6
నంపజలస తీర్పు కెర్తి గేర్‍చ తగు కెరుక పోన
తుమ్‍చితె ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ జట్టి జా తిలె, నంపజలసచి ముక్మె నే గెతె, కిచ్చొక ప్రబుక నంప నెంజిలసతె జోవయించి తీర్పు కెర్తి గేర్‍తె తగు కెర్తసు? జా తప్పు. నంపజలస ఒండి లోకుమ్‍చక తీర్పు కెరుల మెన నేన్సు గే? ఒండి లోకుమ్‍చక తుమ్ తీర్పు కెరుక అస్సె జలె, ఇస ఇదుద్ల తగుల్ తుమ్ సంగుమ్‍తె సూనుక నెతుర్సు గే? దూతల్‍క కి అమ్ తీర్పు కెరుక అస్సె మెన కి నేన్సు గే? దస్సి కెరుమ్‍దే జలె, ఈంజయ్ లోకుమ్‍చ తగుల్ సూనుక అమ్‍క అన్నెయ్ అదికారుమ్ అస్సె.
జలె, తుమ్‍క ఈంజ లోకుమ్‍తె తగుల్ తిలె, కిచ్చొక ప్రబుచి సంగుమ్‍క కామ్‍క జెత మాన్సుల్‍చి మొక్మె నే సూనయ్‍తె వేర మాన్సుల్‍చ తగుల్‍తె కుట్టయ్‍తసు? తుమ్‍క లాజ్ నాయ్ గే? ప్రబుక నంపజల తుమ్ బావుడ్లుతె కో బుద్ది మాన్సు తయె నాయ్ గే, చి జోచి మొక్మె సూనయ్‍లె జో తగు కుట్టవుక నెంజె గే? జలె, తుమ్ నంపజలస బావొక బావొ తగుల్ కెర్తసు, చి ప్రబుక నంపనెంజిలసక వెసడ్తసు! అన్నె కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ తుమ్ తగు కెర్లె, నంపనెంజిల మాన్సుల్ దెకిలె తుమ్‍క ఆఁసుల. తుమ్ నంపజలసచి నావ్ దెకెదె. దస తగుల్ జతి కంట మాన్సుల్ తుమ్‍క కెర్త తప్పుల్ ఓర్సుప జంక చెంగిలి, మోసిమ్ జంక చెంగిలి. తుమ్‍చ సొంత బావుడ్లుక కి తుమ్, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ పాపుమ్ కెర మోసిమ్ కెర్తసు.
సుద్ది నెంజిలస దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదుక నెంజె
సుద్ది నెంజిల మాన్సుల్ దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదుక నెంజె మెన నేన్సు గే? తుమ్ మోసిమ్ జా నాయ్. పెండ్లి నే జతస, జలస లంజెకమొ కెర్తస, బొమ్మల్‍క జొకర్తస జలెకు, మున్సుబోదల్ తెన్ మున్సుబోదల్, తేర్‍బోదల్ తెన్ తేర్‍బోదల్ లంజె జతస జలెకు, 10 చోర్లు జలెకు, డబ్బుల్‍క ఒగ్గర్ ఆస జతస జలెకు, మత్వాలల్ జలెకు, మాన్సుల్‍క దూసుప కెర్తస జలెకు, మాన్సుల్‍క బియఁడ లాబుమ్ కెరంతస జలెకు, దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదుక నెతిర్తి. 11 తుమ్ అగ్గెయి దస మాన్సుల్ జా తిలదు, గని ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మతె తుమ్ దోయి జా, ప్రబుచయ్ జా, పాపుమ్ నే కెర తిలి రితి సుద్ది జలదు, చి తుమ్‍క ‘పున్నిమ్ జల’ మాన్సుల్ జా అస్సుస్.
12 జలె, “అంక ఇస్టుమ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అక్కు అస్సె, గని సగుమ్ కమొ కెర్లె చెంగిల్ నాయ్. అంక ఇస్టుమ్ జలిసి కేన్ కి కెరుక అంక అక్కు అస్సె, గని కిచ్చొ అలవాట్‍క గొతిమాన్సు రితొ అఁవ్ జా తయిందె.
13 “అన్నిమ్ మాన్సుచి పేట్‍కయ్, పేట్ అన్నిమ్‍కయ్” మెన సంగితసుమ్, చి ఆకర్‍క దొన్ని కి ప్రబుయి గెచ్చవ గెలెదె. గని, మాన్సుచి ఆఁగ్ లంజె జతి రిసొ నెంజె గని ప్రబుచి రిసొయి, దస్సి ప్రబు ఆఁగ్‍చి రిసొయి. 14 అన్నె, యేసుప్రబుక దేముడు అబ్బొసి అన్నె జియడ్లొ, చి జోచి సెక్తి అమ్‍క కి జియడెదె. 15 క్రీస్తుచి ఆఁగ్‍క తుమ్‍చ ఆఁగ్ వాటల్ జవుల మెన తుమ్ నేన్సు గే? జేఁవ్ దస్సి జలె, క్రీస్తుచ వాటల్ కడ గెల కెర సానిక బెదవుక బెదెదె గే? నెంజె! 16 సాని తెన్ కో బెదెదె గే, జా తెన్ ఎక్కి ఆఁగ్ జతయ్ మెన నేన్సు గే? కిచ్చొక మెలె,
*“జేఁవ్ దొగుల ఎక్కి ఆఁగ్ జా తవుల”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయిలయ్ అస్సె. 17 గని, ప్రబు తెన్ కో బెద అస్తి గే, జో తెన్ ఎక్కి ఆత్మయి జా తవుల. 18 జాకయ్, లంజెకమొ దూరి కెరన. దసితె ఎద్గరె బెద నాయ్. మాన్సుల్ కెర్తి అన్నె ఎత్కి పాపుమ్, జలె, జోచి ఆఁగ్‍క దూరి అస్సె, జోచి ఆఁగ్‍క బయిలె అస్సె, గని కో లంజె జయెదె గే, జోచి సొంత ఆఁగుక పాపుమ్ కెర పాడ్ కెర్తయ్.
19 తుమ్‍చి ఆఁగ్, తుమ్‍చి పెట్టి తిలి దేముడు దిలి జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మక గుడి జా అస్సె మెన తుమ్ నేన్సు గే? తుమ్‍క తుమి ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఏలుప కెరనుక తుమ్‍క అదికారుమ్ నాయ్. 20 దేముడు ఒగ్గర్ కరీద్‍క తుమ్‍క గెన అస్సె. జాక, తుమ్‍చి ఆఁగ్ తెన్ జోక గవురుమ్ కెర్తి రితి తుమ్ సుద్ది తెన్ ఇండ.
* 6:16 6:16 ఆదికాండుమ్ 2:24. 6:20 6:20 మెలె, జోవయించి లొఁయి సువ జోవయించి పాపుమ్ పుంచ సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ జోవయింక నెతొవన అస్సె.