9
దేముడు పూర్గుమ్ నిసాన్ల యూదుల్
1-2 అంచి పెట్టి ఒగ్గర్ దుకుమ్ బాద కెద్దొడ్ తెదొడ్ తాఁ గెతయ్. నిజుమి, క్రీస్తుచొ మాన్సు ఆఁవ్ సత్తిమ్ సంగితసి. జా దుకుమ్‍చి రిసొ అంచి ఆత్మతె దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అంక సాచి జతయ్. అంచి దుకుమ్ కిచ్చొక మెలె, జయ్యి సెకుమ్‍తె ఆఁవ్ జెర్మిలి రిసొ జేఁవ్ అంచ సొంత మాన్సుల్ అంచ బావుడ్లు జవుల, చి జోవయింక ‘యేసుక్రీస్తుక నంపజతు’ మెన అంక కెద్ది ఆస మెలె, ఆఁవ్ క్రీస్తు తెంతొ పిట్టవ జా నాసెనుమ్‍తె గెలె జోచి రచ్చన జోవయింక దొర్కు జతి జలె, జోచి ఉప్పిర్‍చి అంచి ప్రేమక జోవయింతె తెంతొ విడ్దల్ జతయ్. జోవయించి రిసొ కిచ్చొక అంక తెద్ది ఆస అస్సె మెలె, ‘అంచయ్ మాన్సుల్ జా అంకయ్ బక్తి కెర్తు, అంచి గవురుమ్ దెకయ్‍తు’ మెన దేముడు పూర్గుమ్ నిసాన *ఇస్రాయేలులు జోచ పుత్తర్సులు జతి జోచి ఉజిడి, జోవయించి నెడిమి తతి వరుమ్ పూర్గుమ్ తెంతొ దేముడు జోవయింక జోచి ప్రమానుమ్ కోడు దిలన్, జోచ §ఆగ్నల్ దిలన్, జోచి *బక్తి కెర్తి ఆగ్న దిలన్, రచ్చించుప కెర్తొసొ జెంక దిలిస్‍చి రిసొచ ప్రమానల్ దిలన్. అబ్రాహామ్, ఇస్సాకు, యాకోబు జోవయించయ్ పూర్గుమ్‍చ. అన్నె, జో మాన్సు జలిస్‍చి జెర్మున్‍క దెకిలె, జోవయించి సెకుమ్‍తె రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ క్రీస్తుయి జెర్మిలన్. ఎత్కిచి ఉప్పిరి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక జొఒర! కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక గవురుమ్ తవుస్! ఆమేన్.
గని యూదుల్ ఒగ్గర్‍జిన్ అన్మానుమ్ జలిసి దెకిలె ‘దేముడు పూర్గుమ్ సంగిలి ప్రమానుమ్ కోడుక పిట్లి’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. పిట్టె నాయ్. కిచ్చొక ఇసి మెంతసి మెలె, §ఇస్రాయేలుచి సెకుమ్‍తె జెర్మిలసతె సగుమ్‍జిన్‍క ‘ఇస్రాయేలులు’ మెనుక నెంజె, *అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍తె జెర్మిలస సగుమ్‍జిన్‍క ‘జోవయించ బోదల్ జవుల’ మెనుక నెంజె. అబ్రాహామ్‌చి పెట్టిచ సగుమ్‍జిన్ జోచ నిజుమ్‍చ బోదల్ నెంజిలిస్‍చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, పూర్గుమ్ దేముడు అబ్రాహామ్‍క,
“తుచి సెకుమ్‍చ ఎత్కితె ఎక్కి ఇస్సాకుచి తెడి జెర్మిలసకయ్
‘తుచయ్’ మెనిందె”
మెన ప్రమానుమ్ సంగిలన్. ఈంజ టాలిచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, మాములుమ్ ఆఁగ్ జెర్మున్‍క జోచి సెకుమ్‍తె జెర్మిలస నాయ్, గని దేముడుచి §ప్రమానుమ్‍కయ్ జెర్మిలసక ‘అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍చ’ మెనుక జయెదె. జా ప్రమానుమ్ సంగిలి పొది దేముడు అబ్రాహామ్‍క,
*“సంగిలి సమయుమ్ జా అయ్‍లి మెలె, ఆఁవ్ అన్నె జెయిందె,
చి సారాక పుత్తుది జెర్మెదె”
మెన ప్రమానుమ్ సంగిలన్.
10 జా ఏక్, అన్నె, అమ్‍చొ పూర్గుమ్‍చొ ఇస్సాకుచి తేర్సి రిబ్కా జో ఎక్కి మున్సుస్ తెన్ కల్వల్‍క అంగి జలి పొది, 11 జేఁవ్ కల్వల్ ఇన్నె నే జెర్మితె అగ్గె, జోవయింతె కో సత్తిమ్ కో పాపుమ్ కెరుక నేతయ్ జలెకి, ‘కచ కమొచి రిసొ నాయ్, గని కక్క నిసాన్ల అంచి ఇస్టుమ్ తయెదె గే, జోవయింకయ్ నిసాన’ మెన మాన్సుల్‍క నిసాన బుకార్తి జోచి ఇస్టుమ్ జెయిమ్ జంక మెనయ్, 12 రిబ్కాక దేముడు,
“దకిలొచి సేవ వెల్లొ కెరెదె”
మెన సంగిలన్. 13 అన్నె, అన్నెక్‍తె జో,
“దకిలొ జలొ యాకోబుక ప్రేమ కెర్లయ్,
గని వెల్లొ జలొ ఏసావుక విరోదుమ్ జలయ్”
మెన రెగ్డయ్‍లన్.
14 జలె, అమ్ కిచ్చొ మెనుక? ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కెర్లిస్‍క ‘నాయిమ్ నాయ్, సత్తిమ్ నాయ్’ మెనుక జయెదె గే? జయె నాయ్. దస్సి మెనుక నాయ్. 15 కిచ్చొక మెలె, మోసేక జో,
§“కచి ఉప్పిరి దయ తియిఁదె గే, తియిఁదె.
కక్క కన్కారుమ్ దెకిన్‍దె గే, దెకిన్‍దె”
మెన సంగిలన్. 16 కేన్ మాన్సుచి ఇస్టుమ్‍తె నాయ్, కేన్ మాన్సుచ కమొతె నాయ్, గని దేముడుచి దయతె. 17 అన్నె, దేముడుచ కొడొతె రెగిడ్లి రితి, పడ్తొ ఇస్రాయేలుల్‍క అల్లర్ కెర్తె తిలొ ఐగుప్తు దేసిమ్‍చొ రాడ్ జీవ్ తిలొ పరో రానొక దేముడు,
*“ఒండి లోకుమ్‍తె అంచి నావ్ సాడుప జవుస్ మెన,
తుచితె జర్గు జతి కామ్‍తె అంచి సెక్తి దెకయ్‍తి రిసొయి
తుక ఆఁవ్ టీఁవడ అస్సి”
మెన సంగ తెద్రయ్‍లన్. 18 కచి ఉప్పిరి జోచి దయ తియెదె గే, జోచి ఇస్టుమ్. కచి జీవ్ రాడ్ కెరెదె గే, జోచి ఇస్టుమ్!
19 దస్సి సంగిలె, “దస్సి జలె, దేముడుచి ఇస్టుమ్‍క జో కెర్తిసి జోచి పూచి. జాకయ్, జో కీసి కక్క పాపుమ్ వయడుక జయెదె! అమ్ రచ్చించుప జంక జోచి సెలవ్ నెంజిలె, కీసి అమ్‍చి పూచి జయెదె! జా పాపుమ్ వయుక కీసి అమ్‍చి పూచి జయెదె!” మెంతె, 20 గని, ఓ మాన్సు, తుయి కొన్సొ, చి దేముడుచి కోడుక జబాబ్ అన్నె దెతె! మత్తిక తెయార్ కెర్లి గేడి జాక తెయార్ కెర్లొ కుమ్మరొక “కిచ్చొక ఈంజయి రూపుమ్ అంక దిలది?”
మెన పుసెదె గే? 21 నాయ్. జా మత్తిచి ఉప్పిరి కుమ్మరొక పూర్తి అదికారుమ్. జయ్యి మత్తిబెండక సూటిచి గవురుమ్‍చి కెరెదె గే, గవురుమ్ నెంజిలి కామ్‍చి రిసొచి కెరెదె గే, జోచి ఇస్టుమ్. 22-23 జలె, పాపుమ్‍చి ఉప్పిర్‍చి జోవయించి కోపుమ్ దెకవుక మెన, జోచి సెక్తిచి రుజ్జు దెకవుక మెన దేముడుక ఇస్టుమ్ జలెకి, జోచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడితె, గవురుమ్‍తె పడ్తొక బెదవనుక మెన జో అగ్గె తెంతొ నిసాన్ల గేడివొక జో కెర్తి ఎదివాట్ దయ జాన్‍తి ఎదక జోవయించి సిచ్చ జత నాసెనుమ్‍తె గెత, గేడివొ ఒండి పాపుమ్ జో మదెనె ఒగ్గర్ సేంపు ఓర్సుప జా రకితె తిలె, జోచి దయ! 24 జో ఎదివాట్ దయ కెర్ల నిసాన్ల గేడివొ కొన్స మెలె, ఆము. ఆమ్ కొన్స మెలె, యూదుల్ తెంతొ ఆమ్ సగుమ్‍జిన్‍క జో బుకారా అస్సె, గని యూదుల్ నెంజిలస తెంతొ కి అన్నె మాన్సుల్‍క బుకారా అస్సె. 25 జోచ కబుర్లు పూర్గుమ్ సంగితె తిలొ హోసెయ అత్తి దేముడుచ కొడొతె రెగిడ్లి రితి,
“ ‘అంచయ్ మాన్సుల్’ మెన ఆఁవ్ అగ్గె నే సంగిలసక
తెదొడ్‍క ‘అంచయ్’ మెనిందె.
ఆఁవ్ అగ్గె ప్రేమ నెంజిలిస్‍క ‘ఆఁవ్ ప్రేమ కెర్లిసి’
మెనిందె.”
26 §“అన్నె, ‘తూమ్ అంచ మాన్సుల్ నెంజుసు’ మెన అగ్గె జో సంగిలి టాన్‍తె
తెదొడ్‍క ‘జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ దేముడుచ పుత్తర్లు జేఁవ్’ మెన మాన్సుల్ సంగుల.”
27 అన్నె, ఇస్రాయేలులు మెల అమ్‍చ యూదుల్‍చి రిసొ దేముడుచ కబుర్లు సంగితె తిలొ యెసయా పూర్గుమ్‍చొ కిచ్చొ సాడుప కెర్లి రితి జలన్ మెలె,
*“సముద్రుమ్‍చి ఒడ్డుచి ఇస్కచ గిడ్డల్ కెత్తి జవుల గే,
ఇస్రాయేలుచ పుత్తర్లు జల యూదుల్ దస్సి ఎత్తివాట్ జిన్ జవుల,
గని జోవయింతె సేంసిల రిత ఎక్కి దొన్ని రిత రచ్చించుప జవుల.
28 కిచ్చొక మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍చి ఉప్పిరి కిచ్చొ సిచ్చచి
తీర్పు ప్రబు ఉచరెదె గే,
సత్తు తెన్ తంద్రతెన్ జో జర్గు కెరెదె.”
మెన రెగ్డ అస్సె.
29 అన్నె జా నే జతె అగ్గె తెంతొ జో యెసయాచి అత్తి జో దేముడు ప్రబు రెగ్డయ్‍లి రితి జర్గు జా అస్సె. కిచ్చొ మెన మెలె,
“అమ్‍క సిచ్చ నే జత బోదల్ సగుమ్‍జిన్ సేఁస్తి రితి
పరలోకుమ్‍చ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ప్రబు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె,
సొదొమ అన్నె గొమొరా పట్నల్‍చి రితి సిచ్చ జా కుడ్తె నాసెనుమ్ జతమ్”
మెన రెగిడ్లి కోడు.
30 జలె, కిచ్చొ మెనుమ? ఈంజయి. సత్తిమ్ వాట్ నే చజిల యూదుల్ నెంజిలస దేముడు దెతి పున్నిమ్ జా అస్తి. కీసి మెలె, నముకుమ్ వాట్. యేసుక్రీస్తుక నంపజలి వాటు. 31 గని ఆగ్నల్ వాట్ పున్నిమ్ జంక ఉచర్ల అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్ మెల యూదుల్ ఆగ్నల్‍చ కమ్మొవాట్ పున్నిమ్ ఇండుక నెత్ర ఆగ్నల్ తిలిసి నెరవెర్సుప నే కెర, ఓడుప జల. 32 నముకుమ్ వాట్ నాయ్ గని కమొ వాటీ రచ్చన దొర్కు కెరనుక ఉచర్ల. వట్టెచొ పత్రె పిస్ర సేడ్ల రిత జాఁ ఓడుప జా అస్తి. 33 వట్టెచొ పత్తురు మెలె, యేసుక్రీస్తు. యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిరి నంపజతిసి నే జతిస్‍చి రిసొ అన్నెక్ కోడుతె తిలి రితి. కేన్ కోడు మెలె,
§“ఈందె, ‘సీయోను’ మెల అమ్‍చ యూదుల్‍చి వట్టె ఏక్ పత్తురు ఆఁవ్ గల్తసి.
జేఁవ్ నంప నెంజ జో పత్రె, జో సాప్రయ్ పిసిర సేడుల.
గని జోచి ఉప్పిరి కో జో నముకుమ్ తివుల గే,
జెఁవ్వి కచితుమ్ లాజ్ జతి నాయ్, ఓడుప జతి నాయ్”
మెన రెగ్డ అస్సె.
* 9:4 9:4 ‘ఇస్రాయేలులు’ మెలె, తొలితొ యాకోబు పూర్గుమ్‍చొక ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జా నావ్ తిలొ, ఆదికాండుమ్ 32:28. పడ్తొ జోవయించి సెకుమ్ మొత్తుమ్‍క ‘ఇస్రాయేలులు’ మెన నావ్ తిలన్. 9:4 9:4 నిర్గమకాండుమ్ 33:18-23. 9:4 9:4 ఆదికాండుమ్ 15:18, 17:1-21, 28:13, నిర్గమకాండుమ్ 2:24, 6:2-8, 19:5, 34:10-27, సమూయేలు దొన్నిచి పుస్తకుమ్ 23:5. § 9:4 9:4 నిర్గమకాండుమ్ 20:1-17, ద్వితీయోపదేశ కాండుము 5:1-22, 10:1-5. * 9:4 9:4 నిర్గమకాండుమ్ 25-31 అద్యయల్. 9:4 9:4 యెసయా 53 అద్యయిమ్, యిర్మీయా 23:5-6. 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘ఎత్కిచి ఉప్పిరి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జొయ్యి. జోవయింక జెయ్యి!…’. § 9:6 9:6 మెలె ‘యాకోబుచి’. * 9:7 9:7 యాకోబుక అబ్రాహామ్ మంత్రొ అన్నొసి; అబ్బొస్‍చొ అబ్బొస్ జయెదె. 9:7 9:7 ఆదికాండుమ్ 21:12. అబ్రాహామ్‌చి తేర్సి సారాక బోదల్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమాన్సు జలి హాగరు తెన్ అంచి నావ్ తెన్ బోద పాయి’ మెన సారా సంగితికయ్, అబ్రాహామ్ దస్సి కెర్లన్, చి ‘ఇష్మాయేల్’ మెన పుత్తు పాయిలన్. ఆదికాండుమ్ 16 అద్యయిమ్. 9:8 9:8 తేర్సి సారాచి గొతిమాన్సు హాగరు తెన్ అబ్రాహామ్ పాయిలొ పుత్తుస్ ఇష్మాయేల్ ఆఁగుతె జెర్మున్ జలొసొ జయెదె. మాన్సుచి ఇస్టుమ్‍కయ్ పాయిలొసొ జోచి రిసొ మాములుమ్ అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍తె జెర్మిలసక ఇష్మాయేల్‍చి పెట్టి జెర్మిలస, ఇష్మాయేల్‍చి సెకుమ్‍చ టాలి జయెదె. § 9:8 9:8 ఇస్సాకు ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ప్రమానుమ్‍కయ్ జెర్మిలొసొచి రిసొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ప్రమానుమ్ నంప కెర్లసక, మెలె యేసుక్రీస్తుక నంప కెర్లసకయ్ ఇస్సాకుచి పెట్టి జెర్మిలస ఇస్సాకుచి సెకుమ్‍చ టాలి జయెదె. * 9:9 9:9 ఆదికాండుమ్ 17:19-21, 18:10, 14. 9:12 9:12 ఆదికాండుమ్ 25:23. 9:13 9:13 మలాకీ 1:2-3. § 9:15 9:15 నిర్గమకాండుమ్ 33:19. * 9:17 9:17 నిర్గమకాండుమ్ 9:13-16. 9:20 9:20 యెసయా 29:16, 45:9. 9:25 9:25 హోసెయ 2:23. § 9:26 9:26 హోసెయ 1:10. * 9:27 9:27 యెసయా 10:22, 23. 9:29 9:29 యెసయా 1:9. 9:29 9:29 ఆదికాండుమ్ 13:13, 18:20, 19:24-25. § 9:33 9:33 యెసయా 8:14, 28:16, యోవేలు 2:32.