13
అదికారుల్‍క బియఁ కెర ఇండ
దేసిమ్‍క ఏలుప కెర్త అదికారుల్‍క ఎత్కి మాన్సు బితు. కిచ్చొక మెలె, దేముడు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె, అదికారుల్ జా తత్త నాయ్, అన్నె, తిల అదికారుల్ ఏలుప కెరుక జో దేముడుచి ఇస్టుమ్. జాకయ్, అదికారుల్‍చి కోడుక కో విరోదుమ్ కెర్తతి గే, దేముడు దిలిస్‍చి ఉప్పిరి విరోదుమ్ కెర్తతి, అన్నె, కో జోచి సెలవ్‍చి ఉప్పిరి విరోదుమ్ కెర్తతి గే, జోవయింక జొయ్యి జెతి సిచ్చ కవుల.
అన్నెయ్ కిచ్చొక అదికారుల్‍క మరియాద దెకుక మెలె, చెంగిల్ బుద్ది ఇండితసక నాయ్, గని గర్చ కమొ కెర్తసకయ్ సిచ్చ కెరుల. అదికారి జలొ కేన్ మాన్సుక ‘సిచ్చ కెరెదె’ మెలె బయిమ్ నెంతె జింక ఇస్టుమ్ జతసు జలె, సత్తిమ్ కెర, చి తుమ్‍క చెంగిల్ దెకెదె. తుమ్‍క ‘చెంగిల్ తత్తు’ మెనయ్ దేముడు జోవయింక జా సేవ దా అస్సె. గని తుమ్ నేరిమ్‍లు కెర్తె జలె, తుమ్ బియఁ. కిచ్చొక మెలె, సిచ్చ కెరుక జోక అదికారుమ్ అస్సె. ‘నేరిమ్ కో కెరుల గే, సిచ్చ కెర్సు’ మెనయ్ దేముడు జోవయించి అదికారుమ్ జోవయింక దా అస్సె.
జాకయ్, సిచ్చ నే సేడ్తి రిసొ కి, గని అన్నెయ్ ‘దేముడుచి మొక్మె అమ్ అదికారుల్‍క దస్సి దెకుక మెనయ్, అమ్‍చి పెట్టి సేంతుమ్ తంక జలె, దస్సి కెరుక అస్సె’ మెనయ్ కి, అదికారుల్‍చి కోడు అమ్ బింక అస్సె. ఇన్నెచి రిసొ కి సిస్తు గట్ర దెతసు. కిచ్చొక మెలె, సిస్తు నఙిత సుంకర్లు చి అన్నె అదికారుల్ ఏలుప కెర తుమ్‍క దెకుక మెన, జోవయించి కామ్ దేముడు జోవయింక దా అస్సె. జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క దెతిసి జోవయింక దాస. సిస్తు నఙుక అదికారుమ్ తిలసక సిస్తుచి డబ్బుల్ దాస, ప్రబుతుమ్‍క దెతిసి ప్రబుతుమ్‍క దాస. గవురుమ్‌క విలువ తిలసక గవురుమ్ దెక, చి మరియాదక విలువ తిలసక మరియాద దెక. దస్సి ఎత్కిజిన్‍క జేఁవ్‍చి జేఁవ్‍చి మరియాద కెరుక.
ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ ప్రేమ కెర్తె తతిసి
ప్రేమ కెరుకయ్, గని వేర రునుమ్ కత్తెయ్ జా నాయ్. కిచ్చొక మెలె, అన్నె మాన్సుల్‍క కో ప్రేమ ఇండితయ్ గే, ఆగ్నల్ ఎత్కితె దొర్కు జలిసి నెరవెర్సుప కెర్తయ్. *‘లంజెకమొ కెర నాయ్’ మెలిస్ జలెకు, ‘నరు అత్య కెర నాయ్’ మెలిస్ జలెకు, ‘చోర నాయ్’ మెలిస్ జలెకు, ‘అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిక ఆస జా నాయ్’ మెలిసి జలెకు, దేముడుచ ఆగ్నల్ ఎత్కితె తిలిసి కి ఎక్కి ఒడుగుతె బెదితయ్. కేన్ ఒడుగుతె మెలె,
“తుక తూయి కెద్ది ప్రేమ కెరంతసి గే,
తుచి పాసిచొ మాన్సుక తెద్ది ప్రేమ తుయి కెరుక”
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగ్డవ అస్సె. 10 అమ్‍చి పెట్టి ప్రేమ తిలె, పాసిచొ మాన్సుక కిచ్చొ అల్లర్ కెరుక నెసుమ్. జాకయ్, ప్రేమతెయి ఆగ్నల్ ఎత్కి నెరవెర్సుప జతయ్.
ప్రబు అన్నె ఉత్ర జెతి వెల్లి దీసి పాసి జెతయ్
11 అన్నె, ప్రబు సంగిలి సమయుమ్ పాసి జా అస్సె మెన జాన్సు. మెలె, అగ్గె నిజ తిలె కి, అప్పె ఉట్ట తెలివి జా తంకయ్ అస్సె. సమయుమ్ జా గెచ్చ అస్సె. అమ్ తొలితొ నంపజలి కంట, అమ్‍చి రచ్చన పాసి జా అస్సె. 12 రాత్ పాయితి రితి, ఉజిడ్ జయెదె. జాకయ్ అందర్‍బుద్దిచ కమొ వెంట గెల కెర, ఉజిడ్ బుద్దిచ అయ్‍దల్ గలనుమ. 13 మెద్దెనెచి ఉజిడ్‍తె బెదిత కమొతె ఇండుమ. మెలె, ‘సర్ద కెర్తసుమ్’ మెన వెట్కారుమ్ జతిసి, మచ్చితిసి పోన. లంజెకమొ, ఆఁగ్‍చి ఆస ముద్దొ నే కెరంతిసి పోన. కొడొ జుజవ జట్టి జతిసి, గోసల్ కెర్తిసి, పోన. 14 గని ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి బుద్ది గలన, మాన్సుచి ఆఁగ్‍చ తుమ్‍చ ఆసల్ నెరవెర్సుప నే కెరంతి రితి జాగర్త తా, దసచక కిచ్చొ వాటు దాస నాయ్.
* 13:9 13:9 నిర్గమకాండుమ్ 20:13-15, 17. ద్వితీయోపదేశ కాండుము 5:17-19, 21. 13:9 13:9 లేవీయకాండుమ్ 19:18.