4
అపొల్లోక చి పవులుక కీసి దెకుక
తుమ్ అమ్‍క కీసి దెకుక మెలె, యేసుక్రీస్తుచ సేవ కెర్తస ఆము. తుమ్ ‘పాడ్ జంక నాయ్’ మెన దేముడుచ గుట్టుల్ రకితస ఆమ్. అమ్ దస్సి జలిస్‍క తుమ్ మరియాద దెకుక తుమ్‍చి పూచి, అన్నె, కేన్ జవుస్ ఎజొమానిచి ఆస్తిక రకితొసొ, జలె, నిదానుమ్ తెన్ నముకుమ్ జతొసొ తంక జోచి పూచి. జాక, ఆమ్ దస్సి నిదానుమ్ తెన్ నముకుమ్ జతస జంక అమ్‍చి పూచి. గని తుమ్ జవుస్, మాన్సుచి కేన్ తీర్పు కెర్తి గేర్ జవుస్, అంక పరిచ్చ కెర తీర్పు కెర్లె, అంక బాద నాయ్. ఆఁవ్ కి సొంత తీర్పు కెరనీ నాయ్. దేముడుచి మొక్మె పూచి తెన్ జోచి కామ్ ఆఁవ్ కెర అస్సి. జా కామ్ కెర్లిస్‍తె ఆఁవ్ కిచ్చొ పొరపాట్ కెర్లిసి ఆఁవ్ నేని. గని అంక ‘తప్పు జో నెంజె’ మెన ఎక్కి అంచి సొంత కోడు రుజ్జు దెకఎ నాయ్. జో ప్రబుయి అంక తీర్పు కెర్తొసొ. జాకయ్, జా సమయుమ్ నే జతె అగ్గె, మెలె, ప్రబు అన్నె నే జెతె అగ్గె, తుమ్ అంక తీర్పు కెర నాయ్. మాన్సుల్‍క దస్సి తీర్పు కెర్తిసి తుమ్ ముల. అందర్‍తె లుంకిల్ రితి తిలిసి ఎత్కి, మాన్సుచి పెట్టిచ ఉద్దెసుమ్‌లు ఎత్కి జొయ్యి జోచి ఉజిడ్‍తె పరిచ్చ కెర తీర్పు కెరెదె. తెదొడ్‍కయ్ దేముడు సొంత ఎత్కిజిన్‍క జేఁవ్‍చ కెర్ల కమొ తీర్పుల్ సంగెదె.
అంచి రిసొచి అపొల్లోచి రిసొ ఆఁవ్ ఇస టాలివొ కిచ్చొక సంగ అస్సి మెలె, తుమ్‍చి రిసొ, బావుడ్లు, తుమ్‍క ‘సిక్కుత్’ మెనయ్, దేముడు రెగ్డయ్‍లిస్‍చి కంట కిచ్చొ వేరచి అమ్ దొగుల కిచ్చొ బెదవుమ్ నాయ్, దస్సి తుమ్ కి వేరచి జా బోదనతె బెదవ నాయ్. ఆఁవ్ అపొల్లో, జలె, అమ్ దొగుల సుబుమ్ కబుర్‌తె కిచ్చొ వేరచి బెదవుమ్ నాయ్, చి అమ్‍తె కక్క ‘వెల్లొ’ మెన తుమ్ సంగుక నాయ్. ‘ఆఁవ్ వెల్లొ’ మెన జవుస్ ఆఁవ్ సంగి నాయ్, జో సంగె నాయ్. దస్సి తుమ్‍చితె కో కిచ్చొ వేరచి నే బెదయ్‍లె, తుమ్‍చితె కి ‘ఆఁవ్ వెల్లొ, జో దాక్’ మెన తేడల్ దెకన బులుక బెదె నాయ్. జలె, తుమ్‍క దెకిలె, కక్క ‘వెల్లొ’ కక్క ‘దాకు’ మెనుక జతయ్ గే? దేముడు దిలి కంట తుమ్‍క కిచ్చొ అస్సె గే? దేముడు తెంతొ ప‍యిలిసి జలె, జా జొయ్యి నే దిలి రితి కిచ్చొక తుమ్ గవురుమ్ సంగితసు! ‘ఎత్కితె సొమ్సారుమ్ జా అస్సుమ్’ మెన తుమ్ ఉచరంతసు. అమ్‍క పడ్తొ ముల తుమ్ రానల్ జా అస్సుస్, జలె! తుమ్ నిజుమి ఏలుప కెర్తదు జలె, ఆమ్ కి తుమ్‍చి తెన్ ఏలుప కెరుక జతి! సర్ద జతమ్!
పావులీంసి నిస్కారుమ్ జలిస్
అమ్ క్రీస్తుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍త బారికుల్‍క మాన్సుల్ ఎత్కిచి కంట అమి నిస్కారుమ్ డీస్తసుమ్, *మొర్తి సిచ్చ కలుగు జల మూర్కుడ్లు రిత డీస్తసుమ్, మెన దేముడు సెలవ్ దిలి రితి అంక డీస్తయ్. అన్నె మాన్సుల్ జోవయింక దెక ఆఁస్తతి గే, అమ్ యేసుచ బారికుల్‍క కి లోకుమ్ ఎత్కిచ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకి మాన్సుల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి. 10 ‘క్రీస్తుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక ముక్కిమ్’ మెనయ్, ఆమ్ నేన్ల మాన్సుల్ రిత డీస్తసుమ్. తూమ్ మాత్రుమ్, క్రీస్తుచి తెడి బుద్ది సుదల్ జా అస్సుస్, కిచ్చొ గే! తుమ్‍క ‘దస్సి ఉచరంతతి’ మెలి రితి డీస్తయ్, ఆమ్, జలె, సెక్తి నెంజిల్ రితి డీస్తసుమ్. అమ్‍కయ్ సెక్తి అస్సె మెన తుమ్‍క తుమి ఉచర్తసు. నిజుమి, మాన్సుల్ తుమ్‍కయ్ గవురుమ్ దెకితతి, అమ్‍కయ్ నిస్కారుమ్ దెకితతి. 11 అప్పె ఎద ఆమ్ చువ్వె తన్నె అస్సుమ్. అమ్‍క సరిపుచుప జత పాలల్ నాయ్, మాన్సుల్ అమ్‍క పెట్టి తతి, అమ్‍క గెరల్ నాయ్. 12 సొంత అత్తొ తెన్ కామ్ కెర జితసుమ్. మాన్సుల్ అమ్‍క దూసుప కెర్లె, చెంగిల్ తత్తు మెన అమ్ ప్రార్దన కెర్తసుమ్. జేఁవ్ అమ్‍క అల్లర్ కెర్లె, ఓర్సుప జతసుమ్. 13 అమ్‍చి నావ్ జేఁవ్ కడ్లె, సేంతుమ్ కెర్తసుమ్. మాన్సుచి మొక్మె ఒండి లోకుమ్‍చి తొక్కు ఉస్టొ జా అస్సుమ్.
14 ఇసి మెన ఆఁవ్ తుమ్‍క కిచ్చొక రెగిడ్తసి మెలె, తుమ్‍క లాజ్ కెర్తి రిసొ నాయ్, గని తుమ్ అంచ బోదల్ రిత జత, చి తుమ్‍క ‘బుద్ది తిలి’ మెనయ్ ఇసి రెగ్డితసి. 15 కిచ్చొక మెలె, క్రీస్తుచి తెడి తుమ్‍క సికడ్తస ఒగ్గర్‍జిన్ తిలె కి, జోవయించి తెడి ఒగ్గర్‍జిన్‍క ‘అబ్బొ’ మెనుక నెతుర్సు. సుబుమ్ కబుర్ అఁవ్వి తొలితొ సూనయ్‍లి రిసొ, క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి అఁవ్వి తుమ్‍క అబ్బొది జా అస్సి. 16 జాకయ్, ‘అంకయ్ దెక సిక అంచి రితి ఇండ’ మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ బతిమాల్ప జతిసి. 17 జాకయ్ ప్రేమ తిలొ నిదానుమ్ తిలొ ప్రబుచి తెడి అంక పూత్తు జలొ తిమోతిక తుమ్‍తె ఆఁవ్ తెద్రవ అస్సి. కిచ్చొక మెలె, ఆఁవ్ క్రీస్తుచి తెడి కీసి ఇండితసి గే, సంగుమ్‍లు ఎత్కితె కిచ్చొ బోదన కెర్తసి గే, తుమ్‍క జో ఉచార కెరయ్‍తి రిసొ, తుమ్‍క ‘ఉచార కెర బుద్ది తత్తు’ మెనయ్.
18 ఆఁవ్ ‘అమ్‍తె అన్నె జెయె నాయ్’ మెన తుమ్‍చితె సగుమ్‍జిన్ ఉచార పుల అస్సుస్. 19 గని ప్రబు సెలవ్ దిలె, తుమ్‍తె బే బేగి జెయిందె, చి జేఁవ్ పులిల మాన్సుల్‍చ కొడొచి రిసొ రుజ్జుల్ సూనుక నెసి, గని జోవయించి సెక్తిచ రుజ్జుల్ పరిచ్చ కెరిందె. 20 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ మాన్సుచి పెట్టి తిలిస్‍క కిచ్చొ రుజ్జు జయెదె మెలె, మాన్సుచ కొడొ నాయ్, గని ప్రబుచి ఆత్మసెక్తి మాన్సు ఇండితి బుద్దితెయి డీసెదె, జయ్యి రుజ్జు జయెదె. 21 జలె, తుమ్‍చి ఇస్టుమ్ కిచ్చొ ఆఁవ్ అయ్‍లె, సిచ్చ కెర్తి డండొ దెరన్లి రితి జెంక గే, ప్రేమ ముద్దు తెన్ జెంక గే? ప్రేమ ముద్దు తెన్ ఆఁవ్ అయ్‍లె సర్ద జస్తె, జలె, తుమ్ బుద్ది ఇండ.
* 4:9 4:9 మొర్తి సిచ్చ కలుగు జల మాన్సుల్ జోవయించి జా సిచ్చతె వట్టె గెతె తిలె పొది కీసి అన్నె మాన్సుల్ జోవయింక దెక ఆఁస్తతి గే, అమ్ యేసుచ బారికుల్‍క కి లోకుమ్ ఎత్కిచ, జేఁవ్ దూతల్ జలెకి మాన్సుల్ జలెకి, ఆఁసిల్ రితి జతతి.