10
యూదుల్‍చి రితి పొరపాట్ జతిస్‍తె తుమ్ కెరుక నాయ్
తుమ్ కిచ్చొక జాగర్త తెన్ తంక మెలె, బావుడ్లు, అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ కీసి జల గే, ఉచరుమ. తుమ్ పఁవ్స నాయ్. ఉచర్లె, కామ్‍క జెయెదె. దేముడు జోవయించి పుర్రె ఇండయ్‍లి *మబ్బుచి ఎట్టొ జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ వెల్లి బయిలె బుల్తె తిల, సముద్రుమ్‍చి బుఁయి వాట్ జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ సముద్రుమ్‍తె ఇండ గెల. దస్సి, మబ్బుచి పట్టి ఇండ, సముద్రుమ్ దస్సి డేఁవ, మోసే తెన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్లి రితి జల. ఎత్కి ఎక్కి ఆత్మ అన్నిమ్ కయ్‍ల, ఒండిజీన §ఆత్మ సమ్మందుమ్ జలి పాని పిల. ఆత్మ సమ్మందుమ్ జలి రంగ్ని తెంతొ సుఁవి జలిసి పాని జేఁవ్ పిల. జో ఆత్మ రెంగ్ని కొన్సొ మెలె, *క్రీస్తు. దస్సి జలెకి, జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్‍చి ఇండిలిసి రిసొ అమ్‍చొ దేముడుక సర్ద తయె నాయ్. అన్నె, జా వెల్లి బయిలె జేఁవ్ పాపుమ్‍తె గెతికయ్, దేముడు సంగ తిలి దేసిమి జేఁవ్ నే పాఁవితె మొరుక మెన జో సిచ్చ దిలన్.
జలె, జేఁవ్ ఆస జలి రితి ఆమ్ ఆస జంక నాయ్ మెల, అమ్‍క బుద్ది సికితి రితి జా ఎత్కి అమ్‍క కిచ్చొ కామ్‍క జెయెదె మెలె, అమ్‍క జాగర్త దెకయ్‍తయ్.
“ప్రెజల్ కంక పింక వెస, నచుక ఉట్టిల”
మెన జేఁవ్ సగుమ్‍జిన్ పాపుమ్ జా బొమ్మక జొకర్తిస్‍చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డవ అస్సె. జా పాపుమ్ తుమ్ కెరుక పోన. పడ్తొ, జోవయింతె §ఒగ్గర్ జిని లంజె జా ఎక్కె దీంసి విస్సెక్ తిన్ని వెయిల్ జిని మొర గెల. అమ్ నంపజలస్ జా పాపుమ్ కెరుక నాయ్. పడ్తొ, జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ దేముడు ప్రబుక కొంకడ్లి రితి పాపుమ్ కెర్ల, చి జో *అయివొ తెద్రయ్‍తికయ్, చడ్ల, చి జయ్యి సిచ్చ జల. ప్రబుక అమ్ నంపజలస్ పరిచ్చ కెర్లి రితి కొంకడుక నాయ్. 10 పడ్తొ, జో దేముడు ప్రబు తోడు తిలె కి, జోవయించి రిసొ కోపుమ్ జతె తిల, చి మొరయ్‍తొసొ దేముడుదూతచి అత్తి జేఁవ్ మొర గెల.
11 జోవయింతెచ మాన్సుల్‍క జేఁవ్ సిచ్చల్ కిచ్చొక కామ్‍క అయ్‍లి మెలె, జోవయింక ‘జాగర్త తెన్ తత్తు’ మెన రుజ్జుల్ దెకయ్‍లి. పడ్తొ, జో దేముడు కిచ్చొక జా ఎత్కిచి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లొ మెలె, ఆమ్ ఉగుమ్‍చి ఆకర్‍తె జిత మాన్సుల్‍క ‘సిక్కుతు’ మెనయ్ రెగ్డవ అస్సె. 12 జాకయ్ కో ‘ఆఁవ్ చెంగిల్ అస్సి’ మెన ఉచరంతయ్ గే, పాపుమ్‍తె దెర్ను నే సేడ్తి రితి జాగర్త దెకన్సు. 13 తుమ్‍క దెరుక జెత పాపల్ అగ్గెయ్ తెంతొ మాన్సుల్‍క దెర్తతి, కిచ్చొ నొవచ నెంజితి, గని దసచతె తుమ్ దెర్ను నే సేడ్తి రితి తుమ్ కిచ్చొ దయిరిమ్ తంక జయెదె మెలె, దేముడు నిదానుమ్ తతొసొ, చి సత్తిమ్ ఇండుక తుమ్‍క ఇస్టుమ్ తిలె, సయ్‍తాన్ తుమ్‍క పాపుమ్ కెరయ్‍తి రితి దేముడు సెలవ్ దెయె నాయ్. తుమ్ జా పాపుమ్ నే కెర్తి రితి తుమ్‍క దొర్కు జలి సెక్తి దెయెదె, కేన్ సమయుమ్‍క సయ్‍తాన్ దస్సి అల్లర్ కెరుక జెయెదె గే, తుమ్ ఓర్సుప జా జీనుక తెరితి రిసొ విడ్దల్ జతి వాటు జో దేముడు దెకయెదె.
బొమ్మల్‍క జొకర్తిస్‍చి రిసొ జాగర్త సంగిలిసి
14 ప్రేమ తిల బావుడ్లు, బొమ్మల్‍క జొకర్తిస్‍క దూరి తా, దసితె బెద నాయ్. 15 తుమ్‍క ‘బుద్ది తిలస’ మెన ఆఁవ్ తుమ్‍క ఇసి సంగితసి. ఆఁవ్ అప్పె సంగితిస్‍చి రిసొ తుమ్ సొంత చెంగిల్ ఉచర. 16 ‘తుయి దిలిసి ఈంజ’ మెన ప్రబుచి నావ్ తెన్ అమ్ జొఒర కెర ద్రాచ రస్సుమ్ పిలె, జోచి సూఁయి జలి లొఁయిచి రిసొ దొర్కు జలి రచ్చనతె అమ్ బెదిలిస్‍చి గుర్తు జయెదె. జోచి నావ్ తెన్ అమ్ పోడి గండల్ కెర కయ్‍లె, జోచి ఆఁగ్ మొర అమ్‍చి పాపుమ్ జో వయ్‍లిస్‍తె అమ్ బెదితి గుర్తు జతయ్. 17 జా ఎక్కి పోడి కతి ఎక్కి గుర్తు అమ్ ఎత్కిజిన్ నంపజలస్‍క తసుమ్‍చి రిసొ, అమ్ ఒగ్గర్‍జిన్ జలెకి, జా ఎక్కి పోడి కయ్‍లి రిసొ, అమ్ క్రీస్తు తెన్, ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ ఎక్కి ఆఁగ్ జా అస్సుమ్.
18 పూర్గుమ్‍చి రితి దేముడుక బలి దెత అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍చి రిసొ ఉచర. జా బలి దిలిసి కయ్‍లె, జా కతస ఎత్కిజిన్ జా బలి దిలిస్‍తె బెదిలి గుర్తు జతయ్. 19 జలె, బొమ్మక దిలి కిచ్చొ బలిక కిచ్చొ సెక్తి అస్సె గే? బొమ్మక కిచ్చొ సెక్తి తయెదె గే? కిచ్చొ నాయ్. 20 కిచ్చొ మెంతసి మెలె, దేముడుక నేన్ల మాన్సుల్ బలి దెతిసి కక్క దెతతి మెలె, దేముడుక నాయ్, గని బూతల్‍కయ్. తూమ్ బూతల్‍క జొకర, జోవయింతెన్ బెదుక అంక ఇస్టుమ్ నాయ్! 21 కిచ్చొక మెలె, ప్రబు తెన్ బెద పిలి పడ్తొ, బూతల్ తెన్ బెద పింక ఎద్గరె బెదె నాయ్. ప్రబుచి అన్నిమ్ చి బూతల్‍చి అన్నిమ్ ఎక్కిలొ మాన్సు కో జలెకు కంక బెదె నాయ్. దొన్ని బెదితి నాయ్. 22 దస్సి జలె, ప్రబుక అమ్ కొంకడ కోపుమ్ కెరుక జయెదె గే? నెంజె, గెద. జోచి కంట అమ్‍క సెక్తి గే? నాయ్ గెద.
నంపజలసక అక్కు
23 జలె, “కిచ్చొచి రిసొ కి ‘గార్’ మెనుక నెంజె” మెన సంగితసుమ్. జా నిజుమ్, గని అమ్ సగుమ్ కమొ కెర్లె, అన్నె మాన్సుల్‍క చెంగిల్ తయె నాయ్. “కిచ్చొచి రిసొ కి ‘గార్’ మెనుక నెంజె” మెన అమ్ నంపజలస సంగితసుమ్ గని సగుమ్ కమొ కెర్లె, మాన్సుచి నముకుమ్‍క చెంగిల్ కెరె నాయ్. 24 కో నంపజలస సొంత లాబుమ్‍క ఆస జతు నాయ్, గని అన్నె మాన్సుల్‍కయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, ఆస తెన్ తంక.
25 తుమ్‍చి మెన్సు నే కెరఁతె, నే పుసితె కటికి సుదొతెచి ముక్కల్ గెనుక జలె, ‘బలి దిలిసి జయెదె గే నెంజె గే?’ మెన నే బితె, లాజ్ నెంతె గెన్న కంక జయెదె. 26 కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి, “లోకుమ్ కి, లోకుమ్‍తె తిలిసి కి, ఎత్కి ప్రబుచి” మెన రెగిడ్లిసి సత్తిమ్.
27 పడ్తొ, ప్రబుక నంపనెంజిలొ కేన్ మాన్సు తుమ్‍క అన్నిమ్‍క బుకార్లె, ఇస్టుమ్ తిలె, గెచ్చ, చి కిచ్చొ లాజ్ నెంతె కిచ్చొ నే పుసితె, జో కిచ్చొ దెయెదె గే, కా. 28 గని “ఈంజ బొమ్మక బలి దిలిసి” మెన తుమ్‍క కో జాకు సంగిలె, ‘జేఁవ్ జా కయ్‍లె జోక పాపుమ్ కెరవ తయిందె చి అంక పాపుమ్ లయెదె’ మెనయ్ జో మాన్సు సత్తిమ్‍క తుమ్‍క జాగర్త సంగిలిస్‍చి, సత్తిమ్ జోక పిట్టుస్ నాయ్ మెన, జో అన్మానుమ్ నే జతి రిసొ జా కా నాయ్. 29 తుమ్‍చి పెట్టిచి సత్తిమ్ తతి రిసొ నాయ్, గని సత్తిమ్‍కయ్ జో మాన్సు తుమ్‍క సంగ తయెదె, చి జో అన్మానుమ్ నే జతి రిసొయి తుమ్ కా నాయ్. ‘కంక నెంజె’ మెన వేర మాన్సుల్‍చి మెన్సు తెన్ అంక కిచ్చొక తీర్పు జర్గు జయెదె. 30 ‘ప్రబు దిలొ’ మెన ఆఁవ్ సర్ద తెన్ జా కయ్‍లె, కో మాన్సుల్ అంక నింద కెరుక తెరితి గే? నెతిర్తి. ప్రబుచి నావ్ తెన్ జొఒర సంగ కెర ఆఁవ్ కయ్‍లె, జాచి రిసొ అంక కో నింద కెరుల? 31 గని కంక జలెకి, పింక జలెకి, కిచ్చొ కామ్ కెరుక జలెకి, దేముడుచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రితి కెర. 32 యూదుల్ జవుస్, గ్రీసు దేసిమ్‍చ జవుస్, దేముడుచి ఆఁగ్ జతి సంగుమ్ జత నంపజలస్ పొరపాట్ నే జతి రితి తుమ్ కిచ్చొ అడ్డు కెర నాయ్. 33 అంచి సొంత లాబుమ్ పోని, గని ఎత్కిజిన్‍క ‘జేఁవ్ రచ్చించుప జా చెంగిల్ జతు’ మెనయ్, కిచ్చొ కామ్ తిలె కి ఆఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క మరియాద కెర్తి రితి ఇండితసి.
* 10:1 10:1 నిర్గమకాండుమ్ 13:21, 14:19. 10:1 10:1 నిర్గమకాండుమ్ 14:16. 10:3 10:3 నిర్గమకాండుమ్ 16 అద్యయిమ్. § 10:4 10:4 నిర్గమకాండుమ్ 15:22-25, 17:5-6. * 10:4 10:4 యోహాను 4:10-14. 10:5 10:5 నిర్గమకాండుమ్ 14:20-24, 28-35, ద్వితీయోపదేశ కాండుము 1:34-40. 10:7 10:7 నిర్గమకాండుమ్ 32 అద్యయిమ్. ముక్కిమ్‍క 32:2-6. § 10:8 10:8 సంక్యాకాండుము 25:1-9. * 10:9 10:9 సంక్యాకాండుము 21:4-9.