9
ప్రబు నిసాన్‍లొచి రిసొ పవులు రుజ్జు జలిస్
అంక పరిచ్చ కెర్తసు జలె, క్రీస్తుచి తెడి ఆఁవ్ విడ్దల్ జలొసొ నెంజి గే? జోచి చి రిసొ జోచొ బారికి ఆఁవ్ జయి నాయ్ గే? అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక ఆఁవ్ సొంత దెకుక నాయ్ గే? తుమీ ప్రబుచి తెడి ఆఁవ్ మార్సుప కెర్లసచి పలితుమ్ తుమ్ నెంజుస్ గే? ఆఁవ్, ‘ప్రబుచొ బారికి నెంజె’ మెన వేర మాన్సుల్ అంచి రిసొ ఉచర్లె కి, దసొచొ ఆఁవ్ తిలిస్‍క తుమి సాచుల్ జస్తె. ప్రబుచి బారికి కామ్‍క జో అంక నిసాన్లిసి. కిచ్చొతె రుజ్జు జతయ్ మెలె, తుమ్ ప్రబుచి తెడి తిలిసి, అంచి అత్తి జోచి రిసొ సూన నంపజలదు, అంక జో దిలి కామ్ తుమ్‍చితెయ్ జెయిమ్ జలి.
అంక పరిచ్చ కెర్తసక అంచి జబాబ్ ఈంజయి. ప్రబుచి ఈంజ కామ్ కెర్తస, కంక పింక విలువ నాయ్ గే, నాయిమ్ నాయ్ గే, బెదె నాయ్ గే? ప్రబుచ బావుడ్సివొ చి *కేపా చి ప్రబుచ అన్నె బారికుల్‍చి రితి అమ్ తెర్ని ఆన అమ్‍చి పట్టి కడ నెంక అమ్‍క విలువ నాయ్ గే? ప్రబుచ బారికుల్ మొత్తుమ్‍తె ఎక్కి బర్నబా చి ఆఁవ్, జలె, అత్తొ తెన్ కామ్ కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? ఎక్కి అమ్మి కామ్ కెర కెరయ్ జింక ములుక విలువ నాయ్ గే? జమాను సుదొ సొంత గెర్‍చి డబ్బుల్ ఆనన జమాన్లుచ కామ్ కెరెదె గే? కో ద్రాసతోఁట గల కెర ఒత్తచ కాయల్ జో కంక నెంజె గే? మంద రకితొ గొవుడు మందచి దూదు నే పితె కో తవుల? ఆఁవ్ మాన్సు అఁవ్వి కెరయ్ ఇసి సంగితసి గే? దేముడుచ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగ్డయ్‍ల దేముడుచ ఆగ్నల్ కి ఇసి సంగితతి. “గిడ్డల్ కెల్నె సుఁదయ్‍తె పొది సుఁదయ్‍తొ బెయిలుచి మూంతి బందుక పోన” మెన మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచి ఆగ్నల్‍తె ఇసి రెగ్డవ అస్సె. జలె, ఎక్కి బెయిలల్ చి రిసొ జో ఉచర్తయ్ గే? 10 కచితుమ్ అమ్‍చి రిసొయ్ ఈంజ కోడు సంగితయ్ మెన ఆఁవ్ నంపజతసి. కిచ్చొక మెలె, కేఁస్తొసొ కేఁసిలె, పంటొ లాయితొసొ పంటొ లాయిలె, జో కి ఈంజొ కి ‘పంటొచి వాట నఙనుక జయెదె’ మెన ఆస తెన్ తవుల, నఙనుక విలువ జవుల. 11 ఆమ్, జలె, తుమ్‍చితె ఆత్మచి బిఁ గల అస్సుమ్ మెలె, అమ్‍క తుమ్ కిచ్చొ జవుస్ దెంక నెంజె గే? అమ్‍క కిచ్చొ జవుస్ వాట జెంక బెదె నాయ్ గే?. 12 ప్రబుచి కామ్ కెర్ల వేర మాన్సుల్ తుమ్‍చితె వాట నఙనుక విలువ తిలె, అమ్ అన్నె విలువ జము నాయ్ గే? అమ్మి తొలితొ తుమ్‍క సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లమ్, గెద. జలె, జా నఙనుక అమ్ విలువ జలెకి, జా అమ్ నఙనుక నాయిమ్ తిలె కి, అమ్‍క జెతిసి నఙనుమ్ నాయ్. ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సూన్‍తిస్‍క కిచ్చొ అడ్డు కెరుక నెస కెర, కిచ్చొ కస్టుమ్ కి ఓర్సుప జమ్‍దె.
13 దేముడుచి గుడిచి కామ్ కెర్త సేవ కెర్తస, జలె, దేముడుచి గుడిచి జేఁవ్‍చి వాట నఙ కతతి. బలిచి కామ్ కెర్త సేవ కెర్తస జా బలి దిలి టాన్‍తె దెతిసి జోవయించి వాట నఙ కతతి మెన నేన్సు గే? 14 దస్సి, “సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తస జోవయించి జా కామ్‍చి రిసొచి వాటక జితు కతు” మెన ప్రబు ఆడ్ర దిలన్.
15 జలెకి దస్సి ఆఁవ్ కిచ్చొ జలెకి నఙనుక నాయిమ్ తిలె కి, ఆఁవ్ నఙనుక నాయ్. చి ‘దస్సి తోడు దొర్కు కెరనుక ఉచరయ్ ఉత్రల్ రెగిడ్తయ్’ మెన తుమ్ అంచి రిసొ ఉచర నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ‘ఆఁవ్ నఙి నాయ్’ మెన ఆఁవ్ గవురుమ్ సంగితిస్‍క కో అడ్డు కెర్తి కంట మొరుక కి సర్ద జయిందె.
16 సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ కిచ్చొ గవురుమ్ నఙనుక బెదె నాయ్. కిచ్చొక మెలె, జా సుబుమ్ కబుర్ నే సూనయ్‍లె నెంజె, అయ్యొ! ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ నే సూనయ్‍లె, అంక నస్టుమ్! 17 ఎక్కి అంచి సొంత ఇస్టుమ్‍కయ్ ఈంజ కామ్ కెర్తయ్ జలె, ‘జో కెర్లి రిసొ జోవయింక బవుమానుమ్ దెంక అస్సె’ మెనుక జతి. గని ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెర్తిసి ఎక్కి ఆఁవ్ ఇస్టుమ్ జలిసి నెంజె. ఆఁవ్ ఈంజ కామ్ కెరుక మెన ప్రబు అంక పూచి కెర అస్సె. కిచ్చొ దొర్కు జలెకి, నే దొర్కు జలెకి, ఈంజ కామ్ కెరుకయ్ అంచి పూచి. 18 జలె, అంచి బవుమానుమ్ కిచ్చొ మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ ఆఁవ్ నఙనుక విలువ తిలిస్‍క ఆఁవ్ ఆస నే జతె, ‘తుమ్‍క ఆరి దొర్కు జవుస్’ మెనయ్ ఆఁవ్ కిచ్చొ నే నఙితె, తుమ్‍క జాడు వయడుక నెస కెర, డబ్బుల్ గట్ర నే నఙితె ఆరి బోదన కెర్తసి.
ఎత్కి రగల్ మాన్సుల్‍క సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక
19 దస్సి, ఆఁవ్ కేన్ మాన్సుచొ గొతిమాన్సు నెంజిలె కి, ఒగ్గర్‍జిన్‍క ‘ప్రబుక నంపజా రచ్చించుప జతు’ మెనయ్ అంచి సర్దక ఎత్కిజిన్‍క గొతిమాన్సు రితొ జాఁ అస్సి. 20 ‘యూదుల్ నంపజతు’ మెన, యూదుడు రితొ జలయ్. మెలె, పూర్గుమ్ మోసేచి అత్తి దేముడు దిల ఆగ్నల్‍క బితసక ‘నంపజతు’ మెనయ్, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍క బితొసొ రితొ జలయ్. ఆఁవ్ జా అలవాట్ తెంతొ ఆత్మక విడ్దల్ జా తిలె కి. 21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ రితి నే కెర్తసక, మెలె యూదుల్ నెంజిలసక, జలె, ‘జేఁవ్ కి ప్రబుక నంపజా రచ్చించుప జతు’ మెనయ్, యూదుడు నెంజిలొ రితొ జలయ్. మెలె, దేముడుక నిదానుమ్ తా, జోచి కోడ్ రితి నిదానుమ్ ఇండితె తిలయ్, గని క్రీస్తు సంగిలి ఆగ్నల్‍చి రితి, §‘ప్రేమయ్ ముక్కిమ్’ మెనయ్, జోచి ప్రేమ తెడి అమ్‍చ యూదుల్‍చ ముక్కిమ్ నెంజిల దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి జాడు యూదుల్ నెంజిలసక వయడి నాయ్. 22 ఆత్మక డిట్టుమ్ నెంజిలసక ‘జేఁవ్ కి ప్రబుక నంపజా రచ్చించుప జతు’ మెనయ్, ‘బమ్మ కెర్లె అన్మానుమ్ జవుల’ మెనయ్, జోవయింక బమ్మ నే కెర్తి రిసొ జోవయించొ రితొ జలయ్. ‘కీసి జలె సగుమ్‍జిన్‍కయ్ జవుస్ రచ్చించుప కెరిందె’ మెనయ్ జోవయించ విడ్దల్‍క, ఆత్మల్‍క నిస్కారుమ్ నే దెకితె, ఎత్కిజిన్‍క మరియాద దెక అస్సి. 23 ‘ఎత్కిజిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూన్‍తు, నంపజా రచ్చించుప జతి అవ్‍కాసుమ్ నఙన్‍తు’ మెనయ్, పడ్తొ, ‘నంపజలస ఎత్కిజిన్ తెన్ ఆఁవ్ కి సుబుమ్ కబుర్ తెచ వరల్‍తె బెదిందె’ మెనయ్.
పరలోకుమ్‍చి బవుమానుమ్
24 కేన్ జవుస్ నిగితి కెల్‍తితె ఒగ్గర్ జిని నిగుల, గని ఎత్కిచి కంట బే బేగి నిగితొసొ ఎక్కిలొ జీనెదె, చి జోకయ్ బవుమానుమ్ దొర్కు జయెదె మెన తుమ్ నెసు గే. పరలోకుమ్‍చి బవుమానుమ్ దొర్కు కెరంతి రిసొ తుమ్‍చితె ఎత్కి మాన్సుకి నిదానుమ్ నిగ జీన. 25 నిగిత కెర్లయ్‍తె బెదితస, జలె, జోవయించి ఆఁగ్ డిట్టుమ్ జతి రితి, ఆఁగుక ఎత్కి రగల్ కచితుమ్ ముద్దొ కెరుక సికనుల. జేఁవ్ దస్సి సిచ్చ రితి కెరంతిసి కిచ్చొక మెలె, ఆరి పాడ్ జతి ఈంజయ్ లోకుమ్‍తె బెదితి బవుమానుమ్ దొర్కు కెరనుక. ఆమ్, మాత్రుమ్, కిచ్చొక కచితుమ్ ముద్దొ కెరంతసుమ్ మెలె, పాడ్ నే జతి పరలోకుమ్‍చి బవుమానుమ్‍కయ్. 26 ఆఁవ్ కేనె గెతసి గే పాఁవ్సిల్ రితి నిగి నాయ్. వాదు తెన్ పొరాటుమ్ జలి రితి నే జయి, దెబ్బ కేనె నే లయితి రితి కెల్లి నాయ్. 27 అంచి ఆఁగుక ఆఁవ్ ముద్దొచి బుద్ది సికయ్‍తసి కెర్తసి, అంచ ఆసల్‍క ముద్దొ కెరంతసి. నెంజిలె, తొలితొ వేర మాన్సుల్‍క బోద కెర సికడ తిలె కి, ఏక్ వేల అఁవ్వి ఓడుప జలె, కెద్ది తప్పు జయిందె. అంక జెతికయ్ జా బవుమానుమ్ నఙన్‍తి అవ్‍కాసుమ్ ఆఁవ్వి పిట్టవన్లె, కెద్ది పాపుమ్!
* 9:5 9:5 మెలె, ‘పేతురు’. 9:8 9:8 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. 9:9 9:9 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 25:4. § 9:21 9:21 మత్తయి 22:37-40, యోహాను 13:34-35, 15:12, 17.