10
యేసుక్రీస్తుకయ్ నంపజలెకయ్ రచ్చించుప జంక జతిస్
బావుడ్లు, నంపనెంజిల అమ్‍చ యూదుల్‍చి రిసొ “జేఁవ్ కి నంపజా రచ్చించుప జతు” మెన అంక జీవు డడ్డ దేముడుక ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తె తత్తసి. నిజుమి దేముడుచి సేవ కెరుక యూదుల్ ఆస తెన్ అస్తి మెన ఆఁవ్ సాచి జతసి, గని జో దెతి రచ్చన కీసిచి గే అర్దుమ్ నే కెరన పొరపాట్ జా గెచ్చ అస్తి. మెలె, దేముడు దెతి పున్నిమ్ కేన్ వాటు దొర్కు జతయ్ గే, అర్దుమ్ నే కెరంతె జోవయించి సొంత సెక్తిక పున్నిమ్ జంక ఉచర. దేముడు పున్నిమ్ దెతి వరుమ్ నఙన్‍తి రితి దాక్ కెరంతి నాయ్. మెలె, ఎక్కి క్రీస్తుచి, తెడి ఆగ్నల్ సికడ్తి పున్నిమ్ దొర్కు జతయ్, ఆగ్నల్‍తె కోర్‍ప జా జలిసి కుట్టయ్‍తొసొ నెరవెర్సుప కెర్తొసొ జొయ్యి, చి జోచి ఉప్పిరి కో జోవయించి నముకుమ్ తివుల గే, జోవయించి పాపుమ్ జో పుంచెదె.
మోసేచి అత్తి రెగిడ్లిసి ఏక్ కిచ్చొ అస్సె మెలె,
*“ఆగ్నల్‍తెచి పున్నిమ్ కో పూర్తి నిదానుమ్ ఇండుల గే,
జేఁవ్‍చి తెన్ జివుల”
మెన రెగ్డ అస్సె. గని నముకుమ్ వాట్ పున్నిమ్ జతిస్‍చి రిసొచి ఏక్ కోడు ఉచరుమ. “పరలోకుమ్‍తె కో వెగ గెచ్చుల? ‘క్రీస్తుక ఉత్రవ కడ ఆన్‍తి రిసొ’ మెనుమ.” నెంజిలె, “బూలోకుమ్‍క ఎట్టొ లోకుమ్‍తె కో ఉత్ర గెచ్చుల?”; ‘క్రీస్తుక మొర్ను తెంతొ వెగవ కడ ఆనుక’ మెనుమ. నాయ్, దస్సి మెన నాయ్. నముకుమ్ వాట్ చి రచ్చనచి కోడు కేనె గెతిసి నెంజె, కిచ్చొ కామ్ కెర్తిసి నెంజె. రచ్చన దూరి నాయ్. రచ్చనచి కోడు పాసి అస్సె. తుమ్‍చి చోండితె, తుమ్‍చి పెట్టి అస్సె. మెలె, క్రీస్తుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్‍చి రిసొ అమ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్తసుమ్. జయ్యి కోడు. మెలె, యేసుక ‘పరలోకుమ్‍చొ ప్రబు జొయ్యి’ మెన మాన్సుచి మొక్మె కో సంగ ఒప్పన, ‘మొర్ను తెంతొ దేముడు అబ్బొసి జోక విడ్దల్ కెర అన్నె జియడ్లన్’ మెన పెట్టి నిదానుమ్ నంపజవుల గే, జెఁవ్వి రచ్చించుప జవుల. 10 కిచ్చొక మెలె, మాన్సు జోచి పెట్టి నంపజలె, జోచి పాపుమ్ పుంచి జయెదె. జోచి చోండి ఒప్పన్లె, జో రచ్చించుప జయెదె.
11 దేముడుచ కొడొతె రెగ్డయ్‍లిస్ ఉప్పిరి ఏక్ దెకిలమ్. కిచ్చొ మెలె,
§“జోచి ఉప్పిరి జోచి నముకుమ్ తిలొ కేన్ మాన్సుకి
కచితుమ్ లాజ్ జతి నాయ్ ఓడుప జతి నాయ్”
మెన రెగ్డ అస్సె. 12 కొన్స మెలె, యూదుల్‍క గ్రీసు దేసిమ్‍చ సుదల్‍క కక్కయ్ దేముడు తేడ దెకె నాయ్. జొయ్యి ప్రబు ఎత్కికయ్ ప్రబు, చి జోక నంపజా, జో దెతి రచ్చన నఙితొ ఎత్కి మాన్సుక జోచి వరుమ్ జో దెయెదె. 13 దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి;
*“ప్రబుచి రచ్చన నఙన్‍తొ ఎత్కి మాన్సు
తుచితెయి రచ్చన అస్సె మెన ఒప్పన
రచ్చించుప జయెదె”
మెన అస్సె.
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి పూచిచి రిసొచి కోడు
14 జలె, మాన్సుల్ క్రీస్తుక నంప నే జలె, జోవయించి రచ్చన కీసి నఙుల! జోచి రిసొ నే సూన తిలె, జోక కీసి నంపజవుల! కో బోదన కెరుక నే గెలె, కీసి జోచి రిసొ సూనుల! 15 అన్నె దేముడు నే తెద్రయ్‍లె, మాన్సుల్ కీసి జోచి బోదన కెరుల! దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి;
“సుబుమ్ కబుర్ కో బోదన కెరుల గే,
జోవయించ చట్టొ కెద్ది సూటి!”
మెన అస్సె. 16 గని సూన్ల అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్ ఎత్కిజిన్ నంపజా అస్తి మెన ఉచర నాయ్. యెసయాచి అత్తి దేముడు అన్నె రెగ్డయ్‍లి రితి;
“ప్రబు, అమ్ సూనయ్‍లిసి కో నంపజా అస్తి?”
మెన రెగిడ్లి కోడు.
17 జలె, కొడొ సూనయ్‍లెకయ్ మాన్సుల్ నంపజవుల. జేఁవ్ కిచ్చొ సూనుక మెలె, క్రీస్తుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ బోదన కెర్తిసి.
యూదుల్ ఒగ్గర్‍జిన్ సూనుక నెసిలిస్
18 జలె, అమ్‍చ యూదుల్‍క ‘సుబుమ్ కబుర్ సూన తతి నాయ్ గే?’ మెన ఆఁవ్ పుసితసి. సూనయ్ అస్తి. జా ఒండి లోకుమ్‍తె సూనయ్ జలిస్‍చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి ఏక్ కోడు బెదితయ్.
§“జోవయించి అవాడ్ ఒండి లోకుమ్‍తె సూనయి జా అస్సె,
ఎత్కి దిక్కుతె కెద్ది దూరి జలెకి,
జోవయించ కొడొ సూనయ్ జా అస్తి”
మెన రెగ్డ అస్సె. 19 జలె, ఆఁవ్ అన్నె పుసితసి; ‘ఇస్రాయేలు ప్రెజల్ అర్దుమ్ కెరంతి నాయ్ గే?’ మెన పుసితసి జలె, మోసేచి అత్తి దేముడు,
*“అంచ యూదుల్ నెంజిలసక తుమ్ యూదుల్ గోస జతి రితి కెరిందె,
బుద్ది నెంజిలి దేసిమ్‍చచి ఉప్పిరి తుమ్‍క కోపుమ్ జెతి రితి ఏక్ కామ్ జర్గు కెరిందె”
మెన యూదుల్ నెంజిలస నంపజలిస్‍చి రిసొ యూదుల్ గోస జతిస్‍చి రిసొ రెగిడ్లి కోడు. 20 పడ్తొ, యూదుల్ నెంజిలస క్రీస్తుక నంపజా దేముడు తెన్ బెదితిస్‍చి రిసొ అన్నె సొస్టుమ్‍చి కోడు దేముడు యెసయాచి అత్తి రెగ్డ అస్సె.
“అంక చజుక నే ఉచర్లస, అంక చజ అస్తి.
అంచి రిసొ నే పుసిలసక, ఆఁవ్ డీస అస్సి”
మెన రెగిడ్లి కోడు. 21 గని అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍చి రిసొ జోచి అత్తి కిచ్చొ రెగ్డ అస్సె మెలె,
“కోడు నే సూన్‍త ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి బుల్త ప్రెజల్‍క
ఒండి మెద్దెనె అత్తొ చంపొ కెర బుకార్తె తిలయ్,
గని ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నెసిల”
మెన రెగ్డ అస్సె.
* 10:5 10:5 లేవీయకాండుమ్ 18:5. 10:6 10:6 6-7 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 30:12-14చి కోడు పవులు ఇన్నె బెదయ్‍తయ్. 10:10 10:10 నెంజిలె, మాన్సు జోవయించి పెట్టి నంపజా జోవయించి చోండి ఒప్పన్లె, జోవయించి పాపుమ్ పుంచి జయెదె, జో రచ్చించుప జయెదె. § 10:11 10:11 యోవేలు 2:32, రోమియుల్ 9:33. * 10:13 10:13 యోవేలు 2:32. 10:15 10:15 యెసయా 52:7. 10:16 10:16 యెసయా 53:1. § 10:18 10:18 కీర్తనలు 19:4. * 10:19 10:19 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 32.21. 10:20 10:20 యెసయా 65:1. 10:21 10:21 యెసయా 65:2.