14
ఎత్కిజిన్ జాన్లి బాస తెన్ ప్రబుచ కబుర్లు సంగితిసి
ప్రబుచి ప్రేమ తెన్ తంక తుమ్ ఆస జా, పడ్తొ, జోవయించి ఆత్మచ సెక్తివరల్‍క ఆస జా. జేఁవ్ వరల్‍తె ముక్కిమ్‍క దేముడుచ కబుర్లు సంగితి సెక్తివరుమ్‍కయ్ ఆస జా. కిచ్చొక మెలె, కేన్ జవుస్ వేర బాస తెన్ ఎక్కిలొ లట్టబ్లె, ప్రబు తెన్ని లట్టబ్‍తయ్, గని మాన్సు తెన్ నాయ్. మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి తెడి ప్రబుచ గుట్టుల్ జో మాన్సు సంగితయ్, గని సూన్‍తొ కేన్ మాన్సుక అర్దుమ్ జెయె నాయ్. గని, తిలస ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి బాస తెన్ ప్రబుచ కబుర్లు కో సంగిలె, సూన్‍తసక జోవయించి ఆత్మతె డిట్టుమ్ కెరెదె. జేఁవ్ నేన్లిసి జేఁవ్ సికుక జయెదె, చి నెతిర్లిస్‍క దయిరిమ్ జంక జయెదె. తిలస నేన్లి బాస తెన్ కో లట్టబ్లె, జో లట్టబ్తొసొకయ్ లాబుమ్, గని తిలస జాన్లి బాస తెన్ ప్రబుచ కబుర్లు కో సంగిలె, నంపజల సంగుమ్ మొత్తుమ్‍కయ్ లాబుమ్.
జలె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ ప్రబు దెత వేర బాసల్ తెన్ లట్టబ్లె అంక సర్ద, గని అన్నె కిచ్చొ ఆస జతసి మెలె, తుమ్‍క ‘మాన్సుల్ అర్దుమ్ కెరంతి రితి ప్రబుచ కబుర్లు సంగుతు’ మెనయ్ అంచి ఇస్టుమ్. సంగుమ్‍చ మాన్సుల్ అర్దుమ్ కెరంతి రితి సొంత బాస తెన్ కో జలెకు అర్దుమ్ సంగిలెకయ్, సూన్‍తసక లాబుమ్, ఆత్మతె వడ్డుల తిలస నేన్లి బాస తెన్ ప్రబుచి కిచ్చొ జవుస్ కోడు సంగితి కంట, తిలస జాన్లి బాస తెన్ ప్రబుచి కబుర్ సంగిలె చెంగిలి.
బావుడ్లు, ఆఁవ్ తుమ్‍చితె జా కెర తుమ్ నేన్లి బాస తెన్ లట్టబ్లె, తుమ్ అర్దుమ్ కెరంతి రితి ప్రబు దెకయ్‍లిసి కిచ్చొ జలెకు నే సంగిలె తుమ్‍క కిచ్చొ లాబుమ్? ఆఁవ్ తుమ్‍చి పాసి జా దేముడుచి సత్తిమ్ సూనవుక నెంజిలె, దేముడుచి రిసొ తుమ్‍క నొవి గ్యానుమ్‍చి సికడ్లె జలెకు, జో సంగిలి కబుర్ నే సూనయ్‍లె జలెకు, జోచి బోద నే సంగిలె జలెకు, అఁవ్ దస్సి నే కెర్లె తుమ్‍క కిచ్చొ లాబుమ్! కిచ్చొ లాబుమ్ నాయ్. మూరి జలెకు, వీన జలెకు జీవ్ నెంజిల రితయ్ బజింత్రలు, కి అవాడ్ జయెదె. బజెనక ఉచర్లె సొస్టుమ్ నే బజిలె, మాన్సుల్ రాగుమ్ కీసి చినుల? పడ్తొ, జమాన్లుచి నప్పిర్‍మూరి జవుస్ సొస్టుమ్ నే బజిలె, యుద్దుమ్ కెరుక మెన జేఁవ్ జమాన్లుతె కో తెయార్ జవుల? తుమ్‍చి తెన్ కి దస్సి, తుమ్ సొస్టుమ్ అర్దుమ్ కెరంతి రితి తుమ్‍చి జీబ్ తెన్ నే లట్టబ్లె, లట్టబ్లి బాస తెన్ తుమ్ కిచ్చొ సంగిలిసి కీసి జాననుమ్‍దె? తుమ్ మాన్సుల్‍క నాయ్, గని ఆరి వాదు తెన్ లట్టబ్లి రితి తస్తె.
10 నిజుమి, ఈంజ లోకుమ్‍తె ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ బాసల్ తవుల, చి జేఁవ్ బాసల్ ఎత్కితె అర్దుమ్ నెంజిల కొడొ తయె నాయ్. 11 గని, కేన్ బాస ఆఁవ్ నేన్లె, జా బాస తెన్ ఎక్కిలొ లట్టబ్లె, జో అంక వేరయ్ దేసిమ్‍చ మాన్సు జయెదె, ఆఁవ్ కి జోక వేరయ్ దేసిమ్‍చ మాన్సు జయిందె.
12 తుమ్‍చి తెన్ కి దస్సి. ప్రబుచ ఆత్మవరల్‍క తుమ్‍క ఆస అస్సెచి రిసొ, ముక్కిమ్‍క నంపజలస మొత్తుమ్ ఆత్మక వడ్డితి రితి ప్రబు దిల వరల్ బుద్ది తెన్, నిదానుమ్ తెన్ దెరనుక అస్సె.
వేర బాస తెన్ లట్టబ్లె కీస్ తంక
13 ఎత్కిజిన్‍క కామ్‍క జెతి, ప్రబుచి కోడు కో వేర బాస తెన్ లట్టబ్లె, ‘జా అర్దుమ్ సంగితి సెక్తి దొర్కు జవుస్’ మెనయ్ తుమ్ ప్రార్దన కెర. 14 అమ్ నేన్లి బాస తెన్ ఆఁవ్ జవుస్ ప్రార్దన కెర్లె, అంచి ఆత్మయి ప్రార్దన కెర్తయ్, గని అర్దుమ్ నెంజిలి రిసొ అంచి బుద్దితె పలితుమ్ దెరె నాయ్. 15 జాకయ్, ఆఁవ్ కిచ్చొ కెరుక? ఆత్మ తెన్ కి ప్రార్దన కెరిందె, మెన్సు తెన్ కి ప్రార్దన కెరిందె. ప్రబుచ గనుమ్‍లు ఆత్మ తెన్ గాయిందె, చి మెన్సుతె అర్దుమ్ తెన్ కి గాయిందె. 16 నెంజిలె, ఏక్ ఆత్మ తెన్ని తుమ్‍చితె ఎక్కిలొ ప్రబుక కిచ్చొ జవుస్ సర్ద తెన్ జొఒర సంగిలె, జా సెక్తివరుమ్ నెంజిలస జో సంగిలిస్‍చి కోడుచి అర్దుమ్ నేన కెర, జో మాన్సుచి సర్దచి జా ప్రార్దనతె కీసి జోచి మెన్సు బెదవ ‘*తెద్దిలి’ మెన ఒప్పనుల? నెతిర్తి! 17 నిజుమి జో మాన్సు జోచి సర్ద సంగ తయెదె, గని సూన్‍తొ మాన్సుక కిచ్చొ లాబుమ్ నాయ్.
18 తుమ్ ఎత్కిజిన్‍చి కంట ఆఁవ్ వేర బాసల్ తెన్ ఒగ్గర్ లట్టబ్తసిచి రిసొ ప్రబుక అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. 19 గని, సంగుమ్‍తె ఆఁవ్ తిలి పొది అన్నెక్లొ అర్దుమ్ నే కెరంతి, జేఁవ్ నేన్లి బాస తెన్ దెస్సు వెయిలు కొడొ లట్టబ్తి కంట, జేఁవ్ అర్దుమ్ కెరంత బాసచ పాఁచ్ కొడొ జోవయింక బోదన కెర్తి రితి లట్టబుక అంక ఇస్టుమ్.
నంపజలస ఆత్మక వడ్డిత్ రితి సంగుమ్‍తె కిచ్చొ కెరుక
20 బావుడ్లు, బాలబోదల్‍చి బుద్ది తెన్ తుమ్ తా నాయ్. పాపుమ్‍చి కామ్‍క జలె, నేన్ల బాలబోదల్ రిత తా, గని బుద్దిచి కామ్‍క జలె వడ్డిల రిత జా. 21 మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్‍తె రెగ్డయ్‍లి కోడు కిచ్చొ మెలె,
“ ‘వేర బాసల్ తెన్ వేర దేసిమ్‍లుచ మాన్సుల్‍చి చోండివాట్
ఈంజ దేసిమ్‍చక బోద కెరిందె.
కెర్లె కి, సూన్‍తి నాయ్’ మెన
ప్రబు సిచ్చచి తీర్పు సంగితయ్.”
22 జా కోడు సదు కెర్లె, నంపతిలసక నాయ్, గని నంపనెంజిలసకయ్ జేఁవ్‍క అన్మానుమ్‍చి పాపుమ్ లయితి గుర్తుకయ్ జేఁవ్ నేన్ల బాసల్ తెన్ లట్టబ్తిస్‍క ప్రబు సెలవ్ దెతయ్. జాన్లి బాస తెన్ ప్రబుచ కబుర్లు సంగితిసి, మాత్రుమ్, నంపనెంజిలసచి రిసొ నాయ్, గని నంపజతసకయ్ ‘అర్దుమ్ కెరంతు’ మెనయ్ ప్రబు సెలవ్ దెతయ్.
23 జలె, నంపజలస మొత్తుమ్ సంగుమ్‍తె బెదితి పొది ఎత్కిజిన్ జేఁవ్ వేర వేర బాసల్ తెన్ లట్టబ్తె తిలె, వేర మాన్సుల్ జలెకు, ఎద్గరె నంప నెంజిలస జలెకు తెడి అయ్‍లె, తుమ్ ఎత్కిజిన్‍క ‘వెర్రి జా అస్తి’ మెనుల. 24 జాన్లి బాస తెన్ ప్రబుచ కబుర్లు ఎత్కిజిన్ సంగిలె, నంపనెంజిలొసొ జవుస్, వేర మాన్సు జవుస్ తెడి అయ్‍లె, ఎత్కిజిన్ సంగితిసి సూన, జోవయించి పాపుమ్ చినన, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍చి అత్తి సంగిలిస్‍క జో మాన్సు పరిచ్చ జలి రితి జతయ్. దేముడు దెతి తీర్పుల్ సూన్‍తయ్, చి 25 జోవయించి పెట్టి తిల గుట్టుల్ జోవయింక సొస్టుమ్ డీసుల, చి జోవయించి మొక్మె సెర్ను సేడ, ప్రబుక బక్తి కెరెదె, చి దేముడు తుమ్‍చి తెన్ తిలిసి జో ఒప్పనెదె.
26 జలె, అన్నె కిచ్చొ తుమ్‍క సంగుక, బావుడ్లు? తుమ్ సంగుమ్‍తె బెద వెసితి పొది తుమ్‍చితె ఎత్కి మాన్సుక కిచ్చొ జవుస్ ఆత్మసెక్తి తయెదె. ఎక్కిలొక ఏక్ గనుమ్ గ‍యిందె మెన తయెదె, అన్నెక్లొక కిచ్చొ జవుస్ బోదన కెరుక మెన తయెదె, అన్నెక్లొక ప్రబు కిచ్చొ జవుస్ దెకవ తిలిసి సంగుక మెన తయెదె, అన్నెక్లొ కేన్ జవుస్ ఆత్మబాస తెన్ కిచ్చొ జవుస్ సంగెదె మెన తయెదె, అన్నెక్లొక జా కోడుచి అర్దుమ్ సంగెదె మెన తయెదె. సంగుమ్‍తె కిచ్చొ కెర్లె కి ఎత్కిజిన్‍క కామ్‍క జెతి రితి తుమ్ కెర. 27 కో ఆత్మబాసల్ తెన్ లట్టబ్తస తిలె, ఎక్కి, దొగుల గే తీగ్ల వర్స తెన్ జేఁవ్ బాసల్ తెన్ లట్టబ్తు, చి ఎక్కిలొ జా అర్దుమ్ సంగుసు. 28 గని, అర్దుమ్ సంగితొసొ ఒత్త నెంజిలె, వేర వేర బాసల్ తెన్ లట్టబ్తొసొ సంగుమ్‍తె తుక్లె తా. జోక జొయ్యి బాసల్ ప్రబు తెన్ లట్టబుక, గని కో సూన్‍తి రితి నాయ్. 29 పడ్తొ, ప్రబుచ కబుర్లు సంగితస దొగుల తీగ్ల జోచ కబుర్లు సంగుతు, చి తిల మాన్సుల్ జేఁవ్ సంగితిస్‍చి అర్దుమ్ ఉచరంతు. 30 అన్నెక్లొక ఒత్త వెస తిలొసొక ప్రబు కిచ్చొ దెకయ్‍లె, అగ్గెచొ తుక్లె తంక. 31 కిచ్చొక మెలె, ఎత్కిజిన్ వర్స తెన్ని ఎక్కిలొచి పడ్తొ అన్నెక్లొ ప్రబుచ కబుర్లు సంగుక జయెదె. దస్సి వర్స తెన్ లట్టబ్లె, ఎత్కి మాన్సు కిచ్చొ జవుస్ సికుక జయెదె, ఎత్కి మాన్సు కిచ్చొ జవుస్ అర్దుమ్ సూనుక జయెదె; జాగర్త సంగితిస్ జలెకి, దయిరిమ్ సంగితిస్ జలెకి. 32 ప్రబుచి కబుర్ జో సంగితి సెక్తిక ముద్దొ కెర్తి సెక్తి జోచి అత్తి అస్సె. తుక్లె తంక సూటి తిలె, తెరె. 33 దేముడు జోచి సంగుమ్‍తె సేంతుమ్ దెతొసొ గని జో అల్లర్‍లు కెర్తొసొ నెంజె.
34 ప్రబుచ మాన్సుల్‍చ సంగుమ్‍లు ఎత్కితె కెర్తి రితి, ఒత్తచి సంగుమ్‍తె కి తేర్‍బోదల్ తుక్లె తంక. జేఁవ్ లట్టబుక సెలవ్ నాయ్, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍తె రెగిడ్లి రితి మున్సర్సుల్‍చి తెడి జేఁవ్ తంక. 35 జేఁవ్ కిచ్చొ జవుస్ పుసుక మెలె, మున్సర్సుల్‍క గెరి పుస తంక. తేర్‍బోద సంగుమ్‍తె లట్టబుక చెంగిల్ నాయ్. 36 తుమ్ వేర ఉచర్తసు జలె, దేముడుచి కోడు తుమ్‍చితెయ్ మొదొల్ జలి గే? నెంజిలె, ఎక్కి తూమ్ సూన అస్సుస్ గే?
37 ‘ప్రబుచ కబుర్లు సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెన అన్నె కో ఉచర్లె, ‘ప్రబుచి ఆత్మసెక్తి తతొసొ ఆఁవ్’ మెన అన్నె కో ఉచర్లె, ఆఁవ్ తుమ్‍క రెగిడ్లిన్‍క ‘ప్రబుయి దిలిసి ఆడ్ర’ మెన జో ఒప్పనుక. 38 జో ఈంజ ఒప్పనె నాయ్ గే, జో మాన్సుక ‘ప్రబుచి ఆత్మసెక్తి తిలొసొ’ మెన ఆమ్ ఒప్పనుమ్ నాయ్.
39 జలె, బావుడ్లు, ప్రబుచ కబుర్లు సంగిమ్‍దె మెన తుమ్ ఆస జా, చి జోచి ఆత్మసెక్తిక వేర బాసల్ తెన్ లట్టబ్తిస్‍క అడ్డు కెర నాయ్, 40 గని కిచ్చొ కెర్లె కి, బుద్ది తెన్ మరియాద్ తెన్ సేంతుమ్ తెన్ కెరన.
* 14:16 14:16 తెద్దిలి మెలె ఆమేన్. 14:21 14:21 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె. 14:21 14:21 యెసయా 28:11-12, ద్వితీయోపదేశ కాండుము 28:49.