5
లంజె జలొ ఎక్కిలొచి రిసొ పవులు తీర్పు సంగిలిసి
తుమ్‍చితె ఎక్కిలొక, అన్నెక్లొచి ఉపిరి జలె, ‘లంజె వంసుమ్‍చొ జా జితయ్’ మెన సంగితతి. అన్నె, జొయ్యి జితి రగుమ్, జలె, ప్రబుక నేన్ల మాన్సుల్ కి తెద్ది పాపుమ్ తెన్ జితి నాయ్! కీసి లంజె జా అస్సె మెలె, అబ్బొస్‍చి తేర్సి తెన్ లంజె జితయ్! జలెకి, తుమ్ లాజు జసు నాయ్, పుల అస్సుస్! కీసి! జా పాపుమ్‍చి రిసొ తుమ్ విసారుమ్ జతదు జలె, జతి! జా పాపుమ్ కెర్తొసొక తుమ్ దూరి కెర తుమ్‍చి తెన్ అన్నె బెదవన నాయ్.
ఆఁగుక, జలె, ఆఁవ్ తుమ్‍చి తెన్ నెంజిలె కి, ఆత్మక తుమ్‍చి తెన్ అస్సి. తుమ్‍చి తెన్ ఆఁవ్ పూర్తి తిలి రితి అస్సి. జలె, దస్సి పాపుమ్ కెర్లొ జో మాన్సుచి రిసొ ఆఁవ్ అప్పె కి తీర్పు ఉచర అస్సి. తుమ్ సంగుమ్‍తె బెదిలె పొది, ఆత్మక ఆఁవ్ కి తుమ్‍చి తెన్ బెదిల్ రితి జయిందె, చి యేసుక్రీస్తుచి సెక్తి తుమ్‍చి తెన్ తా, జో మాన్సుచి ఆఁగ్ పాడ్ జతి రితి జోక సయ్‍తాన్‍చి అత్తి తుమ్ సొర్ప కెర దాస; సిచ్చ జో జలె, ప్రబు జలొ యేసు లోకుమ్‍చక తీర్పు కెర్తి జా ఆకర్ దీసిక జో మాన్సుచి ఆత్మయి రచ్చించుప జతయి.
అన్నె బుద్దుల్ చి రిసొ తీర్పు సంగిలిసి
దస్సి పాపుమ్ కెర్లిస్‍చి రిసొ ‘అమ్‍చి సెక్తిక అమ్ ఇండితసుమ్’ మెన తుమ్ పులిలిసి చెంగిల్ నాయ్. పోడియొ కెర్తి పాకుమ్‍తె పులయ్‍తి పీట్ ఇదిలిదిల్ తిలె కి, ఒండి పాకుమ్ పులెదె మెన నేన్సు గే? అగ్గెచి పాపుమ్ కెర్లి బుద్దిచి తుమ్ గెచ్చవన గెల; తుమ్ సుద్ది జతి రిసొ, *పాపుమ్ గెచ్చయ్‍లి గుర్తుచి పస్కా పండుగు మెండపిల్ల రిత, క్రీస్తు అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తి అర్పితుమ్ జలి తెంతొ తుమ్‍క ‘సుద్ది జల’ మెన దెకితయ్. జాకయ్, జా పండుగు కెర్లి రితి జా, జో అమ్‍క సుద్ది కెర్లిస్‍చి రుజ్జు డీస్తి రితి ఇండుమ. అమ్‍చి ఆత్మక పాడ్ కెర్తి అగ్గెచి బుద్ది, మెలె మూర్కుమ్ బుద్ది, పాపుమ్‍బుద్ది, అమ్‍క గార్ కెరెదె, చి జా పోన. జా పులయ్‍తి పీట్ నెంజిలి పాకుమ్‍తె బెదితి నిదానుమ్ సత్తిమ్ జా సుద్ది జమ.
‘లంజెచ మాన్సుల్ తెన్ బెద నాయ్’ మెన అగ్గెచి ఉత్రుమ్‍తె తుమ్‍క రెగిడ్లయ్. 10 మాములుమ్ ప్రబుక నేన్ల ఈంజ లోకుమ్‍చ లంజె జలస, ఆసల్ జలస, చోర్లు, బొమ్మల్‍క జొకర్తసచి రిసొ సంగి నాయ్. దస మాన్సుల్ తెన్ ఎద్గరె నే బెదుక జలె, ఈంజ లోకుమ్‍క పూర్తి ములయ్ తయెదె. 11 కిచ్చొ అర్దుమ్ తెన్ దస్సి రెగిడ్లయ్ మెలె, కో జలెకు ‘నంపజలస’ మెనన్లొసొ లంజె జతొసొ, ఆసల్ జతొసొ, బొమ్మల్‍క జొకర్తొసొ జలె, మాన్సుక దూసెనల్ కెర్తొసొ జలె, మత్తిలొసొ జలె, చోరు జలె, దసొచొక తుమ్ బెదవన నాయ్. జోవయింతెన్ అన్నిమ్ కి కెర నాయ్. 12 జలె, నంపజలస్ నెంజిలసక తీర్పు కెరుక అంచి కామ్ నెంజె. గని ప్రబుచి సంగుమ్‍తె బెదిలసకయ్ తీర్పు కెరుక, మాత్రుమ్, సంగుమ్‍చ తుమ్ నంపజలసచి పూచి. 13 సంగుమ్‍తె నే బెదిలసక తీర్పు కెర్తొసొ దేముడు, గని
“తుమ్‍చి తెన్ బెదిలొ కొన్సొ జలెకు పాపుమ్ కెర్లొసొ జలె,
తుమ్‍తె తెంతొ ఉదడ గెల”
మెన ప్రబు జోచయ్ జల మాన్సుల్‍చి రిసొ పూర్గుమ్ రెగ్డయ్‍లి తీర్పుకోడు అస్సె.
* 5:7 5:7 పస్కా పండుగు దీసి యేసు అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తి అర్పితుమ్ జలన్. 5:13 5:13 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 17:7, 19:19, 22:21, 24 చి 24:7.