యాకోబు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ యాకోబు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
దేముడుచి, ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి సేవ కెర్తొ జోచొ *గొత్తి సుదొ జలొ యాకోబు, వేర వేర దేసిమ్‍లుతె చెతుర్ప జల బార తెగల్‍చ యూదుల్‍క, జొఒర సంగ కెర రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
అల్లర్ సేడ్తిస్‍చి రిసొ దయిరిమ్ కోడు
బావుడ్లు, తుమ్ వేర వేర అల్లర్ సేడ పరిచ్చ రితి జలె, ‘చెంగిల్’ మెన పూర్తి సర్ద తెన్ తా కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍చి నముకుమ్ అల్లర్‍లు వాట్ పరిచ్చ జలె, జీన్లె, తుమ్‍చి పెట్టి పూర్తి నిదానుమ్ జస్తె. ప్రబుచి ఆత్మక తుమ్ పూర్తి జతి రితి, తప్పు నే జతి రితి, తుమ్‍చి ఆత్మతె కిచ్చొ చెంగిల్‌చి నే పిట్తి రితి, జేఁవ్‍చి కామ్ పూర్తి జర్గు కెర్తి రితి తుమ్ నిదానుమ్ కెరన.
ఇస అల్లర్ పరిచ్చల్‍తె కీసి ఇండుక గే తుమ్‍తె కో జలెకు నేన్లెగిన, దేముడుక పుస. కో పుసిలె, నే గోల కెర్తె, దర్ముమ్ తెన్ జో బుద్ది తయెదె. గని ముక్కిమ్‍క ఎక్కి నముకుమ్ తెన్, కిచ్చొ అన్మానుమ్ నెంతె, పుస. కిచ్చొక మెలె, కక్క అన్మానుమ్ తయెదె గే, గట్టిఙ వాదు వీర్లె సముద్రుమ్‍చ కెర్టల్ కీసి ఇత్తల్ ఒత్తల్ లయెదె గే, జో మాన్సు దస్సి జయెదె. నిజుమి, దసొ మాన్సుక దొన్ని మెన్సుల్ తయెదె. కిచ్చొ కామ్‍తె కి జోక ఎక్కి నిదానుమ్ తయె నాయ్. దసొ మాన్సు, జలె, కీసి ప్రబుతె నఙన్లె కి కిచ్చొ కి దొర్కు జయదె మెన ఉచరుక జయె నాయ్!
అల్లర్ సేడ్తిసి ఓర్సుప జతిస్‍చి కొడొ
§కేన్ జవుస్ బావొ దాక్ జలె, బీద సుదొ జలె, దేముడు జోక గవురుమ్ రితి కెర అస్సె, జోక ఆత్మ సొమ్సారుమ్ కెర అస్సెచి రిసొ సర్ద జవుస్. 10 దస్సి, సొమ్సారి జలొ బావొ కో జలెకు ప్రబుచి తెడి దాక్ జంక జలెకి, ఏక్ వేల బీద జంక జలెకి, జో కి జోచి పెట్టి సర్ద తియన్సు. కిచ్చొక మెలె, బయిలుచి చివ్వర్‍చ పుల్లొ కీసి పోర్న జా సుకులగె, జో మాన్సుకి ఆకర్‍క మొరెదె. 11 బయిలుచి చివ్వర్ జలె, పొద్దు బార్ జా గట్టిఙ వాదు ఒప్పడ్ కెర్లె, జేఁవ్‍చ పుల్లొ సుకిల్ రితి పాడ్ కెర్తయ్. దస్సి సుకా గెచ్చ గెస్ర గెతతి. జోవయించి సూటి గెతయ్. దస్సి, జోచ కమొ కెర్తె కెర్తె సొమ్సారి కి మొరెదె.
12 ప్రబుచి రిసొ కో నిదానుమ్ తెన్ కిచ్చొ కిచ్చొ అల్లర్ ఓర్సుప జవుల గే, జోక చెంగిలి. కిచ్చొక మెలె, పాపుమ్‍తె దెర్ను నే సేడ్తె జేఁవ్ అల్లర్ సేడ్తి పరిచ్చతె జీన్లె, దేముడు దెతి పరలోకుమ్‍తె జేఁవ్ గెతి కిరీటుమ్ జోక దొర్కు జయెదె. దేముడు ప్రమానుమ్ కెర్లి కోడు ‘కో అంక ప్రేమ కెర్తి రితి ఇండుల గే, జోవయింకయ్ బెదవనిందె’.
13 గని అల్లర్ సేడ్త పరిచ్చల్ జతె పొది, కో పాపుమ్ కెరుక ఉచర్లె జవుస్, పాపుమ్ కెరుక దెర్లె జవుస్, “దేముడు అంక పాపుమ్ కెరయ్‍తయ్” మెనుస్ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడు పాపుమ్‍తె బెదితొసొ నెంజె, పాపుమ్‍తె ఎద్గరె బెదె నాయ్, కో కి, కిచ్చొ కి జోక పాపుమ్ కెరవుక నెతిర్తి, చి ‘పాపుమ్ కెర్సు’ మెన కిచ్చొ రిసొ ఉచరె నాయ్, కేన్ పాపుమ్ కెరె నాయ్. 14 మాన్సుక పాపుమ్ సికయ్‍తిసి కిచ్చొ మెలె, జోచి సొంత *పెట్టిచ గార్ ఆసలి జోక సికయ్‍తయ్, పెలయ్‍తయ్. 15 మాన్సుచి పెట్టి ఆస మొదొల్ జా జెర్మ, గజ్జల్ జా వడ్డ, పాపుమ్ వీరయితయ్. ఒత్త తెంతొ, జా పాపుమ్ వడ్డ వడ్డ పూర్తి జా, మొర్ను వీరయితయ్.
చెంగిల్ తిలిసి ఎత్కి దేముడు తెంతొ జెతిసి
16 నాయ్, బావుడ్లు, తుమ్ మోసిమ్ సేడ నాయ్. 17 చెంగిల్ తిలిస్ ఎత్కి, సత్తిమ్ తిలిస్ ఎత్కి పరలోకుమ్ తెంతొ జెతయ్. ఉజిడ్ ఎత్కిక అబ్బొసి జలొ దేముడు తెంతొ జెతయ్. జో మార్సుప జతొసొ నెంజె, జోచి ఉజిడి కెఁయ్య నీడ జయె నాయ్. 18 జోచి సొంత ఇస్టుమ్‍క, జోచి సత్తిమ్ కోడుచి సెక్తికయ్ అమ్‍క జో జెర్మయ్‍లన్. కిచ్చొక మెలె, జో జెర్మయ్‍లస కెర్లస ఎత్కితె అమ్ జోక దిలి నొవొ జతి రితి అమ్‍క నొవర్ జెర్మయ్‍లన్.
19 ప్రేమ తిల బావుడ్లు, ముక్కిమ్‍క తుమ్ కిచ్చొ దెరన మెలె, తుమ్‍తె ఎత్కి మాన్సు బుద్ది కొడొ సరిగా సూన్‍తస జా, బమ్మ తెన్ లట్టబ్తస నే జతె, బే బేగి కోపుమ్ జా నాయ్. 20 కిచ్చొక మెలె, మాన్సుచి కోపుమ్ దేముడుచి పున్నిమ్‍క వాట్ దెయె నాయ్, జోచ పున్నిమ్ కమొ జర్గు కెరె నాయ్. 21 జాకయ్, మర్కటుమ్ బుద్ది ఎత్కి, తుమ్‍చి పెట్టి గుడియయ్ జలి కుస్సిదుమ్ ఎత్కి తుమ్‍చి పెట్టి తెంతొ వెంట గెల కెర, దాక్ కెరన, కోపుమ్ నే జతె, దేముడు తుమ్‍చి పెట్టి రోవిలి జోచి కోడు సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ సూన సూన జాక పోసన. జా కోడు తుమ్‍చ ఆత్మల్‍క రచ్చించుప కెరుక తెరె.
22 గని దేముడుచి కోడు ఎక్కి సూన్‍తసయ్ తుమ్ జా నాయ్. ఎక్కి సూన్‍తసయ్ గని జోచి కోడు నే కెర్తస జలె, తుమ్ మోసిమ్ కెరన తస్తె. జోచి కోడ్ రితి ఇండ, చి తుమ్‍చి ఆత్మతె పలితుమ్ దెరెదె. 23 జోచి కోడు ఎక్కి సూనయ్ కో దస్సి ఇండె నాయ్ గే, కీసి జతయ్ మెలె, అద్దుమ్‍తె మాములుమ్ మొకొమ్ దెకన్‍తొసొచి రితి జతయ్. 24 జో మాన్సు అద్దుమ్‍తె దెకన పస్ల ఉట్ట గెచ్చ, కీసి డీసిలొ గే బేగి పఁవ్స గెల్తయ్. 25 గని, ఎత్కిక ఆదారుమ్ తిలి ఆగ్న కో చెంగిల్ అర్దుమ్ కెరన పోసన జా ఆగ్నచి ఉప్పిరి నిదానుమ్ జయెదె గే, జోచి రితి సూన పఁవ్‍సితొసొ నే జతె, జా ఆగ్న కెర్తొసొయి జయెదె, చి జా ఆగ్న రితి జో ఇండితిసి పాపల్, తప్పుల్, ఇండితిస్ తెంతొ జో మాన్సుక విడ్దల్ కెరెదె, చి జా ఆగ్న రితి ఇండితిస్‍తె జోక చెంగిల్ జయెదె, ఆత్మపలితుమ్ దెరెదె.
దేముడుచి నిజుమ్‍చి బక్తి
26 “దేముడుచి బక్తి ఆఁవ్ కెర్తసి” మెన కో ఉచరంతయ్ గే, జోచి చోండి తెన్ ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి లట్టబ్‍తయ్ గే, జోవయించి పెట్టి జోక జొయ్యి మోసిమ్ కెరంతయ్. జోవయించి బక్తి ఆరి జతయ్. 27 అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి మొక్మె మాన్సు కెర్తి కిచ్చొ బక్తి సత్తిమ్‍చి నిజుమ్‍చి జయెదె మెలె, అమ్ జోచి సేవ కెర్తిస్‍క ‘సత్తిమ్‍చి నిజుమ్‍చి’ మెన కీస కమొ రుజ్జు దెకవుల మెలె, పోర బోదల్‍చ, రండెల్ మాన్సుల్‍చ బాదల్ దెక అమ్ తోడ్ కెర్తిసి, పడ్తొ ఈంజ లోకుమ్‍చ పాపుమ్ కమొతె అమ్ నే బెదితె ఆత్మ సుద్ది తతిసి.
* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమాన్సు’ నెంజిలె ‘సేవ కెర్తొసొ’. 1:1 1:1 ఈంజొ యాకోబు యేసుచొ బావొస్ జా తిలొ, బెర్తె. మరియ చి యోసేపుచి పెట్టిచొ. యెరూసలేమ్‍చ నంపజలసచి సబక వెల్లొ తిలొ. బారికుల్ 15:6-29, 21:18, గలతీ 1:19, 2:9, 12. 1:1 1:1 ‘బార తెగల్’ మెలె, ఒగ్గర్ పూర్గుమ్ తెంతొ, యాకోబుచ బార పుత్తర్లు తెంతొ యూదుల్‍తె బార తెగల్ అస్తి. ఎత్కి పుత్తుస్ తెంతొ ఏక్ తెగ. § 1:9 1:9 1 కొరింది 7:22 దెక. * 1:14 1:14 3:15 దెక. 1:18 1:18 సంక్యా 15:19-21, ద్వితీ 18:3-4, రోమి 11:16. 1:25 1:25 2:18 దెక.