14
ఇసి కెర్లె గారు దస్సి కెర్లె చెంగిలి
నంపజలస కీసి ఇండుక గే ఇదిల్ నేన్లొ కేన్ నంపజలసక బెదవన, గని ముక్కిమ్ నెంజిలిస్‍చి రిసొ జోవయింతెన్ కామ్‍క నెంజిల కొడొ జుజవుక పోన. ఏక్‍చి రిసొ ఉచరుమ. “కిచ్చొ కి కంక జయెదె” మెన, దయిరిమ్ తిలొసొ ఉచరెదె, గని “ఈంజ జా గారు” మెంతి అలవాట్ తెంతొ పూర్తి విడ్దల్ నే జలొసొ కో జలెకు ముక్కల్ గట్ర కయె నాయ్. జలె, తుమ్‍చితె నే కతొసొక, కతొసొ నిస్కారుమ్ దెకుస్ నాయ్, చి కతొసొక, నే కతొసొ నిస్కారుమ్ దెకుస్ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడు ఇన్నెక కి జోవయింక కి బెదవన అస్సె. అన్నెక్లొచొ సేవ కెర్తొస్‍చి రిసొ తుమ్‍చితె కో తీర్పు కెరుక కొన్స? జోవయింక ‘చెంగిల్’ మెనుక గే ‘గార్’ మెనుక గే కచి సెక్తి మెలె, జోచొ సొంత ఎజొమానిచి సెక్తి, అన్నె కచి నాయ్. జో నిజుమి నంపజలొస్ జలె, కో వేర ఉచర్లె కి, జో టీఁవెదె. కిచ్చొక మెలె, జోక టీఁవడుక ప్రబుక సెక్తి అస్సె.
పడ్తొ, ఏక్ దీసిచి కంట అన్నెక్ దీసిక ‘ఎల్లకాలుమ్‍చి రిసొ ముక్కిమ్‍చి’ మెన ఎక్కిలొ ఉచరెదె, గని అన్నెక్లొ జలె, ఎత్కి దినాల్‍క ఎక్కి రితి దెకితయ్. ఎత్కి మాన్సు ఈంజేఁవ్ దొన్నితె కేన్ రగుమ్ ఉచర్తసు గే, సరిగా ఉచర తా. ఎత్కి మెన్సు నిదానుమ్ ఇండ. దీసిక, “ప్రబుచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రిసొ ఈంజ జా కామ్ పలాన దీసి కెర్లె చెంగిల్” మెన కో ఉచర్తయ్ గే, ప్రబుచి గవురుమ్ ఉచర్తయ్. దస్సి, ‘తుయి దిలిసి’ మెన దేముడుక ఉచరయ్ కో ముక్కల్ కతయ్ గే, ప్రబుక గవురుమ్ దెతయ్. దస్సి కి, ముక్కల్ నే కతొసొ కో జలె, జో కతిస్‍క ‘తుయి దిలిసి’ మెన దేముడుక ఉచర్లె, జో కి ప్రబుక గవురుమ్ దెతయ్.
అమ్‍చి రిసొ అమ్మి జిము నాయ్, మొరుమ్ నాయ్. ఆమ్ జిలె, ప్రబుచి సేవచి రిసొయి జితసుమ్. అమ్ మొర్లె, జా కి జోచి సేవ. జాకయ్, అమ్ జిలె కి మొర్లె కి, జోచయ్ మాన్సుల్ అమ్. జొయ్యి అమ్‍చొ ఎజొమాని. ఇసికయ్ క్రీస్తు మొర్లన్ చి అన్నె జిలన్. మెలె, మొర్నుక జీన కెర, మొర్లసక కి, జితసక కి జో ప్రబు జా, ఎజొమాని జా, ఏలుప కెరుకయ్.
10 తుమ్‍క బావుడ్లు జల అన్నె నంపజలస్ చి రిసొ తుమ్ కిచ్చొక అల్లర్‍చ తీర్పుల్ ఉచర్తసు, నిస్కారుమ్ ఉచర్తసు? లోకుమ్‍చక జో పరిచ్చ కెర్తి వెల్లి దీసిక అమ్ ఎత్కిజిన్ ప్రబుచి మొక్మె టీఁవ, జోచి అత్తి తీర్పు జమ్‍దె. 11 దేముడుచి కొడొతె,
+“ఆఁవ్ కచితుమ్ జివ్వి అస్సి. దస్సి, కచితుమ్,
అంచి చట్టె ఎత్కి మాన్సు మొగ్రల్ టెక సెర్ను సేడుల, చి
‘తుయి దేముడు. తీర్పు కెరుక తుచి అత్తి అస్సె’
మెన ఎత్కి చోండి ఒప్పనుల మెన ప్రబు సంగితయ్”
మెన రెగ్డవ అస్సె. 12 జలె, ఈంజ లోకుమ్‍తె అమ్ ఇండిలి బుద్దిచి రిసొ దేముడు సొంతచి మొక్మె తెదొడ్‍క అమ్ ఎత్కి మాన్సు సాచి నఙనుక తయెదె.
13 జాకయ్, అప్పె తెంతొ ఎక్కిలొచి ఉప్పిరి ఎక్కిలొ తీర్పుల్ కెరుమ నాయ్, గని కేన్ బావొ ఆత్మక నే పిసిర్తి రితి, కేన్ పొరపాట్ నే జతి రితి, జో ఆత్మక డిట్టుమ్ జతిసి నే పిట్తి రితి, ఎక్కి మెన్సు తెన్ ఇండుక అమ్‍చి పెట్టి ఒప్పనుమ. 14 ప్రబుచి తెడి తా కిచ్చొ జాని, కిచ్చొ పూర్తి దయిరిమ్ తెన్ అస్సి మెలె, జేఁవ్‍చి సొంత సెక్తిక కిచ్చొ వస్తువచి రిసొ ‘గార్’ మెనుక నెంజె. గని జాక ‘గార్’ మెన కో దెకితయ్ గే, జోకయ్ జా గారు జయెదె. 15 జాకయ్, తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కతిసి అన్నెక్లొచి ఆత్మతె జోవయింక అల్లర్ కెరెదె మెన తుమ్ జాన జానయ్ కయ్‍లె, తుమ్ ప్రేమయ్ ఇండుక ముల తస్తె. తుమ్ కేన్ జవుస్ రగుమ్ కయ్‍లె ప్రబు మొర రచ్చించుప కెర్లొ అన్నెక్లొచి ఆత్మతె జోక పాడ్ కెరెదె జలె, జా కంక పోన.
16 జాకయ్, ‘చెంగిల్’ మెన కేన్ అలవాట్‍చి రిసొ తుమ్ జాన్సు జలెకి, వేర మాన్సుల్‍చి మొక్మె జా కామ్‍చి రిసొ ప్రబుచి నావ్ నిస్కారుమ్ జయెదె జలె, జా నే కయ్‍లె చెంగిలి. 17 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదితిస్‍క కతిసి పితిసి ముక్కిమ్ నాయ్, గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ దెతి సత్తిమ్ సేంతుమ్ అన్నె సంతోసుమ్, జేఁవ్ ముక్కిమ్. 18 ఈంజేఁవ్ వరుమ్ ఇండితి రితి కో క్రీస్తుచి సేవ కెరుల గే, ‘చెంగిల్’ మెన దేముడు కి మాన్సుల్ కి దెకుల.
19 జాకయ్, ఎక్కి మెన్సు తెన్ తతిస్‍చి రిసొ, ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి అన్నె మాన్సుల్‍చి నముకుమ్ డిట్టుమ్ కెర్తిస్‍చి రిసొ కిచ్చొ కిచ్చొ కామ్‍క జెయెదె గే, జయ్యి ముక్కిమ్ ఉచర్తె తమ. 20 ఎక్కి కతిసి నే కతిస్‍చి రిసొ మాన్సుచి పెట్టి దేముడు కెర్తి కామ్ తుమ్ పాడ్ కెర నాయ్. నిజుమి ఎత్కిక కి ‘కంక జయెదె’ మెనుక జయెదె, సుద్ది అస్సె, గని ఆమ్ కతిస్‍చి రిసొ, అన్నెక్లొ జోచి ఆత్మతె తప్పు జలి రితి జయెదె జలె, అమ్‍చి తప్పు. 21 తుమ్ ముక్కల్ కతిసి జవుస్, కేన్ రగుమ్ పితిసి జవుస్, కిచ్చొ కామ్ కెర్తిసి జవుస్, తుమ్‍చొ బావొ జతొ కేన్ నంపజలసచి ఆత్మతె జోవయింక పాడ్ కెరెదె జలె, జా కామ్ తుమ్ ములిలె చెంగిలి.
22 జలె, ‘ఇసి దస్సి కెర్లె చెంగిల్’ మెన తుమ్‍చి పెట్టి కిచ్చొ నముకుమ్ అస్సుస్ గే, తుమ్‍చి పెట్టి దేముడుకయ్ ఒప్పన. ‘ఆఁవ్ కయ్‍లె తప్పు నెంజె’ మెన కక్క దయిరిమ్ తయెదె చి ‘ఆఁవ్ కయ్‍లె కచి ఆత్మతె జోవయింక పాడ్ కెరె నాయ్’ మెన జో జాన్లె, జో మాన్సుక చెంగిలి. 23 గని ‘కయ్‍లె తప్పు’ మెన కో ఉచరయ్ కయ్‍లె, ప్రబుచి సిచ్చ ఆనన్‍తయ్. కిచ్చొక మెలె, జో కయ్‍లిసి జోచి పెట్టి జో ఉచర్లిస్ తెన్, జోవయించి నముకుమ్ తెన్, బెదె నాయ్. ‘పలాన కామ్ కెర్లె చెంగిల్’ మెలి దయిరిమ్ అమ్‍చి పెట్టి నెంజిలె, జా కామ్ అమ్ కెర్లె పాపుమ్ జతసుమ్.
+ 14:11 14:11 యెసయా 49:18; 45:23.