12
ప్రబు దెత సెక్తివరల్
అన్నె మాన్సుల్‍చి పెట్టి ప్రబు దిల జోచి ఆత్మ దా సెక్తి వరల్‍చి రిసొ తుమ్ నేన తంక, అంక ఇస్టుమ్ నాయ్. తుమ్ ప్రబుక నేన్లి పొది మోసిమ్ జా, సయ్‍తాన్ ఉదడ్లి రితి ఇత్తల్ ఒత్తల్ గెతె తా, జీవ్ నెంజిల బొమ్మల్‍క జొకర్తె తిలదు. తుమ్ అన్నె దస్సి మోసిమ్ నే జతి రిసొ తుమ్ కిచ్చొ అర్దుమ్ కెరనుక అంచి ఆస మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ కచి పెట్టి తిలె, జో మాన్సు యేసుక దూసుప కెరుక జోచి పెట్టి తయె నాయ్. జోక సాపెనచి కోడు జో సంగుక నెత్రె. పడ్తొ, జో ప్రబుచి ఆత్మ మాన్సుచి పెట్టి తిలెకయ్ “యేసు దేముడు ప్రబుయి” మెన జో మాన్సు ఒప్పనుక తెరె.
దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ ఎక్కిలొయి, వేర వేర సెక్తివరల్ దెయెదె. వేర వేర సెక్తివరల్, వేర వేర మాన్సుల్‍క జో దిలెకి, జో ఎక్కిలొచి ఆత్మయి జేఁవ్ ఎత్కి సెక్తివరల్ దెతొసొ. దేముడు జోచి ఆత్మవాటు వేర వేర సేవల్ వేర వేర మాన్సుల్‍క జో దెయెదె, గని జా సేవ ఎక్కిలొ ప్రబుచి రిసొయి. దేముడు రగల్ రగల్ కమొ కెరెదె, ఎక్కిలొ ఇసి కెరెదె, అన్నెక్లొ దస్సి కెరెదె, గని జేఁవ్ కమొ కెర్త సెక్తివరల్ ఎత్కి దెతొసొ ఎక్కి దేముడు.
దేముడు ఎత్కి మాన్సుక జోచి ఆత్మసెక్తి వరుమ్ దా అస్సె, ఈంజ అమ్ దెకితసుమ్, జోక నంపజల మాన్సుల్ మొత్తుమ్ ‘చెంగిల్ తత్తు’ మెన, ఎత్కి మాన్సుక ఆత్మసెక్తి వరుమ్ దేముడు దెయెదె. కిచ్చొ మెలె, సుద్ది తిలి జోచి ఆత్మ ఎక్కిలొచి పెట్టి తా, జో మాన్సు ఒగ్గర్ బుద్ది తెన్ ప్రబుచి బోదన కెరుక జో సెక్తి దెతయ్. అన్నెక్లొచి పెట్టి ప్రబుచి జయ్యి ఆత్మ తా, ఆత్మతె గ్యానుమ్ జో మాన్సు సంగుక ప్రబు సెక్తివరుమ్ దెతయ్. అన్నెక్లొచి పెట్టి జయ్యి ఆత్మ తా నముకుమ్, సెక్తివరుమ్ దెతయ్. అన్నెక్లొచి అత్తి వేర వేర జబ్బుల్ తిల మాన్సుల్‍క చెంగిల్ కమొ జర్గు జతు మెన ఒగ్గర్ కెర్త సెక్తివొ జో దెతయ్. 10 అన్నెక్లొక జోవయించి అదికారుమ్ దెకయ్‍త రకుమ్‍లు అద్బుతుమ్ కమొ కెర్తి సెక్తి, అన్నెక్లొచి చోండి పుట్టవ ప్రబు జోచ కబుర్లు సంగెదె, అన్నెక్లొక వేర వేర బుద్దివొక ‘ప్రబు సికడ్లస గే నెంజితి గే’ చినితి సెక్తివరుమ్ దెయెదె. అన్నెక్లొ వేర రగల్ జో అగ్గె నే సికిల బాసల్ తెన్ లట్టబుక సెక్తివరుమ్ దెతయ్. అన్నెక్లొక బాసల్‍చి అర్దుమ్ సంగుక సెక్తివరుమ్ దా అస్సె. 11 ఈంజేఁవ్ సెక్తివరల్ ఎత్కి కేనె తెంతొ జెతయ్ మెలె, ప్రబుచి ఎక్కి ఆత్మయి, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍చి పెట్టి జేఁవ్ వేర వేర కమొ కెర్తయ్. కేన్ మాన్సుక కేన్ సెక్తివరుమ్ జో దెయెదె గే, జోచి ఇస్టుమ్.
ఎక్కి ఆఁగ్ ఒగ్గర్ వాటల్
12 కేన్ జవుస్ ఆఁగ్‍క కీసి ఒగ్గర్ వాటల్ తవుల గే, జేఁవ్ వాటల్ ఒగ్గర్ జలెకి బెద ఎక్కి ఆఁగ్ కీసి జయెదె గే, దస్సి, క్రీస్తుచి ఎక్కి ఆఁగ్ జా నంపజలస మొత్తుమ్ బెదిలిసి. 13 అమ్ యూదుల్ జలెకి, *గ్రీసు దేసిమ్‍చ జలెకి, గొత్తి మాన్సుల్ జలెకి, గొత్తి మాన్సుల్ నెంజిలె కి, ఎక్కి ఆఁగ్‍తె ఎక్కి ఆత్మతె అమ్ నంపజలస జా బాప్తిసుమ్‍తె బెదిలమ్; అమ్ ఎత్కిజిన్‍క ప్రబు జోచి ఎక్కి ఆత్మతెయి పియడ్లస జలమ్, అమ్‍క ఒండిక ఎక్కి ఆత్మయి దా అస్సె.
14 అమ్‍చి ఆఁగ్‍క ఎక్కి వాట తయె నాయ్. అమ్‍చి ఆఁగ్‍తె ఒగ్గర్ వాటల్ తవుల. 15 “ఏక్ వేల చాటు ఆఁవ్ ఆతు నెంజి, జలె ఆఁవ్ ఈంజ ఆఁగ్‍క వాట నెంజి” మెన సంగిలే కి, ఆఁగ్‍క జా చాటు కచితుమ్ ఏక్ వాట జా తత్తయ్. 16 “ఆఁవ్ అంకి నెంజిచి రిసొ ఆఁగ్‍క వాట నెంజి” మెన కంగ్డొ జవుస్ ఏక్ వేల సంగిలే కి, జా ఆఁగ్‍క జా కంగ్డొ కచితుమ్ వాట జా తత్తయ్. 17 జలె ఆఁగ్ ఒండి అంకి జలె, కీసి సూనుక జతి? ఆఁగ్ ఒండి కంగ్డొ జలె, కీసి జుంగుక జతి!
18 ప్రబు జాన జానయ్ ఆఁగ్‍తె కిచ్చొ కిచ్చొ వాటల్ జో ఉచర్లి రితి బెదవ అస్సె. 19 జేఁవ్ ఎత్కి ఎక్కి వాట జత జలె, ఆఁగ్ ఒండి కేనె తత్తి? 20 నిజుమి ఆఁగ్ ఒగ్గర్ వాటల్ తిలె కి ఎక్కి ఆఁగ్ జతతి. 21 జాకయ్, “తుయి తంక అంక నాయ్” మెన ఆతుక అంకి సంగుక బెదె నాయ్. “తుయి తంక అంక నాయ్” మెన చట్టొక బోడి సంగుక బెదె నాయ్. 22 జలె, నాయ్, ఆఁగుతెచ అవ్కు డీస్త వాటల్ నెంజిలె, జింక నెంజె, 23 చి ఆఁగ్‍తె గవురుమ్ నెంజిల వాటల్‍క ‘డీసిలె లాజు’ మెన, గవురుమ్ కెర్త పాలల్ గలంతసుమ్. దెకుక సూటి నెంజిల అమ్‍చి ఆఁగుతె వాటల్ ఒగ్గర్ సూటి దెకయ్‍త. 24 ‘డీసుక సూటి’ మెన, తిల వాటల్‍క లుంకడుక నాయ్.
25 జలె దేముడు, ఒండి ఆఁగ్ ఎక్కి సేంతుమ్ తతి రితి, ఆఁగ్‍చి వాటల్ ఎత్కి అన్నె ఆఁగ్ వాటల్‍క గవురుమ్ దెకిత్ రితి, తొక్కి గవురుమ్‍చ ఆఁగ్ వాటల్‍క ప్రబు ఒగ్గర్ గవురుమ్ దెతి రితి బెదవ అస్సె. 26 ఒండి ఆఁగ్‍చి ఏక్ వాటక నొప్పి అయ్‍లె, తిల వాటల్ ఎత్కిక బాద. ఒండి ఆఁగ్‍తెచి ఏక్ వాటక గవురుమ్ అయ్‍లె, తిలి ఎత్కి వాటల్‍క సర్ద.
27 జలె, తుమ్ జోక నంపజలస మొత్తుమ్ క్రీస్తుచి ఆఁగ్ జా అస్సుస్, చి తుమ్‍చితెచొ ఎత్కి మాన్సు క్రీస్తుచి ఆఁగ్‍క వాట జయెదె. 28 పడ్తొ, దేముడు మొత్తుమ్ సంగుమ్‍తె వేర కమొచి రిసొ, ప్రబు వేర వేర మాన్సుల్‍క నిసాన అస్సె. తొలితొ జోచి నావ్ తెన్ బుల బుల సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍త బారికుల్, పడ్తొ జోచ కబుర్లు సంగితసక, పడ్తొ బోదన కెర్తస, పడ్తొ జోచి సెక్తిక జోచి అదికారుమ్ దెకయ్‍త వెల్లెల కమొ కెర్తస, పడ్తొ జబ్బు తెన్ తిల మాన్సుల్‍క చెంగిల్ కెర్తస, పడ్తొ బాదల్ తిల మాన్సుల్‍క తోడు కెర్తస, పడ్తొ సంగుమ్‍చ కిచ్చొ కిచ్చొ కమొక ఏలుప కెర్తస, పడ్తొ వేర వేర బాసల్ తెన్ ప్రబుచ కొడొ సంగితసక తిలన్. 29 ఎత్కిజిన్ ప్రబుచ బారికుల్ జవుల గే? ఎత్కిజిన్ జోచ కబుర్లు సంగితస జవుల గే? ఎత్కిజిన్ బోదన కెర్తస జవుల గే? ఎత్కిజిన్ వెల్లెల వెల్లెల కమొ కెర్తస జవుల గే? 30 ఒండి జబ్బుల్ తిల మాన్సుల్‍క చెంగిల్ కెర్తి సెక్తి ఎత్కిజిన్‍క తయెదె గే? వేర వేర బాసల్ తెన్ ప్రబుచ కొడొ సంగితి వరుమ్ ఎత్కిజిన్‍క తయెదె గే? జేఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ కొడొచ అర్దల్ సంగుక ఎత్కిజిన్‍క సెక్తి తయెదె గే? 31 జలె తుమ్‍చి పెట్టి ముక్కిమ్‍చయ్ ఆత్మవరల్‍క తుమ్ ఆస జా. ఈంజయి నెంజ, అన్నె చెంగిలి వాటు దెకయిందె.
* 12:13 12:13 గ్రీసు దేసిమ్‍చ మాన్సుల్‍క సంగుల, గని ఇన్నె ‘గ్రీసు దేసిమ్‍చ’ మెన సంగిలె, యూదుల్ నెంజిలస మొత్తుమ్‍కయ్ సంగితయ్.