2
ఓ బావుడ్లు, ఆఁవ్ తుమ్‍తె తెదొడి జా కెర దేముడుచి చి సాచి సూనయ్‍లి పొది ఒగ్గర్ తెలివి గ్యానుమ్ కొడొ బెదవయ్ బోదన కెరి నాయ్. ఆఁవ్, ‘యేసుక్రీస్తుచి రిసొయి మెలె, సిలువతె మొర జర్గు కెర్లి యేసుక్రీస్తుచి రిసొ నెంజిలె, అన్నె కిచ్చొ కి తుమ్‍చి మదెనె అన్నె కిచ్చొ నేని మెన వేరచి బెదవుక నెంజె’ మెనయ్ దస్సి కెర్లయ్.
పడ్తొ తుమ్‍చితె తిలి పొది, ‘సొంత సెక్తిక కిచ్చొ కెరుక నెతిరి’ మెన బయిమ్ తెన్ బలే అద్దుర్ తెన్ తిలయ్. తుమ్‍చి నముకుమ్ మాన్సుల్‍చి గ్యానుమ్ తెన్ నే జతె, గని దేముడుచి సెక్తి తెన్ ఆదారుమ్ కెరన తంక మెన, ఆఁవ్ లట్టబ్లె కి చి సాచి సూనయ్‍లె కి, తెలివి గ్యానుమ్‍చ తియాన కొడొ నే బెదయ్‍తె, సుద్ది తిలి ఆత్మచి దేముడుచి సెక్తి దెకయ్‍తి రిసొయి మెన సంగితసి మెనయ్ ఇసి జర్గు జంక మెన జోచి సెలవ్.
ఆత్మతె వడ్డిలసక ప్రబుచి గ్యానుమ్ సికడ్లిసి
ఆత్మతె వడ్డిలసక గ్యానుమ్ తెన్ సికడ్తసుమ్, జా గ్యానుమ్ కేడయ్ గెతి చి జా ఈంజ ఉగుమ్‍చి గ్యానుమ్ నెంజె, ఈంజ ఉగుమ్‍తె ఏలుప కెర్తసచి గ్యానుమ్ నెంజె. ఆమ్ సికడ్తి గ్యానుమ్ దేముడుచి గుట్టు తెన్ తిలి లుంకడ్లి గ్యానుమ్; ఈంజ గ్యానుమ్ గుట్టు తెన్ లుంకడ తయె నాయ్. ఉగల్ ఎత్కిచి కంట అగ్గెయి దేముడు అమ్‍చి రిసొ ‘పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె బెదుతు’ మెన ఉచర జర్గు కెర్లి గ్యానుమ్.
ఈంజ ఉగుమ్‍చ అదికారుల్ కోయి ఈంజ గ్యానుమ్‍క అర్దుమ్ కెరంతి నాయ్; జా అర్దుమ్ జోక జతి జలె గొప్ప ఉజిడ్‍చొ రుపుమ్‍చొ గవురుమ్ తిలొ ప్రబుక సిలువ గల మారిత నాయ్. గని దేముడుచి కొడొతె,
“ఇన్నెచి రిసొ దేముడు తెయార్ కెర అస్సె”
జోక ప్రేమ కెర్తసక కిచ్చొ దెంక మెన తెయార్ కెర్లిసి
*“జా కేన్ అంకితె డీసె నాయ్,
కేన్ కంగ్డొతె సుని జయె నాయ్,
కేన్ మాన్సు జోచి పెట్టి ఉచరుక నెతిర్లిసి”
మెన రెగ్డవ అస్సె. 10 అమ్‍క జలె దేముడు ఎత్కి జోచి ఆత్మ తెద్రవ రుజ్జు దెకవ అస్సె; జా ఆత్మ ఒండిక, దేముడు గుట్టుల్‍చి రుజ్జుల్ కి జోచి ఆత్మ రుజ్జు దెకయెదె. 11 ఏక్ మాన్సుచి ఉద్దెసుమ్ జోచితె తిలి మాన్సుచి సొంత ఆత్మక పిట్టవ, జో మాన్సుచి పెట్టి తిలిసి కో జాన్‍తి గే? దస్సి, దేముడుచి ఉద్దెసుమ్‌లు దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక ముల, జోచి ఉద్దెసుమ్ అన్నె కోయి నేన్‍తి.
12 దేముడు అమ్‍క దిల ఆత్మ కీసిచి గే అమ్ అర్దుమ్ కెరనుక. అమ్ ఈంజ లోకుమ్‍చి ఆత్మ నెంజె, గని దేముడు తెంతొ చి జతి సుద్ది తిలి ఆత్మయి అమ్ పాయ అస్సుమ్. 13 మాన్సుచి గ్యానుమ్ సికడ్త కొడొ తెన్ నాయ్, ఆత్మ సమ్మందుమ్ జలి కారిమ్‌చి కామ్ ఆత్మ సమ్మందుమ్ జలి కారిమ్‌చి కామ్ సరి కెరన, ఆత్మ సికడ్తి కొడొ తెన్ ఈంజ సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్‍క సికడ్తిసి, అమ్ సికడ్తసుమ్.
14 లోకుమ్‍చొ సమ్మందుమ్ జల మాన్సు దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచ కబుర్లు నెసె, దసచ జోక వెర్రిలెక అస్సె, జో అర్దుమ్ కెరనుక నెత్రె. దసచక ఆత్మతె జెర్మున్ తిలెకయి అర్దుమ్ కెరనుక జయెదె గని జోవయింక జా ఆత్మ నాయ్ చి నెతిర్తి. 15 ఆత్మ సమ్మందుమ్ జలొసొ మాన్సుల్‍క ఒండి అర్దుమ్ కెరనెదె, గని జోక కేన్ మాన్సు తీర్పు కెరుక నెతిర్తి.
16 “ప్రబుచి పెట్టి తిలిసి జాన జోక సికడుక తెరిలస కో? అమ్‍క జలె క్రీస్తుచి మెన్సు అస్సె.”
* 2:9 2:9 యెసయా 64:4. 2:16 2:16 యెసయా 40:13.