7
పెండ్లి జతిస్ చి నే జతిస్
జలె, తుమ్ రెగ్డ పుసిలిస్‍క జబాబుల్ రెగిడిందె. పెండ్లి నే జా తిలొ మున్సుబోద, జలె, తేర్‍బోదక నే చడ్లె చెంగిలి. గని జో మాన్సు పెండ్లి నే జా తిలె, సయ్‍తాన్ ఉచర్తిసి రితి లంజెకమొ నే కెరవుక మెన, ఎత్కి మున్సుబోదక సొంత తెర్ని తిలె, ఎత్కి తేర్‍బోదక సొంత మున్సుసి తిలె చెంగిలి.
మున్సుసి తేర్సిక జోచి పూచి తిలిసి దెంక, తేర్సి మున్సుస్‍క జేఁవ్‍చి పూచి తిలిసి దెంక. కిచ్చొక మెలె, జాచి సొంత ఆఁగ్‍క ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఏలుప కెరుక తేర్సిక అదికారుమ్ నాయ్; మున్సుసి ఏలుప కెర్తయ్. దస్సి, జోచి సొంత ఆఁగ్‍క ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఏలుప కెరుక మున్సుస్‍క అదికారుమ్ నాయ్; తేర్సి ఏలుప కెర్తయ్.
తుమ్‍తె కేన్ జవుస్ దొగుతెర ఎక్కి ఉద్దెసుమ్ ఉచర ప్రార్దన నిదానుమ్ కెర్తి రిసొయి గడియకయ్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ దూర్ జా తంక జయెదె, నెంజిలె పోన. గని ప్రార్దన కెర్తి జా కామ్ కెర కేడయ్‍లదు మెలె, అన్నె మాములుమ్ బెద, నెంజిలె తుమ్ *ఆఁగ్‍క ఆసక ముద్దొ కెర నెతిర్లె, సయ్‍తాన్ తుమ్‍క పాపుమ్ కెరవుక ఉచరెదె. ప్రార్దనల్‍చి రిసొ గడియ అంక తంక జయెదె మెన కిచ్చొక సంగితసి మెలె, ఆడ్ర నెంజె, గని దస్సి కెరుక చెంగిల్ జయెదె. అన్నె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ అంచి రితి పెండ్లి నెంతె తత్తదు జలె, ‘చెంగిలి’ మెన్‍తయ్, గని ఎత్కి మాన్సుక దేముడు దిలి వరుమ్ జోకయ్ తయెదె; ఎక్కిలొక ఏక్ వరుమ్, అన్నెక్లొక అన్నెక్ వరుమ్ దా అస్సె.
పెండ్లి నే జలసక చి రండెల్ మాన్సుల్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ‘అంచి రితి జేఁవ్ దస్సే తిలె జోవయింక చెంగిలి’. గని, జేఁవ్ ఓర్సుప జంక నెతిర్లె, పెండ్లి జతు. కిచ్చొక మెలె, ఒగ్గర్ ఆఁగ్ ఆసక వడ్డితి కంట పెండ్లి జంక చెంగిలి.
10 పెండ్లి జలసక కిచ్చొ ఆడ్ర దెతసి మెలె; ఆఁవ్ నాయ్, గని ప్రబుచి ఆడ్ర ఈంజ; తేర్సి మున్సుస్‍క ములుక నెంజె. 11 గని ఏక్ వేల ముల దిలె, దస్సే తవుస్, నెంజిలె మున్సుస్ తెన్ అన్నె బెదుస్. పడ్తొ మున్సుసి తేర్సిక ములవుక పోని.
12 తుమ్‍తె అన్నె సగుమ్‍జిన్‍క కిచ్చొ మెంతసి మెలె; ప్రబు సంగిలిసి నెంజె, గని అఁవ్వి సంగితసి. ప్రబుక నంపజలొ కేన్ బావొచి తేర్సి ప్రబుక నంపనెంజిలిసి జయెదె గే, జా ‘జో తెన్ జియిందె’ మెన్‍తయ్ జలె, జో జాక ములుక నెంజె. 13 దస్సి, కేన్ నంపజలి తేర్‍బోదచొ మున్సుసి నంపనెంజిలొసొ జలె, ‘జా తెన్ జియిందె’ మెన జో సంగిలె, జా కి జోక ములుక నెంజె. 14 కిచ్చొక మెలె, నంపజలి తేర్సిచి సుద్దిచి రిసొ, నంపనెంజిలొ మున్సుసి కి సుద్ది జయెదె, చి నంపజలొ మున్సుస్‍చి సుద్దిచి రిసొ నంపనెంజిలి తేర్సి కి సుద్ది జయెదె. నెంజిలె, తుమ్‍చితె దస్సి జల కుటుంబల్‍చ బోదల్ సుద్ది జత నాయ్. గని అప్పె సుద్ది జా అస్తి.
15 గని జేఁవ్ దొగుతెరతె నంపనెంజిలొ మున్సుసి జలెకు నంపనెంజిలి తేర్సి జలెకు ములుక కోర్‍ప జతయ్ జలె, ములుసు. దస్సి జా తిలె, నంపతిలొసొ జవుస్ నంపతిలిసి జవుస్ మున్సుస్ తెన్ గే తెర్సి తెన్ గే తంక పూచి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ‘సేంతుమ్ తెన్ జితు’ మెనయ్ ప్రబు అమ్‍క బుకారా అస్సె. 16 నంపనెంజిలొ మున్సుసి తుచి తెన్ తత్తొ జలె, మున్సుది ప్రబుక నంపజా రచ్చించుప జతి రితి తుయి జోక సికడుక తెరితది గే నెతిర్తది గే నేన్సి. దస్సి, నంపనెంజిలి తేర్సి, మున్సుబోద తుచి తెన్ తత్తి జలె, జా నంపజా రచ్చించుప జతి రితి సికడుక తెరితది గే నెతిర్తది గే, నెసి. జాకయ్ తుమ్ సిచ్చ కెరన నాయ్.
ప్రబు బుకార్లి పొది కీసి తిలె, దస్సే తంక
17 ప్రబుచ సంగుమ్‍లు ఎత్కిచి రిసొ కిచ్చొ ఆడ్ర కెర అస్సి మెలె, కేన్ మాన్సుక ప్రబు కిచ్చొ వరుమ్ దా అస్సె గే, జో మాన్సు జయ్యి వరుమ్ రితి జింక. కీసి జింక మెన దేముడు జోక బుకారా అస్సె గే, దస్సి జింక. 18 ప్రబు బుకార్లి పొది కో యూదుల్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెరన తిల గే, జా గుర్తుచ మచ్చల్ గెచ్చవుక పోన. ప్రబు బుకార్లి పొది కో జా గుర్తు కెరన తతి నాయ్ గే, కెరనుక ఉచర్తు నాయ్. 19 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచ కొడొ రితి ఇండుకయ్ ముక్కిమ్. 20 ప్రబు బుకార్లి పొది కీసి తిల గే, ఎత్కి మాన్సు దస్సి తంక. 21 ప్రబు బుకార్లి పొది గొతిమాన్సుల్ జా తిలదు గే, బాద నాయ్. విడ్దల్ జంక వాటు తిలె, విడ్దల్ జా. కీసి తిలె కి, బాద నాయ్. 22 కిచ్చొక మెలె, గొతిమాన్సు తిలి పొది ప్రబు బుకార్లొసొ జలె, ప్రబుచి తెడి విడ్దల్ జలొసొ జతయ్. దస్సి కి, విడ్దల్ తిలి పొది కక్క ప్రబు బుకారా అస్సె గే, జో క్రీస్తుచొ గొతిమాన్సు జతయ్. 23 క్రీస్తుచి లొఁయి తెన్ దేముడు తుమ్‍క గెన అస్సె. జాక, మాన్సుచి ఇస్టుమ్ రితి తుమ్ ఇండుక నాయ్. 24 జాకయ్, బావుడ్లు, ప్రబు బుకార్లి పొది కీసి ఎత్కి మాన్సు తిలదు గే, దేముడుచి తెడి దస్సే తత్తు.
పెండ్లి నే జలసచి జలసచి రిసొ సంగిలిసి
25 పెండ్లి నే జలసచి రిసొ, జలె, ప్రబు అంక కిచ్చొ ఆడ్ర దెయె నాయ్, గని ప్రబు అంక నంప అస్సె, జోవయించి దయ అంచి ఉప్పిరి అస్సెచి రిసొ నిదానుమ్ అస్సి, చి ఆఁవ్ ఉచర్తిసి ఆఁవ్ సంగిందె. 26 కిచ్చొ ఆఁవ్ ఉచర్తసి మెలె, అప్పె జెత అల్లర్‍చి రిసొ దస్సే తంక చెంగిలి. 27 కేన్ మున్సుబోద తెర్ని ఆన తిలె, విడ్దల్ జంక ఉచర్సు నాయ్. తెర్ని నే ఆన తిలె, పెండ్లి జంక ఆస జవుస్ నాయ్. 28 గని ఏక్ వేల పెండ్లి కెరన్లె పాపుమ్ నెంజె. దస్సి తేర్‍బోద కి పెండ్లి కెరన్లె పాపుమ్ నెంజె. గని పెండ్లి జలసక ఈంజ లోకుమ్‍చ బాదల్ తయెదె. దస బాదల్ తుమ్ సేడుక అంక ఇస్టుమ్ నాయ్.
29 బావుడ్లు, కిచ్చొక ఇసి మెన ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, అప్పె తెంతొ ఆకర్ దీసి ఎద తొక్కి సమయుమ్ అస్సె. జాకయ్, తెర్ని ఆన్లస అప్పె తెంతొ తెర్ని నే ఆన్‍లి రితి ప్రబుచి కామ్‍కయ్ నిదానుమ్ జితు. 30 ‘కిచ్చొ జలెకి, ప్రబుచి కామ్ ముక్కిమ్’ మెనయ్, ఏడ్తస నే ఏడ్తిసి రితి జితు, సర్ద తెన్ తిలస సర్ద నెంజిల్ రితి జితు. ఆస్తి గెన్లస కీసి జింక మెలె, కిచ్చొ నెంజిలి రితి జతు. 31 అన్నె, ఈంజ లోకుమ్‍తె తిలిసి వాడిక కెర్తస కీసి జింక మెలె, దస్సిచిక దెర్ను నే సేడ్తి రితి జితు. అప్పె సంగిలిసి ఎత్కి కిచ్చొక మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍చి రితి తిలిసి ఎత్కి పూర్తి పాడ్ జా గెతిసి.
32 ‘తుమ్‍చి మెన్సుతె ఈంజ లోకుమ్‍చ బాదల్ తత్తు నాయ్’ మెనయ్ తుమ్‍చి రిసొ అంచి ఆస. పెండ్లి నే జలొ మున్సుబోద, జలె, ప్రబుచ కమొచి రిసొ మెన్సు దెతయ్, ప్రబుచ ఆసల్ కెరుక ఆస జతయ్. 33 పెండ్లి జలొ మున్సుబోద ఈంజయ్ లోకుమ్‍చ కమొచి రిసొచి తేర్సిచ ఆసల్ జర్గు కెరుక అల్లర్ జతయ్. 34 చి జోవయింక దొన్ని మెన్సుల్ తత్తయ్. దస్సి, పెండ్లి నే జలి తేర్‍బోద గే, ఉబెడి గే జలె, ప్రబుచ కమొచి రిసొ మెన్సు దెతయ్, ఆఁగుక కి ఆత్మక కి సుద్ది తంక, ప్రబుక ఎక్కి నిదానుమ్ తంక ఆస జతయ్. గని పెండ్లి జలి తేర్‍బోద, జలె, ఈంజ లోకుమ్‍చ కమొచి రిసొ కి, మున్సుస్‍చ ఆసల్ జర్గు కెరుక కి అల్లర్ జతయ్. 35 ఈంజ ఎత్కి తుమ్‍క కిచ్చొక ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమ్‍క ‘చెంగిల్ తత్తు’ మెనయ్ సంగితసి. తుమ్‍క జాడు వయడ్తి రిసొ నాయ్, గని బుద్దివాటు దెకయ్‍తి రిసొయి. తుమ్‍క ‘ప్రబుక ఎక్కి మెన్సు నిదానుమ్ జతు’ మెన అంచి ఆస.
36 జోక దెంక సంగ తిలి నాడిక ఎక్కిలొ నే ఆన్లె, ఆసక ఓర్సుప జంక నెతిర్లె, రకనుక నెతిర్లె, పెండ్లి జతి జోచి ఇస్టుమ్ కెరన్సు. పెండ్లి జంక పాపుమ్ నెంజె. 37 గని, కక్క మెన్సు డిట్టుమ్ తిలె, జో ఓర్సుప జంక తెర జోచి ఆస రకనుక తెర్లె, జా దుయిస్‍క మింతుస్ జా, నే ఆనుక దయిరిమ్ తిలె, దస్సే తాఁ గెలె, చెంగిలి. 38 జాక, జో సంగ తిలి దుయిస్‍క కో పెండ్లి జలె చెంగిలి, గని కో పెండ్లి జయె నాయ్ గే, జోక ఒగ్గర్ చెంగిలి.
39 మున్సుసి జీవు తిలె ఎద, తేర్సి జోకయ్ తంక. గని మున్సుసి మొర గెలె, జా ఇస్టుమ్ జలొసొక పెండ్లి జంక జయెదె; గని ప్రబుచి సెలవ్ రితి జలెకయ్. 40 జా దస్సే తాఁ గెలె, జాకయ్ చెంగిలి, మెన ఆఁవ్ ఉచర్తసి. దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ కి దస్సి మెన అంచి పెట్టి సికడ్తయ్ మెన ఆఁవ్ ఉచర్తసి.
* 7:5 7:5 ఆఁగ్‍క ఆసక ఓర్సుప జంక నెతిర్లె 7:22 7:22 సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ విడ్దల్ జలొసొ. 7:23 7:23 నెంజిలె, ‘సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ తుమ్‍క నెతొవన అస్సె’.