11
సంగుమ్‍లుతె కీస్ తంక గే
ఆఁవ్ క్రీస్తుక దెక కీసి ఇండితసి గే, తుమ్ కి అంక దెక దస్సి ఇండ.
అంక తుమ్ కెద్దొడి తెదొడి ఉచార కెర్తసు, చి రిసొ బావుడ్లు, ఆఁవ్ సూనయ్‍లి రితి, అమ్ నంపజలసక దిలిసి తుమ్ కెర్తసు, చి రిసొ అంక సర్ద. అమ్‍చ మున్సుబోదల్ ఎత్కిజిన్‍క *బోడి కొన్సొ మెలె, క్రీస్తు. పడ్తొ, ఎత్కి తేర్‍బోదక బోడి కొన్సొ మెలె, మున్సుసి. పడ్తొ క్రీస్తుక బోడి కొన్సొ మెలె, దేముడు మెన తుమ్ జాననుక అస్సె.
కేన్ మున్సుబోద బోడి డంకనయ్ ప్రార్దన కెర్లె జవుస్, దేముడుచ కబుర్లు సంగిలె జవుస్, జోచి బోడిక నిస్కారుమ్ కెరంతయ్. కేన్ తేర్‍బోద బోడి నే డంకింతె ప్రార్దన కెర్లె జవుస్ దేముడుచ కబుర్లు సంగిలె జవుస్, జాచి బోడి నిస్కారుమ్ కెరంతయ్; జాచి బోడి బోడన్లి రితి జతయ్. కీసి మెలె, తేర్‍బోద బోడి డంకనుక నెసిలె, జాచి సెండి కత్రవన్లెకయ్ చెంగిలి, గని సెండి బోడనుక జవుస్ కత్రవనుక జవుస్ నెంజె మెలె, బోడి డంకనయ్ తంక.
కిచ్చొక ఇసి సంగితసి మెలె, మున్సుబోదక జెర్మయ్‍లి పొది, “అంచి పోలిక అంచి గవురుమ్ ఇన్నెతె డీసుస్” మెన, దేముడు జెర్మయ్‍లన్. గని తేర్‍బోద జలె మున్సుబోదచి గవురుమ్ దెకయ్‍తయ్. కిచ్చొక మెలె, మొదొల్‍క మున్సుబోద తేర్‍బోద తెంతొ జెర్మున్ జయె నాయ్. మున్సుబోద తెంతొ తేర్‍బోద జెర్మున్ జలి. తేర్‍బోదక తోడు తతి రిసొ మున్సుబోద జెర్మయ్ జయె నాయ్, గని మున్సుబోదక తేర్‍బోద తోడ్ తతి రిసొయి తేర్‍బోదక జెర్మవ అస్సె. 10 జాకయ్, దూతల్ కి దెకితతి రిసొ, తేర్‍బోదచి ఉప్పిర్‍చొ మున్సుస్‍చి అదికారుమ్‍చి గుర్తు దెకయ్‍తి రిసొయి జా తేర్‍బోద బోడి డంకనుక అస్సె.
11 జలె ప్రబుతె మున్సుస్‍క అంగ తేర్‍బోద నాయ్, తేర్‍బోదక అంగ మున్సుబోద నాయ్. క్రీస్తుచి తెడి తేర్సిక మున్సుసి తోడు, మున్సుస్‍క తేర్సి తోడు అస్తి. 12 తొలితొ తేర్‍బోద మున్సుబోదచి తెంతొ జెర్మున్ జలెకి, అప్పె తేర్‍బోదచి పెట్టి మున్సుబోద జెర్మితయ్. మున్సుబోదల్ కి, తేర్‍బోదల్ కి, ఈంజ లోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి కి దేముడు జెర్మయ్‍లొ. ఎత్కిచి మొదొల్ దేముడు. 13 తుమ్ సొంత తీర్పు ఉచర. బోడి నే డంకింతె తేర్‍బోద దేముడుక ప్రార్దన కెరుక సూటి గే? 14 ఒండి లోకుమ్‍క దెకిలె, ‘మున్సుబోదచి సెండి దీగు జా తిలె సూటి నాయ్’ మెన నేనుమ్ గే? 15 ‘తేర్‍బోదక సెండి దీగు తిలె జాక గవురుమ్’ మెన నేనుమ్ గే? కిచ్చొక మెలె, జాక మరియాద తెన్ డంకితయ్. దస్సికయ్ దేముడు జాక దిగిల్ సెండి దా అస్సె. 16 ఈంజ కోడుచి రిసొ కో జలెకు వేర సికడుక ఉచర్తయ్ గే, తుమ్ కిచ్చొ జానుక మెలె, కిచ్చొ వేర రిత కెరుక నెంజె మెన ఒప్పన్, పడ్తొ ప్రబుచ సంగుమ్‍లు ఎత్కితె ఇసి కెర్తతి.
ప్రబుచి ఆఁగ్‍చి లొఁయిచి గుర్తు తిలి పోడి, ద్రాచ రస్సుమ్
17 వేరచి రిసొ తుమ్‍క మెన్సుక జతయ్ జలెకి, ఏక్ కోడుచి రిసొ అంచి విసారుమ్ ఆఁవ్ సంగుక అస్సె. కిచ్చొచి రిసొ మెలె, ప్రబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ సంగుమ్‍తె సబ కెరుక బెదిలె, కామ్‍క జెతికయ్ బుద్ది తెన్ నాయ్, గని కామ్‍క నెంజిలి బుద్ది తెన్ బెదితసు. 18 కిచ్చొ బుద్దిచి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఎక్కి, ‘సంగుమ్’ మెన తుమ్ బెదితి పొది ఎక్కి మెన్సు తెన్ నాయ్. జట్లు జలి రితి జతసు, మెన తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ సూన అస్సి. జా కోడు ఇదిల్ నంప కెరుక జతయ్. 19 తుమ్‍తె కో సత్తిమ్ అస్తి గే, కో నాయ్ గే చినితి రిసొ దస జట్లు తంకయ్ మెన ఏక్ వేల తుమ్ ఉచర్తసు గే? దస్సి ఉచరుక పిట్టె నాయ్.
20 తుమ్ బెద సబ కెర్తి పొది పోడి చి ద్రాచ రస్సుమ్ కయ్‍లె పిల్లె, ‘యేసుప్రబు దిలి అన్నిమ్ ఈంజ’ మెన తుమ్ సంగిలే కి, దస్సి మెనుక నెంజె. 21 కిచ్చొక మెలె, తుమ్ సొంత ఆన్లిసి కక్క నే దెతె, సొంత జాఁయి గెతసు, చి సగుమ్‍జిన్‍క నెంజ తా జోవయింక పెట్టి బెరె నాయ్. చి సగుమ్‍జిన్ మచ్చ గెతతి! 22 అబ్బవోమ్మ! తుమ్‍క గెరల్ నాయ్ గే, చి నే జెతె అగ్గె చూ తాన్ గెచ్చవంతి రితి గెరి కంక పింక నెంజె గే? నెంజిలె, ప్రబుచి సంగుమ్‍తె బెదిలసక నిస్కారుమ్ ఉచర, జోవయింతె నెంజిలసక నిస్కారుమ్ కెరుకయ్ మెన దస్సి కెర్తసు గే? తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ సంగిలె జయెదె? దస్సి కామ్‍చి రిసొ తుమ్‍క ‘చెంగిల్ కెర్తతి’ మెన ఆఁవ్ సంగుక బెదెదె గే? నాయ్, గెద, బెదె నాయ్! నెంజె!
23 ప్రబుతె అంక దొర్కు జలిస్‍చి రిసొ, ఆఁవ్ తుమ్‍కయ్ సొర్ప కెర దిలిసి కిచ్చొ మెలె, జోక విరోదుమ్ సుదల్‍చి అత్తి సొర్ప కెర దిలి జా రాతి, యేసుప్రబు పోడి దెర, 24 దేముడు అబ్బొస్‍క జొఒర సంగ ప్రార్దన కెర, మోడ కెర, “ఈంజ, తుమ్‍చి రిసొ బలి జతి అంచి ఆఁగుక గుర్తు. ఈంజ కెర అంక ఉచార కెర కెఁయఁక కంక, అంచి రిసొయి ఉచర్తె తా” మెన ప్రబు సిస్సుల్‍క దిలన్. 25 జా అన్నిమ్ కయ్‍లి పడ్తొ, ద్రాచ రస్సుమ్‍చి గలస్ దెర ప్రార్దన కెర, “ఈంజ గలస్‍చి రస్సుమ్ కిచ్చొ గుర్తుచి రిసొ మెలె, అంక నంపజతసచి పాపుమ్ పుంచితి అంచి లొఁయిచి గుర్తు ఈంజ. ఈంజ, అంచి నొవి ప్రమానుమ్ జర్గు జతిస్‍చి గుర్తు. ఈంజ కెర అంక ఉచార కెర కెఁయఁక పిలెకి, అంచి రిసొయి ఉచర్తె తా” మెన సంగ పియడ్లన్. 26 కిచ్చొక మెలె, జా పోడియొ కెఁయఁక కయ్‍లె, జా ద్రాచ రస్సుమ్ కెఁయఁక పిలె, ప్రబు మొర అర్పితుమ్ జలిస్‍చి గుర్తు దెకయ్‍తసు, సాడుప కెర్లి రితి జతసు. జో ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె జెతె ఎదక జయ్యి గుర్తు దెకయ్‍తె తా.
27 జలె, కిచ్చొ వేర బుద్ది తెన్ కో జా పోడియొ కయ్‍లె, జా ద్రాచ రస్సుమ్ పిలె, ప్రబుచి ఆఁగుక జోచి లొఁయిక దూసుప కెర్లి రితి, విలువ నే దిలి రితి, పాపుమ్ వయుల. 28 జాకయ్, కేన్ మాన్సు జా పోడి కయెదె గే, జా లొఁయి పియెదె గే, తొలితొ జోక జొయ్యి పరిచ్చ కెరన, సిలువతె ప్రబు జర్గు కెర్లి కామ్ ఉచరయ్ కవుస్ పివుసు. 29 కిచ్చొక మెలె, ‘ప్రబుచి ఆఁగుచి గుర్తు, జోచి లొఁయిచి గుర్తు ఈంజ’ మెన సరిగా నే ఒప్పన్‌తె కో ఈంజ కవుల గే, పివుల గే, జో సిచ్చకయి జాక పియ జా పాపుమ్ వయనుల. 30 దస్సికయ్ తుమ్‍చితె ఒగ్గర్‍జిన్ చెంగిల్ నెంతె జబ్బుల్ జా అస్సుస్, చి సగుమ్‍జిన్ కి మొర గెచ్చ అస్తి.
31 అమ్ సొంత పరిచ్చ కెరన బుద్ది కెరంతె తత్తమ్ జలె, ఇస సిచ్చల్ జతె తత్తమ్ నాయ్. 32 గని ప్రబు అమ్‍క అప్పె సిచ్చ కెర్లె, కిచ్చొక జా సిచ్చ కెర్తయ్ మెలె, అమ్‍క “అప్పె సిక్కుత్, చి ఈంజ లోకుమ్‍చి రితి కెర్తసక లయితి జా ఆకర్ దీసిచి జా వెల్లి సిచ్చ జతు నాయ్.” మెనయ్, ప్రబు అమ్‍క రచ్చించుప కెర్తయ్.
33 జాకయ్, బావుడ్లు, జా పోడి కంక, జా రస్సుమ్ పింక తుమ్ బెదిలె, బమ్మ నే జతె ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ రక. 34 నెంజిలె, కిచ్చొ ఆస బుద్ది తెన్ కయ్‍లె పిల్లె, తీర్పు జా ప్రబుచి సిచ్చ జస్తె. కక్క చూ తిలె, గెరి అన్నిమ్ కెర్సు. వేర ఇస ఆడ్రల్, జలె, తుమ్‍చితె అయ్‍లె సంగిమ్‍దె.
* 11:3 11:3 ఎపెసు 1:22-23, 4:15-16, 5:23. కొలొస్సియుల్ 1:18, 2:10. 11:24 11:24 నెంజిలె, ‘గండల్ జలి’ బలి జలి