15
దేముడుచి గవురుమ్ దెకవుక
అమ్ ఆత్మక డిట్టుమ్ తిలస జలె, డిట్టుమ్ నెంజిలసచి జాడు వయిలి రితి జోవయించ అన్మానల్ ఓర్సుప జా అమ్‍చి ఇస్టుమ్ గడియ ములిలె చెంగిలి. అన్నె మాన్సుల్‍క ‘ఆత్మక డిట్టుమ్ జా చెంగిల్ జతు’ మెన, జోవయించి ఇస్టుమ్ తిలిస్‍క మరియాద్ దెకుమ. కిచ్చొక మెలె, క్రీస్తు ఎక్కి జోచి సొంతయ్ ఇస్టుమ్‍క కిచ్చొ కెరె నాయ్, గని దేముడుచి కొడొతె రెగిడ్లిసి జొయ్యి సంగిలి
*“దేముడు ఓ బ,
తుక మాన్సుల్ కెర్ల నిందల్ అంకయ్ లయ అస్తి”
మెన జో సంగిల్ రితి అస్సె. జలె, పూర్గుమ్ రెగిడ్లిసి కిచ్చొక రెగ్డ అస్సె మెలె, అమ్‍కయ్ ‘సిక్కుత్’ మెనయ్ రెగ్డ అస్సె. దస్సి, దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లిసి అమ్‍క నిదానుమ్ దయిరిమ్ సికడ్లె, అమ్ దయిరిమ్ డిట్టుమ్ జమ్‍దె. యేసుయి జో ఇండిలిస్‍క తుమ్‍క వాట్ దెకయ్‍లి రితి తుమ్ ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ దస్సి ఎక్కి మెన్సు తెన్ జితి రితి, నిదానుమ్ దెతొ దయిరిమ్ దేముడు తుమ్‍క సెక్తి దెవుసు, చి తుమ్ ఎక్కి మెన్సు తెన్ ఎక్కి అవాడ్ రితి జా, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచొ అబ్బొస్ జలొ దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్‍తె తస్తె.
జాకయ్, క్రీస్తు తుమ్‍కయ్ బెదవన్లి సర్ద తెన్, దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రిసొ తూమ్ కి ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ బెదవన. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, క్రీస్తు యూదుల్‍క సేవ కెర్తొసొ రితొ జలొ. కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి సత్తిమ్ దెకవుక. కీసి మెలె, జోవయించ పూర్గుల్‍క దేముడు దిల ప్రమానల్ నెరవెర్సుప కెర్తి రిసొ. అన్నె కిచ్చొచి రిసొ మెలె, యూదుల్ నెంజిలసక కి జో దెతి రచ్చన జో దొర్కు కెర్లె, జోవయించి దయ కన్కారుమ్‍చి రిసొ జేఁవ్ కి దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెనయ్. దేముడుచి కొడొతె దావీదు పూర్గుమ్‍చొ;
“జేఁవ్ కి, యూదుల్ నెంజిలస తెన్ కి సర్ద జా,
గాయ గాయ తుచి నావ్ గవురుమ్ కెరుమ్‍దే”
మెన రెగ్డ అస్సె. 10 పడ్తొ దేముడుచి కొడొతె,
§“జోవయించ సొంత మాన్సుల్ తెన్ తూమ్ కి, యూదుల్ నెంజిలస,
సర్దసంతోసుమ్ జా”
మెన మోసేచి అత్తి రెగ్డ అస్సె. 11 పడ్తొ దావీదుచి అత్తి అన్నె రెగిడ్లిసి,
*“యూదుల్ నెంజిల ఎత్కి దేసిమ్‍చ,
ఒండి లోకుమ్‍చ మాన్సుల్,
ప్రబుచి గవురుమ్ గాయ”
మెన రెగ్డ అస్సె. 12 పడ్తొ అన్నె, యెసయాచి అత్తి దేముడుచి కొడొతె,
“యెస్సయిచి సెకుమ్‍తె ఎక్కిలొ జెర్మెదె.
జొయ్యి ఉట్ట, యూదుల్ నెంజిలసక ఏలుప కెరెదె, చి
జోచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిఁయ, జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస
రచ్చనచి దయిరిమ్ తెన్ తవుల”
మెన రెగిడ్లి కోడు.
13 జలె, రచ్చన జతి దయిరిమ్ దెతొ దేముడు సొంత తుమ్‍చి పెట్టి జోచి నముకుమ్‍చి సర్ద సేంతుమ్ దెవుసు, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తి తుమ్‍చి ఆత్మతె తా, తుమ్‍చి ఆత్మ పూర్తి డిట్టుమ్ దయిరిమ్ జా గెచ్చెదె.
యూదుల్ నెంజిలసతె పవులు ప్రబుచి కామ్ కెర్లిసి
14 ఆఁవ్, బావుడ్లు, తుమ్‍చి రిసొ కిచ్చొ దయిరిమ్ తెన్ అస్సి మెలె, తుమ్‍చి పెట్టి ప్రబుచి సత్తిమ్ అస్సె. జో దెతి గ్యానుమ్ అస్సె, చి ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ బుద్ది సంగుక తుమ్‍క సెక్తి అస్సె. జా ఎత్కిచి రిసొ అంక దయిరిమ్. 15 గని, సగుమ్ కమొచి రిసొ తుమ్‍క ఇదిల్ గట్టిఙ సంగిల్ రితి రెగ్డ అస్సి, తుమ్‍క పఁవ్సుత్ నాయ్ మెన. దేముడు అంక దిలి అదికారుమ్ వరుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ జా రెగుడుక జయెదె. 16 జో దిలి అదికారుమ్ వరుమ్ మెలె, యేసుక్రీస్తుచి రిసొచి జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సూనవ, జో దేముడుచి సేవ కెర్తొ పూజరి మెలి రితొ ఆఁవ్ జంక మెన జో నిసాన కామ్ తియార్లి వరుమ్. మెలె, యూదుల్ నెంజిలసక క్రీస్తుక నంపజా దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తిక జేఁవ్ జోచయ్ జా, సుద్ది జా దేముడుక సరి జలి బలి జతి రితి, జోచి అత్తి ఆఁవ్ సొర్ప కెర దెంక.
17 జలె, దేముడుచి సేవ ఆఁవ్ కెర్తిస్‍చి రిసొ ‘చెంగిల్‌చి’ మెన క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి అంక దయిరిమ్. 18 మెలె, యూదుల్ నెంజిలస జోవయించి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ ఇండితి రితి క్రీస్తుయి అంచి అత్తి జర్గు కెర్లిస్‍చి రిసొయి ఆఁవ్ సంగితసి. జో ప్రబు కీసి ఈంజ కామ్ అంచి అత్తి జర్గు కెర్లన్ మెలె, ఆఁవ్ బోదన కెర్లిస్‍తె, ఆఁవ్ ఇండిలి బుద్దితె, 19 జో అంచి అత్తి కెర్ల జోచి గుర్తుచ వెల్లొ కమొతె, జో దిలి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తికయ్ జర్గు కెర్లన్. దస్సి, జోచి సెక్తికయ్, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ తెంతొ తుమ్‍క సముద్రుమ్ ఒత్తల్‍తొచి ఇల్లూరికు ప్రదేసిమ్‍చి ఎదిలి దూరిక క్రీస్తుచి సుబుమ్ కబుర్ జా ఎత్కితె ఆఁవ్ సూనవ అస్సి. 20 దస్సి, అంచి ఆస కిచ్చొ మెలె, వేర మాన్సు పునాది కెర్లి ఉప్పిరి బందుక నెస, క్రీస్తుక మాన్సుల్ నంపజా తిలిస్‍తె నాయ్, గని వేరతెయ్, మాన్సుల్ జోక నేన్లిస్‍తెయ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అంచి ఆస. 21 దేముడుచి కొడొతె;
“జోచి రిసొ కో అగ్గె నే సూనయ్‍లస సూన,
జేఁవ్ గుడ్డి మెలి రితి జలిసి గెచ్చ, దెకుల.
జోచి రిసొ కెఁయఁక నే సూన్లస అర్దుమ్ కెరనుల”
మెన రెగ్డయ్‍లి కోడు.
రోమ్ పట్నుమ్‍చ గెచ్చుక మెన పవులు ఉచర్లిసి
22 జలె, సుబుమ్ కబుర్ నే సూన్ల టాన్లుతె గెచ్చ సూనవుక అంచి కామ్ తిలి రిసొ, అప్పెక తుమ్‍తె జెంక అంక వాటు తయె నాయ్. 23 గని అప్పె, ఈంజేఁవ్ ప్రాంతుమ్‍లుతె అంక అన్నె కామ్ నాయ్ మెన, ఒగ్గర్ వెర్సుల్ తెంతొ తుమ్‍తె జెంక అంచి ఆసచి రిసొ, 24 స్పెయిను దేసిమి ఆఁవ్ గెతి పొదిక, వట్టె తుమ్‍తె గోత్ జా తుమ్‍క దెకుక ఉచర్తసి. సర్ద తెన్ గడియ తుమ్‍చి తెన్ తా పుండిలయ్ మెలె, తుమి అంక బార్ కెర వట్టె తెద్రయ్‍తె.
25 గని అప్పె యెరూసలేమ్‍తె ఉట్ట గెతసి; ఒత్తచ నంపజలస్‍క తోడు న దెంక. 26 మాసిదోనియచ చి అకయచ నంపజలస్‍క యెరూసలేమ్‍చ యూదుల్‍చ బీద జల నంపజలస్‍క తోడు ఉక్కుల తెద్రవుక ఇస్టుమ్ జల. 27 ఈంజేఁవ్ ఇస్టుమ్ జల, గని అన్నె జేఁవ్ యెరూసలేమ్‍చ నంపజలస్‍తె రునుమ్ జలి రితి జా అస్తి. మెలె, యూదుల్‍కయ్ దేముడు దిల ఆత్మవరల్‍తె ఈంజేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక వాట అయ్‍లి రిసొ రునుమ్ జలి రితి జా అస్తి, చి జేఁవ్ యూదుల్‍క కిచ్చొ జవుస్ ఈంజ లోకుమ్‍తె కామ్‍క జెతికయ్ తోడు ఈంజేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలస దిలె, చెంగిలి.
28 జాకయ్, ఈంజేఁవ్ ఉక్కిలి తోడు నా దెతి కామ్ కుట్టయ్‍లయ్ మెలె, స్పెయిన్‍తె గెతి వట్టె తుమ్‍తె జెయిందె, 29 చి తుమ్‍తె పాఁవ అయ్‍లె, క్రీస్తు దెతి ఆత్మసెక్తి అంచి పెట్టి బెర తా జా సెక్తి తెన్ని జెయిందె మెన జాని.
రోమియుల్ పవులుచి రిసొ ప్రార్దన కెరుక
30 బావుడ్లు, ‘అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి ప్రేమక, అంచి రిసొ దేముడుక తుమ్ ప్రార్దన కెర కెర అంక తోడు తా’ మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ బతిమాల్ప జా సంగితసి. 31 కిచ్చొచి రిసొ మెలె, ఆఁవ్ అప్పె గెతి యూదయ ప్రదేసిమ్‍చ యేసుచి రిసొ అన్మానుమ్ తిలసతె ఆఁవ్ దెర్ను నే సేడ్తి రిసొ, పడ్తొ ఒత్తచి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ నంపజలసచి రిసొచి అంచి సేవ జోవయింక చెంగిల్ సేడ్సు మెనయ్ తుమ్ ప్రార్దన కెర. 32 దస్సి జెయిమ్ జలి మెలె, సర్దసంతోసుమ్ తెన్ ఆఁవ్ తుమ్‍తె జెంక జయెదె, చి తుమ్‍చి తెన్ తా సర్ద తెన్ పుండుక జయెదె. 33 సేంతుమ్ దెతొ దేముడు సొంత తుమ్‍చి తెన్ తవుస్! ఆమేన్.
* 15:3 15:3 కీర్తనలు 69:9. 15:8 15:8 ఈంజ ఉత్రుమ్ తొలితొ రెగిడ్ల కాగ్తల్‍తె కిచ్చొ అస్సె మెలె, ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసక సేవ కెర్తొసొ…’ 15:9 15:9 సమూయేలు దొన్నిచి పుస్తకుమ్ 22:50, కీర్తనలు 18:49. § 15:10 15:10 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 32:43. * 15:11 15:11 కీర్తనలు 117:1. 15:12 15:12 యెసయా 11:10. 15:21 15:21 యెసయా 52:15.