16
సర్ద తెన్ సంగుమ్‍తె బెదవనుక
క్రీస్తుచి తెడి అమ్‍క అప్ప జలి పీబే, కెంక్రేయ పట్నుమ్‍చి సంగుమ్‍తె వెల్లొ తేర్‍బోద జా ప్రబుచి సేవ కెర్తయ్. జాక ‘సత్తిమ్‍చి’ మెన ఆఁవ్ సాచి జతసి. తుమ్‍తె జా అయ్‍లె, ప్రబుచయ్ జల మాన్సుల్‍క దెకితి మరియాద తెన్ జాక బెదవన, చి కిచ్చొ కామ్‍తె జేఁవ్ కి తోడు కావలె మెలె, తోడు తా. కిచ్చొక మెలె, అగ్గె తెంతొ ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజలసక జా తోడు కెర అస్సె, అంక కి.
యేసుక్రీస్తుచి కామ్ అంచి తెన్ బెద కెర్ల ప్రిస్కిల్లక చి అకులక అంచి ప్రేమ సంగ. అంక ‘మొర్ను నాయ్’ మెన జా సుట్టు జెఁవ్వి ప్రమాదుమ్ జల. ఎక్కి ఆఁవ్ మెన నాయ్, గని యూదుల్ నెంజిల బావుడ్లుచ సంగుమ్‍లు ఎత్కి జేఁవ్ దొగులచి కామ్‍చి రిసొ అంచి తెన్ జోవయించి సర్ద కి సంగితసుమ్. జోచి గెరి సబ కెర్తి సంగుమ్‍చ ఎత్కిజిన్‍క అంచి ప్రేమ సంగ. ప్రేమ తిలొ ఎపైనెటుక అంచి ప్రేమ సంగ. ఒండి ఆసియా ప్రదేసిమ్‍తె జొయ్యి తొలితొ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జలొ. తుమ్‍చితె నిదానుమ్ కామ్ కెర్లి మరియక కి సంగ, పడ్తొ అంచ బందుగుల్ జత అంద్రోనిక చి యూనియక కి. అంచి తెన్ జేఁవ్ జేలి జా తిల. ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగిత బారికుల్‍తె జోవయింక గవురుమ్ దెకితతి, చి అంచి కంట అగ్గెయి క్రీస్తుచ మాన్సుల్ జల.
పడ్తొ, ప్రబుచి తెడి ఆఁవ్ ప్రేమ తిలొ అంప్లీయతునక అంచి ప్రేమ సంగ. పడ్తొ క్రీస్తుచి కామ్‍తె అమ్‍చి తెన్ బెదిలొ ఊర్బానుక, చి ప్రేమ తిలొ స్టాకునక అంచి ప్రేమ సంగ.
10 క్రీస్తుక సత్తిమ్ తిలొ అపెల్లెక చి అరిస్టొబూలుచి కుటుంబుమ్‍చ ఎత్కిజిన్‍క సంగ. 11 అన్నె, అంక బందుగుడు జతొ హెరోదియోనుక చి నార్కిస్సు చి కుటుంబుమ్‍తె ప్రబుక నంపజలసక సంగ. 12 పడ్తొ, ప్రబుచి కామ్ కెర్త త్రుపైనా చి త్రుపోసా మెల తేర్‍బోదల్‍క జొఒర సంగ. పడ్తొ ప్రబుచి కామ్ నిదానుమ్ కెర్లొ ప్రేమ తిలొ పెర్సిసుక జొఒర సంగ. 13 పడ్తొ ప్రబుచి తెడి ఒగ్గర్ బుద్ది సుదొ జలొ రూపుక చి అంక అయ్య మెలి రితి జలి జోచి అయ్యస్‍క అంచి ముద్దుచి జొఒర సంగ. 14 పడ్తొ అసుంక్రితుక, ప్లెగోసుక, హెర్మేకుక, పత్రొబక, హెర్మాకుక చి జోవయింతెన్ తిల బావుడ్లు ఎత్కిక అంచి ప్రేమ జొఒర సంగ. 15 పడ్తొ పిలొలొగుక, యూలియాక, నేరియక, జోవయించి బేనిక, ఒలుంపాకుక, చి జోవయింతెన్ తిల బావుడ్లు ఎత్కిజిన్‍క అంచి ప్రేమ సంగ.
16 ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ తుమ్‍చి ప్రేమ దెకయ్‍తి రితి ప్రబుచి నావ్ తెన్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ సుద్ది తిలి ముద్దు తెన్ జొకర. ప్రబుచ సంగుమ్‍లు ఎత్కి తుమ్‍క జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తతి.
17 జలె, బావుడ్లు, తుమ్‍క కిచ్చొ బతిమాల్ప జా సంగితసి మెలె, తుమ్‍క సికడ్లి బోదన నాయ్, గని వేరచి సికడ జట్లు కెర్త అన్మానల్ కెర్తస కొన్సగె చిన కెర, జోవయింక తుమ్ సూన నాయ్. దూరి కెర. 18 దస మాన్సుల్ అమ్‍చొ ప్రబు జలొ క్రీస్తుక నాయ్, గని జోవయించ సొంత ఆసల్‍కయ్ సేవ కెర్తతి, అన్నె, తేలిక లట్టబ మాన్సుల్‍క పులవ, ఒగ్గర్ తెలివి నెంజిల మాన్సుల్‍క మోసిమ్ కెర్తతి. 19 ప్రబుచి కోడు తుమ్ సొంత నిదానుమ్ కెర్తిసి ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి, చి తుమ్‍చి రిసొ అంక సర్ద, గని తుమ్‍క ‘చెంగిల్‍చితె తెలివి తత్తు, గని గర్చి నేన్‍తు’ మెనయ్, తుమ్‍చి రిసొ అంక ఆస. 20 దస్సి జలదు మెలె, తుమ్‍చ చట్టొ సయ్‍తాన్‍క సుఁద బీడవ జీన్‍తి రితి, సేంతుమ్ దెతొ దేముడు జీనఎదె. అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ తుమ్‍చి తెన్ తవుస్!
21 అంచి తెన్ ప్రబుచి కామ్ కెర్తొ తిమోతి తుమ్‍క జోచి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తయ్. దస్సి కి లూకియ, యాసోను చి సోసిపత్తు, అంచ బందుగులు.
22 పవులు సంగితి ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్తొ తెర్తియు మెలొ ఆఁవ్ ప్రబుచి తెడి అంచి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తసి.
23 ఆఁవ్ ఈంజ ఉత్రుమ్ సంగ రెగ్డయ్‍తొ పవులుక టాన్ దిలొ, ఒండి సంగుమ్‍క టాన్ దెతొ గాయియు తుమ్‍క జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తయ్. దస్సి కి ఈంజ పట్నుమ్‍చ కమొచి డబ్బుల్ దెకితొ ఎరస్తును, చి అమ్‍చొ బావొ జలొ క్వర్తును జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తయ్.
24 *అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ తుమ్ ఎత్కిజిన్ తెన్ తవుస్! ఆమేన్.
25 జలె, ‘సూనవు’ మెన అంక దిలి సుబుమ్ కబుర్ వాటు యేసుక్రీస్తుచి రిసొ బోదన కెర్తి వాటు తుమ్‍క డిట్టుమ్ కెర్తొ దేముడుక జొఒర! జా సుబుమ్ కబుర్‌తె బెదితి గుట్టు జో అప్పె బార్ కెర అస్సె. మదెనె, అగ్గె తెంతొ లుంకడ తిలొ. 26 జలె, యూదుల్ నెంజిలసక కి జోవయించి రచ్చన దొర్కు జలి రిసొచి, ఈంజ గుట్టు జో అప్పె బార్ కెర అస్సె, చి జోవయించ కబుర్లు పూర్గుమ్ సంగిలస రెగిడ్లిసి సూనయ్ జతిస్‍తె ఒండి లోకుమ్‍తె ఎత్కి దేసిమ్‍చక జాన్సుస్ మెన కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతొ దేముడుచి ఆడ్ర, ఒండి లోకుమ్‍తె మాన్సుల్ నంపజా జోచి కోడ్ రితి ఇండుత్ మెనయ్. 27 జలె, యేసుక్రీస్తుచి అత్తి జర్గు జలి కామ్‍చి రిసొ ఎత్కి గ్యానుమ్ తిలొ ఎక్కిలొ దేముడుక కెఁయఁక తెఁయఁక జొఒర!
* 16:24 16:24 ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల తొలితొచ పుస్తకుమ్ సగుమ్‍తె 24నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్.