 తెడిక తెడి దేముడుక ప్రేమ కెర్తొ అఁవ్వి జా పాపుమ్ కెర్తొసొ నెంజి, గని ఆఁవ్ మాన్సుచి ఆఁగి తిలి పాపుమీ జా కామ్ కెర్తయ్. 18 మెలె, అంచి సొంత సెక్తిక, అంచి ఆఁగి, అంక కిచ్చొ సత్తిమ్ నాయ్ మెన జాని. ‘చెంగిల్‌చి కెరిందె’ మెన ఉచరిందె, గని మాన్సుచి అంచి సెక్తిక జర్గు కెరుక నెతిరి. 19 నెత్ర, ‘చెంగిల్’ మెన ఆఁవ్ ఇస్టుమ్ జలిసి జర్గు నే కెర్తె, నెసిలి పాపుమ్ జర్గు కెరయ్ గెల్తసి. 20 జలె, ‘పాపుమ్’ మెన ఆఁవ్ నెసితిసి ఆఁవ్ కెర్తసి జలె, దేముడుక ప్రేమ కెర్తొ అఁవ్వి జర్గు కెర్లిసి నెంజె, గని అంచి అఁగి జేఁవ్‍చి ఇస్టుమ్ కెర, పాపుమీ జర్గు కెర్తయ్.
21 దస్సి, కిచ్చొ ఆగ్న డీస్తయ్ మెలె, ‘సత్తిమ్ కెరిందె’ మెన ఆఁవ్ ఉచర్లె పొది, పాపుమ్ పాసి రకితె అస్సె. 22 మెలె, అంచి పేట్ తెడి దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ రిసొ ఇస్టుమ్ కెరుక ప్రేమయ్ అస్సి, 23 గని అంచి అఁగి కిచ్చొ ఆగ్న జర్గు జతిసి ఆఁవ్ చినితసి మెలె, అంచి మెన్సుతె తిలిస్‍చి ఉప్పిరి జా వేరచి యుద్దుమ్ కెర, అంచి ఆఁగిచ వాటల్ తెన్ నెరవెర్సుప జతి పాపుమ్‍తె అంక దెర్ను సేడయ్‍తయ్. 24 అయ్యొ! కెద్ది బాద సేడ్తసి, జా ఎత్కి రిసొ! మొర్ను ఆన్‍తి ఈంజ పాపుమ్‍చి ఆఁగ్ తెంతొ కో అంక రచ్చించుప కెరుల? 25 అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి రిసొ దేముడుక జొఒర! జొయ్యి రచ్చించుప కెరెదె! జొయ్యి అమ్‍క జీనవ అస్సె! జలె, అప్పెచి మట్టుక అంచి మెన్సుక, జో తిలి ఆత్మక, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి రిసొ దేముడుచి సేవ ఆఁవ్ కెర్తసి, గని అంచి ఆఁగ్‍క పాపుమ్‍చి సేవ కెర్తసి.