కొరిందియుల్‍క రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పట్నుమ్‍చి సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
యేసుక్రీస్తుచి తెడి సుద్ది జా దేముడ్‍చయ్ మాన్సుల్ జల కొరింది పట్నుమ్‍చి సంగుమ్ సుదల్‍క పావులు అమ్‍చొ బావుడు జలొ సొస్తెనేసు తెన్ రెగిడ్లి ఉత్రుమ్. క్రీస్తు జలొ యేసుచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తొ జోచొ బారికి అఁవ్ జంక మెనయ్ దేముడు జోచి ఇస్టుమ్‍క అంక నిసాన అస్సె. అమ్‍చొ ప్రబు జోచొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుతె ‘తుచితెయ్ రచ్చన అస్సె. తుయి ప్రబు’ మెన జోచి నావ్ దెరన్‍తస ఎత్కిజిన్ తెన్ తుమ్‍క కి ‘అంచి సుద్ది జా అంచయ్ మాన్సుల్ జతు’ మెనయ్, దేముడు బుకార అస్సె. జలె, అమ్‍క తుమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
తుమ్‍చి రిసొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక రోజుక ప్రార్దన కెర అంచి సర్ద జోక సూనయ్‍తసి. కిచ్చొచి రిసొ మెలె, యేసుక్రీస్తుక తుమ్ నంపజా అప్పె జోచి తెడి తిలి రిసొ జోచి దయక దేముడు తుమ్‍క దిలి రచ్చనచి రిసొయి. మెలె, జా రచ్చన దిలి తెంతొ క్రీస్తుచి తెడి గ్యానుమ్ ఎత్కి, జా గ్యానుమ్ బోదన కెర్తి సెక్తి ఎత్కి, తుమ్‍క కలుగు జలి రిసొ పూర్తి ఎత్కితె సొమ్సారుమ్ జా అస్సుస్. దస్సి, క్రీస్తుచి రిసొ అమ్ సంగిలి సాచి తుమ్‍చి పెట్టి రుజ్జు జా అస్సె.
జాకయ్, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు జోచి గవురుమ్ తెన్ అన్నె ఉత్ర జెతిస్‍క తుమ్ రకితె ఎద, అవ్‍సురుమ్ జలి కిచ్చొ ఆత్మసెక్తి కి తుమ్‍క పిట్టె నాయ్. ఆకర్ దీసల్‍క లోకుమ్‍చక ప్రబు జలొ క్రీస్తు వెల్లి పరిచ్చ, వెల్లి తీర్పు కెర్తె ఎదక, తుమ్ పొరపాట్ నే జతి రితి జొయ్యి తుమ్‍క జా సెక్తి దెతె తయెదె. పుత్తుస్ జలొ అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు తెన్ తుమ్ బెదితి రిసొ తుమ్‍క బుకార్లొ దేముడు నిదానుమ్‍చొ, జో సంగిల్ రితి కెరెదె, జో సంగిలిసి జర్గు కెరెదె.
గోసల్ పోన మెన పావులు గోల కెర్లిసి
10 ఓ బావుడ్లు, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ కిచ్చొ మెన అఁవ్ తుమ్‍క బతిమాల్ప జా సంగితసి మెలె, తుమ్ జట్టి నే జతె, ఎక్కి మెన్సు జా, ఎక్కి కట్టు జా, తుమ్ ఎక్కి బుద్ది ఎక్కి మెన్సు జా చెంగిల్ జా. 11 బావుడ్లు, కిచ్చొక ఇసి మెంతసి మెలె, తుమ్‍తె సగుమ్‍జిన్ జట్టి జా అస్తి మెన క్లోయెచ గెర్‍చ సుదల్ అంక సంగ అస్తి. 12 మెలె, “అఁవ్ పావుల్‍చొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ అపొల్లోచొ సుదొ” జవుస్, “అఁవ్ కేపాచొ సుదొ” జవుస్, నెంజిలె “అఁవ్ క్రీస్తుచొ సుదొ” జవుస్ మెన తుమ్ ఎత్కిజిన్ తేడల్ ఉచరన సంగన్‍తసు మెన ఆఁవ్ జాని. 13 క్రీస్తుచి ఆఁగ్ సింద వాటల్ కెర అస్సుస్ గే? తుమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తి రిసొ అఁవ్ పావులు సిలువతె మొర్లయ్ గే? అఁవ్ పావులుచి నావ్ తెన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్లదు గే? 14 నాయ్. క్రిస్పుక చి గాయియుక పిట్టవ అఁవ్ కక్క బాప్తిసుమ్ నే దిలి రిసొ అంక చెంగిలి. 15 కక్క కక్క బాప్తిసుమ్ దెతయ్ జలె, ‘పావుల్‍చి నావ్ తెన్ బాప్తిసుమ్ సంగిలమ్’ మెన ఏక్ వేల తుమ్‍తె సగుమ్‍జిన్ సంగిత. 16 స్తెపనుచి గేర్‍చక బాప్తిసుమ్ దిలయ్, గని అన్నె కక్క బాప్తిసుమ్ దిలయ్ గే నాయ్ గే పఁవ్స అస్సి. నాయ్, కిచ్చొగె. 17 క్రీస్తు అంక తెద్రయ్‍లిసి బాప్తిసుమ్ దెతి రిసొ నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ సూనవ అఁవ్ బోదన కెర్తి రిసొయి. పడ్తొ, ఒగ్గర్ తెల్విచ కొడొచి ఉప్పిరి కొడొ బెదయ్‍తి రితి అఁవ్ బోదన కెర్తి రితి తెద్రయె నాయ్. దస్సి బోదన కెర్తయ్ జలె, క్రీస్తు సిలువతె మొర మాన్సుల్‍క పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప కెర్లిస్ ముక్కిమ్ జలిస్‍క లుంకడ్లి రితి జతి. రచ్చించుప కెర్తి సెక్తి జో మొర అర్పితుమ్ జలిస్‍తెయి అస్సె.
క్రీస్తు దేముడుచి సెక్తి గ్యానుమ్
18 మొర పాపుమ్‍తె గెతస, జలె, ప్రబు సిలువతె మొర అర్పితుమ్ జలిస్‍చి కోడు సూన్లె, నాసెనుమ్ జతసక కి వెర్రి గని ఆమ్ రచ్చించుప జతసక, జలె, దేముడుచి సెక్తి మెన జానుమ్. 19 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి కొడొతె,
*“పండితుల్‍చి గ్యానుమ్‍క పాడ్ కెరిందె,
తెలివి మాన్సుల్‍చి తెలివి పిట్టయిందె”
మెన రెగ్డవ అస్సె.
20 ఒగ్గర్ బుద్ది తిల సుదొ కేతె? మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస కేతె? ఈంజ ఉగుమ్‍తె తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ రుజ్జుల్ దెకయ్‍తస కేతె? ఈంజ లోకుమ్‍చి గ్యానుమ్‍క ‘గ్యానుమ్ నెంజె’ మెన, దేముడు దెకవ అస్సె. 21 కీసి మెలె, కెద్ది గ్యానుమ్ కలుగు జలెకి, ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ దేముడుక నేన్ల. ‘మాన్సుచి సొంత గ్యానుమ్ జోవయించి సొంత సెక్తిక జేఁవ్ నెతిర్లెకయ్ చెంగిలి’ మెన, జోచి పెట్టిచి గ్యానుమ్‍క దేముడు జానయ్ దస్సి జర్గు కెర్లన్. జాకయ్, అమ్ బోదన కెర్తి సుబుమ్ కబుర్ ‘గ్యానుమ్ నెంజె’ మెన జోవయించి సొంత సెక్తి మాన్సుల్ ఉచర్లె కి, జా సుబుమ్ కబుర్ తెయి మాన్సుల్‍క రచ్చించుప కెరుక జో దేముడు సర్ద జలొ. గని సుబుమ్ కబుర్ నంప కెర్తిస్‍క ‘తెలివి నాయ్’ మెన మాన్సుల్ సంగితతి. 22 మెలె, ‘జోచి సత్తిమ్‍క రుజ్జు దెకయ్‍త వెల్లెల కమొ దెకయ్‍లెకయ్ నంపజమ్‍దె, నెంజిలె నాయ్’ మెన యూదుల్ సంగిల. ‘కొడొ తెలివి తెన్ బెదయ్‍లెకయ్ జా బోదనక విలువ దెకుక జయెదె’ మెన గ్రీకుల్ సంగిల. 23 గని “క్రీస్తు సిలువతె మొర అర్పితుమ్ జలిస్‍తెయి మాన్సుచి రచ్చన” మెన అమ్ బోదన కెర్తసుమ్. ఇసి బోదనక అడ్డు మెన యూదుల్ సంగితతి, ‘తెలివి నాయ్’ మెన యూదుల్ నెంజిలస సంగితతి. 24 గని దేముడు నిసాన బుకార్లసక, జేఁవ్ యూదుల్ జలెకి, గ్రీకుల్ జలెకి, జో దేముడుచి సెక్తి కి గ్యానుమ్ కి క్రీస్తుతెయ్ అస్సె. క్రీస్తు దేముడుచి సెక్తి, జొయ్యి జోచి గ్యానుమ్. 25 దేముడు కెర్తిస్‍క ‘బుద్దిచి నెంజె’ మెన మాన్సుల్ ఉచర్లె కి, జా కేన్ మాన్సుచి గ్యానుమ్‍చి కంట వెల్లి. జో దేముడుచి అవ్కు కేన్ మాన్సుచి సెక్తిచి కంట ఒగ్గర్ సెక్తిచి.
26 బావుడ్లు, ప్రబు తుమ్‍కయ్ నిసాన బుకార్లొ. జలె, తుమ్‍తె తొక్కిజిన్‍క ఈంజ లోకుమ్‍చి గ్యానుమ్ ఒగ్గర్ కల్గుప జా అస్సె. తుమ్‍తె తొక్కిజిని వెల్లెల మాన్సుల్ జా అస్సుస్. తుమ్‍తె తొక్కిజిని వెల్లెల కుట్టంబల్‍తె జెర్మిలదు. 27 గని దేముడు, ఈంజ లోకుమ్‍తె తెలివి నెంజిలసకయ్ నిసాన్లన్. కిచ్చొక మెలె, తెలివి తిలసక కి లాజ్ కెరుక మెన. సెక్తి తిలసక కి లాజ్ కెరుక మెన ఈంజ లోకుమ్‍తె సెక్తి నెంజిలసక దేముడు నిసాన్లన్. 28 పడ్తొ ఈంజ లోకుమ్‍తె విలువ జలిస్‍క ‘కిచ్చొ నెంజె’ మెన రుజ్జు తంక ఈంజ లోకుమ్‍తె విలువ నెంజిలసక, నిస్కారుమ్ జలసక, కిచ్చొ నెంజిలసక జో దేముడు నిసాన్లన్. 29 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి మొక్మె కేన్ మాన్సు గవురుమ్ ఉచరనుక బెదె నాయ్ మెన రుజ్జు దెకవుక. 30 యేసుక్రీస్తుచి తెడి తుమ్‍క జియడ్లొ దేముడు జొయ్యి, అమ్‍చి గ్యానుమ్, అమ్‍చి పున్నిమ్, అమ్‍చి సుద్ది, అమ్‍చి రచ్చన క్రీస్తుతెయ్ మెన దేముడు అబ్బొసి జోకయ్ అమ్‍చి రిసొ టీఁవొ కెలన్. 31 జాక దేముడుచి కొడొతె,
“మాన్సుల్ గవురుమ్ సంగుక ఇస్టుమ్ జలె,
కచి రిసొ సంగుత్ మెలె, ప్రబుచి రిసొయి”
మెన రెగ్డవ అస్సె.
* 1:19 1:19 యెసయా 29:14. 1:24 1:24 ఇన్నె ‘గ్రీకుల్’ మెలె, యూదుల్ నెంజిలస మొత్తుమ్‍క సంగితయ్. 1:31 1:31 యిర్మీయా 9:24.