16
బీదల్‍చి రిసొ డబ్బుల్ ఉక్కుల్‍క
జలె, యెరూసలేమ్‍తెచ యూదుల్‍తెచ బీద జల నంపజలసచి రిసొ డబ్బుల్ ఉక్లతిలిస్‍చి రిసొ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, గలతీయ ప్రాంతుమ్‍చ సంగుమ్‍ల్‍క ఆఁవ్ సంగిలి రితి, తుమ్‍కయ్ కి “దస్సి కెర” మెన ఆఁవ్ సంగితసి. మెలె, ఎత్కి అయ్‍తరి తుమ్‍చితె ఎత్కి మాన్సు, గెలి సత్తరెక్క ప్రబు కెద్ది లాబుమ్ జోవయింక దొర్కు కెర తయెదె గే జేఁవ్ దెక, జాక ఏక్ వాట తిఁయ తంక, చి సత్తరెక్క సత్తరెక్క సర్దు కెర్లె, ఒగ్గర్ జా తయెదె. చి ఆఁవ్ జెతి పొదిక ఉక్కుల్‍క తుమ్ బమ్మ జంక నాయ్. పడ్తొ, ఆఁవ్ అయ్‍లె, ‘నిదానుమ్ కెరుల’ మెన తుమ్ కక్క కక్క నిసాన్‍తె గే, జా గుర్తుక ఆఁవ్ ఉత్రల్ రెగ్డ దెయిందె, చి తుమ్ ఉక్కుల దెతి డబ్బుల్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె జోవయించి అత్తి తెద్రయిందె. ఆఁవ్ కి గెలె చెంగిల్ మెన డీసిలె, అంచి తెన్ జేఁవ్ జెవుల.
కొరిందిల్‍తె పవులు గోత్ గెచ్చుక ఉచర్లిస్
ఆఁవ్ మాసిదోనియ వాట్ గెచ్చుక ఉచర అస్సి, చి ఒత్త గెలయ్ మెలె, తుమ్‍తె గోత్ జెయిందె, చి ఏక్ వేల ఇదిల్ ఒగ్గర్ సేంపు తుమ్‍చి తెన్ తయిందె, నెంజిలె ఒండి చల్లి పొది కి ఒత్త తంక జయెదె, చి ఒత్త తెంతొ ఆఁవ్ కేన్ ప్రయానుమ్ గెలె కి, తుమి అంక బార్ కెర తెద్రవుక జయెదె. ఆఁవ్ అప్పె వాట్ గెతి పొది తుమ్‍క గడియ దెక ఉట్ట గెచ్చుక నెసి, గని ప్రబు సెలవ్ దిలె, పడ్తొ గెలె, తుమ్‍చి తెన్ సగుమ్ సేంపు తాఁ గెచ్చుక జయెదె. జయ్యి అంచి ఆస. గని మదెనె, పెంతెకొస్తు పండుగు ఎద ఇన్నె ఎపెసుతె తయిందె. కిచ్చొక మెలె, అప్పె ఇన్నె సుబుమ్ కబుర్ కామ్ ఒగ్గర్ కెరుక అంక వాటు దొర్కు జా అస్సె. గని విరోదుమ్ సుదల్ ఒగ్గర్‍జిన్ పిట్టవుక ఉచర అస్తి, చి ఆఁవ్ తిలెకయ్ చెంగిలి.
తిమోతి కొరింద్‍తె గెచ్చుక తిలిసి
10 తిమోతి తుమ్‍తె అయ్‍లె, తుమ్ సర్ద తెన్ బెదవన. ఆఁవ్ కెర్తి రితి, జో కి ప్రబుచి కామ్ కెర్తయ్. 11 జాకయ్, జో దాకు జలెకి కో జోక నిస్కారుమ్ దెక నాయ్. జో అంచితె అన్నె ఉట్ట జెంక మెన బార్ జతి పొదిక సర్ద తెన్ తుమ్ జోక అన్నె తెద్రవ. ఆఁవ్ తెద్రయ్‍ల అన్నె బావుడ్లు తెన్ జో ఉట్ట జెతిస్‍క ఆఁవ్ రకితసి.
12 అన్నె బావుడ్లు తెన్ తుమ్‍తె గోత్ గెస్సు మెన, అమ్‍చొ బావొ జలొ అపొల్లోక బలవంతుమ్ కెర్లయ్, గని అప్పె గెచ్చుక జోక సెలవ్ నాయ్. జోక వాటు తిలె, పడ్తొకయ్ తుమ్‍తె జెయెదె.
13 తుమ్ తెలివి తెన్ జాగర్త తెన్ తా, తుమ్‍చి నముకుమ్ డిట్టుమ్ దెరన, దయిరిమ్ తెన్ ఇండ, డిట్టుమ్ తా. 14 తుమ్ కిచ్చొ కెరుక జలెకి, ప్రేమయ్ తెన్ కెర.
15 జలె, బావుడ్లు, ఒండి అకయ ప్రాంతుమ్‍తె స్తెపనుచి గెర్‍చ తొలితొ ప్రబుక నంపజల, చి ఎక్కి నిదానుమ్ తెన్ నంపజలస్‍క దెక తోడు తా అస్తి. 16 దస మాన్సుల్‍క చి అమ్‍చి తెన్ స్రెమ సేడ ప్రబుచి కామ్ నిదానుమ్ కెర్త ఎత్కిజిన్‍క తుమ్ మరియాద దెక.
17 స్తెపను, పొర్మూనాతు, చి అకయక ఇన్నె ఉట్ట అయ్‍లిస్‍చి రిసొ అంక ఒగ్గర్ సర్ద. కిచ్చొక మెలె, తుమ్ ఇన్నె నెంజిలె కి, జేఁవ్ అయ్‍లిస్ తెన్ తుమ్ అంచి తెన్ తిలి రితి జతయ్. 18 తుమ్‍చి ఆత్మక జేఁవ్ కీసి అన్నె డిట్టుమ్ కెర్ల గే, దస్సి అంకయ్ కి సర్ద కెర అస్తి. దస మాన్సుల్‍క తుమ్ మరియాద దెక.
కచి కచి ముద్దు సంగ తెద్రయ్‍లిసి
19 ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ సంగుమ్‍లు ఎత్కి తుమ్‍క జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తతి. పడ్తొ అకుల ప్రిస్కిల్ల జోవయించి గెరి సబ కెర్తి సంగుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ తెన్ ప్రబుచి నావ్ తెన్ చి జోవయించి ప్రేమ కి సంగ తెద్రయ్‍తతి. 20 నంపజల ఇన్నెచ బావుడ్లు ఎత్కిజిన్ జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తతి. ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ తుమ్‍చి ప్రేమ దెకయ్‍తి రితి ప్రబుచి నావ్ తెన్ సుద్ది తిలి ముద్దు తెన్ జొకర.
ఆకర్ కోడు
21 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజ ఆకర్ కోడు రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ రెగ్డయ్‍లిసి తుమ్ జాన్సు. 22 తుమ్‍చితె కో ప్రబుక ప్రేమ కెరె నాయ్ గే, ప్రబు జోక సిచ్చతె తెద్రవుస్. అమ్‍చొ ప్రబు, తుయి జె!
23 ప్రబుచి దయ తుమ్‍చి తెన్ తవుస్. 24 యేసుక్రీస్తుచి తెడి అమ్‍చి ప్రేమ కి తుమ్‍చి తెన్ తవుస్. *తెద్దిలి.
* 16:24 16:24 తెద్దిలి మెలె ఆమేన్.