11
యూదుల్‍క దేముడు పూర్తి నే ములిలిస్
అప్పె కిచ్చొ పుసితసి? జోవయించ యూదుల్‍క దేముడు పూర్తి ముల అస్సె గే? నాయ్! ఆఁవ్ సొంత కి ఇస్రాయేలుడు, అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍తె జెర్మిలొసొ, బెన్యామీను చి తెగతె జెర్మిలొసొ. జో దెతి రచ్చన తంక మెన జో అగ్గె తెంతొ జాన్‍ల నిసాన మాన్సుల్‍క దేముడు ములె నాయ్. జా పొదిచ ఇస్రాయేలుల్‍చి రిసొ కిచ్చొ మెన దేముడుచి మొక్మె ఏలీయా పూర్గుమ్‍చొ ఏడ తీర్పు సంగిలన్ గే దేముడుచి కొడొతె అస్సె.
*“ప్రబు, తుచ కబుర్లు సంగితసక మార అస్తి.
తుచి నావ్ తెన్ బందిల గుడివొ బొసుడవ అస్తి.
అప్పె ఆఁవ్ ఎక్కిలొయి తుచ కబుర్లు సంగితొసొ అస్సి,
చి అంక కి మారుక కోర్‍ప జతతి”
మెన ఏలీయా ఏడ్లన్. గని దేముడు జోక
“ ‘బయలు దేముడు’ మెలొసొక నే జొకర్తె అంకయ్ నిదానుమ్ తత్తు మెన సత్తు వెయిల్‍జిన్ యూదుల్ జా పాపుమ్‍తె నే సేడ్తి రితి పిట్టవ అస్సి”
మెన సంగిలన్. అప్పె కి దేముడుచి దయక జో నిసాన సేంసిల యూదుల్ అస్తి. గని జోవయించి రచ్చన కమ్మొవాట్ నాయ్, గని జోచి దయ వాటు జోవయింక దొర్కు జా అస్సె. కమ్మొవాట్ నాయ్, నెంజిలె దయ మెన సంగితిక, దయ జయె నాయ్.
జలె, కిచ్చొ రుజ్జు డీస్తయ్ మెలె, జేఁవ్ చజుక ఉచర్లిసి అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍క పిట్ట అస్సె. జోవయింతె కక్క దేముడు నిసాన్లన్ గే, జోవయింక దొర్కు జా అస్సె, గని తిలసక జోవయించి జీవ్ రాడ్ జా గెచ్చ, జా రచ్చన జేఁవ్ నఙనుక నాయ్. దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి;
“అప్పె ఎద కి ‘దెకుత్ నాయ్, సూన్‍తు నాయ్’ మెనయ్,
జేఁవ్ గుడ్డి బొయ్‍రొ తతి రితి, జుమితస తతి రితి,
దేముడు జర్గు కెర అస్సె”
మెన రెగిడ్లి కోడు. పడ్తొ, దావీదు పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి రితి కి;
§“జోవయించి విందు అన్నిమ్ జోవయింక బోను జలి రితి జా,
జోవయింక దెర్ను సేడవ్‍సు, సిచ్చ ఆన్సు.
10 జేఁవ్ గుడ్డి జా దెకుత్ నాయ్, చి
జోవయించి పాటి కుబ్డి జలి రితి జా,
జోవయించి పాపుమ్‍చి జాడు కెఁయఁక తెఁయఁక వయుతు”
మెన రెగిడ్లి కోడు.
11 జలె, జేఁవ్ ఇస్రాయేలుల్ పిసిర్లిసి జలె, ‘పూర్తి సేడయ్ గెతు’ మెలి ఉద్దెసుమ్‍కయ్ దేముడు జర్గు కెర్లన్ గే? మెన ఆఁవ్ పుసితసి. నాయ్! గని జేఁవ్ ఇస్రాయేలుల్ నంప నెంజ పొరపాట్ జతికయ్, రచ్చన దొర్కు జతి వాటు యూదుల్ నెంజిలసక దొర్కు జా అస్సె. ‘జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస రచ్చించుప జతిసి అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్ దెక గోస జా బుద్ది ఉచరంతు’ మెనయ్ దేముడు దస్సి జర్గు కెర అస్సె. 12 జలె, జేఁవ్ ఇస్రాయేలుల్ పొరపాట్ జలిసి ఒండి లోకుమ్‍చక దేముడు దెతి సొమ్సారుమ్ దొర్కు కెర అస్సె జలె, జేఁవ్ ఇస్రాయేలుల్ ఓడుప జలిసి యూదుల్ నెంజిలసక సొమ్సారుమ్ కెర అస్సె జలె, జేఁవ్ యూదుల్ జల ఇస్రాయేలుల్ ఎత్కిజిన్ పడ్తొక రచ్చించుప జలె, లోకుమ్‍క అన్నె కెద్ది సొమ్సారుమ్ జయెదె!
13 అప్పె, జలె, ఒత్త తిల తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ఆఁవ్ కిచ్చొ సంగితసి మెలె, తుమ్‍కయ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన ప్రబు అంక జోచొ బారికి కెర తెద్రవ అస్సె. ఈంజ కామ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ ఒగ్గర్ సర్ద జతసి. 14 తూమ్ రచ్చించుప జతిసి అమ్‍చ యూదుల్ దెకిలె, ఇదిల్ జవుస్ గోస జా, జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ ప్రబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్‍క ఇస్టుమ్ జవుల, చి జో దొర్కు కెర్తి రచ్చన నఙనుల. దస్సి జలె, జేఁవ్ కి రచ్చించుప జతి కామ్‍తె ఆఁవ్ ఇదిల్ బెద తయిందె. 15 ఈంజ కిచ్చొక అంచి ఆస మెలె, దేముడు అమ్‍చ యూదుల్‍క గడియ ములయ్‍లి రిసొ, ఒండి లోకుమ్‍చ అన్నె మాన్సుల్ కి జోవయింతెన్ బెదుక వాటు అయ్‍లి. దస్సి కి దేముడు అమ్‍చ యూదుల్‍కయ్ అన్నె బెదవన్లె, మొర్ను తెంతొ పిట్టవ జా జేఁవ్ కి నొవర్ జివుల.
రూక్‍తె కొమ్మల్ అంటుప కెర్తిస్
16 ‘నొవొ’ మెన తొలితొ బలి దిలి పాకుమ్ దేముడుక దిలి రిసొ సుద్ది జా అస్సె జలె, జా ఒండి పాకుమ్ సుద్ది జలి రితి జతయ్. అన్నె, రూక్‍చి చేరు సుద్ది జలె, కొమ్మల్ కి సుద్ది జవుల. 17 జలె, దేముడు నిసాన్ల ఇస్రాయేలుల్‍క ‘ఒలీవ రూకు’ మెనుమ. తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక ‘వెర్రి ఒలీవ రూక్‍చ కొమ్మల్’ మెనుమ. జలె, జో చెంగిలొ ఒలీవ చెట్టెచ కొమ్మల్ సగుమ్ కండి జా సేడ అస్తి మెనుమ, అన్నె జా రూక్‍చ కొమ్మల్ గెలిస్‍తె తూమ్ యూదుల్ నెంజిల జా వెర్రి ఒలీవ రూక్‍చ కొమ్మల్ అంటుప జలదు, జో చెంగిలొ రూక్‍చి చేరు దెతి సెక్తితె బెద తుమ్ చెంగిల్ జతి రిసొయి, జేఁవ్‍చి జీవుక తుమ్ జితి రిసొయి. 18 దస్సికయ్, ‘జో చెంగిలొ రూక్‍చ కొమ్మల్ జలమ్ ఆము’ మెన తుమ్ గవురుమ్ ఉచరన నాయ్. గవురుమ్ ఉచరనుక దెర్లె, తుమ్ కిచ్చొ ఉచార కెర మెలె, తుమ్‍చి సెక్తిక చేరు జియె నాయ్, గని చేరుచి సెక్తికయ్ తుమ్ జిఁయ అస్సుస్.
19 తూమ్ కిచ్చొ ఉచర్తె మెలె, “ఆము అంటుప జతి రిసొయి ఎజొమాని కొమ్మల్ సేడయ్‍లన్”. 20 జా కోడు కి నిజుమ్, గని జేఁవ్ జోవయించి అన్మానుమ్‍చి రిసొ సేడయ్ జల. గని తుమ్ నముకుమ్ వాటు అంచుప జా టీఁవ్‍తిసి. జేఁవ్‍క ఉప్పిర్ తుమ్‍చి రిసొ తుమ్ గవురుమ్ ఉచరన నాయ్, గని దేముడుచి దయక తుమ్ బియఁ. 21 కిచ్చొక మెలె, జో రూక్‍చ సొంత కొమ్మల్ అన్మానుమ్ జలిస్‍క జో జోవయింక సిచ్చతె గలిలన్ మెలె, తూమ్ దస్సి అన్మానుమ్ జలె, తుమ్‍క కి కండ వెంట గెలెదె.
22 దేముడుచి దయచి రిసొ కి, జో దెతి సిచ్చచి సెక్తిచి రిసొ కి, తుమ్ చెంగిల్ ఉచర. పొరపాట్ జా సేడ్లసక జేఁవ్ విలువ జలి సిచ్చ జో దెయెదె, గని జోచి దయచి తెడి తుమ్ తా నముకుమ్ వాట్ ఇండితె తిలె, జోవయించి దయ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తయెదె. తుమ్ జా నముకుమ్ వాట్ నే ఇండిలె, తుమ్‍క కి కండ వెంట గెలెదె.
23 జేఁవ్ కి, జోవయించి అన్మానుమ్ ములిలె, జా రూక్‍తె అన్నె అంటుప జవుల. కిచ్చొక మెలె, జోవయింక అన్నె అంటుప కెర్తి సెక్తి దేముడుచి అత్తి అస్సె. 24 తూమ్ జలె, వెర్రి ఒలీవ రూక్‍చ కొమ్మల్ కండి జా తుమ్ మాములుమ్ నే బెదితొ తోట ఒలీవ రూక్‍తె అంటుప జా అస్సుస్ జలె, అన్నె సొంత జెర్మున్‍క తోట రూక్‍తె తా కండి జా తిల కొమ్మల్‍క జో ఒత్త అన్నె అంటుప కెరుక జయెదె!
25 తుమ్ సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతి రిసొ, జో దేముడు బార్ కెర్లి ఈంజ గుట్టు సరిగా అర్దుమ్ కెరన, బావుడ్లు. కిచ్చొ మెలె, ‘నంపజంక’ మెన జో కెత్తిజిన్ యూదుల్ నెంజిలసక నిసాన్ల గే, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ ప్రబుతె జెతె ఎదక, ఏక్ వెల్లి వాట ఇస్రాయేలుల్ రాడ్ జీవ్ జా అస్తి. 26 గని యూదుల్ నెంజిలసతె కక్క కక్క జో నిసాన అస్సె గే, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ నంపజల మెలె, ఇస్రాయేలుల్ ఎత్కిజిన్ రచ్చించుప జవుల. దేముడుచి కొడొతె,
*సీయోనుతె రచ్చించుప కెర్తొసొ జెర్మెదె.
‘యాకోబు’ మెన నావ్ తిల అమ్‍చ యూదుల్ తెంతొ
పాపుమ్‍బుద్ది జో ఉదడెదె”
అన్నె,
27 “జోవయించి పాపల్ ఆఁవ్ కెఁయఁక గెచ్చవ గెలిందె గే,
తెదొడ్‍క అంచి ఈంజ నే పిట్తి ప్రమానుమ్ కోడు నెరవెర్సుప జయెదె”
మెన రెగ్డ అస్సె.
28 తుమ్‍కయ్ ‘నంపజా రచ్చించుప జతు’ మెన, అప్పెచి మట్టుక సుబుమ్ కబుర్‌చి రిసొ దేముడుక జేఁవ్ యూదుల్ విరోదుమ్ సుదల్ జా అస్తి. గని జో జోవయింక నిసాన దెకిలె, జోవయించ పూర్గుల్‍క జో సంగిలి ప్రమానుమ్ కోడుచి రిసొ, జో జోవయింక ప్రేమయ్ అస్సె. 29 కిచ్చొక మెలె, దేముడు దెతి వరుమ్, జో కక్క కక్క నిసాన బుకార్లిసి, జో మార్సుప కెరె నాయ్. జో దసొచొ నెంజె.
30 తుమ్ అగ్గె దేముడుచ కొడొ నే సూన్‍తె పాపుమ్ తెన్ తిలదు, గని జేఁవ్ యూదుల్ జోచి కోడు ములిలి రిసొ, జో తుమ్‍చి ఉప్పిరి దయ తిఁయ తుమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ అస్సె. 31 దస్సి జేఁవ్ అప్పె జోచి కోడు నే సూన్‍తె పాపుమ్ తెన్ అస్తి. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍క జో దేముడు రచ్చించుప కెర్లి వాట్‍కయ్ జేఁవ్ కి రచ్చించుప జతి రిసొయి. 32 యూదుడు జలెకి, యూదుడు నెంజిలె కి, ఎత్కి మాన్సుక జోచి దయ దెకవుక మెనయ్, ఎత్కిజిన్ ఎక్కి రితి జోచి కోడు నే సూన్లి పాపుమ్‍తె దెర్ను సేడుక మెనయ్ జో సెలవ్ దా అస్సె.
దేముడుచి గవురుమ్
33 దేముడుచి దయచి సొమ్సారుమ్, జోచి బుద్ది, జోచి గ్యానుమ్ కెద్ది తమ్మసచి! జోచ తీర్పుల్ కెద్ది తెల్విచ! కెద్ది తెలివి మెలె, అమ్ మాన్సుల్ కోయి అర్దుమ్ కెరనుక నెత్రుమ్, మెనుక నెత్రుమ్! జోచ కమొ అమ్ కోయి పరిచ్చ కెరుక నెత్రుమ్! 34 దేముడుచి కొడొతె,
§“ప్రబుచి పెట్టి తిలిసి కో కెఁయ జాన అస్తి?
జోక కో బుద్ది సంగుక జయెదె? కోయి నాయ్”
మెన అన్నె,
35 *“జో రునుమ్ జతి రితి కో కెఁయ జోక కిచ్చొ దా అస్తి?
కోయి నాయ్, కెఁయ నాయ్, కిచ్చొయ్ నాయ్”
మెన రెగ్డ అస్సె. 36 కిచ్చొక మెలె, ఎత్కి జోతె తెంతొ జెతయ్, జో జెర్మయ్‍లొ. ఎత్కి జోచి తెడి అస్సె, చి జోచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రిసొయి అస్సె. కెఁయఁక తెఁయఁక జోవయింక జొఒర! ఆమేన్.
* 11:3 11:3 రానల్ మొదొల్ పుస్తకుమ్ 19:10, 14. 11:4 11:4 రానల్ మొదొల్ పుస్తకుమ్ 19:18. 11:8 11:8 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 29:4, యెసయా 29:10. § 11:9 11:9 కీర్తనలు 69:22, 23. * 11:26 11:26 యెసయా 59:20, 21. 11:26 11:26 ‘సీయోనుతె’ మెలె, యూదుల్‍తె, ఇస్రాయేలుల్‍తె. 11:27 11:27 యిర్మీయా 31:34, యెసయా 27:9. § 11:34 11:34 యెసయా 40:13, యిర్మీయా 23:18. * 11:35 11:35 యోబు 41:11.