3
ఆత్మక వడ్డిలస నెంజుస్
బావుడ్లు, తుమ్‍చి తెన్ ‘ఆత్మక వడ్డిల మాన్సుల్ తెన్ కొడొ జలి రితి ఆఁవ్ కొడొ జంక నెతిర్లయి. ఈంజ లోకుమ్‍చ ఆఁగ్‍చ సమ్మందుమ్‍చ మాన్సుల్ మెనయ్, క్రీస్తుతె బాలబోదలీ’ మెన, తుమ్‍చి తెన్ కొడొ జంక తిలి. అగ్గె తుమ్‍క సత్తు నాయ్ చి రిసొ రితి దూదు పియడ్లయ్, చి పోసిలయ్ గని చింబొ కవడ తుమ్‍క పోసి నాయ్. తుమ్ అప్పెక కి ఆఁగ్‍చి సమ్మందుమ్‍చ రిత జా అస్సుస్‍చి రిసొ అప్పెక కి తుమ్ వడితస్ నాయ్. తుమ్‍చితె కుసిదుమ్, గోసల్ తిలె, తుమ్ ఆఁగ్‍చి సమ్మందుమ్‍చ మాన్సుల్‍చి రితి ఇండితస నెంజుస్ గే? ఎక్కిలొ ఆఁవ్ పావుల్‍చొ సుదొ, అన్నెక్లొ ఆఁవ్ అపొల్లోచొ సుదొ, మెన సంగిలె పొది తుమ్ లోకుమ్‍చ సమ్మందుమ్ జల మాన్సుల్ నెంజుస్ గే?
అపొల్లో కొన్సొ? పవులు కొన్సొ? సేవ కెర్తసయ్ గెద. ఎక్కెక్లక ప్రబు దిలిసి తెన్ జేఁవ్‍చి తెంతొయ్ తుమ్ నంపజలదు ఆఁవ్ రోవిలయ్, అపొల్లో పాని సువిలన్, జిఁయడ వడ్డయ్‍లొసొ దేముడీ. జాకయ్, జియడ వడ్డయ్‍లొ దేముడుతెయి గని, రోవిలొసొతె జలెకి, పాని సుఁవిలొసొతె జలెకి కిచ్చొ కి నాయ్. రోవిలొసొక పాని సూఁవిలొసొక ఎక్కి ఉద్దెసుమ్. ఎత్కి జీన జేఁవ్ కెర్లి కామ్‍చి కస్టుమ్‍కయ్ జీతుమ్ నఙనుల. అమ్ దేముడు తెన్ బెద కామ్ కెర్తసుమ్; తుమ్ దేముడుచి పంటొ పికయ్‍లి బుఁయి, దేముడుచి గేరు జా అస్సుస్.
ప్రబుచి ఆత్మగేర్‍చి టాలి
10 దేముడుచి దయక జో అంక దిలి ఇదిలి సెక్తిక, గేర్ బందుక చెంగిల్ జాన్లొ బందితొసొచొ రితొ జా, ఆఁవ్ పునాది తెయార్ కెర్లయ్, చి జేఁవ్‍చి ఉప్పిరి అన్నెక్లొ గేర్ బందితయ్. జా పునాదిచి ఉప్పిరి తుమ్ ఎత్కిజిన్ తుమ్‍చి వాట కీసి బందితె గే జాగర్త తా. 11 ఎక్కి పునాదిచి ఉప్పిరి జా గేర్ బందిలెకయ్ జా గేర్ తయెదె; మెలె, యేసుక్రీస్తు జలి పునాదిచి ఉప్పిరి బందిలెకయ్. వేర పునాది తెయార్ కెరుక కో నెతిర్తి. 12 జలె, జా పునాదితె కో బఙార్ తెన్, కో వెండి తెన్, కో వజ్రమానిక్యల్ తెన్, కో దారు తెన్, కో పెయ్యడి తెన్, కో పీరి తెన్ గేర్ బందిలె, 13 జేఁవ్ ఎక్కెక్ల బందిలిస్‍క ‘తయెదె గే నాయ్ గే’ ఆకర్‍కయ్ డీసెదె. ప్రబు సంగిలి వెల్లి దీసికయ్ డీసెదె. కీసి మెలె, ఆగిచి పరిచ్చతె డీసెదె. ఎక్కెక్లచ కమొ కీసచగె ఆగితె పరిచ్చ జలి రితి జా డీసెదె. 14 జో పునాది కెలొసొతె బందిలి కేన్ మాన్సుచి కామ్ జా పరిచ్చతె జీన్లె, జో మాన్సుక బవుమానుమ్ దొర్కు జయెదె. 15 జో పునాదితె బందిలొ కేన్ మాన్సుచి కామ్ డడ్డ గెచ్చెదె గే, జోక నస్టుమ్ తయెదె, గని జొయ్యి రచ్చించుప జయెదె. గని ఆగి తెంతొ కీసి గే ఉర్లి జలి రితి జా జో రచ్చించుప జయెదె.
నంపజలస ప్రబుచి దేముడుచి గుడి జవుల
16 దేముడుచి గుడి తుమ్ జస్తె మెన నేన్సు గే? జోచి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అస్సె మెన నేన్సు గే? 17 జలె, దేముడుచి గుడి కో పాడ్ కెరెదె గే, జోక, జో దేముడుయి పాడ్ కెరెదె. కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి గుడి జోకయ్ సుద్ది తంక అస్సె. జా దేముడుచి గుడి తుమి జా అస్సుస్.
18 తుమ్‍క తుమ్ మోసిమ్ కెర నాయ్. ‘ఈంజ ఉగుమ్‍చి గ్యానుమ్‍క ఆఁవ్ తెలివి’ మెన కో ఉచరనెదె గే, పరలోకుమ్‍చి గ్యానుమ్ జో దొర్కు కెరంతి రితి ఈంజయ్ ఉగుమ్‍చి గ్యానుమ్‍క గవురుమ్ కెరుక ముల నేన్లొ రితొ జవుస్. 19 కిచ్చొక మెలె, ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి గ్యానుమ్ దేముడుచి మొక్మె గ్యానుమ్ నెంజె. జో రెగ్డయ్‍లి కేన్ కోడుతె ఈంజ సత్తిమ్ డీస్తయ్ మెలె,
*“తెలివి తిల జోవయించ మోసిమ్‍లుతెయి
దేముడు జేఁవ్ తెలివి మాన్సుల్‍క దెర
జేఁవ్ ఉచర్లిసి పిట్టయ్‍తయ్”
మెన రెగిడ్లి కోడు. 20 జోచి అన్నెక్ దస్సి కోడు కిచ్చొ మెలె,
“ఈంజ లోకుమ్‍చి గ్యానుమ్‍క నంపజలసచి పెట్టి ఉచర్తసక
కామ్‍క నే జయె మెన ప్రబు జానె”
మెన రెగిడ్లి కోడు.
21 జాకయ్, కేన్ మాన్సుక ‘జొయ్యి వెల్లొ’ మెలి రితి మాన్సుక గవురుమ్ కెర నాయ్. ఎత్కి తుమ్‍చి జా అస్సె. 22 పవులు కి, అపొల్లో కి, కేపా కి, అమ్ సికడ్తస తుమ్ ఎత్కిజిన్‍క దొర్కు జా అస్సుమ్. ఈంజ లోకుమ్ కి, జీవు కి, మొర్ను కి, ఈంజ ఉగుమ్ కి, జెతి ఉగుమ్ కి, ఎత్కి తుమ్‍చి జా అస్సె. 23 పడ్తొ, తుమ్ క్రీస్తుచి తెడి అస్సుస్, తుమ్‍క జొయ్యి ఏలుప కెర్తయ్; చి క్రీస్తు దేముడు అబ్బొస్‍చి తెడి అస్సె.
* 3:19 3:19 యోబు 5:13. 3:20 3:20 కీర్తనలు 94:11.