8
యేసు అమ్‍క పాపుమ్ తెంతొ మొర్ను తెంతొ పిట్టవ కెర్లిసి
జలె, క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడిచ మాన్సుల్‍క జో జోచి పాపుమ్ పుంచ అస్సెచి రిసొ లోకుమ్‍చ ఎత్కిక జో తీర్పు కెర్తి పొది జేఁవ్‍క కిచ్చొ సిచ్చ జంక నాయ్. నాసెనుమ్‍తె జేఁవ్ గెచ్చుక నాయ్. కిచ్చొక మెలె, అమ్‍క ఏలుప కెర్తె పాపుమ్ చి మొర్నుచి ప్రమానుమ్‍చి సెక్తి తెంతొ జీవ్ దెతి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి ఆగ్నతె అమ్‍క పిట్టవ కెరయ్ అస్సె. జో యేసుచి అత్తి, యేసుతె జర్గు జలి కామ్‍వాట్ విడ్దల్ కెరయ్ అస్సె. మెలె, మాన్సుచి ఆఁగి పాపుమ్ ఏలుప కెర్తయ్. అమ్‍చి ఆఁగి ఏలుప కెర, ఆగ్నల్ నెరవెర్సుప కెరుక తిలిసి పాపుమ్ పిట్టయ్‍లి. జాకయ్ ఆగ్నల్ అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చవుక అమ్‍క చెంగిల్ కెరుక నెతిర్తి. జలె, దేముడు అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చవ అమ్‍క సుద్ది కెరుక మెన మాన్సుచి ఈంజ పాపుమ్‍చి ఆఁగ్ రూపుమ్ జోచొ సొంత పుత్తుస్‍క ఈంజ లోకుమ్‍తె తెద్రయ్‍లన్. దస్సి పాపుమ్ పుంచితి బలి జో జతి రిసొ అమ్‍చి అఁగి కామ్ కెర్తి పాపుమ్ జాక జెతికయ్, జో యేసుచి ఆఁగ్ వాట్ పాపుమ్‍క సిచ్చ కెర గెల తీర్పు కెర్లన్*. కిచ్చొక పాపుమ్‍క తీర్పు కెర్లన్ మెలె, ఆగ్నల్‍తె సంగిలి దొర్కు జలి పున్నిమ్ అమ్‍చితె నెరవెర్సుప జవుస్ మెనయ్. కచితె మెలె, అమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్‍క నాయ్ గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తికయ్ కో ఇండుమ్‍దె గే, అమ్మి.
మాములుమ్ మాన్సుచి బుద్దిక, ఈంజ ఆఁగ్‍చ అమ్‍చి పాపుమ్‍చ ఆసల్‍క కో జితతి గే, ఈంజయి లోకుమ్‍తె తిలిస్ ఎత్కిక, ఈంజ ఆఁగ్‍చ ఆసల్ తిలిస్ ఎత్కికయ్ కోర్‍ప జతతి, ఉచర్తె తత్తతి. గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తిక కో జితతి గే, జా ఆత్మయి సికడ్తిస్‍కయ్ కోర్‍ప జతతి, ఉచర్తె తత్తతి. ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి, అమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ జర్గు కెర్తిస్‍క కోర్‍ప జతిసి మాన్సుక మొర్నుతె నెయెదె, గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక కోర్‍ప జతిసి అమ్‍క జీవు దెతిసి, సేంతుమ్ దెతిసి జాఁ అస్సె. మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍చ, అమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ జర్గు కెర్తిస్‍క కో కోర్‍ప జతతి గే, జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ జా అస్తి, విరోదుమ్ కెర్తతి. దస్సి పాపుమ్‍చి ఆత్మ తిలస దేముడుచి ఆగ్నల్ సూన్‍తి నాయ్, కెర్తి నాయ్. నెతిర్తి. మాములుమ్ మాన్సుచి జోచి సొంత బుద్దిక, జోచి ఆఁగ్‍చ ఆసల్‍క ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండితస, దేముడుచి ఇస్టుమ్ కెరుక నెతిర్తి, జోక సర్ద కెరుక నెతిర్తి.
తుమ్, మాత్రుమ్, మాములుమ్ మాన్సుచి పాపుమ్‍బుద్దిచ నెంజుస్, ఈంజ ఆఁగ్‍చ ఆసల్‍క జితస నెంజుసు, నాయ్ గెద? దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అస్సె జలె, జోచి ఆత్మకయ్ జితసు. కేన్ మాన్సుచి పెట్టి క్రీస్తుచి ఈంజ ఆత్మ తయె నాయ్ గే, జో మాన్సు క్రీస్తుచొ నెంజె. 10 తుమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొ తుమ్‍చ ఆఁగ్ మొర్ల రిత జా అస్తి, గని క్రీస్తు తుమ్‍చి పెట్టి అస్సె జలె, క్రీస్తుచి పున్నిమ్‍చి రిసొ జోచి ఆత్మక తుమ్ జివ్వి అస్సుస్. 11 జో యేసుక అన్నె జియడ్లొ దేముడు అబ్బొస్‍చి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి జితయ్ జలె, క్రీస్తు జలొ జో యేసుక మొర్ను తెంతొ విడ్దల్ కెర జియడ్లొ జో అబ్బొసి, మొర్త తుమ్‍చయ్ ఆఁగ్‍క కి జియడెదె. తుమ్‍చి పెట్టి జితి జోచి ఆత్మవాటు, తుమ్‍చి పెట్టి జో దెతి జోచి ఆత్మకయ్ జియడెదె.
యేసు తెన్ అమ్ అబ్బొస్‍చ పుత్తర్లు
12 జాకయ్, బావుడ్లు, అమ్ పూచి జా అస్సుమ్. జా పూచి అమ్ కీసి కుట్టవుక? మాములుమ్ మాన్సుచి బుద్దిక నాయ్, అమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ జర్గు కెర్తిస్‍క నాయ్. జా ఎత్కి పోన. 13 కిచ్చొక మెలె, మాములుమ్ మాన్సుచి బుద్దిక, తుమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్‍క, తుమ్ జితసు జలె, ఆత్మక మొర్తె. గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తిక ఈంజ ఆఁగుచ కమొ గెచ్చవనయ్ గెల్తె జలె, మార్తె జలె, ఆత్మక జిస్తె. 14 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తిక ఇండితొ ఎత్కి మాన్సు, జో దేముడుచి పుత్తర్లు జవుల. 15 మెలె, జోచి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అయ్‍లిసి తుమ్‍క గొతిమాన్సుల్ కెర బియడ్తిసి నెంజె. తుమ్‍చి అగ్గెచి బుద్దిచి రిసొచి బిడ్కి తెన్ తుమ్ అప్పె తంక నాయ్. జోచి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అయ్‍లిసి తుమ్‍క జోవయించ పుత్తర్సులి కెర్లిసి. అప్పె “అంచ పుత్తర్లు తుమ్” మెన జో అమ్‍క దెకితయ్, చి “ఓ బ, ఓ బ” మెన జోక అమ్ ఉంక్రయ్‍లె, కిచ్చొ సెక్తిక ఉంక్రయ్‍తసుమ్ మెలె, 16 జోచ బోదల్ అమ్ జలిస్‍చి రిసొ, జోచి సొంత ఆత్మ అమ్‍చి ఆత్మతె జోచ బోదల్ మెన సాచి దెతయ్‍చి, దస్సి ఉంక్రయ్‍తసుమ్. 17 అన్నె, జోవయించ బోదల్ జలమ్ మెలె, జోచి పుత్తుస్ జలొ క్రీస్తు తెన్ జో దేముడుక తిలిస్‍తె అమ్‍క వాట జెయెదె. జా వాట అమ్‍క కీసి సేడెదె మెలె, జో యేసు సేడ్ల బాదల్‍తె అమ్ బెద ఓర్సుప జా జీన్లె, జోచి పరలోకుమ్‍తెచి ఉజిడ్‍తె జో గవురుమ్ జతిస్‍తె కి బెదుమ్‍దె.
18 జలె, బాదల్ సేడ్తిస్‍చి రిసొ, చి యేసు తెన్ అమ్ గవురుమ్ జతిస్‍చి రిసొ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, దేముడు జా ఆకర్ దీసిక అమ్‍క కెర్తి గవురుమ్‍చి రిసొ ఉచర్లె, ఈంజ ఉగుమ్‍చ బాదల్ కెత్తి జలెకి కిచ్చొ నెంజె. 19 జో దేముడుచ పుత్తర్లు అమ్ జలిసి, జా దీసిక అమ్ గవురుమ్ జతిస్‍తె పూర్తి రుజ్జు జతె ఎదక జెర్మయ్‍లిస్ ఎత్కి ఆస తెన్ రకితె అస్సె. 20 కిచ్చొక మెలె, తయార్ జలిస్ ఎత్కి అగ్గె తెంతొ కిచ్చొ కిచ్చొ అల్లర్ సేడ సిక్కు జా అస్సె. జాచి ఇస్టుమ్‍క నాయ్, గని “కచితుమ్ సమయుమ్ జా అయ్‍లి మెలె చెంగిల్ కెరిందె” మెన దేముడుచి సెలవ్ నెరవెర్సుప జతిస్‍కయ్ ‘కచితుమ్ జర్గు జయెదె’ మెలి రితి దయిరిమ్ తెన్ తిలి రితి రకితయ్. 21 మెలె, దేముడుచ బోదల్ పూర్తి విడ్దల్ జా గవురుమ్ జతి పొదిక జెర్మయ్‍లిసి ఎత్కి కి జా పాడ్ జతిస్‍తె నాసెనుమ్ జతిస్‍తె సేడ్లిస్ తెంతొ విడ్దల్ జయెదె.
22 తేర్‍బోద లడెస్ జంక మెన కంట్లు పాఁవ జా అయ్‍లి పొది కీసి కస్టల్ నొప్పుల్ జా టింకితయ్ గే, దస్సి, జెర్మున్ జలిస్ ఎత్కి మొత్తుమ్ అప్పె ఎద కస్టల్ నొప్పుల్ తెన్ టింకయ్‍తయ్ మెన జానుమ్. 23 తెద్దిలి నాయ్ అమ్‍క జెతికయ్ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి మొదొల్‍చి పంటొ అమ్‍చి పెట్టి అస్సె. జలె, “అమ్‍చ ఆఁగ్‍క, ఈంజ లోకుమ్‍చ బాదల్ ఎత్కి తెంతొ, దేముడు అన్నె గెనన్లిసి, అమ్ జోచ పుత్తర్లు జలిసి, కెఁయఁక పూర్తి డీసెదె? అమ్ అన్నె కెద్ది రకుక?” మెన ఆమ్ అమ్‍చి పెట్టి టింక టింకయ్ రకితసుమ్. 24 ‘అమ్‍చ ఆఁగ్‍క మార్సుప కెర్తిస్ జో జర్గు కెర్తిస్‍కయ్ జో అమ్‍క రచ్చించుప కెర అస్సె’ మెనయ్ ఆస తెన్ రకితసుమ్. జలె, ఉచరుమ, దెకిలిసి జర్గు జలిస్‍కయ్ ‘ఆస తెన్ రకితసుమ్’ మెనుక బెదె నాయ్. దెకిలిసి జర్గు జలిస్‍కయ్ కో ఆస తెన్ రకితి నాయ్. 25 గని అప్పెక నే దెకిలిస్‍క ‘కచితుమ్ జర్గు జయెదె’ మెన అమ్‍క ఆస తిలె, నిదానుమ్ తెన్ రకుమ్‍దె.
అమ్‍చ ప్రార్దనల్‍తె కి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్‍క తోడ్ తతిస్
26 దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్‍క సెక్తి నెంజిలిస్ ఎత్కితె కి అమ్‍క తోడు తత్తయ్. ప్రార్దన కెరుక జలె, కీసి ప్రార్దన కెర్కగే నేనుమ్, గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ సొంత అమ్‍చి పెట్టి అమ్‍చ ప్రార్దనల్‍తె బెద అమ్ లట్టబుక నేన్లిస్, సంగుక నెతిర్లిస్‍క తోడు తత్తయ్, అమ్‍క సికడ్తయ్, చి అమ్ సంగుక నెతిర్లిస్‍క లట్టబుక నేన్లిస్‍క అమ్‍చి పెట్టి అమ్ టింకితిస్‍చి అర్దుమ్ బెదయ్‍తయ్. 27 జలె, జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్ జోచయ్ జల అమ్‍చ ప్రార్దనల్‍తె తోడు తా, దేముడుచి ఇస్టుమ్ తిలిసి ఒత్త బెదయ్‍తయ్. జోచి ఆత్మ కిచ్చొ అర్దుమ్ బెదయ్‍తయ్ గే జొయ్యి జానె. దస్సి, అమ్‍చి పెట్టి తిలిస్ ఎత్కి పరిచ్చ కెర్తొసొచి ఆత్మ సొంతయ్ అమ్‍చ ప్రార్దనల్‍తె అమ్‍క తోడ్ తత్తయ్, బెదితయ్.
దేముడు అమ్‍క జీనయ్‍తిసి డిట్టుమ్ కెర్తిసి
28 అన్నె కిచ్చొ దయిరిమ్ జతసుమ్ మెలె, దేముడుక ప్రేమ కెర్లసక, మెలె జోచయ్ జంక మెన దేముడు జోచి ఇస్టుమ్‍క బుకార్లసక కిచ్చొ బాదల్ అయ్‍లె కి, జేఁవ్ బాదల్‍తె కి చెంగిల్ పలితుమ్ దెర్తి రితి జా ఎత్కి చెంగిల్‍క బెదిత్ రితి జో నెరవెర్సుప కెర్తయ్ మెన జానుమ్. 29 కో యేసుక్రీస్తుక నంపజా జో దెతి రచ్చన నఙనుక గే జో దేముడు అగ్గె తెంతొ జానె. జలె, జోచొ సొంత పుత్తుస్ యేసుచ రిత అమ్ జంక మెన అమ్‍కయ్ జో నిసాన, జా జర్గు కెరుక ఒప్పన్లన్. దస్సి, అమ్ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ బావుడ్సివొ జలసక యేసు తొల్సుర్ జలన్. 30 జలె, ‘యేసుచ రిత జతు’ మెన జో కక్క కక్క నిసాన్ల గే, జోవయింక బుకార్లన్. కక్క కక్క బుకార్లన్ గే, జోవయించి పాపుమ్ పుంచ ‘అప్పె తెంతొ పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెలి రితి దెకిలన్, చి కచి కచి పాపుమ్ పుంచ ‘పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెలి రితి దెకిలన్ గే, “జోవయింక పరలోకుమ్‍తె కడ నెయిందె, అంచి ఉజిడ్‍తె అంచి గవురుమ్‍తె బెదయిందె” మెనయ్ ఒప్పన్లన్, చి జర్గు కెరెదె.
31 జలె, ఈంజ ఎత్కి బెదవ కిచ్చొ మెనుమ? దేముడు అమ్‍క తోడు అస్సె జలె, కో అమ్‍క పాడ్ కెరుక తెరితి! నెతిర్తి! 32 జోచొ సొంత పుత్తుస్‍క బాదల్ నే పిట్టయ్‍తె, అమ్ ఎత్కిజిన్‍క పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప కెర్తి రిసొ జోక బలి కెర మొర్నుతె సొర్ప కెర దిలొ. అమ్‍చి ఉప్పిరి జోవయింక తెద్ది ప్రేమ తిలి జలె, జో పుత్తుస్‍క దెతిసి ఎత్కితె అమ్‍క కి వాట దెయె నాయ్ గే? దెయెదె.
33 దేముడు నిసాన్లచి ఉప్పిరి కో కిచ్చొయ్ నింద వయడుక తెరితి గే? కోయి నెతిర్తి! జో దేముడు సొంతయ్ అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ అస్సె. అమ్‍క ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి దెకితయ్. 34 అమ్ జో నిసాన్లసక కో తీర్పు కెర, నాసెనుమ్‍తె తెద్రవుక తెరితి గె? కో నెతిర్తి! మొర అన్నె ముక్కిమ్‍క అన్నె జీవ్ జా ఉట్టిలొ క్రీస్తు జలొ యేసు అబ్బొస్ దేముడుచి ఉజెతొ పక్క వెస అస్సె. జొయ్యి అమ్‍క సిచ్చ దెయెదె గే? నాయ్. జో సొంత అమ్‍చి పచ్చెనచి తీర్పు సంగితయ్. 35 జలె, క్రీస్తుచి ప్రేమ తెంతొ కో జలెకి కిచ్చొ జలెకి అమ్‍క పిట్టవ కెరుక తెరితి గే? జోవయింక అమ్‍క వీడుప కెరుక బాదల్ జవుస్ తెర్‍తి గే? ఇర్కుల్ జవుస్ తెర్‍తి గే? మాన్సుల్ కెర్త గోసల్ అల్లర్ తెరితి గే? చువ్వె తతిసి జవుస్ తెరె గే? పాలల్ నెంజిలిస్ జవుస్ తెరె గే? ప్రమాదల్ జవుస్ తెరితి గే? మొర్తి సిచ్చ జవుస్ తెరె గె? కిచ్చొయ్ అమ్‍క జోక వీడుప కెరుక నెతిరి! 36 దేముడుచ కొడొతె పూర్గుమ్ రెగ్డయ్‍లి రితి,
“తుచి నావ్‌చి రిసొ ఒండి మెద్దెనె అమ్‍క మార్తతి,
‘కండ కత మెండల్ జేఁవ్’ మెలి రితి అమ్‍క దెకితతి”
మెన రెగ్డ అస్సె. 37 జో అమ్‍క ప్రేమ కెర అమ్‍చి పాపుమ్ వయిలొసొచి సెక్తిక ఇస బాదల్ ఎత్కితె అమ్ పూర్తి జీన అస్సుమ్, జీనుమ్‍దె. 38 అమ్‍క కిచ్చొ పూర్తి దయిరిమ్ మెలె, మొర్ను జవుస్, జీవ్ తతిస్ జవుస్, కేన్ లోకుమ్‍చ దూతల్ జవుస్, బూతల్ జవుస్, అప్పె జర్గు జతిసి జవుస్, పడ్తొక జర్గు జతిసి జవుస్, కేన్ లోకుమ్‍చ సెక్తివొ జవుస్, 39 ఈంజ లోకుమ్‍క ఉప్పిరి తిలిసి జవుస్ ఎట్టొ తిలిసి జవుస్, జెర్మున్ జలిసి అన్నె కిచ్చొ జలెకి, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ క్రీస్తుయేసు అమ్‍క దొర్కు కెర్లి దేముడుచి ప్రేమ తెంతొ వీడుప కెరుక నెత్రె మెన అంక పూర్తి దయిరిమ్ అస్సె.
* 8:3 8:3 యోహాను 12:31-33 దెక, కొలొస్సియుల్ 2:15 దెక. 8:36 8:36 కీర్తనలు 44:22.