12
ప్రబుచి ఆత్మసెక్తిక జియ
దేముడు దెతి రచ్చన జోచి దయకయ్ తుమ్‍క దొర్కు జలి రిసొ, బావుడ్లు, ఆఁవ్ బతిమాల్ప జా తుమ్‍క కిచ్చొ సంగితసి మెలె, జేఁవ్ జోచయ్ తతి రితి, దేముడుక సర్ద కెర్తి రితి, జోక తుమ్‍చ ఆఁగ్ జీవ్ తిలి బలి దిలి రితి తుమ్ బుద్ది ఇండ. ఈంజ సేవ తుమ్‍క సరి జలిసి. ‘ఎత్కిజిన్ ఇస దస కమొ కెర్తతి, అమ్ కి కెరుమ’ మెలి రితి ఈంజ కాలుమ్‍చ కమొ రితి తుమ్ ఇండ నాయ్. తుమ్‍చి ఆత్మతె నొవ మాన్సుల్ జా, చి ప్రబుచి ఇస్టుమ్ కిచ్చొ కిచ్చొ గే పూర్తి అజ్జ జస్తె. జోచి ఇస్టుమ్ కిచ్చొ మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎత్కి, జోక సర్ద కెర్తిసి ఎత్కి, కిచ్చొ పొరపాట్ నెంజిలిస్ ఎత్కి మెన పూర్తి తుమ్ అజ్జ జస్తె.
మెలె, దేముడు అంక దిలి దయ తెన్ తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ బతిమాల్ప జా సంగితసి మెలె, తుమ్ కో గవురుమ్ ఉచరన నాయ్, గని తుమ్ ఎత్కి మాన్సు జాగర్త తెన్ సరిగా పరిచ్చ కెరన, నముకుమ్‍చి రిసొ దేముడు కక్క కిచ్చొ సెక్తివరుమ్ దా అస్సె గే, తుమ్‍చితె ఎత్కి మాన్సు చినన, తుమ్‍క దిలి సెక్తి వాడిక కెర. మెలె, ఎక్కి ఆఁగ్‍తె ఒగ్గర్ వాటల్ తవుల, అన్నె ఎత్కి వాటల్‍క ఎక్కి రితి కామ్ తయె నాయ్, గని ఏక్ వాటక ఏక్ కామ్, అన్నెక్ వాటక అన్నెక్ కామ్ తయెదె. దస్సి, అమ్ ఒగ్గర్‍జిన్ జలెకి, క్రీస్తుచి తెడి ఎక్కి ఆఁగ్ జా అస్సుమ్, చి ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ అమ్ తోడు తంక అమ్‍చి పూచి, జాకయ్, అమ్‍చితె కక్క ప్రబు కిచ్చొ సెక్తివరుమ్ దా అస్సె గే, అమ్ ఎత్కి మాన్సు బుద్ది తెన్ జా సెక్తి వాడిక కెరుక. ప్రబుచ కబుర్లు సంగితి సెక్తి తిలొసొ జలె, ప్రబు దిలి నముకుమ్ తెన్ సంగుస్. ప్రబు దిలి కిచ్చొ సేవ కెర్తొసొ జలె, జా సేవ కెర్సు. ప్రబుచి బోదన కెర్తి సెక్తి తతొసొ జలె, బోదన కెరుక. ప్రబు దిలి సెక్తిక మాన్సుల్‍క జాగర్తల్ సంగితొ దిట్టుమ్ దయిరిమ్ కెర్తొసొ జలె, జాగర్తల్ సంగుక, దయిరిమ్ సంగుక. మాన్సుల్‍క తోడు దెంక సెక్తి తిలొసొ జలె, దర్ముమ్ తెన్ దెవుసు. సంగుమ్‍క ఏలుప కెర్తి సెక్తి తిలొసొ జలె, జోవయించి జా కామ్ నిదానుమ్ దెకన్సు. బాదల్ సేడ కన్కారుమ్ జలసక దెకితి సెక్తి తిలొసొ జలె, సర్దబుద్ది తెన్ దెకుస్.
సర్దబుద్ది ప్రేమబుద్ది తెన్ తా
ఎక్కి మెన్సు మాయ నెంతె మాన్సుల్‍క తుమ్ ప్రేమ దెకితె తా. గర్చి ఎత్కి దూరి కెర, చెంగిల్ తిలిసి దెరన. 10 బాబేన్‍క దెకితి సత్తిమ్ తెన్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ ప్రేమ దెకితె తా. దాకు కెరన ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ వెల్లొ మెలి రితి దెక. 11 కెఁయఁక బద్దుకుమ్ జా నాయ్, గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ, తుమ్‍చి ఆత్మతె దీవు లగిల్ రిత తా, కెద్దొడ్ కి ప్రబుచి సేవ కెర్తిస్‍తె తుమ్‍చి ఆత్మ పూర్తి బెదవ. 12 పరలోకుమ్‍తె తుమ్ బెదితి రచ్చన కచితుమ్ నెరవెర్సుప జంక తిలిస్‍చి దయిరిమ్‍క సర్దసంతోసుమ్ తా, బాదల్ ఓర్సుప జా, ప్రార్దన కెర్తె తా, 13 అన్నె నంపజలసక కొత్కుల్ తిలె, తుమ్‍క తిలిస్‍క తోడు దాస, చి అన్నె మాన్సుల్‍క గెరి బుకారా మరియాద దెక.
14 “జోక చెంగిల్ దెకు” మెన, తుమ్‍క అల్లర్ కెర్తసచి రిసొ ప్రబుక తుమ్ ప్రార్దన కెర. “జోక ప్రబు సిచ్చ కెర్సు” మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. జా పోన, గని ‘జోక చెంగిల్ దెకుస్’ మెనయ్ తుమ్ కోర్‍ప జా. 15 అన్నె, సర్ద తెన్ తిలస తెన్ సంతోసుమ్ జా, ఏడ్తస తెన్ ఏడ్లి రితి తోడు తా. 16 ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ ఎక్కి మెన్సు తెన్ జియ. *గవురుమ్ జతిస్‍క ఆస నే జతె, బడాయ్ నెంజిలిస్‍తె బెద, కిచ్చొ గవురుమ్ ఉచరన నాయ్. తుమ్‍క తుమీ బుద్ది తిలస మెన ఉచర నాయ్.
17 కో తుమ్‍క కిచ్చొ నస్టుమ్ కెర తిలె, జోక తుమ్ కిచ్చొ నస్టుమ్ అన్నె కెర నాయ్. గని కో తుమ్‍క నింద కెరుక నెతిరి రితి, ఎత్కిజిన్ చినితి రితి సత్తిమ్ ఇండ. 18 ఎత్కిజిన్ తెన్ సేంతుమ్ తెన్ తంక ఆస జా. దస్సి, ఎక్కి మెన్సు తెన్ తతిసి తుమ్ పిట్టవ నాయ్. జేఁవ్ పిట్టయ్‍లె, జోవయించి పూచి, గని తూమ్ పిట్టవ నాయ్.
19 ప్రేమ తిల బావుడ్లు, మాన్సుల్ తుమ్‍క అల్లర్ కెర్లె, జోవయింకయ్ తుమ్ అల్లర్ కెర నాయ్. పోన, దేముడు సిచ్చ కెర్లె, కెర్సు, గని తుమి తుక్లె తా. దేముడుచి కొడొతె,
“సిచ్చ కెర్తి సెక్తి అంచి. ఏ జేఁవ్ అల్లర్ కెర్లసక ఆఁవ్వీ
సిచ్చ కెరిందె మెన ప్రబు సంగితయ్”
మెన రెగ్డ అస్సె.
20 §“తుమ్‍చొ విరోదుమ్ సుదొక చూ తిలె, జోక అన్నిమ్ దాస.
జోక తాన్ తిలె, పితిసి దాస.
తుమ్ దస్సి కెర్లదు మెలె,
జోచి బోడి ఆగి సువ దిలి రితి జయెదె, చి
జో పూర్తి లాజ్ జా తప్పు చినంతిసి జోవయింక నొప్పి దెయెదె.”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగ్డ అస్సె. 21 అన్నెక్లొ తుమ్‍క కెర్లి గార్ తుమ్‍క జీన్‍తి రితి తుమ్ కోపుమ్ జా నాయ్, గని జో కెర్లి గార్ ఓడుప జా ప్రేమయ్ జీన్‍తి రితి, తుమ్‍చ విరోదుమ్ సుదల్‍క తుమ్ ప్రేమయ్ దెక.
* 12:16 12:16 సామెతల్ 3:7. 12:17 12:17 సామెతల్ 3:4. 12:19 12:19 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 32:35 § 12:20 12:20 సామెతల్ 25:21, 22.