8
బొమ్మల్‍క దిలిసి కతిస్‍చి రిసొచి కోడు
జలె, బొమ్మల్‍క దిలి అన్నిమ్‍చి రిసొ ఉచరుమ. తుమ్ తుమ్‍చి ఉత్రుమ్‍తె రెగిడ్లి రితి ‘అమ్ ఎత్కిజిన్‍క గ్యానుమ్ అస్సె’ మెన జానుమ్. గని ‘గ్యానుమ్ మాన్సుక పులయ్‍తయ్’ మెన కి జానుమ్. ప్రేమయ్, మాత్రుమ్, మాన్సుక డిట్టుమ్ కెర్తయ్. “అంక గ్యానుమ్ అస్సె” మెన కో ఉచరంతయ్ గే, జో జానుక ముక్కిమ్ తిలిసి జో అప్పెక నేనె. గని, దేముడుక కో ప్రేమ కెర్తయ్ గే, జో దేముడు జోకయ్ జానె.
జాకయ్, బొమ్మల్‍క అన్నిమ్ దిలిస్‍చి రిసొ ఉచర్లె, ఈంజ లోకుమ్‍చ ‘బొమ్మల్‍క కిచ్చొ జీవు నాయ్’ మెన జానుమ్, అన్నె, ‘జీవ్ తిలొ దేముడు ఎక్కిలొయి అస్సె. అన్నె కోయి నాయ్’ మెన కి జానుమ్. మెలె, అన్నెక్ లోకుమ్‍తె కి బూలోకుమ్‍తె కి ఒగ్గర్ వేర వేర వస్తువల్‍క ‘దేముడ్లు జతతి’ మెన మాన్సుల్ సంగితతి. నిజుమి మాన్సుల్‍క కిచ్చొ కిచ్చొ ‘దేముడ్లు’ ‘ప్రబులు’ ఒగ్గర్ జతతి. మాన్సుల్ దస్సి సంగిలే కి, అమ్‍క ఎక్కిలొయి దేముడు. కొన్సొ మెలె, ఎత్కికయ్ అబ్బొ జలొ దేముడు. జో ఎత్కి జెర్మయిలొసొ, చి జోచి రిసొయి అమ్ ఎత్కిజిన్ జితసుమ్. పడ్తొ అమ్‍క ఎక్కిలొ ప్రబు. కొన్సొ మెలె, యేసుక్రీస్తు. *జోచి అత్తి ఎత్కి జెర్మున్ జలి, జొయ్యి అంక జెర్మయ్‍లన్ చి రిసొ అమ్ జితసుమ్.
జలెకి, ‘బొమ్మల్‍క సెక్తి నాయ్’ మెన సగుమ్‍జిన్ అప్పెక నేన్‍తి; జా గ్యానుమ్ జేఁవ్‍క నాయ్. సగుమ్‍జిన్ అగ్గె తెంతొ బొమ్మల్‍క జొకరుక అలవాట్ జా తిల, చి ‘బొమ్మల్‍క దిలిసి అమ్ నంపజలస కయ్‍లె అమ్‍క పాడ్ కెరెదె’ మెన బితతి, చి జోవయించి మెన్సుతె బమ్మ జవుల. కయ్‍లె, ‘గార్ జలమ్, పొరపాట్ జలమ్’ మెన ‘మెన్సుక పాడ్ జలమ్’ మెన నిస్కారుమ్ దెకనుల.
అమ్ కతిసి, జలె, దేముడుక పాసి ఆనె నాయ్, దూరి కెరె నాయ్. నే కయ్‍లె నస్టుమ్ నాయ్ కయ్‍లె లాబుమ్ నాయ్. గని, కిచ్చొచి రిసొ తుమ్ జాగర్త తంక మెలె, ‘కంక జయెదె’ మెన తుమ్ ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి కెర్లె, ఏక్ వేల మెన్సు డిట్టుమ్ నెంజిలొ అన్నెక్లొ నంపజలస తుక దెక, జో కి పడ్తొ కయ్‍లె, ‘తప్పు కెర్లయ్’ మెన ఉచరన ఉస్సుర్ జయెదె, చి జోచి మెన్సుతె జో పొరపాట్ కెర్లి రితి జయెదె. 10 దస్సి తుమ్‍చితె కో జలెకు కేన్ జవుస్ బొమ్మచి గుడితె వెస బలి దిలిసి కయ్‍లె, ఆత్మక డిట్టుమ్ నెంజిలొ నంపజలస కో జలెకు జోక ఒత్త దెకిలె, ‘జో గ్యానుమ్ తిలొసొ కతయ్, ఆఁవ్ కి కయ్‍లె బాద నాయ్, కిచ్చొగె’ మెన దయిరిమ్ నెంజ, దయిరిమ్ జా జో కి కయ్‍లె, ‘వేర దేముడ్లుక దిలిసి కయ్‍లయ్. క్రీస్తుక ములిల్ రితి జతయ్’ మెన జో పడ్తొ బమ్మ జయెదె. 11 దస్సి జలె, జో మాన్సుక ‘పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జవుస్’ మెనయ్ క్రీస్తు మొర తిలె కి, తుమ్‍చి ‘గ్యానుమ్’ చి రిసొయి ఆత్మక డిట్టుమ్ నెంజిలొ జో మాన్సు జోచి ఆత్మతె పాడ్ జలి రితి జయెదె. 12 దస్సి, జేఁవ్ ఆత్మక డిట్టుమ్ నెంజిలసచి ఆత్మ పాడ్ కెర తుమ్ పాపుమ్ కెర, క్రీస్తుక కి పాపుమ్ కెర్లి రితి జతసు. 13 జాకయ్, ఆఁవ్ ముక్కల్ జవుస్ కతిసి జలెకు బావొ జలొ కేన్ జవుస్ నంపజలసక పాపుమ్ కెరయెదె జలె, ఆఁవ్ ముక్కల్ కయి నాయ్!
* 8:6 8:6 యోహాను 1:1-4 దెక. 8:9 8:9 రోమియుల్ 14 అద్యయిమ్, ముక్కిమ్‍క 14:13-23 దెక. 8:13 8:13 8:9 దెక, చి రోమియుల్ 14:23.