13
ఎత్కిచి కంట ప్రేమయ్ ముక్కిమ్
మాన్సుల్‍చ బాసల్ తెన్ కి, దూతల్‍చ బాసల్ తెన్ కి ఆఁవ్ లట్టబ్లె కి, అంచి పెట్టి ప్రేమ నెంజిలె, రితి టమ్కు జవుస్, కంచు గంటొ బజయ్‍లి అవాడ్ రితి జతయ్. పడ్తొ, ఏక్ వేల ప్రబుచ కబుర్లు సంగుక అంక సెక్తి తిలె కి, ప్రబుచ గుట్టుల్ ఎత్కి జోచి రిసొచి గ్యానుమ్ ఎత్కి ఆఁవ్ జాన్లె కి, డొంగ్రల్ ఉట్కవ ఎదిలి నముకుమ్ అంక తిలె కి, అంచి పెట్టి ప్రేమ నెంజిలె, కామ్‍క నెంజిలొసొ జయిందె. అంక కలుగు జలిసి ఎత్కి ఏక్ వేల బీద సుదల్‍క పూర్తి వంట దిలెకి, ‘పున్నిమ్’ మెన బలి జతి రితి ఆఁవ్ ఏక్ వేల అంచి ఆఁగ్ ఆగితె డయాడ్లెకి. అంచి పెట్టి ప్రేమ నెంజిలె, అంక ఎద్గరె కామ్‍క నెంజె.
ప్రేమ, జలె, అమ్‍చి పెట్టి తిలె, బాదల్ ఓర్సుప జా జీనుమ్‍దె. మెత్తన తా మాన్సుల్‍క కన్కారుమ్ దెకుమ్‍దె. ప్రేమ అమ్‍చి పెట్టి తిలె, గోసల్ జము నాయ్. అమ్‍చి సొంత గవురుమ్ సంగనుమ్ నాయ్. సొంత గవురుమ్ ఉచరనుమ్ నాయ్. అన్నె మాన్సుల్‍చి మరియాద కడుమ్ నాయ్. ప్రేమ అమ్‍చి పెట్టి తిలె, అమ్‍చి సొంత ఇస్టుమ్ జర్గుప కెరుక ఆస జము నాయ్. కోపుమ్ దెకవుమ్ నాయ్. పెట్టి కోపుమ్ తియనుమ్ నాయ్. అమ్‍చి పెట్టి ప్రేమ తిలె, పాపుమ్ దెకిలె సర్ద జము నాయ్, గని సత్తిమ్ తిలి కిచ్చొ జవుస్ కామ్ దెకిలె, సర్దయ్ జమ్‍దె. అమ్‍చి పెట్టి ప్రేమ తిలె, అన్నెక్ మాన్సుల్‍చ తప్పుల్‍క ఓర్సుప జమ్‍దె. నముకుమ్ తెన్ తమ్‍దె. ‘ఎత్కి చెంగిల్ జయెదె’ మెన దయిరిమ్ తెన్ తమ్‍దె. ఎత్కి బాదల్ ఓర్సుప జా నిదానుమ్ తమ్‍దె.
ప్రేమ, జలె, కెఁయఁక కి కేడె నాయ్. గని ప్రబుచ కబుర్లు సంగితి కాలుమ్, మాత్రుమ్, కేడెదె. వేర వేర బాసల్ తెన్ ప్రబుచ కొడొ లట్టబ్తిసి కి కేడెదె. గ్యానుమ్ సికడ్తిసి కేడెదె. కిచ్చొక మెలె, అప్పె ఆఁవ్ గ్యానుమ్ ఇదిలిస్ జానుమ్. ప్రబుచ కబుర్లు సంగితిసి కి ఇదిలిదిల్ సంగితసుమ్. 10 గని పూర్తి జతిస్‍చి కాలుమ్ అయ్‍లె, అమ్ ఇదిలిదిల్ జాన్లిసి కేడెదె. 11 ఆఁవ్ బాల తిలి పొది బాలబోదచి రితి లట్టబ్తె తిలయ్, బాలబోదచి బుద్ది తెన్ తిలయ్, బాలబోదచి రితి ఉచర్తె తిలయ్. గని వడ్డిలి తెంతొ, బాలబోదచి రితి ఇండుక ములిలయ్.
12 అప్పెచి మట్టుక ప్రబుచి ఎత్కి కీసి చినితసుమ్ మెలె, గాందు డంకిల్ రితి సొస్టుమ్ డీసె నాయ్; అద్దుమ్‍తె దెకిలి రితి. గని తెదొడ్‍కయ్, కిచ్చొ అడ్డు నెంతె, సొస్టుమ్ దెకుమ్‍దె, అర్దుమ్ కెరనుమ్‍దె. ఆఁవ్, జలె, అప్పె ఇదిలిదిల్ జాని. తెదొడ్‍కయ్ పూర్తి అర్దుమ్ జెయెదె. ప్రబు అప్పె కి అగ్గె తెంతొ అంకయ్ కీసి పూర్తి జానె గే, దస్సి, తెదొడ్‍కయ్ జోక ఆఁవ్ పూర్తి జానిందె, అంక పూర్తి అర్దుమ్ జెయెదె.
13 జలె, తిన్ని పాడ్ నే జతె కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచ్చుల. కిచ్చొ కిచ్చొ మెలె, ప్రబుచి రిసొచి నముకుమ్, పడ్తొ ప్రబుచి తెడిచి ఆస, పడ్తొ ప్రబు దెతి ప్రేమయి. గని, జేఁవ్ తిన్నితె ప్రబు దెతి ప్రేమయి గొప్పచి.