2
సొమ్సార్లుక బీద సుదల్‍క తేడల్ నే దెకుత్
బావుడ్లు, పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి తిలొ అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక తుమ్ నంపజలి రిసొ, తిలసక నెంజిలసక తేడల్ దెక నాయ్. మెలె, దొగుల సబతె అయ్‍లె, ఎక్కిలొ జలె, బఙర్‍చ ముద్దివొ ఉంగారల్ తియన చెంగిల్ పాలల్ గలన అయ్‍లె, గని అన్నెక్లొ బీద తా పోర్న పాలల్ గలన తా జో కి అయ్‍లె, చెంగిల పాలల్ తిలొసొక తుమ్ చెంగిల్ దెక, “ఈందె, ఇన్నె చెంగిల్‍తె వెసు” మెన పుర్రె బుకార్లె, గని బీద సుదొక “ఒత్త టీఁవ” జవుస్, “అంచి చట్టె వెసు” మెన జవుస్ సంగిలె, తుమ్ దొన్ని మెన్సుల్ జా తప్పుచ తీర్పుల్ కెర్తస జా తస్తె.
తుమ్ సూన, ప్రేమ తిల బావుడ్లు. ఈంజ లోకుమ్‍చి దనుమ్‍క దెకిలె, ఒగ్గర్‍జిన్ బీద సుదల్ అస్తి. జలె, *జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్‍క దేముడు నిసాన, జోచి నముకుమ్ జతు మెనయ్, జోక ప్రేమ కెర్తసక జో దెతి వాటతె బెదుత్ మెనయ్, మెలె, పరలోకుమ్‍తె బెదుత్ మెనయ్. తూమ్, బీద సుదల్‍క నిస్కారుమ్ దెక అస్సుస్. తుమ్‍క కో నస్టల్‍చ మోసిమ్‍లు కెర్తతి గే తుమ్ ఉచర. బీద సుదల్ నాయ్, గని సొమ్సార్లుయి దస్సి కెర్తతి. జెఁవ్వి తుమ్‍క తీర్పు కెర్తి గెరితె పెలన తగుల్ కెర్తతి. పడ్తొ, తుమ్ క్రీస్తుక నంప కెర్తికయ్, జోచి నావ్ తెన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్లదు, గెద. జలె, జోచి నావ్, గవురుమ్‍చి నావ్, కో దూసుప కెర్తతి మెలె, బీద సుదల్ నాయ్, గని సొమ్సార్లుయి.
దేముడుచి కొడొతె రెగిడ్లి రితి,
“తుమ్‍క తూమ్ కెద్ది ప్రేమ కెరంతసు గే,
తుచి పాసిచొ మాన్సుక కి తెద్ది ప్రేమ కెర్తె తా”
మెన పరలోకుమ్‍చొ రానొ జలొ దేముడు దిలి ముక్కిమ్‍చి ఆగ్న తుమ్ ఇండితిస్‍తె నెరవెర్సుప కెర్లె, తుమ్‍క చెంగిలి. గని, జా ఆగ్న నెరవెర్సుప నే కెర్తి రితి తుమ్ తేడల్ దెకిలె, పాపుమ్ ఇండితసు, చి ఆగ్నల్‍చి మొక్మె పాపుమ్ సుదల్‍చి సిచ్చక విలువ జా అస్సుస్. 10 కిచ్చొక మెలె, ఆగ్నల్ ఎత్కి నిదానుమ్ కో కెర్లె, గని మొత్తుమ్‍తె ఎక్కి జవుస్ పిట్టయ్‍లె, మొత్తుమి పిట్టయ్‍లొసొ జతయ్, చి మొత్తుమ్‍చి సిచ్చక జో మాన్సు విలువ జా అస్సె. 11 కిచ్చొక మెలె,
“లంజెకమొ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ,
§“నరు అత్య కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ ఎక్కిలొయి. జలె, తుమ్ లంజెకమొ నే కెర్లె కి నరు అత్య కెర్లెగిన, జో దేముడు దిల ఆగ్నల్ మొత్తుమ్‍చి మొక్మె పాపుమ్ కెర్లస జా అస్సుస్.
12 జలె, అమ్‍చ పాపుమ్‍చ ఆసల్, తప్పుల్ తెంతొ అమ్‍క విడ్దల్ కెర్తి *మాన్సుల్‍క ప్రేమ కెర్తి కన్కారుమ్ దెకితి ఆగ్నక దెకయ్ దేముడు తుమ్‍క తీర్పు కెరెదె. అమ్‍క ‘జయ్యి ఆగ్న రితి ఇండిల గే నాయ్ గే’ మెన జో తీర్పు కెరెదె. జయి కోడు నే పఁవ్సితె తుమ్ లట్టబా, ఇండ. 13 కిచ్చొక మెలె, కో అన్నె మాన్సుల్‍క కన్కారుమ్ దెకె నాయ్ గే, దేముడు జోకయ్ తీర్పు కెర్తిస్‍తె జోకయ్ కన్కారుమ్ దెకుక బెదె నాయ్. గని, కో అన్నె మాన్సుల్‍క కన్కారుమ్ దెకితయ్ గే, జోక తీర్పు కెర్తి పొదిక జో ప్రబు జోకయ్ కన్కారుమ్ దెకెదె.
14 బావుడ్లు, “ప్రబుక నంప కెర్తసి” మెన ఎక్కిలొ సంగిలే కి, జో బుల్తి బుద్ది దస్సి నముకుమ్ తెన్ నే బెదిలె, కిచ్చొయ్ లాబుమ్! ‘నముకుమ్’ మెన జో మాన్సు రితి సంగితిసి జోక రచ్చించుప కెరుక తెరె గే? తుమ్ ఉచర. 15 నంపజలొస్‍తె కేన్ జవుస్ బావొక గే, బేనిక గే, సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజిలె జవుస్, సరిపుచుప జతి రోజుకచి అన్నిమ్ దొర్కు కెరంతి సెక్తి జవుస్ నెంజిలె, 16 కో జలెకు జోక “చెంగిల్ తా. తుమ్‍క పాలల్ చి అన్నిమ్ దొర్కు జవుస్” మెన సంగిలె, గని సరి జతి తోడు నే దిలె, కిచ్చొ లాబుమ్! కామ్‍క నెంజె. 17 దస్సి, రితి నముకుమ్ సంగన్లె, గని కామ్‍క జెతికయ్ కామ్ నే కెర్లె, జా నముకుమ్ ఆరిచి.
18 “తుకయ్ నముకుమ్, గని అంకయ్ కమొ” మెన కో జలెకు అన్నెక్లొక సంగిలె, జో అన్నెక్లొక ఆఁవ్ కిచ్చొ జబాబ్ దెయిందె మెలె, “తుచ కమొ నెంతె తుచి నముకుమ్ అంక రుజ్జు జయె నాయ్. కేన్ జవుస్ కామ్ కెర్లెకయ్ నముకుమ్ చినుక జయెదె. ఆఁవ్, జలె, అంచ కమొకయ్ అంచి నముకుమ్ దెకయిందె” మెనయ్ జబాబ్ దెయిందె. 19 “ఎక్కిలొ దేముడు ఎక్కిలొయి అస్సె” మెన తుమ్ నంప కెర్తసు. జా సరిగా, గని దస్సి మెన బూతల్ కి ఒప్పన్‍తతి. గని ఒప్పన జేఁవ్ జంక బియఁ అద్దుర్ జా గెతతి.
20 చెంగిలి నే ఉచర్తొ ఓ మాన్సు, తుయి కో జలెకు, కమొతె నే రుజ్జు జతి నముకుమ్‍క ‘ఆరిచి’ మెన, ఆఁవ్ తుక రుజ్జు దెకవుక తుక కావలె గే? 21 జలె, “ ‘బలి’ మెన పుత్తుద్‍క కండ దె” మెన దేముడు సంగిలి రితి పుత్తుస్ జలొ ఇస్సాకుక అబ్రాహామ్ బలి దెతి టాన్‍తె బంద తెయార్ కెర్లిస్ తెన్, జో కెర్లి జా కామ్‍చి రిసొయి, “నిజుమి అన్నె పూర్తి నంప కెర్తయ్, సత్తిమ్ తెన్ అస్సె” మెన, దేముడు ‘జోక పున్నిమ్’ మెలి రితి అబ్రాహామ్‍క తీర్పు దెకె నాయ్ గే? 22 మెలె, జో అబ్రాహామ్‍చ కమొతె జోచి నముకుమ్ బెద కామ్ కెర్తె తిలి, చి జోవయించ కమొతె జోచి నముకుమ్ బార్ జా నెరవెర్సుప జలి. 23 దస్సి, జా కామ్‍తె జోచి నముకుమ్ రుజ్జు జలి రిసొ,
§“అబ్రాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెర్లి రిసొయి ‘జోక పున్నిమ్’ మెలి రితి ప్రబు దెకిలన్”
మెన రెగిడ్లిస్‍క ‘నిజుమ్’ జతయ్. *‘దేముడుచొ మింతుస్’ మెన కి అబ్రాహామ్‌చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డ అస్సె. 24 దస్సి, ఎక్కి సంగన్లి నముకుమ్‍చి రిసొ నాయ్, గని జా నముకుమ్ జోచి కమొతె బార్ జా రుజ్జు జలి రిసొయి, దసొ మాన్సుక ‘సత్తిమ్‍చొ. పున్నిమ్‍చొ’ మెలి రితి దేముడు దెకితయ్.
25 అగ్గె లంజె జిఁయ తిలి రాహాబు తెన్ కి దస్సి. జేఁవ్‍చి ఏక్ కామ్‍చి రిసొ, మెలె, జా సుట్టు కబుర్ అయ్‍ల పూర్గుల్‍క జా మరియాద కెర, జోచ విరోదుమ్ సుదల్‍తె జేఁవ్ దెర్ను నే సేడ్తి రితి లుంకడ, వేర వాట్ తెద్రవ దిలి రిసొ, ‘జాక పున్నిమ్’ మెలి రితి దేముడు దెకిలన్. 26 జలె, జీవ్ నెంజిలె ఆఁగ్ కీసి మొర తయెదె గే, దస్సి, మాన్సు ఇండిత కమొతె నే బార్ జలె, జో సంగితి నముకుమ్ కామ్‍క నెంజె, మొర అస్సె.
* 2:5 2:5 కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:27-29. 2:8 2:8 లేవీయకాండుమ్ 19:18 మత్తయి 22:39, చి యోహాను 13:34 దెక. 2:11 2:11 నిర్గమకాండుమ్ 20:14, ద్వితీయోపదేశ కాండుము 5:18. § 2:11 2:11 నిర్గమకాండుమ్ 20:13, ద్వితీయోపదేశ కాండుము 5:17. * 2:12 2:12 1:25, చి 2:8 అన్నె దెక. 2:19 2:19 గలతీయుల్ 3:20, రోమియుల్ 3:30, మార్కు 12:29. 2:21 2:21 ఆదికాండుమ్ 22:1-18. § 2:23 2:23 ఆదికాండుమ్ 15:6, రోమియుల్ 4:3, 5, 9. * 2:23 2:23 2 దిన: 20:7. 2:25 2:25 యెహోసువ 2:1-24, 6:1-25.