15
యేసుక్రీస్తు మొర కచితుమ్ అన్నె జీవ్ జలిస్
జలె, అప్పె బావుడ్లు, సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రిసొచి తుమ్‍క ఉచార కెరయిందె. ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ తుమ్‍క సూనయ్‍లి పొది కిచ్చొ కిచ్చొ సంగిలమ్ గే, తుమ్ ఉచర. జా ఎత్కి తుమ్ సూన నంపజలదు. ఆఁవ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్‌చి తుమ్ నే పఁవ్సితె నిదానుమ్ జా అస్సుస్ జలె, జాచి రిసొ రచ్చించుప జతె అస్సుస్. గని నంపజలస తెన్ తుమ్ బెదిలిసి ఆరిచి జలె, తుమ్‍క నముకుమ్ నాయ్.
జలె, అంక దిలిస్‍క ‘ఎత్కిచి కంట ముక్కిమ్‍చి, జా’ మెనయ్ తుమ్‍క ఆఁవ్ అన్నె తిలయ్. కిచ్చొ కోడు మెలె, ‘జర్గు జయెదె’ మెన పూర్గుమ్ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి, అమ్‍చ పాపల్ గెచ్చయ్‍తి బలి జతి రిసొ క్రీస్తు మొర, రోయి జా, ‘జర్గు జయెదె’ మెన దేముడుచి కొడొతె అగ్గె రెగిడ్లి రితి తిర్రత్‍క అబ్బొసి జోక అన్నె జియడ ఉట్టయ్‍లన్. *కేపాక, పడ్తొ బారజిన్ సిస్సుల్ మొత్తుమ్‍క డీసిలన్. పడ్తొ పాఁచ్ పుంజొ జిన్‍చి కంట ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజలసక ఎక్కె సుటు డీసిలన్. జోవయింతె అప్పెక ఒగ్గర్‍జిన్ జివ్వి అస్తి, గని సగుమ్‍జిన్ మొర గెల.
పడ్తొ, యాకోబుక డీసిలన్. పడ్తొ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక మెన జో నిసాన్ల బారికుల్ ఎత్కిజిన్‍క డీసిలన్. పడ్తొ, ఆఁవ్ అగ్గె జోచొ సిస్సుడు నెంజ తా, ఆఁవ్ సరి జతి సమయుమ్‍క నే జెర్మిలొసొ జలె కి, ఆకర్‍క అంక కి డీసిలన్. జోచ బారికుల్ ఎత్కిచి కంట ఆఁవ్ దాక్ జయిందె. ‘జోచొ బారికి’ మెననుక ఆఁవ్ విలువ కి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, జో దేముడుచ బక్తుల్ జల నంపజలస్‍క ఆఁవ్ అగ్గె అల్లర్ కెర్తె తిలయ్. 10 గని జో దేముడుచి దయచి రిసొ రచ్చించుప జా జోచొ బారికి ఆఁవ్ జా అస్సి, చి అంక కెర్లి దయ ఆరిచి నెంజె. జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍చి కంట ఆఁవ్ ఒగ్గర్ కామ్ కెర అస్సి, జా అంచి సొంత సెక్తి తెన్ నాయ్, గని అంచి పెట్టి తిలి దేముడుచి దయయ్ అన్నె ఈంజ కామ్ కెరవ అస్సె. 11 ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లె కి, జేఁవ్ సూనయ్‍లె కి, అమ్ ఒండి ఈంజయ్ ఎక్కి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్తసుమ్‍చి, తుమ్ నంపజలదు.
క్రీస్తు అన్నె జీవ్ జా ఉట్లిసి మాన్సుల్ అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక
12 జలె, క్రీస్తు ‘మొర్తికయ్, దేముడు జోక అన్నె జియడ ఉట్టయ్‍లన్’ మెన సుబుమ్ కబుర్ తిలె, ‘మొర్లస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్’ మెన తుమ్‍చితె సగుమ్‍జిన్ కీసి సంగుక జయెదె? 13 మొర, అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక నెంజె మెలె, క్రీస్తు కి ‘జీవ్ జా ఉట్టె నాయ్’ మెనుక జయెదె. 14 క్రీస్తు అన్నె జీవ్ జా ఉట్టె నాయ్ జలె, ఆఁవ్ బోద కెర్తిసి, తుమ్‍చి నముకుమ్ ఎత్కి, ఆరి. 15 అన్నె దస్సి తిలె, దేముడుచి రిసొచి అమ్‍చి సాచి అబద్దుమ్‍చి జా తయెదె. కిచ్చొక మెలె, జోక ‘క్రీస్తుక అన్నె జీవ్ కెర ఉట్టయ్‍లన్’ మెన సాచి సంగిలమ్. గని ‘మొర్లస జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్’ మెలిస్ ఏక్ వేల నిజుమ్ జలె, యేసుక కి జో దేముడు జియడ ఉట్టవ తయె నాయ్. 16 కిచ్చొక మెలె, మొర్లస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్ మెలె, ‘క్రీస్తు కి అన్నె జీవ్ జా ఉట్టె నాయ్.’ 17 క్రీస్తు అన్నె జీవ్ జా ఉట్టె నాయ్ మెలె, తుమ్‍చి నముకుమ్ ఆరి అస్సె మెనుక జతి, చి అప్పెక తుమ్‍చ పాపల్ తెన్ని అస్సుస్ మెనుక జయెదె. 18 జా నిజుమ్ జలె, క్రీస్తుక నంపజలస మొర్లస కి నాసెనుమ్‍తె గెచ్చ తవుల. 19 ఎక్కి ఈంజ లోకుమ్‍తెచి అమ్‍చి జీవితుమ్‍చి రిసొ క్రీస్తు అమ్‍క కామ్‍క జయెదె మెన అమ్‍చి నముకుమ్ తిలె, ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ ఎత్కిచి కంట, అమ్మి నిస్కారుమ్ తిలస జమ్‍దె.
20 గని నిజుమి క్రీస్తు మొర్ను తెంతొ జీవ్ జా ఉట్ట కెర, మొర అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక తిలసకతె తొల్సుర్ జా అస్సె. 21 §తొలితొచొ మాన్సు ఆదాము పాపుమ్ కెర్లిస్‍చి రిసొ మొర్ను మొదొల్ జా అయ్‍లి. గని మొర్ను తెంతొ అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక అన్నెక్లొ మాన్సు తెంతొ అయ్‍లి. 22 ఆదాముచి తెడి ఈంజ లోకుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ మొర గెతతి, దస్సి క్రీస్తుచి తెడి తిలస ఎత్కిజిన్ అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుల.
23 గని ఎత్కిజిన్ సరిగా వర్స తెన్ అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుక అస్సె. తొలితొ తొల్సుర్ జలొ క్రీస్తు అన్నె జీవ్ జా ఉట్ట అస్సె. పడ్తొ, జో ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెతి దీసిక జోచయ్ జల మాన్సుల్ కి జీవ్ జా ఉట్టుల. 24 జా జర్గు జలి పడ్తొక, ఆకర్‍క, *అదికారుమ్ తిలిస్ ఎత్కిచి ఉప్పిరి, అదికారుమ్ ఎత్కిచి ఉప్పిరి, సెక్తివొ ఎత్కిచి ఉప్పిరి జో జీన గెచ్చ కెర, యేసు జోచి రాజిమ్ దేముడు అబ్బొస్‍చి అత్తి అన్నె సొర్ప కెర దెయెదె. తెదొడి ఆకర్ జయెదె. 25 మదెనె, జోచ విరోదుమ్ సుదల్ ఎత్కిక, జో జిన్‍తె ఎదక, క్రీస్తు సొంత ఏలుప కెరుక అస్సె. 26 జా ఆకర్‍క నాసెనుమ్ జలి విరోది, మొర్ను.
27 §“జో ఏలుప కెర్తి రిసొ, దేముడు
ఎత్కి జోచి అత్తి సొర్ప కెర దా అస్సె”
మెన రెగ్డ అస్సె. మదెనె క్రీస్తుచి అత్తి ఎత్కి సొర్ప కెర దిలొసొ అబ్బొసి. జో అబ్బొస్‍కయ్ పిట్టవ, ఎత్కి క్రీస్తుచి అదికారుమ్ తెంతొ అస్సె. 28 క్రీస్తు ఎత్కిక జీన కేడయ్‍లె, ఈంజ మదెనె జోచి అత్తి జా ఎత్కి సొర్ప కెర తిలొ అబ్బొస్‍చి అత్తి తెదొడ్‍కయ్ జొయ్యి అన్నె సొర్ప కెర దా, జొయ్యి అబ్బొస్‍చి తెడి కి తయెదె. దస్సి దేముడు అబ్బొసి ఎత్కిక పూర్తి సొంత ఏలుప కెరెదె.
అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుమ్‍దెచి రిసొ బుద్ది ఇండ
29 మొర్లస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్ మెలె, సగుమ్‍జిన్ కిచ్చొక మొర్లసచి రిసొ బాప్తిసుమ్ నఙన్‍తతి? మొర్లస ఎద్గరె అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్ జలె, జోవయించి రిసొ సగుమ్‍జిన్ కిచ్చొక బాప్తిసుమ్ నఙన్‍తతి? 30 మొర్లస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్ జలె, ‘మొర్లిసి జీవ్ జా ఉట్టుల’ మెన ఆఁవ్ కిచ్చొక కెద్దొడ్ తెదొడ్ మొర్తి ప్రమాదుమ్ ఆనయ్‍తసి? జీవ్ జా ఉట్టుక నెంజె మెలె, ఇసి జతె తత్తయ్ గే?* 31 నాయ్, బావుడ్లు, తుమ్ నంపజలి రిసొ ఆఁవ్ ప్రబుచి తెడి కెద్ది గవురుమ్ ఉచరంతసి గే, తెద్ది కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచ్చొ సంగితసి మెలె, రోజుక ఆఁవ్ మొర్తసి. 32 ఎపెసు పట్నుమ్‍తె, జేఁవ్ కెల్‍క కెల్తి రితి ఆఁవ్ జంతువుల్ తెన్ జుజ్జిల్ రితి జలయ్. ఆఁవ్ దస్సి జతిస్‍తె ఈంజయ్ లోకుమ్‍తె అంక కిచ్చొ లాబుమ్! కిచ్చొయ్ లాబుమ్ నాయ్. మొర్లస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితి నాయ్ జలె, ప్రబుచి రిసొ కిచ్చొ అల్లర్ సేడ్లె కక్క లాబుమ్ నాయ్, చి
“కలిక ఆఁవ్ మొరిందె చి రిసొ
ఆజి కంక, పియ కెర, ఎదిల్ సర్ద కెరుమ!”
మెనుక జతి. 33 తుమ్ మోసిమ్ జా నాయ్! “పాపుమ్‍బుద్దిచ మాన్సుల్ తెన్ బెదిలె, చెంగిల్ బుద్ది తిలొసొ కి పాడ్ జయెదె” మెన సంగితి కోడు నిజుమ్. 34 అల్లె, ఉట్ట! బుద్ది జా పాపుమ్ ముల! సగుమ్‍జిన్ దేముడుక ఎద్గరె నేన్‍తి, చి జోవయించ రుజ్జుల్ దెకవుక అస్సె! తుమ్‍క ‘లాజ్ జా జతు’ మెనయ్ ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి.
మొర, నొవి పోలిక జా పరలోకుమ్‍తె జెర్మితిస్
35 గని తుమ్‍చితె కో గే కిచ్చొ పుసెదె మెలె, “మొర గెలస కీసి జా అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుల? ఉట్లె, కిచ్చొ రగుమ్ ఆఁగ్ తెన్ తవుల?” మెన పుసెదె. 36 ఓ బుద్ది నెంజొలొసొ, తుక వెర్రి! కిచ్చొ జవుస్ బి గలిలె, ఉప్పిర్‍చి చామ్ మొర్లెకయ్ జిఁయ మొక్క జయెదె! 37 బీ గలితొసొ గోదుమ్ గే, కిచ్చొ జవుస్ వేర గిడ్డల్ గే పంటొ జంక జలె, జేఁవ్‍చి రూపుమ్ జా గలిలి బీక వేర జతయ్. జా గలిలి బి ఎత్కి గిడ్డయ్, జా ఉట్టితిసి మొక్కయ్. 38 గని జా బి జీవ్ జా ఉట్ట గజ్జల్ జంక జలె, జో నిసాన్లి రూపుమ్ దేముడు దెయెదె. ఏక్ రగుమ్ గిడ్డల్‍చ మొక్కల్‍క ఏక్ రూపుమ్, అన్నెక్ రగుమ్ గిడ్డల్‍చ మొక్కల్‍క అన్నెక్ రూపుమ్ జో దెయెదె. 39 ఆఁగ్ తిలసక జలె, వేర వేర రగల్ రూపుమ్‍లు తవుల. మాన్సుల్‍క ఏక్ రగుమ్, జంతువుల్‍క అన్నెక్ రగుమ్, పిట్టల్‍క అన్నెక్ రగుమ్, మొస్సక అన్నెక్ రగుమ్. 40 పడ్తొ వేర లోకుమ్‍చ జీవుల్‍క ఏక్ రగుమ్ రూపుమ్‍లు తవుల, గని ఈంజ లోకుమ్‍చ జీవుల్‍క వేర రగుమ్ రూపుమ్‍లు తవుల. వేర లోకుమ్‍తె తిలిస్‍చి ఉజిడి ఏక్ రగుమ్ డీసెదె, ఈంజ లోకుమ్‍తె తిలిస్‍చి ఉజిడి అన్నెక్ రగుమ్ డీసెదె. 41 పొద్దుక ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె, సుక్కల్‍క ఏక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె, జోనుక అన్నెక్ రగుమ్ ఉజిడి తయెదె. అన్నె ఏక్ సుక్కొచి ఉజిడి ఏక్ రగుమ్, అన్నెక్ సుక్కొచి ఉజిడి అన్నెక్ రగుమ్ తవుల.
42 మొర్లస అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితిస్ తెన్ కి దస్సి. బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ జలె, మొర్తిసి. అన్నె జీవ్ జా ఉట్టితిసి, జలె, మొర్తిసి నెంజె. 43 బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్‍క గవురుమ్ నాయ్. అన్నె జీవ్ జా ఉట్తి మాత్రుమ్, అమ్‍చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్ తెన్ గవురుమ్ తెన్ తయెదె. బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్‍క సెక్తి నాయ్, గని అన్నె జీవ్ జా ఉట్లె, అమ్‍చి ఆఁగ్ పరలోకుమ్‍చి సెక్తి తెన్ తయెదె. 44 బి గలిలి ఈంజ ఆఁగ్ ఈంజ లోకుమ్‍చి ఆఁగుచి జయెదె, గని అన్నె జీవ్ జా ఉట్లె, పరలోకుమ్‍చి ఆఁగ్ రగుమ్ తయెదె. ఈంజ లోకుమ్‍చి ఆఁగ్ రగుమ్‍చ ఆఁగ్‍చ అస్తి జలె, పరలోకుమ్‍చి ఆఁగ్‍చ రగుమ్‍చ ఆఁగ్‍లు కి తవుల. 45 దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి;
“దేముడు తొలితొ జెర్మయిలొ మాన్సు ఆదాము జీవ్ తిలి ప్రానుమ్ జలన్”
క్రీస్తు జలొ ఆకర్‍చొ ఆదాము, మాత్రుమ్, జీవ్ దెతొ ఆత్మయి జలన్. 46 ఆత్మతె జెర్మున్ జలసి తొలితొ జయె నాయ్. తొలితొ ఆఁగ్‍కయ్ జెర్మున్ జయెదె. పడ్తొకయ్ ఆత్మతె జెర్మున్ జయెదె. 47 తొలితొచొ మాన్సు బుఁయిచి మత్తి తెంతొ జెర్మిలొసొ జలన్. పడ్తొచొ మాన్సు, మాత్రుమ్, పరలోకుమ్ తెంతొ జెర్మిలన్. 48 మత్తి తిలొసొ కీసొ తిలొ గే, జోచి పడ్తొ జెర్మిల మత్తి తెన్ తిలస ఎత్కిజిన్ దస్సయ్. పరలోకుమ్ తిలొసొ కీసొ గే, పరలోకుమ్‍చి జెర్మున్ జలస ఎత్కిజిన్ కి దస్సయ్ జవుల. 49 అప్పె మత్తితె తిలొసొచి పోలికతెన్ అస్సుమ్. దస్సి, పరలోకుమ్ తిలొసొచి పోలిక కి జమ్‍దె. 50 బావుడ్లు, ముక్కిమ్‍క తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ సంగితసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్‍చి ఆఁగ్ ఈంజ లోకుమ్‍చి లొఁయి దేముడుచి రాజిమ్‍తె బెదుక నెత్రె. మొర్తిసి నే మొర్తిస్‍తె గెచ్చుక నెత్రె. మొర్తిస్‍క ఒత్తయ్ వాట తయె నాయ్. జాకయ్, ఒత్తయ్ గెచ్చుక జలె, మొర్తిస్ జతిక నే మొర్తిస్‍క పాయె నాయ్.
51 ఈందె, దేముడు దెకయ్‍లి గుట్టు తుమ్‍క సంగితసి. ఆమ్ ఎత్కిజిన్ మొరుమ్ నాయ్, అమ్ నంపజలస ఎత్కిజిన్ మార్సుప జమ్‍దె. 52 ఈంజ ఉగుమ్‍చి ఆకర్‍క ప్రబు నప్పిర్‍మూరి పుఙిలె, అంకి రెప్ప నే పెడ్తె బేగి మార్పు జమ్‍దె. జో నప్పిర్‍మూరి పుఙిలె, మొర్లస పరలోకుమ్‍తె బెదితి నే మొర్తి పోలిక జా అన్నె జీవ్ జా ఉట్టుల కి, జీవ్ తిలసయ్ కి దస్సి పోలిక జా మార్సుప జవుల. 53 కిచ్చొక మెలె, పాడ్ జతి ఈంజ ఆఁగ్ పాడ్ నే జతి రగుమ్ జా మార్సుప జంక అస్సె. మొర్తి ఈంజ ఆఁగ్ నే మొర్తి రగుమ్ జా మార్సుప జంక అస్సె. 54 పాడ్ జతిసి పాడ్ నే జతిసి జా మార్సుప జలి మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి కోడు తెదొడ్‍కయ్ నెరవెర్సుప జయెదె.
§“మొర్నుక పాడ్ కెర గెల కెర,
పరలోకుమ్‍చొ దేముడు జీన అస్సె”
మెన ఏక్, పడ్తొ,
55 *“ఓ మొర్ను, కేతె జీన్లది?
ఓ మొర్ను, కేతె తుచి విస్సుమ్?!”
మెన అన్నెక్ కోడు నెరవెర్సుప జయెదె.
56 జలె, మొర్నుచి విస్సుమ్ కేతె మెలె, పాపుమ్‍తె. దేముడు తొలితొ దా తిలి ఆగ్నల్ పాపుమ్‍చి సెక్తి. 57 గని, జో దేముడుక జెయ్యి! అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి అత్తి జో అమ్‍క జీనవ అస్సె!
58 జాకయ్, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, డిట్టుమ్ తా అన్మానుమ్ నే జతె, ప్రబుచి తెడి తుమ్ స్రెమ సేడ కెర్తి కామ్ ఆరి కామ్‍క నెంజిలిసి నెంజె మెన జానయ్, జోచి కామ్ తుమ్ నిదానుమ్ తెన్ కెర్తె తా.
* 15:5 15:5 మెలె ‘పేతురుక’. 15:9 15:9 బారికుల్ 9:1-3. 15:10 15:10 బారికుల్ 9:4-6. § 15:21 15:21 రోమియుల్ 5:14-21, ఆదికాండుమ్ 3 అద్యయిమ్. * 15:24 15:24 ఎపెసు 1:21 దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తిన్ని కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గట్రచి రిసొ సంగితె తిల. కొలొస్సియుల్ 1:16 కి దెక. 15:24 15:24 ఎపెసు 1:21 దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తిన్ని కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గట్రచి రిసొ సంగితె తిల. కొలొస్సియుల్ 1:16 కి దెక. 15:24 15:24 ఎపెసు 1:21 దెక. జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ తిన్ని కొడొ సంగిలె, దూతల్ బూతల్ గట్రచి రిసొ సంగితె తిల. కొలొస్సియుల్ 1:16 కి దెక. § 15:27 15:27 కీర్తనలు 8:6. * 15:30 15:30 మెలె, జో దస్సి మెన సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తె తత్తయ్, చి జా కోడు సూనుక నెసిలస కోపుమ్ జా జోవయింక మారుక ఉచర కిచ్చొ కిచ్చొ సిచ్చల్ కెర్తతి. 15:32 15:32 యెసయా 22:13. 15:45 15:45 ఆదికాండుమ్ 2:7. § 15:54 15:54 యెసయా 25:8. * 15:55 15:55 వోషేయ 13:14. 15:56 15:56 రోమియుల్ 3:20, చి 7:7-13 దెక.